lán huā · mǎo  xīng hán shí 

[sòng ] zhāng xiān 
lóng tóu  měng  ér jìng 。sǔn zhù qiū qiān yóu  bìng 。
fāng zhōu shí cuì  wàng guī ,xiù   qīng lái  dìng 。

xíng yún  hòu yáo shān míng 。 fàng shēng  chí yuàn jìng 。
zhōng tíng yuè  zhèng qīng míng , shù yáng huā guò  yǐng 。
fēn lèi biāo qiān : hán shí jié 
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
   wèi “ mǎo  xīng hán shí ”, shì   hán shí jié   fēng  huà ,yòu shì   mào dié zhě tián jìng   yáng sòng 。  shàng piàn  xiě jié   huān  ,xià piàn xiě huān  hòu  yōu jìng 。shàng piàn cóng  páng guān lǎo wēng  yǎn zhōng xiě chū  nào jǐng xiàng ,zài  nào  jǐng xiàng zhōng réng hán yǒu níng jìng  xīn qíng ;xià piàn zài yōu jìng  yuè  xià   xiě le liǔ  àn piāo ,  wèi jìng zhōng yǒu dòng 。
kāi piān xiě  shì  zhōng jiàn ér jià  lóng zhōu ,zài shuǐ miàn fēi shǐ jìng   zhuàng guān chǎng miàn 。 měng shì jiāng nán shuǐ xiāng cháng jiàn   zhǒng xíng  biǎn zhǎi  qīng 便biàn xiǎo zhōu ,shì  lóng tóu ,jiù shì xiāng mín wèi jié  lín shí zhuāng zhì  jiǎn  lóng zhōu ,suī  jǐn lǎn diāo wén ,què  xiāng    。zhe  “jìng ”  xiě chū le huá jiǎng rén  jiǎo jiàn  chuán xíng  qīng  ,yòu   xiǎng jiàn jiā àn zhù xìng  xuān tiān luó   zhēng xiāng guān kàn  nán  lǎo shào 。
hán shí shì  dài      jié  ,zhè  tiān  niáng men  bié gāo xìng , men   fàng xià  gōng ,zǒu chū guī fáng ,shuāng shuāng duì duì , zhe qiū qiān ,jìn xìng yóu  。“sǔn zhù qiū qiān yóu bìng ” 便biàn shuō yóu  dàng qiū qiān 。“sǔn zhù ”zhǐ zhú zhì  qiū qiān jià 。sān 、  yòng  lián gōng zhěng  duì  miáo xiě  niáng men shí cuì 、yóu rén men  qīng , ér wàng fǎn  qíng jǐng  。“fāng zhōu ”、“xiù  ”使shǐ rén xiǎng jiàn jiāo  cǎo  jìng xiù 、chūn guāng míng mèi  yòu rén jǐng  。“ shí cuì  ”yuán zhǐ cǎi shí cuì niǎo   máo , chū cáo zhí luò shén  》“ huò cǎi míng zhū ,huò shí cuì  ”,hòu  fàn zhǐ   shuǐ biān  wài yóu chūn zhī shì 。“ qīng ” chūn tiān chū chéng dào jiāo wài yóu lǎn 。 dài shī  zhōng cháng   qīng  shí cuì bìng  ,  róng xián  yǒu zuò 》:“ qīng  shàng yān duō 绿 ,shí cuì jiāng biān yuè gèng míng  ”。zhè  lián fàn xiě hán shí yóu chūn  huó dòng  , qián miàn sài lóng zhōu 、 qiū qiān xiāng pèi  ,yǒu diǎn yǒu miàn ,zhǔ  fēn míng 。 zhī shàng piàn zhe chóng xiě rén shì ,tōng guò  nào  chǎng jǐng ,miáo xiě chūn guāng  měi hǎo  yóu rén  huān  。
xià piàn zhuǎn wéi xiě jǐng ,tōng guò jìng  yōu měi   jǐng ,fǎn chèn bái zhòu yóu   fán shèng 。 dòng  jìng , xiāng yìng chèn ,shōu dào hěn hǎo   shù xiào guǒ 。yóu dòng jǐng huàn jìng jǐng ,huà miàn tiào yuè hěn  ,dàn guò piàn què hěn  rán :“xíng yún  hòu yáo shān míng , fàng shēng  chí yuàn jìng ”,qián  shuō yún  shān hūn  ,yóu rén sàn hòu ,jiāo wài  piàn kōng  ,wèi shàng piàn zuò jié 。
hòu  shuō shēng   xiē ,xuān xiāo  tiān  chí yuàn ,  xiǎn de fèn wài qīng jìng , “jìng ” yòu yǐn chū xià miàn  jǐng  。
jié pāi  xiě jǐng gōng jué zhù chēng  。zhū  zūn jìng zhì  shī huà 》shuō :“zhāng zi   xīng hán shí  ‘zhōng tíng yuè  zhèng qīng míng , shù yáng huā guò  yǐng  ’, cháng tàn  gōng jué  ,zài shì suǒ chuán ‘sān yǐng ’zhī shàng 。”yuè  qīng míng ,shèn zhì   kàn jiàn diǎn diǎn yáng huā fēi  ;ér huā guò  yǐng ,yòu xiǎn de qīng huī  méng ,míng ér  liàng ,tíng zhōng  qiè jǐng  dōu méng shàng  céng qīng  ,bié   zhǒng méng lóng zhī měi 。 jǐn   ,liǎng  hái  qíng  jǐng ,fǎn yìng chū zuò zhě yóu   tiān zhī hòu ,xīn qíng tián dàn ér yòu shū chàng 。 rén suī nián shì  gāo ,dàn shēng huó qíng  hěn gāo , ài yóu chūn   nào chǎng miàn ,yòu ài yuè   yōu jìng jǐng  。 bái zhòu , xiāng mín tóng  ,shì  zhǒng qíng  ; wǎn , zuò zhōng tíng ,xīn shǎng chūn xiāo yuè  ,yòu shì  zhǒng qíng  。
  shì  piān yùn wèi juàn yǒng  jiā zuò 。zhěng shǒu  cóng  liè huān kuài jiàn  tián jìng níng  ,chéng gōng  biǎo  chū   yǒu xián  dié mào lǎo rén suǒ  yǒu  xīn  zhuàng tài 。quán  qíng jǐng jiāo róng , shù xiào guǒ  jiā 。yǒu rén shuō    kān  使shǐ zuò zhě wén míng  shì  “sān yǐng ” chēng “ yǐng ”, wèi shēn    zhī miào 。
zhāng xiān    zuò pǐn 
dǐng  
返回标鸽