mǎn jiāng hóng ·  chōng guān 

[sòng ] yuè fēi 
  chōng guān ,píng lán chù xiāo xiāo  xiē 。
tái wàng yǎn ,yǎng tiān cháng xiào ,zhuàng 怀huái  liè 。
sān shí gōng míng chén   ,
 qiān   yún  yuè 。
 děng xián bái le shào nián tóu ,kōng bēi qiè 。

jìng kāng chǐ ,yóu wèi xuě ;
chén  hèn , shí miè !
jià cháng chē    lán shān quē 。
zhuàng zhì  cān   ròu ,
xiào tán  yǐn xiōng  xuè 。
dài cóng tóu shōu shí jiù shān  ,cháo tiān què 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
mǎn jiāng hóng 》 shì fǒu  yuè fēi suǒ zuò ?

zhāng xiù píng 

cháng   lái ,rén men dōu rèn wéi 《mǎn jiāng hóng 》zhè shǒu   zuò zhě shì sòng dài zhù míng ài guó jiàng lǐng yuè fēi 。 zài xiě zuò 《mǎn jiāng hóng 》 shí ,zhèng shì zhōng yuán   zāo shòu  zhēn   zhǔ guì   tiě  jiàn   róu lìn  suì yuè 。yuè fēi shǐ zhì kàng jīn ,zhí zháo  zhuī qiú shōu  shī  、bào chóu xuě chǐ  zhuàng zhì hóng  ;  shēng zhēng zhàn ,fǎn duì tóu xiáng ,dài biǎo le 广guǎng  rén mín  yuàn wàng ; guāng míng lěi luò 、zhì xué yán  shì zhōng guó  dài  shǐ shàng jié chū  jūn shì jiā  zhàn lüè jiā ;  fèng fěi  、lián jié fèng gōng , zhōng huá mín   yōu xiù chuán tǒng  yáng dào   gāo  , 《mǎn jiāng hóng 》  , zhí zuò wéi ài guó zhǔ   jué chàng  yuè fēi běn rén  gāo fēng liàng jié   zài zhōng guó shén zhōu   chuán sòng ,hěn shǎo yǒu rén 怀huái  《mǎn jiāng hóng 》shì wěi zuò huò tuō míng zhī zuò 。   duì   chū 怀huái    jiā  , zài 《   yào biàn zhèng 》zhōng  chū le liǎng diǎn  wèn ;yuè fēi sūn zi yuè  suǒ biān 《jīn lún cuì biān ·jiā  》zhōng méi yǒu shōu  zhè shǒu  ,ér yuè  zài shōu  yuè fēi  wén zhāng shí ,céng shì      ,  cóng biān dìng dào zhòng kān , jīng 31nián ,wèi  wèi shōu   ?   。zhè shǒu  zuì zǎo jiàn  míng  jiē suǒ biān  《yuè    wén 》,shì gēn  hóng zhì shí  nián (gōng yuán 1502nián )zhè jiāng  xué  使shǐ zhào kuān suǒ shū yuè fén  bēi shōu   ,zhào kuān  wèi shuō suǒ   běn ,lái   míng 。ér qiě zhào kuān bēi  zhōng    yuè fēi lìng  shǒu shī 《sòng  yán zhāng xiān shēng běi  》jīng míng rén kǎo zhèng shì wěi zuò 。zài  zhī qián ,     jiàn  sòng yuán rén  zhù shù ,wèi shí me  rán chū xiàn zài míng zhōng   hòu ?  èr 。zuò zhě jìn   kǎo zhèng :zài míng dài ,běi fāng    dào cháng  dào  lán shān  qīn gān 、liáng  dài ,míng dài hóng zhì shí  nián (1498nián ),míng jiāng wáng yuè céng zài  lán shān kàng    , le   shèng zhàng ,yīn  ,“   lán shān quē ”,“zài míng dài zhōng  shí zài shì   kàng zhàn kǒu hào ,zài nán sòng shì jué  huì yǒu   。”

