xīn láng ·bié yǒu 

[xiàn dài ] máo  dōng 
huī shǒu cóng   。
gèng  kān  rán xiāng xiàng ,
 qíng zhòng  。
yǎn jiǎo méi shāo dōu shì hèn ,
 lèi  líng hái zhù 。
zhī  huì qián fān shū  。
guò yǎn tāo tāo yún gòng  ,
suàn rén jiān zhī     。
rén yǒu bìng ,tiān zhī fǒu ?

jīn zhāo shuāng zhòng dōng mén  ,
zhào héng táng bàn tiān cán yuè ,
 qīng   。
   shēng cháng  duàn ,
cóng  tiān    。
píng  duàn chóu  hèn  。
yào shì kūn lún bēng jué  ,
yòu qià xiàng tái fēng sǎo huán  。
zhòng   , yún zhù 。
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
 : kāi 。huī shǒu cóng   : bái sòng yǒu rén 》,“huī shǒu    ,xiāo xiāo bān  míng ”。
 lèi  líng :líng , “líng luò ” líng tóng  , shì luò    。《 shī shí jiǔ shǒu 》zhī shí ,“zhōng   chéng zhāng ,  líng   。”
shū  :xìn zhōng  huà  。
yún  :  qián    huì 。
rén yǒu bìng ,tiān zhī fǒu :yuán wèi “zhòng gǎn kǎi ,lèi   ”。(bìng : zhǐ  huì 。)
héng táng :cháng shā dōng mén xiǎo  mén wài qīng shuǐ táng 。 jiǔ èr  nián dōng zhì èr sān nián  yuè ,máo  dōng  le qīng shuǐ táng biān   suǒ máo  ,jiā zhù jiān zuò zhōng gòng xiāng  wěi yuán huì huì zhǐ ,jiù zhǐ xiàn wèi  niàn guǎn 。“héng táng ” shì diǎn  ,zài  shī zhōng cháng zuò    zhù zhī chù 。táng cuī hào (hao4)《cháng gàn xíng 》,“jūn jiā  chǔ zhù ,qiè zhù zài héng táng 。tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng 。”
  :zhè yàng 。
píng  duàn :qǐng  duàn zhī  。
zhù (zhu4):fèn fēi 。zuì hòu liǎng yùn yuán wèi ,“   wèi jiāng hǎi  ,gèng  wéi   ér   。shān  duò ,yún héng zhù 。”

 jiě 】

   jiǔ èr sān nián  yuè , nán shěng zhǎng zhào héng  xià lìng tōng  “guò  pài ”máo  dōng 。máo  kāi cháng shā   hàn ,zhuǎn shàng hǎi ,rán hòu  广guǎng zhōu cān jiā liù yuè  zhōng gòng sān  ,zhí zhì èr  nián qiū cái huí  nán gǎo nóng yùn 。zhè shǒu  shì    yáng kāi huì fēn bié shí suǒ zuò 。
xiāng guān shī  
1
[táng ]
cuī hào 

cháng gàn   shǒu 》

jūn jiā  chǔ zhù ,qiè zhù zài héng táng 。
tíng chuán zàn jiè wèn ,huò kǒng shì tóng xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiā lín jiǔ jiāng shuǐ ,lái  jiǔ jiāng  。
tóng shì zhǎng gān rén , xiǎo  xiāng shí 。
xià zhǔ duō fēng làng ,lián zhōu jiàn jué  。
 néng  xiāng dài ,   cháo guī 。
sān jiāng cháo shuǐ  ,  fēng làng yǒng 。
yóu lái huā xìng qīng , wèi lián zhōu zhòng 。
shōu  
2
[táng ]
 bái 

sòng yǒu rén 》

qīng shān héng běi guō ,bái shuǐ rào dōng chéng 。
   wèi bié , péng wàn  zhēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 yún yóu   ,luò   rén qíng 。
huī shǒu    ,xiāo xiāo bān  míng 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