zhèng   

 qiú běi tíng ,zuò   shì 。shì 广guǎng  chǐ ,shēn   xún 。dān fēi  xiǎo ,bái jiān duǎn zhǎi , xià ér yōu àn 。dāng  xià  ,zhū  cuì rán : lǎo   , dòng chuáng  ,shí  wèi shuǐ  ;  bàn cháo ,zhēng ōu  lán ,shí  wèi   ;zhà qíng bào  ,fēng dào  sāi ,shí  wèi   ;yán yīn xīn cuàn ,zhù zhǎng yán nüè ,shí  wèi huǒ  ;cāng   dùn ,chén chén  rén ,shí  wèi   ;pián jiān   ,xīng sāo hàn gòu ,shí  wéi rén  ;huò qīng hùn 、huò huǐ shī 、huò  shǔ ,è   chū ,shí  wèi huì  。dié shì shù  ,dāng qīn  ,xiān  wéi  。ér   chán ruò , yǎng  jiān ,  èr nián  ,xìng ér  yàng ,shì dài yǒu yǎng zhì rán ěr 。rán  ān zhī suǒ yǎng  zāi ?mèng  yuē :” shàn yǎng  hào rán zhī  。“  yǒu  ,  yǒu  ,    ,  huàn yān !kuàng hào rán zhě ,nǎi tiān  zhī zhèng   ,zuò zhèng    shǒu 。
tiān  yǒu zhèng  , rán  liú xíng 。
xià  wèi  yuè ,shàng  wèi  xīng 。
 rén yuē hào rán ,pèi  sāi cāng míng 。
huáng  dāng qīng  ,hán   míng tíng 。
shí qióng jié nǎi jiàn ,  chuí dān qīng 。
zài  tài shǐ jiǎn ,zài jìn dǒng   。
zài qín zhāng liáng chuí ,zài hàn   jié 。
wèi yán jiāng jūn tóu ,wèi  shì zhōng xuè 。
wèi zhāng suī yáng 齿chǐ ,wèi yán cháng shān shé 。
huò wèi liáo dōng mào ,qīng cāo  bīng xuě 。
huò wèi chū shī biǎo ,guǐ shén  zhuàng liè 。
huò wèi  jiāng  ,kāng kǎi tūn  jié 。
huò wèi  zéi  , shù tóu  liè 。
shì  suǒ páng  ,lǐn liè wàn  cún 。
dāng  guàn  yuè ,shēng  ān  lùn 。
 wéi lài   ,tiān zhù lài  zūn 。
sān gāng shí  mìng ,dào  wèi zhī gēn 。
jiē  gòu yáng jiǔ ,  shí   。
chǔ qiú yīng  guān ,chuán chē sòng qióng běi 。
dǐng huò gān   ,qiú zhī    。
yīn fáng tián guǐ huǒ ,chūn yuàn  tiān hēi 。
niú  tóng  zào ,  fèng huáng shí 。
 zhāo méng   ,fēn zuò gōu zhōng  。
  zài hán shǔ ,bǎi     。
āi zāi   chǎng ,wèi  ān  guó 。
 yǒu  móu qiǎo ,yīn yáng  néng zéi 。
  gěng gěng cún ,yǎng shì  yún bái 。
yōu yōu  xīn bēi ,cāng tiān  yǒu  。
zhé rén   yuǎn ,diǎn xíng zài   。
fēng yán zhǎn shū  , dào zhào yán  。
zuò pǐn shǎng  
yǎng  ”zhī shuō yuán  mèng  。 suǒ shuō  “ ”,shí  shang shì  zhǒng jīng shén xìng  zhèng  。“ ”shì zhōng guó  dài zhé xué    fàn chóu 。zài sòng dài  xué zhōng ,gèng shì    běn  gài niàn 。zhāng zài 便biàn  “ ”zuò wéi  zhòu  běn  ,zhǔ zhāng “  yuán lùn ”。zhū   “ ”wèi shì jiè běn yuán ,dàn yòu qiáng diào “ ”huà  wàn   zuò yòng ,zài  kàn lái , shì   wàn   méi jiè 。wén tiān xiáng zài zhè shǒu  yán  shī zhōng guān  zhèng    xiě , shàng shù  xiǎng yǒu  dìng guān  。