  jiā  zhī hòu ,60nián dài hòu  ,xià chéng dào  xiě le  piān 《yuè fēi <mǎn jiāng hóng > kǎo biàn 》 wén zhāng , chú le zàn tóng  shì  怀huái  wài ,yòu cóng   nèi róng shàng zhǎo chū le   zhèng  , “ lán shān quē ”  míng suǒ zhǐ wèn  。 rèn wéi yuè fēi  jīn yào zhí dǎo  huáng lóng  ,zài jīn  lín shěng jìng nèi ,ér  lán shān què zài jīn nèi měng   tào zhī 西 ,nán sòng shí shǔ 西 xià ,bìng fēi jīn guó   ,  ruò zhēn chū yuè fēi zhī shǒu , yīng fāng xiàng guāi bèi   ?zhè shì  。 guǒ  lán shān  tóng  qián rén fàn chēng biān sài  “ mén ”、“tiān shān ”zhī lèi ,   shǐ shū ,shǐ  běi sòng 。táng sòng rén   lán shān  shī ,dōu shì shí zhǐ ,míng zhōng   hòu  shì   ,ruò  fàn zhǐ shì yuè fēi  “guāi bèi ”,shì   tōng 。 wèi èr 。

1980nián ,hǎi nèi wài yòu xiān  le tǎo lùn zhè  wèn    cháo 。 tái wān 《zhōng guó shí bào 》 biǎo le sūn shù   wén zhāng ,zài  duì 《mǎn jiāng hóng 》  zuò zhě  chū le  wèn 。 shǒu xiān zhǐ chū 《mǎn jiāng hóng 》 zhōng yòng le    shì   diǎn  , “sān shí gōng míng ”、“ qiān   yún  yuè ”děng děng ,shì jìn rén jiē zhī  cái liào ,   zuò zhě shì hěn róng  xiě chū zhè yàng  shǒu   。  , rèn wéi 《mǎn jiāng hóng 》   diào ,  zhèng shí  yuè fēi lìng   《xiǎo chóng shān 》fēng  jiǒng  ,qián zhě kāng kǎi  áng ,yīng xióng   héng  ,hòu zhě  shì  duō nián zhēng zhàn bìng shòu chè zhǒu shí chóu chàng xīn   fǎn yìng ,xiāng xíng zhī xià ,“《mǎn jiāng hóng 》shì  shǒu yǒu shì  、yǒu xīn zhì ,dàn méi yǒu yuè    ”。

duì  chí  tóng  jiàn  dèng 广guǎng míng 、wáng   ān děng  cóng  tóng jiǎo  jìn xíng le biàn  。dèng 广guǎng míng  1981nián 5yuè chū zhe wén zhǐ chū ,yuè fēi  《mǎn jiāng hóng 》 shì wěi zuò 。 rèn wéi :  ,yuè lín yuè  liǎng dài rén méi yǒu sōu  dào   ,zhǐ néng shuō míng yuè fēi  hòu dài zài zhè fāng miàn yǒu  lòu 。 xiàn yǒu  shǐ liào kàn ,yuè lín    què yǒu  lòu  shí zhèng 。 《bīn 退tuì  》 zǎi  yuè fēi  “xióng  táng táng guàn dòu niú ,shì jiāng zhí jié bào jūn chóu 。zhǎn chú wán è hái chē jià , wèn dēng tán wàn  hòu ” shī ,jiù  jiàn  yuè  biān  《jiā  》zhōng , guǒ pái chú  men   dāng shí méi yǒu shōu  dào   néng xìng jiù duàn dìng shì jiǎ  , me ,zhè shǒu shī  guǒ yòu yīn wèi 《bīn 退tuì  》 shī chuán hòu ér chū xiàn zài míng rén  zhù zuò zhōng ,jiù néng duì  怀huái  ma ? wài ,cóng 《mǎn jiāng hóng 》fǎn yìng   xiǎng nèi róng lái kàn , yuè fēi   shī wén  nèi róng shì  zhì  。 “shì jiāng zhí jié bào jūn chóu ,zhǎn chú wán è hái chē jià ”,zhèng shì “dài cóng tóu shōu shí jiù shān  ,cháo tiān què ” xiě zhào ,“ wèn dēng tán wàn  hòu ”, jiù shì “sān shí gōng míng chén   ” zhù jiǎo ma ?yòu  《jiā  》zhōng   xiē   ,dōu shì yuè fēi xíng jūn zuò zhàn shí suí shí suí   xià lái  ,yìng shì  dāng shí zhēn shí nèi xīn    。yuè fēi  rán yǒu 《mǎn jiāng hóng 》zhōng  xiàn   xiǎng ,yòu yǒu zuò shī tián   běn shì ,wèi shí me  néng tián  shū 怀huái ne ? èr ,guān  《mǎn jiāng hóng 》 zhōng “   lán shān quē ”   wèi zhì suǒ zhǐ wèn  , rèn wéi “ lán shān quē ”shì fàn zhǐ ér  shì shí zhǐ ,  zhōng  “  ròu ”、“xiōng  xuè ”shì zhǐ  zhēn ,ér  shì shí zhǐ xiōng   yàng , zhǐ 广guǎng    rén 。 sān , guǒ 《mǎn jiāng hóng 》   zuò zhě shì wáng yuè , wèi shí me yào jià míng  yuè fēi ,ér  kuā 耀yào    zhàn gōng ne ? xiě  “   lán shān quē ”shì shí xiě , me  zhōng  “jìng kāng chǐ ,yóu wèi xuě ” shì   fàn xiě  ma ? guǒ shì “fǎn yìng míng rén    xíng shì  shí dài  shí ”, me ,zhè yàng  wáng guó shì jiàn shì yǐng shè míng cháo  shén me shì  ne ? guǒ piē kāi 《mǎn jiāng hóng 》  fǎn yìng  zhěng   xiǎng ,ér jiū chán zài “ lán shān quē ”   wèi zhì shàng ,shì shì nán  lìng rén xìn   。

