jīng mén sòng bié 

[táng ]  bái 
 yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu 。
shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú 。
yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。
réng lián  xiāng shuǐ ,wàn  sòng xíng zhōu 。
zuò pǐn shǎng  
zhù jiě 】:
1、jīng mén :shān míng ,zài  běi shěng   xiàn 西 běi 。
2。hǎi lóu :hǎi shì shèn lóu 。
3、 xiāng shuǐ :zhǐ cháng jiāng , bái zǎo nián zhù zài  chuān , yǒu  yán 。

yùn  】:
 jiàn mén zhī wài  西 shǔ 沿yán jiāng dōng xià ,
lái dào le chǔ guó jìng nèi zuò    yóu 。
chóng shān suí zhe huāng  chū xiàn jiàn jiàn shì jǐn ,
cháng jiāng jìn  le mǎng yuán  huǎn huǎn ér liú 。
yuè yǐng dào yìng jiāng zhōng xiàng shì fēi lái tiān jìng ,
yún céng  gòu chéng guō huàn chū hǎi shì shèn lóu 。
  rán lián ài zhè lái   xiāng zhī shuǐ ,
xíng chéng wàn    piào sòng   xíng zhōu 。

píng  】:
??táng kāi yuán shí  nián (726),shī rén 怀huái zhe “zhàng jiàn  guó , qīn yuǎn yóu ”zhī qíng ,chū shǔ dōng xià ,
 shī  zài  yóu  zhōng suǒ zuò 。cóng shī  kàn ,shī rén  sòng xíng zhě tóng zhōu gòng  ,shì zài zhōu zhōng yín sòng  。qīng cháo 
chén  qián rèn wéi ,shī zhōng  “sòng bié ” , zhōng “sòng bié ”èr   shān ,shì  què  。zhè shǒu shī suī  zài 
miáo huì shān shuǐ ,rán ér   chuǎi  ,“sòng bié ”zhī  yóu zài , jiàn chuán  gōng  。
??“shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú ”    “xīng chuí píng  kuò ,yuè yǒng  jiāng liú ”,  gōng 
 。huò rèn wéi  shì xíng zhōu liú lǎn ,  tíng zhōu  kàn 。 shuō  shì zài  。

