yàn qīng dōu 

chūn xùn fēi qióng guǎn 。fēng  báo 、 qiáng  niǎo shēng luàn 。jiāng chéng   ,shēng  cuì  , luó xiāng nuǎn 。róng róng jiàn  bīng pàn 。zuì mèng  、nián huá àn huàn 。liào dài méi zhòng suǒ suí  ,fāng xīn hái dòng liáng yuàn 。
xīn lái yàn kuò yún yīn ,luán fēn jiàn yǐng ,  zhòng jiàn 。 chūn   ,lóng chóu dàn yuè ,nèn shí tíng yuàn 。 cháng wèi  xiān duàn 。suàn yóu yǒu 、píng gāo wàng yǎn 。gèng  kān 、fāng cǎo lián tiān ,fēi méi nòng wǎn 。
fēn lèi biāo qiān : sòng  sān bǎi shǒu 
zuò pǐn shǎng  
zhè shǒu  xiě chūn tiān dào lái shí ,yīn wèi kuò bié jiā yuán ér  niàn   。
shàng piàn xiě jǐng ,miáo xiě chū chūn qióng guǎn huī fēi , niǎo shēng luàn ,jiāng chéng lǒng zhào zhe   biān jǐng  ,gǎn tàn nián huá shì  ,guāng yīn   。xià piàn shū qíng ,chéng shàng  xià ,yóu nián huá àn huàn ér  jiā shāng bié ,xiǎng dào     yīn chūn zhì ér dòng xīn tiān chóu 。shū xiě le xiāng   bié zhī qíng , qíng   , qíng  jǐng ,jiè  biǎo xiàn chū zhǔ rén gōng  cǎn dàn xīn qíng 。
shàng piàn cóng   jiǎo  miáo xiě chū chūn fēng guāng 。
  xiǎo zhì 》shī :“dōng zhì yáng shēng chūn yòu lái ”“chuī jiā liù guǎn dòng fēi huī ”。   “chūn xùn fēi qióng guǎn ”,  shī  tóng 。fēng  niǎo shēng , rán jiè  le biàn huà ;shēng   luó ,rén shì    yáng yáng 。àng rán chūn  ,wèi     jiā xīn qíng zuò fǎn chèn 。“jiāng chéng ”sān  xiě  rén  huān  ,chèn tuō chū        。jiàn liú jiě dòng ,chūn shuǐ róng róng ,ér  rén xīn tóu  kuài lěi què bìng wèi bīng shì ,zhè cóng “zuì mèng  、nián huá àn huàn ”  zhōng tòu  le chū lái 。jiē zhe  “liào ” dài chū duì  yuán ài    niàn ,miào zài quán cóng duì fāng   xiǎng  xīn qíng luò  。“liào dài méi ”sān  xíng róng liǔ 绿 huā  ,yòng  xīn  jīng qiǎo 。“suí  ”“liáng yuàn ”,dōu zhǐ shì jiè yòng ,fēi shí zhǐ   。“dài méi ” liǔ  、“fāng xīn ” huā lěi ,shì èr shì  ,qiǎo  shuāng guān 。
xià piàn zhuǎn xiě  chóu bié hèn 。
huàn tóu “xīn lái ”sān  ,jiè yàn yīn kuò 、luán jìng fēn zhèng miàn diǎn chū   zhǔ zhǐ , jìn    míng shàng piàn hòu èr  méi suǒ xīn dòng zhī suǒ zhǐ 。zài sān  huí xiǎng  bié zhī chū ,xiān cóng dāng shí tíng yuàn huán jìng jiā  xuàn rǎn ,    ,dàn yuè lóng chóu ,  qīng  , jiàn yìn xiàng zhī shēn 。“ chūn ”sān    qíng shǒu  xiě chūn zhī   ér   lín  ,yóu yún zhī lóng chóu ér yuè guāng àn dàn , rén   zhèng    tíng yuàn ér  jiā shāng shí , piàn  liáng 。“ cháng ”èr  xiě  rén xiāng   chóu ér tòng duàn  cháng , 使shǐ dēng gāo wàng yuǎn  shū 怀huái ,   xiāo shì nèi xīn   hèn 。wěi   wàng zhōng jǐng  zuò jié ,  tóu xiě jǐng xiāng jiù 。“suō cǎo lián tiān ”,mián mián  yuǎn  ;  yǒu 《méi huā luò 》,duō shù  qíng ,  xiě “fēi méi ”qiān dòng xiāng  ,kuàng shí  xiàng wǎn , qíng zhī  kān  zhī ,xiě lái  yǒu qíng zhì 。
  gāo    zuò pǐn 
dǐng  
返回标鸽