mán ·rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo 

[táng ] wéi zhuāng 
rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhǐ  jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ   tiān ,huà chuán tīng 
 mián 。 biān rén shì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo  huán xiāng ,huán xiāng  duàn 
cháng 。
fēn lèi biāo qiān :  xiāng shī  wǎn yuē shī 
zuò pǐn shǎng  
zhù shì 】

yóu rén :zhè  zhǐ piāo  jiāng nán  rén , zuò zhě  wèi 。  :yīng dāng 。
 biān rén :zhè  zhǐ dāng  mài jiǔ    。
hào wàn :jié bái  shǒu wàn 。
 : dìng 。 duàn cháng :xíng róng fēi cháng shāng xīn 。

píng jiě 】

zhè shǒu  miáo xiě le jiāng nán shuǐ xiāng  fēng guāng měi  rén  měi ,biǎo xiàn le shī rén duì jiāng nán shuǐ xiāng   liàn zhī qíng , 
shū  le shī rén piāo  nán guī  chóu  zhī gǎn 。
xiě  qíng zhēn  qiè , yǒu jiào qiáng   shù gǎn rǎn  。zài móu piān   shàng ,shàng piàn kāi shǒu liǎng   jié pāi liǎng  
shū qíng ,zhōng jiān   xiě jǐng 、xiě rén 。chún yòng bái miáo xiě  ,qīng xīn míng  ,zhēn qiè  gǎn ; jié   suī zhí shū xiōng 
 ,què yòu wǎn zhuǎn hán  ,ráo yǒu yùn zhì 。

 píng 】

zhāng huì yán  xuǎn 》: zhāng shù shǔ rén gōng liú zhī  ,jiāng nán  zhǐ shǔ 。zhōng yuán fèi luàn , yuē :“huán xiāng  
duàn cháng 。”
  yún 《táng  dài liǎng sòng  xuǎn shì 》:duān  fèng 使shǐ  shǔ ,shǔ wáng  liú zhī ,zhòng  cái ,  wéi xiāng ,
 guī   , shèng liàn quē zhī  。 《   》 ,nǎi yǐn  liú shǔ zhī gǎn 。“jiāng nán hǎo ”zhǐ shǔ zhōng ér yán 。
hào wàn xiāng zhāo , shǔ zhǔ   hǎo jué ;huán xiāng duàn cháng ,yán zhōng yuán bǎn dàng ,  guī  。“wèi lǎo  huán xiāng ” yóu 
 lǎo nián guī  。
táng guī zhāng 《táng sòng  jiǎn shì 》: shǒu xiě jiāng nán zhī jiā  ,dàn yǒu  guī zhī  。 liǎng  , wèi  yìng 。
rén rén  jǐn shuō jiāng nán zhī hǎo ,quàn  jiǔ zhù ,    lǎo   jiān  。“zhǐ  ”èr  , xiàn  chuàng , 
wèi tiān xià sāng luàn ,yóu rén piāo  ,suī yǒu xiāng   hái ,suī yǒu jiā   guī ,wéi yǒu  zhì jiāng nán , dài zhōng lǎo 。
chūn shuǐ ”liǎng  , xiě jiāng nán jǐng  zhī  。“ biān ”liǎng  , xiě jiāng nán rén  zhī měi 。jiē cóng   zhī jīng 
 ,zhèng míng jiāng nán guǒ rán shì hǎo  。“wèi lǎo ” dǒu zhuǎn ,wèi jiāng nán zòng hǎo , réng  huán xiāng ,dàn jīn  ruò huán xiāng ,
   luàn ,zhǐ lìng rén duàn cháng , wéi yǒu zàn  huán xiāng , dài shí dìng 。qíng  wǎn zhuǎn ,āi shāng zhī zhì 。
 zhuāng 《 zhuāng màn  》:duān   shǒu  shì jiā  , miào chù   róng chū shuǐ , rán xiù  。
chén tíng chāo 《bái  zhāi  huà 》:fēng liú  shǎng ,jué jué  ,zhèng shì  chǔ  。
dǐng  
返回标鸽