 ān  zhēn duì sūn shù   wén zhāng  chū liǎo  tóng  jiàn 。 rèn wéi cóng shǐ shí    nèi róng duì zhào kàn ,“sān shí gōng míng chén   ”, zhī shì zài yuè fēi 30suì huò 30suì qián hòu yǒu gǎn ér zuò 。yuè fēi 30suì shí ,zhèng zhǎng cháo tíng fāng miàn  quán (gōng yuán 1133nián ),“yīn  rèn zhòng  ,shēn bèi shū róng ,gǎn dòng shēn qiè ,nǎi zuò chéng   zhuàng 怀huái shù zhì  《mǎn jiāng hóng 》 ”;ér yuè fēi 20duō suì cóng jūn 、30duō suì shí cóng jiǔ jiāng fèng zhǐ  cháo ,“  xíng chéng ,   qiān  ”。  zhōng “ qiān   yún  yuè ”zhī  tóng 。yuè fēi 30suì zhì  jiāng zhōu shí “shì féng qiū  ,dāng  duō  , zài  zhōng yǒu ‘xiāo xiāo  xiē ’zhī  ”。yīn  ,《mǎn jiāng hóng 》shì yuè fēi “biǎo   běn rén zhēn shí gǎn shòu  gōng yuán 1133nián qiū  9yuè xià xún zuò  jiǔ jiāng ”。 hái jiù 《mǎn jiāng hóng 》 《xiǎo chóng shān 》liǎng    diào wèn  zuò le tàn tǎo ,rèn wéi liǎng  zuò   tóng  shí jiān , diào  rán  tóng , néng   fēi  zuò zhě 。

zōng shàng suǒ shuō ,《mǎn jiāng hóng 》 dào  shì  shì yuè fēi zuò  ?lùn zhēng shuāng fāng dōu chí zhī yǒu  ,hěn nán tǒng  。zhè chǎng zhēng lùn hái  néng   shēn  xià  。 guò ,zhēng lùn  shuāng fāng dōu  jiào  zhì  kěn dìng zhè shǒu    xiǎng jià zhí   shǐ zuò yòng 。

