·diào luó róng huán tóng zhì 

[xiàn dài ] máo  dōng 
  dàng nián cǎo shàng fēi ,
hóng jūn duì  měi xiāng wéi 。
cháng zhēng  shì nán kān  ,
zhàn jǐn fāng wèi  wèn  。
chì yàn měi wén   niǎo ,
kūn  cháng xiào lǎo yīng fēi 。
jūn jīn  xìng  rén shì ,
guó yǒu  nán  wèn shuí ?
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:

luó róng huán :rén mín jiě fàng jūn shí  yuán shuài zhī  。 jiǔ liù sān nián shí èr yuè shí liù  bìng shì  běi jīng 。
  dàng nián cǎo shàng fēi :chuán shuō huáng cháo   shī bài hòu zài luò yáng zuò le  shàng ,yǒu  xiàng shī ,“  dàng nián cǎo shàng fēi ,tiě  zhuó jǐn zhe sēng  。” shī shōu  《quán táng shī 》。
zhàn jǐn :liáo shěn zhàn  shǒu gōng jǐn zhōu 。
chì yàn (yan4):xiǎo niǎo 。《zhuāng zi ·xiāo yáo yóu 》,“yǒu niǎo yān , míng wéi péng ,bèi ruò tài shān , ruò chuí tiān zhī yún ,tuán  yáo yáng jiǎo ér shàng zhě jiǔ wàn  ,jué yún  , qīng tiān ,rán hòu  nán ,qiě shì nán míng  。chì yàn xiào zhī yuē :‘ qiě  shì  , téng yuè ér shàng , guò shù rèn ér xià ,áo xiáng péng hāo zhī jiān ,  fēi zhī zhì  ,ér  qiě  shì  。’”
kūn  :niǎo míng ,huáng bái  ,zhǎng jǐng chì zuǐ 。

 jiě 】
luó róng huán cān jiā le qiū shōu bào dòng ,shì máo  dōng  lǎo  xià 。luó shì shì shí ,zhèng zhì  cháng wěi zhèng zài kāi huì ,xiāo  chuán lái ,máo  dōng dài tóu    āi ,bìng jiǎng :luó róng huán shì hěn yǒu yuán  xìng  rén , duì  hěn , kěn bèi hòu  lùn rén ,dǎng nèi yào yǒu yuán  xìng ,yuán  jīng shén 。huì  jié shù hòu ,máo dào  yuàn xiàng luó   gào bié 。

zuò  】
 shī jǐng lián bàn duì bàn  duì 。

xiāng guān shī  
1
[xiàn dài ]
máo  dōng 

niàn  jiāo ·niǎo ér wèn  》

kūn péng zhǎn chì ,jiǔ wàn  ,fān dòng  yáo yáng jiǎo 。
bēi  qīng tiān cháo xià kàn ,dōu shì rén jiān chéng guō 。
zhǎn kāi quán wén 
pào huǒ lián tiān ,dàn hén biàn  ,xià dǎo péng jiān què 。
zěn me  liǎo ,āi   yào fēi yuè 。
jiè wèn jūn   fāng ,què ér  dào :yǒu xiān shān qióng  。
 jiàn qián nián qiū yuè lǎng ,dìng le sān jiā tiáo yuē 。
hái yǒu chī  , dòu shāo shú le ,zài jiā niú ròu 。
  fàng  !shì kàn tiān  fān  。
shōu  
2
[táng ]
huáng cháo 

  xiàng 》

  dàng nián cǎo shàng fēi ,tiě  zhe jǐn zhe sēng  。
tiān jīn qiáo shàng  rén shí ,  lán gàn kàn luò huī 。
3
[xiàn dài ]
máo  dōng 

 yán shī · lián sòng 》

hǎo  lián ,tiān xià chuán 。wèi shí me ? zhì jiān 。
wéi rén mín , shí nián 。  shí ,yǒng  zhān 。
zhǎn kāi quán wén 
yīn  jiào ,hǎo  lián 。jiě fàng jūn ,yào xué  。
quán jūn mín ,yào   。   ,   。
  dāo ,   。  guǐ ,  mèi 。
   ,  zéi 。 ér  , sōng bǎi 。
shàng cān tiān ,ào shuāng xuě 。  hǎo , jiān  。
jūn shì hǎo ,   。zhèng zhì hǎo ,chēng   。
 xiǎng hǎo ,néng fēn  。fēn  hǎo , yǒu  。
 zài  ?tuán jié  。jūn mín tuán jié   rén ,
shì kàn tiān xià shuí néng  。
shōu  
dǐng  
返回标鸽