jiǔ   shǎo  mìng 

[xiān qín ]  yuán 
qiū lán    ,luó shēng  táng xià 。
绿    zhī ,fāng fēi fēi    。
 rén   yǒu měi zi ,sūn    chóu  ?

qiū lán  qīng qīng ,绿    jīng ;
mǎn táng  měi rén ,      chéng 。

  yán  chū   ,
chéng huí fēng  jià yún  。
bēi  bēi  shēng bié  ,
    xīn xiāng zhī 。

   huì dài ,shū ér lái   ér shì 。
 宿   jiāo ,jūn shuí   yún zhī  ?

    xián chí ,    yáng zhī ā ;
wàng měi rén  wèi lái ,lín fēng huǎng  hào  。

kǒng gài  cuì jīng ,dēng jiǔ tiān   huì xīng 。
sǒng cháng jiàn  yōng yòu ài ,sūn    wèi mín zhèng 。
zuò pǐn shǎng  
jiǔ  ·shǎo  mìng 》 xíng shì  yǒu jǐn còu ér kēng qiāng  yùn  měi 。 xíng shì shì shī   zài  ,shī  ràng rén men zuì zhí jiē  gǎn shòu dào  shì   xíng shì ,yòu yóu  shī  shì  zhǒng tōng guò yùn  gǎn hěn qiáng   yán fǎn yìng shēng huó 、shū  qíng gǎn  wén xué  cái ,suǒ    rán  yǒu yùn  měi ,“qīng huáng  róu ,wén zhāng làn  ”,zài shī   shù yǎn shēng  zhǔ yào biǎo xiàn xíng shì zhī  ——yùn  , yuán    chuàng  shī  jié gòu    使shǐ zhōng guó shī   yǒu le  chuáng quán xīn  yùn  ,  dào 《jiǔ  ·shǎo  mìng 》, yùn  měi zhǔ yào biǎo xiàn zài jǐn còu  kēng qiāng liǎng  fāng miàn 。
jiǔ  ·shǎo  mìng 》yùn   jǐn còu zhǔ yào biǎo xiàn zài jié gòu shàng ,quán shī    chéng ,cóng tóu dào wěi méi yǒu rèn  chí zhì 。quán shī suī rán   fēn wéi    fèn ,dàn měi   fèn zhī jiān  guò  píng huá ér  rán ,dōu shì zài  zhī  jué zhōng wán chéng  :   fen shì dài biǎo rén jiān    qún   chàng  yíng shén  , èr  fèn shì dài biǎo shǎo  mìng  shén  zhǔ   chàng  lín tán  , sān  fèn shì rén jiān   xiàng shǎo  mìng  shén xún wèn ,   fèn shì shǎo  mìng  shén huí  rén jiān   ,   fèn shì rén jiān    chàng  sòng shén  ,zhè qiǎn    fèn  huán jǐn kòu  huán , xíng yún liú shuǐ bān  rán ér yòu    cóng    fen liú xiè dào    fèn ,jiē jiē jiān  zháo hén  , yán liú chàng   huí wèi 。
jiǔ  ·shǎo  mìng 》yùn   kēng qiāng zhǔ yào biǎo xiàn zài   shàng , shī  huò cēn  huò duì zhàng ,  yǒu zhì ,dòng gǎn qiáng liè ,“suí  chéng yùn ,suí yùn chéng  ”, yùn shēng qín ,qíng  àng rán 。shī   cēn  ,shī zhōng   jiē shì ,zhè zhèng shì chǔ  duì 《shī jīng  chéng   zhǎn  jīng miào zhī chù , chú le bǎo liú 《shī jīng 》    diǎn xíng  shì wài ,hái jiāng  kuò zhǎn wèi     liù   ( bāo kuò    “ ”),jié zòu zài 《shī jīng 》“èr èr ”  cuō shàng yòu zēng jiā le “sān èr ” “sān sān ”,仿fǎng  “cuó é zhī lèi  ,wēi ruí zhī qún  ”,使shǐ  gèng  biǎo xiàn  。zài 《shǎo  mìng 》zhōng ,“èr èr ”、“sān èr ”、“sān sān ”jié zòu  shī  jiāo  使shǐ yòng ,“shū ér lái   ér shì ”shǐ rén  qiáng liè  dòng gǎn ,仿fǎng   zhe yīn yuè  jié pāi yōu rán  xuán zhuǎn zài  chí zhōng 。zhè shǒu shī  yùn  jiào 《shī jīng 》 yǒu le gèng      biàn huà , gèng jiā kēng qiāng dòng rén le 。tóng shí ,   “ ”zài chǔ   shì gòu chéng zhōng  lián yòng  shì shēng huā miào  ,duì  jīn kāi chéng xiān shēng céng zuò guò tuī xiǎng :“ ‘ ’wèi  diǎn , liǎng duān   shù  guǒ jiào shǎo , zhèi xiē    yīn yòng diào  rán yōu cháng ér jìn   chàng ;fǎn zhī ,liǎng duān   shù  guǒ jiào duō , zhèi xiē    yīn yòng diào  rán duǎn  ér jìn fàng yín sòng ”
zhè jiù xíng chéng le chǔ     yín 、        shù xiào guǒ 。shī   duì zhàng , “  yán  chū   ”、“chéng huí fēng  zài yún  ” “bēi  bēi  shēng bié  ,    xīn xiāng zhī ”zuì wéi diǎn xíng , men qíng wén bìng mào ,néng chōng fèn yǐn  rén men  gòng míng 。jiù xíng shì ér yán ,zhèi xiē shī  wán quán   zhōng guó chuán tǒng chí     , liǎ dōu shì àn zhào  yīn  píng        zuò chéng duì ǒu    ,zhè zhǒng gōng zhěng  duì zhàng   qián nán fāng shī    zhǎn  guǐ  shì  mài xiāng chéng  。
dǐng  
返回标鸽