yǐn  http://www.pep.com.cn/lishi/wanhuatong/lszm/36.htm
------------------------------------------------
[nèi róng píng  ]guó  lún wáng zhī  ,shǐ zhì bào guó  mín  yīng xióng xīn zhōng   bēi  zhī qíng nán   zhì ,píng lán yuǎn wàng ,miàn duì bèi jīn rén zhàn    piàn  guó  shān ,   è ,tóu  zhí shù , mào  dōu chōng  lái le 。zhè chōng guān zhī  zhèng shì yuè fēi  mín  guó jiā wēi wáng wéi shēng mìng    quán     wài zài huà biǎo xiàn 。「xiāo xiāo  xiē 」gèng zēng zhuàng 怀huái ,  chóu zhě  lǐn rán   ,róng   yīng xióng   fèn  qiáng ,zuò zhě jīn  zhù qíng   hǎi ér yǎng tiān cháng xiào !   zhuàng ,wèi quán  dìng xià  ge  tūn shān   zǒng  diào 。
sān shí gōng míng chén   , qiān   yún  yuè 。」shào xīng  nián (1134),yuè fēi zhèng zhí 30suì ,huí shǒu wǎng  ,shù shí nián kàng zhàn ,jiān wēi xiǎn jué ,chén mǎn zhēng  ,gōng míng suǒ zhí   ; qiān  zhuǎn zhàn ,zhòu  jiān chéng ,zhuī yún zhú yuè ,qián  zhèng wèi   。wèi le shí xiàn miè jīn  guó  gōng   xiǎng ,zuò zhě zhūn zhūn gào jiè ;qiān wàn bié ràng bǎo guì  qīng chūn nián huá   ,kōng liú xià wǎng rán  bēi qiè  kuì huǐ !
  xià piàn shū xiě le  rén zhì  bào chóu xuě chǐ  ài guó  qíng   shèng xìn niàn 。jìng kāng nián jiān   chǐ   hái wèi  xuě ,chén mín  chóu    zhuàng zhì  shí  miè ? 「jià cháng chē 」 xià ,quán yòng xiǎng xiàng zhī  ,zhí jié liǎo dàng ; dàn jià zhàn chē cháng  zhí  ,  xióng guān xiǎn sāi ,bào   hèn shēn chóu , yào shí  ròu yǐn  xuè ,shū  zhuàng zhì ,xiào  háo qíng 。 shí ,jiù jiāng huī  ,tiān cháo  tǒng ,guó jiā shān  huàn rán  xīn ,qún chén bài  què xià ,shān  wàn suì ,gāi shì duō me hóng wěi zhuāng yán 、lìng rén   fēng   qíng jǐng !
zhè shì  shǒu biǎo xiàn  chóu   、yīng xióng zhuàng zhì  qiān  jué chàng 。quán  chōng mǎn ài guó zhǔ    qíng zhuàng cǎi , yán  shí  guǎng ,yīn diào gāo kàng bēi zhuàng ,「qiān zǎi hòu  zhī ,lǐn lǐn yǒu shēng  yān 。」

[nán  zhù shì ]①děng xián :qīng  ,suí 便biàn 。②jìng kāng chǐ :zhǐ sòng qīn zōng jìng kāng èr nián jīng shī  zhōng yuán lún xiàn ,huī 、qīn èr  bèi jīn rén    shì 。③ lán shān :zài níng xià 西 běi : shuō wèi jīn  běi  xiàn zhī  lán shān 。④tiān què :gōng 殿diàn qián  lóu guān , zhǐ cháo tíng 、huáng  。

