wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng 

 yuè  shuǐ píng ,hán  hùn tài qīng 。
 zhēng yún mèng  , hàn yuè yáng chéng 。
   zhōu  ,duān  chǐ shèng míng 。
zuò guān chuí diào zhě , yǒu xiàn  qíng 。
zuò pǐn shǎng  
zhù jiě 】:
1、zhāng chéng xiàng :zhǐ zhāng jiǔ líng 
2、hán  :bāo hán tiān kōng ,zhǐ tiān dào yìng zài shuǐ zhōng 。
3、hùn tài qīng : tiān hùn chéng   。
4、yún mèng  : shí yún   mèng  zhǐ  běi nán  , nán běi   dài     。
5、 : 。
6、duān  :ān  。

yùn  】:
 yuè dòng tíng  shuǐ shèng zhǎng hào miǎo  biān ,
shuǐ tiān hán hùn   ??jiē lián tài kōng 。
yún mèng èr  shuǐ  zhēng téng bái bái máng máng ,
 tāo xiōng yǒng    yuè yáng chéng hàn dòng 。
 xiǎng  shuǐ   zhǎo bu dào chuán  jiǎng ,
shèng míng shí dài xián  wěi shí xiū kuì nán róng 。
xián zuò guān kàn bié rén xīn qín lín  chuí diào ,
zhǐ néng bái bái xiàn  bié rén   chéng gōng 。

píng  】:
??zhè shì  shǒu “gàn  ”shī 。suǒ wèi “gàn  ”, shì xiàng  guān guì rén chéng xiàn shī wén , qiú yǐn jiàn  
yòng 。xuán zōng kāi yuán èr shí  nián (733),zhāng jiǔ líng wèi chéng xiàng ,zuò zhě 西 yóu cháng ān ,  shī xiàn zhī , 
qiú  yòng 。shī qián bàn fàn xiě dòng tíng  lán zhuàng kuò ,jǐng  hóng  ,xiàng zhēng kāi yuán  qīng míng zhèng zhì 。hòu bàn  jǐng shēng 
qíng ,shū   rén jìn shēn   ,xián   liáo   zhōng ,biǎo  le   yòng shì  jué xīn 。quán shī sòng duì fāng ,ér 
 guò fèn ;  yòng ,ér   biǎn , kàng  bēi ,shí fēn de  。

