lóu chūn 

[sòng ] yàn shū 
绿 yáng fāng cǎo cháng tíng  ,nián shào pāo rén róng   。
lóu tóu cán mèng  gēng zhōng ,huā   chóu sān yuè  。

 qíng  shì duō qíng  , cùn hái chéng qiān wàn  。
tiān   jiǎo yǒu qióng shí ,zhǐ yǒu xiāng   jìn chù 。
fēn lèi biāo qiān : sòng  sān bǎi shǒu 
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
  shū xiě rén shēng  bié xiāng  zhī  , tuō le zuò zhě cóng yǒu gǎn  rén shēng duǎn  、 sàn  cháng   shèng yán zhī hòu  luò  děng xīn qíng shēng  chū lái  gǎn kǎi 。zhěng shǒu  gǎn qíng zhēn zhì ,qíng diào  qiè ,shū qíng   ,chuò yuē duō 姿 ,yǒu zháo  rén   shù mèi  。zuò zhě zài shū  rén shēng gǎn kǎi shí chéng gōng  使shǐ yòng le kuā zhāng shǒu  ,gèng zēng tiān le    shù gǎn rǎn  。
shàng piàn shǒu  xiě jǐng ,shí jiān shì 绿 liǔ    chūn tiān , diǎn zài  dào cháng tíng  ,zhè shì   xiǎo xiū zhī suǒ , shì liǎng rén fēn bié zhī chù 。
nián shào ”  shù lín xíng zhī  ,guī  kōng  lèi yǎn xiāng kàn ,  níng yàn ,ér “nián shào ”  què qīng    zhī ér  。nián shào ,shì zhǐ    “suǒ huān ”,  “liàn rén ”, zhào  shí bīn 退tuì  》 zǎi ,“yàn shū yuán jiàn  chuán zhèng yuē :‘xiān jūn píng  xiǎo  suī duō  ,wèi cháng zuò  rén    。’chuán zhèng yuē :‘绿 yáng fāng cǎo cháng tíng   ,nián shào pāo rén róng    , fēi  rén    ?’shū yuán yuē :“ gōng wèi nián shào wèi suǒ huān  ,yīn gōng yán ,suì jiě   tiān shī liǎng  : liú suǒ huān dài  guì  , guì  lái suǒ huān  。’chuán zhèng  ér  。 àn quán piān yún yún ,gài zhēn wèi suǒ huān zhě ,  tiān ‘ liú nián shào dài  guì , guì  lái nián shào  ’zhī   tóng ,shū yuán zhī yán shī zhī 。”
zhè shì yàn  dào wèi     “ nián shào ” suǒ zuò   wèi biàn jiě 。shí  shang ,běn  xiě   guī yuàn ,yòng   què shì “ rén  ”。“lóu tóu ”liǎng  ,     niàn zhī  shēng dòng  miáo huì chū lái ,cóng xiāng fǎn fāng miàn shuō míng “ pāo rén   ”zhě   qíng 。bái zhòu shì  ,hēi  jiàng lín , zhuǎn zhǎn fǎn  ,hěn jiǔ zhī hòu cái yōu yōu jìn  shuì xiāng ,dàn hěn kuài jiù bèi  gēng zhōng shēng jīng  le cán mèng ,使shǐ  chóng yòu xiàn   biān  shī wàng ;chuāng wài ,piāo  zhe chūn  ,nèi xiē huā bàn xiàng shì chéng shòu  zhù ,dài zhe  chóu fēn fēn  xià 。“cán mèng ” “luò huā ”zài zhè  dōu shì yòng lái  zhé  shū  怀huái rén zhī qíng , yán gōng zhì yún chèn 。chén tíng chāo 《bái  zhāi  huà 》chēng  “wǎn zhuǎn chán mián ,shēn qíng  wǎng , ér yǒu  ,nài rén xún wèi ”。
xià piàn yòng fǎn  ,xiān   qíng  duō qíng zuò duì  , ér      cóng fǎn miàn lái shuō míng 。“ qíng ”liǎng  ,yòng fǎn   jiā qiáng   。xiān shuō  qíng   fán nǎo ,yīn  duō qíng hái    qíng ,cóng ér fǎn tuō chū “duō qíng   shāng  bié ” shēn zhōng ;“  cùn  ”zhǐ xīn ,liǔ    , shuǐ piāo mián ,zuì shí  怀huái bié  。liǎng    shì shuō , qíng zěn shì duō qíng zhī  ,  cùn fāng xīn ,huà chéng le qiān  wàn  ,yùn hán zhe qiān chóu wàn hèn 。  lái     piàn fāng xīn qiān wàn  ,rén jiān méi  ān pái chù ”(《dié liàn huā 》)。
 liǎng  hán  shēn wǎn 。tiān   jiǎo ,shì tiān  zhī jìn tóu , yún “yǒu qióng shí ”。rán ér ,bié  zhī hòu  xiāng  zhī qíng ,què shì  qióng  jìn  ,zhèng suǒ wèi “zhǐ yǒu xiāng   jìn chù ”。zhè  tōng guò  jiào lái  xiàn chū yīn “duō qíng ”ér shòu dào  jīng shén zhé  ,gǎn qíng zhēn qiè ér hán  ,duì     xìng nián shào ,què háo  mán yuàn zhī  。《liǎo yuán  xuǎn 》zàn yuē :“ èr  zǒng jiàn duō qíng zhī  ěr 。miào zài   zhōng hòu , yuàn duì kǒu jué 。”
běn  xiě guī yuàn  ,  wǎn zhuǎn liú  zhī zhì  , zhōng  shì zǎo shì ,méi yǒu diǎn  ,chú shǒu liǎng  wèi  shù ,     lùn shì yòng   ,hái shì yòng fǎn  ,yòng kuā zhāng ,dōu shì tōng guò bái miáo shǒu duàn fǎn yìng    xīn  huó dòng ,  nán  yán xuān  xiāng  zhī qíng ,shōu dào le hěn hǎo   shù xiào guǒ 。
xiāng guān shī  
1
[táng ]
  

dié liàn huā ·yáo  tíng gāo xián xìn  》

yáo  tíng gāo xián xìn  ,zhà guò qīng míng ,jiàn jué shāng chūn  。
shǔ diǎn  shēng fēng yuē zhù ,méng lóng dàn yuè yún lái  。
zhǎn kāi quán wén 
táo    chūn àn  ,shuí zài qiū qiān ,xiào  qīng qīng  。
 piàn fāng xīn qiān wàn  ,rén jiān méi  ān pái chù 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