http://www.china10k.com/simp/history/5/55/55b/55b07/55b07021.htm

yuè fēi   ,  zhe zhōng huá mín   ài guó xīn 。kàng zhàn  jiān zhè shǒu      chén dàn què xióng zhuàng   yīn ,gǎn rǎn le zhōng huá ér  。
qián   ,   qiān xiě lìn xiàng  “  shàng chōng guān ” miào ,biǎo míng zhè shì  gòng dài tiān  shēn chóu  hèn 。 chóu  hèn ,yīn       rěn ?zhèng yuán  shàng gāo lóu ,  lán gān ,zòng  qián kūn , yǎng liù  , jīn  xuè mǎn 怀huái fèi téng  áng 。——ér  shí qiū lín zhà zhǐ ,fēng chéng yān jìng ,guāng jǐng  jiā ,fān zhù  mèn zhī 怀huái , shì yǎng tiān cháng xiào  , shū  wàn  yīng xióng zhuàng zhì 。zhe “xiāo xiāo  xiē ”  , fēng wēi dùn ,fāng jiàn   yuān jìng 。
kāi tóu líng yún zhuàng zhì , gài shān  ,xiě lái  shì páng  。zài jiē xià  ,zuò zhě  “sān shí gōng míng chén   , qiān   yún  yuè ”shí    ,chū   liào ,lìng rén jiào jué , shí   , jiàn jiāng jūn  yīng   bàn shēng zhuàng zhì  ,jiǔ  gāng cháng  ,yīng xióng zhèng shì duō qíng rén  。gōng míng shì  suǒ  ,  chén  tóng mái  ;chí    yán  ,kān suí yún yuè gòng shǎng  。( gōng míng  xūn   ,yīn yīn  ér yòng ,sòng   jiàn 。)shì kàn  shì  děng xiōng jīn , děng shí jiàn !
guò piàn qián hòu , piàn zhuàng 怀huái ,pēn  qīng  :jìng kāng zhī chǐ ,zhǐ huī qīn liǎng  bèi  ,yóu   hái ; xià yán chén  bào hèn  qióng , shì  dài jūn chén guān niàn  。 hèn  shí  jiě ?gōng míng  wěi  chén  ,sān shí   ,zhì  ,jiāng jūn  jiāng shàng piàn xiē pāi chù “ děng xián 、bái le shào nián tóu  ,kōng bēi qiè ”zhī miǎn   ,shuō  rén  huì 。xióng zhuàng zhī  ,  zhì  yǒu shēng !
 xià chū   ,xiàn zhuàng 怀huái ,yīng xióng zhōng fèn  kǎi ,lǐn lǐn yóu ruò shén míng  。jīn bīng   zhōng yuán  ,  néng bài 退tuì “xiōng  ”shí   miè ,  “ lán ”zhí dǎo huáng lóng bìng fēi kuā    。“ cān ”、“ yǐn ” lián  zhǎng ;rán zhǐ yǒu   cái   chàng  qíng 、jǐn  shì 。wèi zhì yǒu   zhī gǎn zhě ,  zhōng yǒu zhēn  zài 。
yǒu lùn zhě shè : lán shān zài 西 běi , dōng běi zhī huáng lóng  ,yáo  qiān  ,yǒu  jiāo shè  ?   zhì shèng  kàng jīn míng chén lǎo zhào dǐng  zuò 《huā xīn dòng 》 ,jiù shuō  :“西 běi chán qiāng wèi miè ,qiān wàn xiāng guān ,mèng yáo  yuè ”; zhōng  kāng kǎi  jìng  quán  zhāng yuán gàn  , zuò 《 xīn láng 》 , shuō  :“yào zhǎn lóu lán sān chǐ jiàn , hèn   jiù  ” !zhè dōu shì nán sòng chū   ài guó  zuò  , men shuō dào jīn bīng shí ,jūn yòng “ 西 běi ”、“ lóu lán ”(hàn zhī 西  shàn shàn guó , jiè   zhǎn lóu lán wáng ,diǎn chū 《hàn shū ·西  chuán 》), jiàn yuè fēi yòng “ lán shān ” “xiōng  ”,shì   fēi  。
dài cóng tóu ,shōu shí jiù shān   ,cháo tiān què  !”mǎn qiāng zhōng fèn ,dān xīn  xuè ,qīng chū fèi   。yòng wén xué jiā yǎn guāng shì zhī jié shù quán piān ,shén  shí  ,  háo   hàn ,lìng rén shén wàng ,jiào rén   。rán ér yuè fēi tóu wèi  bái  ,jīn bīng  xiàn kùn jìng ,yóu  jiān  ,sòng huáng cháo   zhàn bài  。“   yǒu ”qiān   yuān ,wén zhě  zhǐ ,  zhǐ wàng   jūn xié tóng zhōng yuán  lǎo  lái zhāo bài tiān què zāi ?bēi  。
   wén  lùn cháng duǎn ,ruò  wén  lùn , dāng  shǎng    zhī chén hòu ,mài luò zhī tiáo chàng  ,qíng  zhī shēn wǎn ,jiē  tóng fán xiǎng , shēng ér  ,nǎi zhèn xīng zhōng huá zhī  xiū yīn yuè  shù   。
dǐng  
返回标鸽