--yǐn  "chāo chún zhāi shī  "bookbest.163.net fān  、píng  :liú jiàn xūn 

táng xuán zōng kāi yuán èr shí  nián (737 ),zhāng jiǔ líng bèi  lín  pái  ,yóu yòu chéng xiàng biǎn wèi jīng zhōu zhǎng shǐ 。zhè shǒu shī shì zhāng jiǔ líng zài jīng zhōu rèn shàng shī rén xiě gěi   。
qián   shì xiě dòng tíng   míng  。 yuè shuǐ zhǎng , shuǐ    àn píng 。xiàng  zhōng kàn ,shuǐ tiān xiàng jiē ,shuǐ gēn tiān hùn    ,fēn  qīng   ,suǒ  chēng “hùn tài qīng ”,“tài qīng ”zhǐ tiān 。dàn dòng tíng  shàng  shuǐ tiān xiàng hùn ,  bān  shuǐ tiān xiàng jiē   yàng 。shuǐ tiān xiàng jiē ,hái shì shuǐ shì shuǐ 、tiān shì tiān ,zhǐ shì rén  shì  zào chéng  cuò jué ,zhè   shuǐ tiān xiàng hùn ,shì shuǐ  tiān hùn ér  fēn ,zài shuǐ  tiān zhī jiān   duàn  kōng  bāo hán zài  shuǐ  ,suǒ  shì shuǐ  tiān xiàng hùn le 。“ zhēng yún mèng   ”,shuǐ miàn shàng yǒu zhēng  chū lái  shuǐ  ,  kōng bāo hán le ,zhè  shuǐ    zhěng  yún mèng  dōu lǒng zhào le 。 dài  yún mèng   ,zài  běi shěng  jiāng nán běi ,jiāng nán wèi mèng ,jiāng běi wèi yún ,fāng yuán  jiǔ bǎi  ,zhè  fàn zhǐ wéi rào zhe dòng tíng   dài 。jiē zhe    xiě dòng tíng   làng  shēng shì 。sòng fàn zhì míng 《yuè yáng fēng   》,chēng dòng tíng “xià qiū shuǐ zhǎng ,tāo shēng xuān  wàn   ”, chēng “ hàn yuè yáng chéng  ”。yuè yáng chéng zài dòng tíng  dōng běi àn , ér  yuè yáng lóu shì wàng dòng tíng   shèng  。zhè   gōu  chū le dòng tíng   zhuàng kuò jǐng xiàng     shēng shì 。
hòu   shì gǎn 怀huái 。“   zhōu  ”,《shū ·shuō mìng shàng 》:“ruò   chuān ,yòng  zuò zhōu   。”miàn duì dòng tíng  ,yào  guò  què méi yǒu zhōu  ,àn    xiǎng chū shì jiàn gōng ,méi yǒu rén yǐn jiàn 。“duān  chǐ shèng míng  ”,duān  zhǐ píng  xián chù  ,zài shèng míng shí  tài píng shí ,xián zhe  zuò shì shì  chǐ  。《huái nán  ·shuō lín xùn 》:“lín  ér xiàn   ,  guī jiā jié wǎng  。” lián biǎo shì kōng yǒu xiàn   gǎn qíng , wàng duì fāng tuī jiàn 。zhè shǒu shī  gǎn 怀huái  fèn ,xiě  hán  , zhí bái qiú jiàn 。suǒ yòng diǎn  , wàng dòng tíng   qiè jié  , wéi  rán ,ér róng huà   。
zhè shǒu shī jǐn yòng   huà jiù gài kuò chū dòng tíng   hào miǎo  shì ,xiě chū dòng tíng   tāo xiōng yǒng  shēng shì  ,shū 怀huái  yòu yào jié  xiě jǐng ,hán    ,suī yǒu suǒ qiú ,dàn   qiú  xiāng 。zài xiě jǐng shàng ,shī rén zhuā zhù dòng tíng  shuǐ shì    jié ,yòng “ yuè ”lái diǎn míng ,yòng “ shuǐ píng ”shuō míng shuǐ shì  hào  ,kāi tóu  shí ér yǒu  。 èr  jiù  fēng   ,gài kuò chū dòng tíng     。dòng tíng   hào miǎo , tóng  bān  shuǐ tiān xiàng jiē  ,yuán lái shì “hán  hùn tài qīng ”, shàng  shuǐ   tiān  kōng dōu bāo hán jìn  le 。zhè cái  zhuō zhù le    diǎn  ,xiě chū le   hào miǎo   shì  。  hái  gòu ,zài jiā shang “ zhēng yún mèng   ”,shuǐ   zhēng téng  jiāng nán jiāng běi  yún mèng  dōu lǒng zhào le 。zhè yàng xiě ,hái méi yǒu xiě  dòng tíng   tāo xiōng yǒng  shēng shì , shì zài jiā shang “ hàn yuè yáng chéng  ”,使shǐ rén gǎn dào  tāo  shēng shì 使shǐ yuè yáng chéng dōu shòu dào zhèn dòng shì  ,zhè cái  dòng tíng    diǎn xiě  le 。zài shū 怀huái fāng miàn ,míng míng shì qiú rén yǐn jiàn ,què méi yǒu   qiú jiàn  huà ,ér shì jié  dòng tíng   miáo xiě ,yòng “   zhōu   ”lái àn shì ,bìng shuō    chū lái zuò shì duì   zhè  shí dài 。duì fāng yuán shì zǎi xiàng ,“zhōu  ”zhè  diǎn yòng   wéi   。
dǐng  
返回标鸽