huā 

[míng ] táng yín 
zuó  hǎi táng chū zhe  ,
shǔ diǎn qīng yíng jiāo   。
jiā rén xiǎo  chū lán fáng ,
zhé lái duì jìng huà hóng zhuāng 。
wèn láng huā hǎo  yán hǎo ?
láng dào   huā yǎo tiǎo 。
jiā rén wén   jiāo chēn ,
 xìn  huā shèng huó rén 。
jiāng huā róu suì zhì láng qián :
qǐng láng jīn  bàn huā mián !
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:

dǐng  
返回标鸽