guān cāng shǔ 

[táng ] cáo  
guān cāng lǎo shǔ   dòu ,
jiàn rén kāi cāng   zǒu 。
jiàn ér  liáng bǎi xìng  ,
shuí qiǎn zhāo zhāo  jūn kǒu 。
fēn lèi biāo qiān : fěng  shī 
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】:
  zhè shǒu shī   suǒ shì ,xiě  shì guān cāng   lǎo shǔ 。zài   qiān 《shǐ  ·  liè zhuàn 》zhōng yǒu zhè yàng    zǎi :“  zhě ,chǔ shàng cài rén  。nián shào shí ,wèi jùn xiǎo  ,jiàn  shě  zhōng shǔ shí  jié ,jìn rén quǎn ,shù jīng kǒng zhī 。  cāng ,guān cāng zhōng shǔ ,shí   ,   zhī xià , jiàn rén quǎn zhī yōu 。 shì   nǎi tàn yuē :‘rén zhī xián  xiào   shǔ  ,zài suǒ  chǔ ěr 。’”zhè shǒu 《guān cāng shǔ 》xiǎn rán cóng zhè  shòu dào le  xiē   。

  shī  qián liǎng  mào  píng dàn ér yòu lüè dài kuā zhāng ,xíng xiàng  gōu huà chū guān cāng shǔ  tóng fán shǔ   zhēng   xìng 。shuí dōu zhī dào ,lǎo shǔ  lái shì  “xiǎo ” “qiè ”zhù chēng  。 men zhòu   dòng ,jiàn rén jiù pǎo ,suǒ  yǒu suǒ wèi “shòu zhī  zhě  yǒng   ,shòu zhī xiǎo zhě  qiè  shǔ ” shuō  。rán ér guān cāng shǔ què fēi tóng  bān : men  jǐn “ ”──“  dòu ”;ér qiě “yǒng ”──“jiàn rén kāi cāng   zǒu ”。guān cāng shǔ   néng zhì   ne ?zhè  diǎn ,shī rén bìng wèi duō shuō ,dàn  zhě xiāo jiā  suǒ ,  nán míng bái :“ ”,shì bǎo shí    jié guǒ ;“yǒng ”,shì  rén  zhěng zhì  men ,suǒ  jiàn rén ér  dùn táo 。

   sān   rán yóu “shǔ ”xiě dào “rén ”:“jiàn ér  liáng bǎi xìng  。”guān cāng   lǎo shǔ bèi yǎng  yòu féi yòu  ,qián fāng shǒu wèi biān jiāng  jiàng shì  hòu fāng zhōng nián xīn láo  bǎi xìng què réng rán zài ái 饿è !shī rén  qiáng liè  duì  , xià le jiù    lìng rén chù  jīng xīn  máo dùn zhǎn xiàn zài  zhě miàn qián 。miàn duì zhè yàng  ge rén   shǔ  shè huì xiàn shí ,    zhì wèn jiù tuō kǒu ér chū le :shì shuí  guān cāng   liáng shí      gòng fèng dào lǎo shǔ zuǐ    ?

  zhì  ,shī  yǐn   hěn qīng chǔ le 。guān cāng shǔ shì   nèi xiē zhǐ zhī dào shǔn  rén mín xuè hàn  tān guān   ;ér zhèi xiē liǎng tiáo tuǐ  “ lǎo shǔ ”suǒ tūn shí diào  ,dāng rán  jǐn jǐn shì liáng shí ,ér shì cóng rén mín   sōu guā lái  mín zhī mín gāo 。yóu  使shǐ rén fèn kǎi  shì ,guān cāng shǔ zuò le zhè me duō niè ,jìng rán   yǒu shì  kǒng ,zhè yòu shì shuí zài zuò hòu tái ne ?“shuí qiǎn zhāo zhāo  jūn kǒu ?”shī rén  zhí  wèn ,hán   jìn 。“shuí ” xià de  miào ,nài rén xún  。 yǒu  shí  yǐn dǎo  zhě  tàn suǒ zào chéng zhè     xiàn xiàng  gēn yuán , máo tóu zhǐ xiàng le zuì gāo tǒng zhì zhě ,zhǔ  shí fēn xiān míng 。

  zhè zhǒng   lǎo shǔ lái   、fěng   xuē zhě  xiě  ,zǎo zài 《shī jīng ·shuò shǔ 》zhōng jiù yǒu 。 guò ,zài 《shuò shǔ 》zhōng ,shī rén fǎn   qiú  shì bìng  cún zài  “  ”、“ guó ”、“ jiāo ”,ér 《guān cāng shǔ 》què néng miàn duì xiàn shí ,yǐn dǎo rén men  tàn qiú  nàn  gēn yuán ,zài gǎn qíng shàng  gèng jiā qiáng liè 。zhè  néng  shuō shì  zhǒng  zhǎn 。

  zhè shǒu shī ,cóng  miàn shàng kàn ,  zhǐ shì jiē  guān cāng guǎn   shàn ,   wèi ,què   shì duì tān guān    zhū  。shī rén cǎi yòng  shì mín jiān kǒu  ,rán ér   tuǒ tiē , qiǎn  shēn 。 yǒu “dòu ”zhè  liáng cāng chéng  lái   guān cāng shǔ  féi  , xíng xiàng  chū ,yòu diǎn chū le shǔ  tān xīn 。zuì hòu   ,yòu  “shǔ ”chēng wéi “jūn ”,yǎn rán  rén shì zhī ér qiě zūn zhī ,fěng  xìng  qiáng ,shēn   jiē  le zhè  shì fēi diān dǎo  hēi àn shè huì 。

  (féng wěi mín )
dǐng  
返回标鸽