shū fèn 

[sòng ]  yóu 
zǎo suì  zhī shì shì jiān ,zhōng yuán běi wàng   shān 。
lóu chuán  xuě guā zhōu  ,tiě  qiū fēng  sàn guān 。
sāi shàng cháng chéng kōng   ,jìng zhōng shuāi bìn  xiān bān 。
chū shī  biǎo zhēn míng shì ,qiān zǎi shuí kān  zhòng jiān !
fēn lèi biāo qiān : ài guó shī 
zuò pǐn shǎng  
gāi shī shì  yóu 1186nián chūn  shān yīn shí suǒ zuò 。shī zhōng zhuī shù zhuàng nián xīn qíng , shāng chí  ,zhì kǎi shì shì duō jiān ,xiǎo rén  guó ,huī  zhōng yuán  shí  ,      。jié wěi  dào zhū  liàng  《chū shī biǎo 》(《chū shī biǎo 》zhōng yǒu “xīng  hàn shì ,hái  jiù  ”zhī  ),zhèng dào chū le  yóu shēng píng  xīn shì , yǐn  yán zhì 。 --yǐn  " wén  guān yuán "http://www.qilunetschool.com.cn/yuwen/

 shī zuò  xiào zōng chún  shí sān nián (1186)chūn ,zhè shí  yóu 退tuì   shān yīn jiā zhōng , shì liù shí èr suì  lǎo rén 。cóng chún   nián  ,  guān  liù nián ,guà zhe   kōng jiē zài  xiāng zhé  。zhí dào zuò  shī shí ,cái  cháo fèng dài  、quán zhī yán zhōu jūn zhōu shì  yòng 。yīn  ,shī  nèi róng jiān yǒu zhuī 怀huái wǎng shì  chóng xīn  shì bào guó  liǎng chóng gǎn qíng 。

shī  qián   shì huí  wǎng shì 。“zǎo suì ”xiōng zhǐ lóng xīng yuán nián (1163) sān shí jiǔ suì zài zhèn jiāng  rèn tōng pàn  qián dào  nián (1172)  shí  suì zài nán zhèng rèn wáng yán  liáo shì 。dāng shí  qīn lín kàng jīn zhàn zhēng    线xiàn ,běi wàng zhōng yuán ,shōu     háo qíng zhuàng zhì ,jiān dìng  shān 。 xià liǎng  fēn  liǎng  zhí de  niàn  jīng  :lóng xīng yuán nián ,zhǔ zhāng kàng jīn  zhāng jùn  yòu chéng xiàng  du jiāng huái zhū  jūn  ,lóu chuán héng jiāng ,wǎng lái  jiàn kāng 、zhèn jiāng zhī jiān ,jūn róng shén zhuàng 。shī rén mǎn 怀huái zhe shōu     shèng   wàng ,“  shān ”sān  miáo xiě chū  dāng nián   fèn xīn qíng 。dàn  jiǔ ,zhāng jùn jūn zài    bài ,láng bèi nán chè , nián bèi  miǎn 。shī rén  yuàn wàng chéng le pào yǐng 。zhuī  wǎng shì ,zěn  lìng rén tàn wǎn !lìng   使shǐ shī rén  shèng gǎn kǎi  shì qián dào  nián shì 。wáng yán dāng shí  shū  使shǐ chū rèn  chuān xuān  使shǐ ,   huà jìn bīng guān zhōng huī  zhōng yuán  jūn shì  shǔ 。 yóu zài jūn zhōng shí ,céng yǒu   zài  jiān   guò wèi shuǐ ,hòu lái zhuī   shì ,xiě xià le “niàn  shào nián shí ,cóng róng  zhuàng zāi !  zhào   ,shè wèi  jiē méi ”(《suì  fēng    shī  。 céng   qīn lín  sàn guān qián 线xiàn ,hòu lái  yǒu “ céng cóng róng qīng wèi  ,sàn guān jiē é xià lín zéi 。tiě  shàng   jiān bīng ,yǒu shí sān   huǒ shí ”(《jiāng běi zhuāng   dào zuò fàn xiāng shén yǒu gǎn 》) shī  ,zhuī xiě zhè duàn zhàn dòu shēng huó 。dāng shí běi wàng zhōng yuán , shì hào   shān  。dàn shì zhè nián jiǔ yuè ,wáng yán bèi diào huí lín ān ,  xuān  使shǐ  zhōng  liáo  suí zhī xīng sàn ,běi zhēng yòu   chéng le pào yǐng 。“lóu chuán  xuě guā zhōu  ,tiě  qiū fēng  sàn guān ”,zhè shí   zhōng bāo hán zhe duō me fēng   fèn   xīn suān  gǎn qíng a !

suì yuè  jìn ,zhuàng suì  shì ,zhì wèi chóu ér bìn xiān bān ,zhè zài chì xīn wèi guó  shī rén shì   wèi zhī tòng xīn  shǒu  。 yóu  jǐn shì shī rén , hái shì  zhàn lüè jiā    。   shēng wèi néng  zhǎn cháng cái 。“qiē  qīng shū shēng shàng  néng  zéi ”;“píng shēng wàn  xīn ,zhí  wáng qián  ”shì  niàn niàn  wàng  xīn yuàn 。  wèi “sāi shàng cháng chéng ”,shì   shēng  bào  。“sāi shàng cháng chéng ”,diǎn chū 《nán shǐ 》,nán cháo sòng wén  shā  jiàng tán dào  ,tán zài lín  qián  chì :“nǎi huài  wàn  cháng chéng !” yóu suī rán méi yǒu  tán dào   bèi yuān shā ,dàn yīn zhǔ zhāng kàng jīn ,duō nián bèi biǎn ,“cháng chéng ”zhǐ néng shì kōng    。zhè zhǒng chàng chóu shì   bān wén shì  怀huái cái   zhī gǎn  yǒu  bié  。

dàn lǎo    , yóu  zhuàng xīn   , réng  wàng xiào  zhū  liàng  “ gōng jìn cuì ”,gàn  fān   、 xiāng  zhòng  bào guó   。zhè zhǒng zhì yuàn zhì lǎo   ,shèn zhì kāi  èr nián (1206)  shì  shí èr suì  gāo líng shí ,dāng hán tuó zhòu  bīng kàng jīn , hái yuè yuè  shì 。

shū fèn 》shì  yóu    míng piān zhī  ,quán shī gǎn qíng chén  , yùn hún hòu ,xiǎn rán      zhōng liǎng lián shǔ duì gōng wěn ,yóu  hàn lián “lóu chuán ”、“tiě  ”liǎng  ,xióng fàng háo mài ,wéi rén men 广guǎng fàn chuán sòng 。
dǐng  
返回标鸽