zi yóu miǎn chí 怀huái jiù 

[sòng ]  shì 

rén shēng dào chù zhī   ,yīng shì fēi 鸿hóng  xuě  。
 shàng ǒu rán liú zhǐ zhǎo ,鸿hóng fēi    dōng 西 。
lǎo sēng   chéng xīn  ,huài   yóu jiàn jiù  。
wǎng    hái  fǒu , cháng rén kùn jiǎn   。

fēn lèi biāo qiān : rén shēng 
zuò pǐn shǎng  
  zhé yuán shī  zhù :“  zi zhān yìng  ,guò 宿 xiàn zhōng  shě , lǎo sēng fèng xián zhī  。”
 
 zi yóu shì  shì   di  zhé   。 zhé xiě guò  shǒu 《怀huái miǎn chí   zhān xiōng 》shī ,  zài zhù zhōng shuō : qián   ge  shì cān jiā   kǎo shì ,guò miǎn chí (zài jīn  nán shěng )shí ,céng jiù   zhōng zhù 宿 ,zài   shàng  guò shī 。 shì  jiā yòu liù nián ( oliù  )dōng xiě xià zhè shǒu   shī ,huí  dāng shí guò miǎn chí  qíng jǐng  duì rén shēng  gǎn tàn 。

  shī  qián   duì  rén shēng  jīng  ,zuò le   shēn     ,shuō :rén shēng suǒ jīng  guò   fāng  suǒ jīng  guò  shì qíng ,xiàng shén me yàng zi ne ?gāi shì xiàng tiān shàng fēi xiáng  鸿hóng yàn cǎi zài  xuě   shàng ;zhè xuě  shàng yīn  ǒu rán   huì ,liú xià le jiǎo zhǎo  hén  , shì 鸿hóng hái    fēi xíng ,fēi xiàng  fāng ,  hái  kǎo  nán běi dōng 西 !yīn wèi zhè    fēi cháng shēng dòng ér qiě shēn  ,suǒ  hòu lái 便biàn chéng wéi “xuě  鸿hóng zhǎo ”zhè  chéng  ,yòng    wǎng shì  liú xià lái  hén  。

   sān lián xiě miǎn chí dāng nián  宿 guò   zuò    qíng kuàng :dāng shí jiē dài zán men    lǎo  shàng  jīng  le ,àn chuán tǒng  guàn ,  shī  jīng guò huǒ huà , huī  ān fàng dào xīn zào   zuò xiǎo   miàn  le ;dāng shí zài shàng miàn  shī    qiáng   jīng huài le ,yīn   néng zài jiàn dào jiù shí  shī    le 。jiù shì shuō ,duō shào nián guò  le ,rén biàn le , shàng  le , biàn le ,  huài le ,shì jiān  jīng  le cāng hǎi sāng tián  biàn huà 。dāng nián zài xuě  shàng liú xià  鸿hóng zhǎo ,xiàng shì xuě huà le ,zhèi xiē zhǎo yìn   jiàn le 。yán wài  yǒu wéi rén shēng  duǎn  tàn   duì   piāo   dìng  gǎn shāng 。

  zuì hòu liǎng  ,zuò zhě   jiā le  zhù jiǎo :“wǎng suì    èr líng ,  zhì miǎn chí 。”shì shuō :dāng nián yào   kǎo shí ,    zài miǎn chí 西 biān  èr líng (jīn  nán xiáo shān )jiù  le ,méi   ,zhǐ hǎo  zhe xiǎo máo  dào miǎn chí 。suǒ  shī zhōng shuō : hái  de ma ?dāng shí   zhe xiǎo máo  zài     píng  shān  shàng xíng zǒu , shì  me yáo yuǎn ,rén shì  me   , shòu ruò  xiǎo máo   lèi  jiào   tíng 。shī rén  jīn zhuī  ,shū  le duì rén shēng  shēn shēn gǎn tàn 。
[url=http://www.richcon.net/]http://www.richcon.net/[/url]
dǐng  
返回标鸽