zuò jìng tíng shān 

[táng ]  bái 
zhòng niǎo gāo fēi jǐn , yún   xián 。
xiāng kàn liǎng  yàn ,zhǐ yǒu jìng tíng shān 。
fēn lèi biāo qiān : xiǎo xué    
zuò pǐn shǎng  
[zhù shì ](1)jìng tíng shān :zài jīn ān huī shěng xuān chéng xiàn běi 。


[ wén ]qún niǎo gāo fēi ,jué jǐn zōng yǐng , piàn  yún   yōu xián  piāo  ér   zhù  zài shān dǐng ,zhù shì zhe jìng tíng shān ,jìng tíng shān  kàn zhe  ,  jiǔ kàn  yàn 。


 jìng tíng shān zài xuān zhōu (zhì suǒ zài jīn ān huī xuān chéng ),xuān zhōu shì liù cháo  lái jiāng nán míng jùn , shī rén  xiè líng yùn xiè tiǎo děng céng zài zhè  zuò guò tài shǒu  bái  shēng fán  yóu xuān chéng ,zhè shǒu  jué zuò  tiān bǎo shí èr zài (753)qiū yóu xuān zhōu shí ,  bèi   tiān bǎo sān zài  kāi cháng ān  yǒu zhěng zhěng shí nián shí jiān le 。cháng  piāo  shēng huó ,使shǐ  bái bǎo cháng le rén jiān xīn suān  wèi ,kàn tòu le shì tài yán liáng ,cóng ér jiā shēn le duì xiàn shí   mǎn ,zēng tiān le   zhī gǎn 。 shī xiě  zuò jìng tíng shān shí  qíng  ,zhèng shì shī rén dài zhe 怀huái cái   ér chǎn shēng        gǎn qíng ,dào   rán 怀huái bào zhōng xún qiú ān wèi  shēng huó xiě zhào 。
 qián èr  “zhòng niǎo gāo fēi jǐn , yún   xián ”,kàn  xiě yǎn qián zhī jǐng , shí ,   zhī gǎn xiě jǐn le :tiān shàng  zhǐ niǎo ér gāo fēi yuǎn  ,zhí zhì  yǐng  zōng ;liáo kuò  cháng kōng hái yǒu  piàn bái yún ,què   yuàn tíng liú ,màn màn  yuè piāo yuè yuǎn ,  shì jiān wàn  dōu zài yàn  shī rén 。“jǐn ”“xián ”liǎng   ,  zhě yǐn    “jìng ” jìng jiè :仿fǎng  shì zài  qún shān niǎo  xuān nào shēng xiāo chú zhī hòu  wài gǎn dào qīng jìng ;zài fān gǔn  hòu yún xiāo shī zhī hòu gǎn dào  bié  qīng yōu píng jìng 。yīn  ,zhè liǎng  shì xiě “dòng ”jiàn “jìng ”, “dòng ”chèn “jìng ”。zhè zhǒng “jìng ”,zhèng hōng tuō chū shī rén xīn líng       。zhè zhǒng shēng dòng xíng xiàng  xiě  ,néng gěi  zhě  lián xiǎng ,bìng qiě àn shì le shī rén zài jìng tíng shān yóu lǎn guān wàng zhī jiǔ ,gōu huà chū  “ zuò ”chū shén  xíng xiàng ,wéi xià lián “xiāng kàn liǎng  yàn ”zuò le  diàn 。
 shī  xià bàn yùn yòng  rén shǒu  xiě shī rén duì jìng tíng shān   ài 。niǎo fēi yún  zhī hòu ,jìng qiāo qiāo  zhǐ shèng xià shī rén  jìng tíng shān le 。shī rén níng shì zhe xiù   jìng tíng shān ,ér jìng tíng shān    zài  dòng  dòng  kàn zhe shī rén 。zhè 使shǐ shī rén hěn dòng qíng -shì jiè shang  gài zhǐ yǒu  huán yuàn   zuò bàn ba ?“xiāng kàn liǎng  yàn ”biǎo  le shī rén  jìng tíng shān zhī jiān  shēn hòu gǎn qíng 。“xiāng ”“liǎng ”èr  tóng  chóng  , shī rén  jìng tíng shān jǐn jǐn  lián zài   ,biǎo xiàn chū qiáng liè  gǎn qíng 。jié  zhōng “zhǐ yǒu ”liǎng   shì jīng guò chuí liàn  ,gèng  chū shī rén duì jìng tíng shān   ài 。“rén shēng de  zhī    ”,niǎo fēi yún  yòu   guà 齿chǐ !zhè liǎng  shī suǒ chuàng zào   jìng réng rán shì “jìng ” ,biǎo miàn kàn lái ,shì xiě le shī rén  jìng tíng shān xiāng duì ér shì ,  hán qíng 。shí  shang ,shī rén  shì xiě shān  “yǒu qíng ”, shì biǎo xiàn chū rén  “ qíng ”;ér   héng zāo lěng  ,   liáng  chǔ jìng , jiù zài zhè jìng   chǎng miàn zhōng tòu lòu chū lái le 。
 “jìng ”shì quán shī  xuè mài 。zhè shǒu píng dàn tián jìng  shī zhī suǒ    dòng rén ,jiù zài  shī rén   xiǎng gǎn qíng   rán jǐng   gāo  róng  ér chuàng zào chū lái  “ jìng ” jìng jiè , guài  chén  qián zài 《táng shī bié cái 》zhōng yào kuā zhè shǒu shī shì “chuán ‘ zuò ’zhī shén ”le 。