--yǐn  "chāo chún zhāi shī  "bookbest.163.net fān  、píng  :liú jiàn xūn 

 zhè shǒu shī shì  bái chū shǔ shí suǒ zuò 。jīng mén , jīng mén shān ,wèi  jīn  běi   xiàn 西 běi ,cháng jiāng nán àn , běi àn   shān  jiāng duì zhì ,xíng shì xiǎn yào ,   yǒu chǔ shǔ yān hóu zhī chēng 。
  bái zhè  chū shǔ ,yóu shuǐ  chéng chuán yuǎn xíng ,jīng   ,chū sān xiá ,zhí xiàng jīng mén shān zhī wài shǐ  ,  shì dào  běi 、 nán  dài chǔ guó   yóu lǎn 。“ yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu ”,zhǐ  jiù shì zhè  zhuàng yóu 。zhè shí hòu  qīng nián shī rén ,xìng zhì   ,zuò zài chuán shàng 沿yán  zòng qíng guān shǎng  shān liǎng àn gāo sǒng yún xiāo  jùn lǐng ,  kàn lái ,yǎn qián jǐng  zhú jiàn biàn huà ,chuán guò jīng mén  dài , shì píng yuán kuàng  ,shì  dùn rán kāi kuò ,bié shì  fān jǐng  :
 “shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú 。”
 qián  xíng xiàng  miáo huì le chuán chū sān xiá 、 guò jīng mén shān hòu cháng jiāng liǎng àn   yǒu jǐng  :shān zhú jiàn xiāo shī le ,yǎn qián shì  wàng     píng  yuán  。 hǎo  yòng diàn yǐng jìng tóu shè xià    huó dòng huà miàn ,gěi rén  liú dòng gǎn  kōng jiān gǎn ,jiāng jìng zhǐ  shān lǐng  zhuàng chū huó dòng   xiàng lái 。
 “jiāng   huāng liú ”,xiě chū jiāng shuǐ bēn téng zhí xiè   shì ,cóng jīng mén wǎng yuǎn chù wàng  ,仿fǎng  liú  huāng  liáo yuǎn  yuán  ,xiǎn de tiān kōng liáo kuò ,jìng jiè gāo yuǎn 。hòu  zhe  “ ” , tòu zhǐ bèi ,yòng  tiē qiè 。jǐng zhōng yùn cáng zhe shī rén  yuè kāi lǎng  xīn qíng  qīng chūn  péng  zhāo  。
 xiě wán shān shì  liú shuǐ ,shī rén yòu    huàn jǐng shǒu  ,cóng  tóng jiǎo  miáo huì cháng jiāng  jìn jǐng  yuǎn jǐng :
 “yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。”
 cháng jiāng liú guò jīng mén  xià , dào   ,liú  jiǎn huǎn 。wǎn shàng ,jiāng miàn píng jìng shí , shì yuè liàng zài shuǐ zhōng  dào yǐng ,hǎo xiàng tiān shàng fēi lái  miàn míng jìng shì  ; jiān ,yǎng wàng tiān kōng ,yún cǎi xīng  ,biàn huàn  qióng ,jié chéng le hǎi shì shèn lóu bān   jǐng 。zhè zhèng shì cóng jīng mén  dài 广guǎng kuò píng yuán  gāo kōng zhōng  píng jìng  jiāng miàn shàng suǒ guān shǎng dào   miào měi jǐng 。 zài chóng shān jùn lǐng  sān xiá zhōng , fēi tíng   fēn , jiàn  yuè ,xià shuǐ xiāng líng ,jiāng miàn shuǐ liú tuān  xiōng yǒng , jiù hěn nán yǒu  huì kàn dào “yuè xià fēi tiān jìng ” shuǐ zhōng yǐng xiàng ;zài yǐn tiān    sān xiá kōng jiān ,  cóng wàng jiàn “yún shēng jié hǎi lóu ”  jǐng 。zhè  lián  shuǐ zhōng yuè míng  yuán jìng fǎn chèn jiāng shuǐ  píng jìng , tiān shàng yún cǎi gòu chéng hǎi shì shèn lóu chèn tuō jiāng àn  liáo kuò ,tiān kōng  gāo yuǎn , shù xiào guǒ shí fēn qiáng liè 。hàn jǐng liǎng lián , shēng huó zài shǔ zhōng  rén ,chū  chū xiá ,jiàn dào 广guǎng  píng yuán shí  xīn xiān gǎn shòu   zhēn qiè  xiě le chū lái 。 bái zài xīn shǎng jīng mén  dài fēng guāng  shí hòu ,miàn duì  liú jīng  xiāng  tāo tāo jiāng shuǐ , jīn  le  xiāng zhī qíng :
 “réng lián  xiāng shuǐ ,wàn  sòng xíng zhōu 。”
 shī rén cóng “ suì sòng liù jiǎ ” ,zhí zhì èr shí  suì yuǎn  jīng mén , xiàng zài  chuān shēng huó , shū  dài tiān shān shàng ,yóu lǎn é méi ,yǐn  qīng chéng ,duì shǔ zhōng  shān shān shuǐ shuǐ 怀huái yǒu shēn zhì  gǎn qíng ,jiāng shuǐ liú guò  shǔ   jiù shì céng jīng yǎng  guò    xiāng ,chū   bié , zěn néng   xiàn liú liàn ,  nán shè ne ?dàn shī rén  shuō    niàn  xiāng ,ér shuō  xiāng zhī shuǐ liàn liàn  shě    sòng  yuǎn xíng ,怀huái zhe shēn qíng hòu  ,wàn  sòng xíng zhōu ,cóng duì miàn xiě lái ,yuè  xiǎn chū    xiāng shēn qíng 。shī  nóng zhòng  怀huái niàn  bié zhī qíng jié wěi ,yán yǒu jǐn ér qíng  qióng 。shī  zhōng  “sòng bié ”yìng shì gào bié  xiāng ér  shì sòng bié péng yǒu ,shī zhōng bìng  sòng bié péng yǒu   qíng bié  。qīng chén  qián rèn wéi “shī zhōng  sòng bié  , zhōng èr   shān ”(《táng shī bié cái 》),zhè bìng  shì méi yǒu dào li  。
 zhè shǒu shī  jìng gāo yuǎn ,fēng  xióng jiàn ,xíng xiàng  wěi ,xiǎng xiàng guī  。“shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú ”,xiě   zhēn  huà ,yǒu    cháng jiāng chū xiá  jīng mén zhǎng zhóu shān shuǐ  ,chéng wéi kuài zhì rén kǒu  jiā  。 guǒ shuō yōu xiù  shān shuǐ huà “zhǐ chǐ yīng  lùn wàn  ”, me ,zhè shǒu xíng xiàng zhuàng měi guī wěi       shuō néng  xiǎo jiàn  ,  dāng shí ,róng liàng fēng  ,bāo hán cháng jiāng zhōng yóu shù wàn  shān shì  shuǐ liú  jǐng  , yǒu gāo   zhōng   shù gài kuò  。
 guó zhì )
xiāng guān shī  
1
[táng ]
  

  shū 怀huái 》

 cǎo wēi fēng àn ,wēi qiáng   zhōu 。
xīng chuí píng  kuò ,yuè yǒng  jiāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
míng  wén zhāng zhe ,guān yīng lǎo bìng xiū 。
piāo piāo  suǒ shì ,tiān   shā ōu 。
shōu  
2
[táng ]
  

  wáng zǎi huà shān shuǐ   》

shí  huà  shuǐ ,  huà  shí 。
néng shì  shòu xiāng   ,wáng zǎi shǐ kěn liú zhēn  。
zhǎn kāi quán wén 
zhuàng zāi kūn lún fāng   ,guà jūn gāo táng zhī   。
 líng dòng tíng  běn dōng ,chì àn shuǐ  yín  tōng ,
zhōng yǒu yún  suí fēi lóng 。
zhōu rén  zi    ,shān  jǐn  hóng tāo fēng 。
yóu gōng yuǎn shì    ,zhǐ chǐ yīng  lùn wàn  。
yān  bīng zhōu kuài jiǎn dāo ,jiǎn   sōng bàn jiāng shuǐ 。
shōu  
dǐng  
返回标鸽