 (wǎn mǐn hào  wǎn xīn bīn )
 zuò jìng tíng shān 
 bái 
 zhòng niǎo gāo fēi jǐn ,  yún   xián 。
 xiāng kàn liǎng  yàn , zhǐ yǒu jìng tíng shān 。
 jìng tíng shān zài xuān zhōu (zhì suǒ zài jīn ān huī xuān chéng ),xuān zhōu shì liù cháo  lái jiāng nán míng jùn , shī rén  xiè líng yùn 、xiè tiǎo děng céng zài zhè  zuò guò tài shǒu 。 bái  shēng fán  yóu xuān chéng ,zhè shǒu  jué zuò  tiān bǎo shí èr zài (753)qiū yóu xuān zhōu shí ,  bèi   tiān bǎo sān zài  kāi cháng ān  yǒu zhěng zhěng shí nián shí jiān le 。cháng  piāo  shēng huó ,使shǐ  bái bǎo cháng le rén jiān xīn suān  wèi ,kàn tòu le shì tài yán liáng ,cóng ér jiā shēn le duì xiàn shí   mǎn ,zēng tiān le   zhī gǎn 。 shī xiě  zuò jìng tíng shān shí  qíng  ,zhèng shì shī rén dài zhe 怀huái cái   ér chǎn shēng        gǎn qíng ,dào   rán 怀huái bào zhōng xún qiú ān wèi  shēng huó xiě zhào 。
 qián èr  “zhòng niǎo gāo fēi jǐn , yún   xián ”,kàn  xiě yǎn qián zhī jǐng , shí ,   zhī gǎn xiě jǐn le :tiān shàng  zhǐ niǎo ér gāo fēi yuǎn  ,zhí zhì  yǐng  zōng ;liáo kuò  cháng kōng hái yǒu  piàn bái yún ,què   yuàn tíng liú ,màn màn  yuè piāo yuè yuǎn ,  shì jiān wàn  dōu zài yàn  shī rén 。“jǐn ”“xián ”liǎng   ,  zhě yǐn    “jìng ” jìng jiè :仿fǎng  shì zài  qún shān niǎo  xuān nào shēng xiāo chú zhī hòu  wài gǎn dào qīng jìng ;zài fān gǔn  hòu yún xiāo shī zhī hòu gǎn dào  bié  qīng yōu píng jìng 。yīn  ,zhè liǎng  shì xiě “dòng ”jiàn “jìng ”, “dòng ”chèn “jìng ”。zhè zhǒng “jìng ”,zhèng hōng tuō chū shī rén xīn líng       。zhè zhǒng shēng dòng xíng xiàng  xiě  ,néng gěi  zhě  lián xiǎng ,bìng qiě àn shì le shī rén zài jìng tíng shān yóu lǎn guān wàng zhī jiǔ ,gōu huà chū  “ zuò ”chū shén  xíng xiàng ,wéi xià lián “xiāng kàn liǎng  yàn ”zuò le  diàn 。
 shī  xià bàn yùn yòng  rén shǒu  xiě shī rén duì jìng tíng shān   ài 。niǎo fēi yún  zhī hòu ,jìng qiāo qiāo  zhǐ shèng xià shī rén  jìng tíng shān le 。shī rén níng shì zhe xiù   jìng tíng shān ,ér jìng tíng shān    zài  dòng  dòng  kàn zhe shī rén 。zhè 使shǐ shī rén hěn dòng qíng -shì jiè shang  gài zhǐ yǒu  huán yuàn   zuò bàn ba ?“xiāng kàn liǎng  yàn ”biǎo  le shī rén  jìng tíng shān zhī jiān  shēn hòu gǎn qíng 。“xiāng ”“liǎng ”èr  tóng  chóng  , shī rén  jìng tíng shān jǐn jǐn  lián zài   ,biǎo xiàn chū qiáng liè  gǎn qíng 。jié  zhōng “zhǐ yǒu ”liǎng   shì jīng guò chuí liàn  ,gèng  chū shī rén duì jìng tíng shān   ài 。“rén shēng de  zhī    ”,niǎo fēi yún  yòu   guà 齿chǐ !zhè liǎng  shī suǒ chuàng zào   jìng réng rán shì “jìng ” ,biǎo miàn kàn lái ,shì xiě le shī rén  jìng tíng shān xiāng duì ér shì ,  hán qíng 。shí  shang ,shī rén  shì xiě shān  “yǒu qíng ”, shì biǎo xiàn chū rén  “ qíng ”;ér   héng zāo lěng  ,   liáng  chǔ jìng , jiù zài zhè jìng   chǎng miàn zhōng tòu lòu chū lái le 。
 “jìng ”shì quán shī  xuè mài 。zhè shǒu píng dàn tián jìng  shī zhī suǒ    dòng rén ,jiù zài  shī rén   xiǎng gǎn qíng   rán jǐng   gāo  róng  ér chuàng zào chū lái  “ jìng ” jìng jiè , guài  chén  qián zài 《táng shī bié cái 》zhōng yào kuā zhè shǒu shī shì “chuán ‘ zuò ’zhī shén ”le 。
 

dǐng  
返回标鸽