zhè shǒu shī   wèi sǎn wén 。yǒu pián  ,yǒu sàn  ,cēn  chū zhī ,shū  xiāng jiàn 。zài   ,zuò zhě xiān  pái   chén , pián sàn 穿chuān chā miáo xiě le láo  zhī zhōng  “  ”,  xuàn rǎn chū jiān láo huán jìng  è zhuó zhī zhì 。ér shī rén yòu shuō   shēn  běn lái chán ruò ,dàn zài “  ” jiā gōng zhī xià ,jìng rán ān hǎo  yàng , jiù shì yīn wèi kào zhe xiōng zhōng  hào rán zhèng  ,yǒu le zhèng  zài xiōng ,便biàn néng   suǒ yǒu  xié  、zhuó  ,zhèi xiē shuō míng liǎo xiě 《zhèng   》 yuán yīn ,jiē zhe 便biàn yǐn chū xià miàn duì “zhèng  ” yǒng tàn 。yīn  ,  shī zài gòu  shàng shì yǒu lián shǔ  ,zài  qiǎo shàng shì qián hòu zhào yìng  ,shì quán shī  yǒu   chéng  fen 。
quán shī  fēn wéi sān  fèn 。cóng “tiān  yǒu zhèng  ”dào “  chuí dān qīng ”wèi    fen 。zhè  fèn shì duì hào rán zhī    qíng  zàn 。“zhèng  ” tiān  bìng shēng ,  zhòu tóng zài ,shī rén shǒu xiān xiě chū “zhèng  ” zhè zhǒng wěi  xìng zhì ,使shǐ “zhèng  ” miáo xiě ,yǒu le  zhǒng chōng   tiān  zhī jiān  chóng gāo měi 。tiān  wàn  ,jūn shòu “zhèng  ”zhī bǐng  。xià zhì   shān  ,shàng zhì  yuè xīng chén ,dōu shì   huà  shēng chéng 。xià miàn shī rén jiāng   zhuǎn ,便biàn jiāng “zhèng  ”zhuǎn dào rén  shēn shàng ,rén  hào rán zhèng  ,chōng   cāng míng , jiàn zhèng    liàng 。“huáng  ”èr  ,xiě qīng píng zhī shí ,bǐng shòu zhèng  zhī rén yōng róng   ,wèi cháo tíng  qīng míng zhèng zhì jìn  。zhè liǎng   shì zhòng xīn suǒ zài ,ér shì xià miàn  péi chèn 。xià miàn ,shī rén  fēng yòu zhuǎn ,xiě zài wēi nàn zhī  ,bǐng shòu zhèng  zhī rén 便biàn biǎo xiàn chū le lǐn lǐn  jié , men wèi le zhèng  ér   huò nán ,liú xià le        biāo bǐng  qīng shǐ 。“  chuí dān qīng ”,yòu shì    fen dào  èr  fèn zhī jiān  guò  zhī  ,xiǎn  shí fēn  rán 。
cóng “zài  tài shǐ jiǎn ”dào “dào  wèi zhī gēn ”wèi  èr  fèn 。zài zhè  fèn  ,shī rén  shǔ le shǐ  shàng shí èr wèi zhōng chén  shì  zhuàng liè zhī  ,lái xiě hào rán zhèng    xiàn 。shī rén lián yòng   “zài ” ,xíng chéng le  lián chuàn  pái   shì ,xiǎn de  shì  wéi chōng pèi 。zhèng yīn wèi “zhèng  ”   ,cái yǒu le zhèi xiē zhì shì  zhuàng  。shī rén wéi  miǎn dān diào ,jiāng “wèi yán jiāng jūn tóu ”děng   huàn chéng le “wèi ”  pái   。zhī hòu ,shī rén shāo zuò shū huǎn , “huò wèi ”wèi pái   ,měi liǎng  xiě  rén 。shī rén tōng guò  shàng sān  pái   , sòng le zhōng huá  shǐ shàng shí èr wèi zhōng chén  shì  zhuàng liè zhī  。zhè  zhōng ,yǒu  shì  wèi quán jiān 、bǐng  zhí shū  shǐ guān ;yǒu  shì shì zài    jiàng xiàng ;yǒu  shì miàn duì qiáng  ,nìng      shì , men yǒu gòng tóng zhī chù jiù shì zhōng liè 。biàn zhèng lái kàn ,“zhōng ”shì yào zuò   fēn   ,dàn zhèi xiē rén   “liè ”què shì  wéi gǎn rén  。“shì  suǒ páng  ”dào “dào  wèi zhī gēn ”,yóu shàng shù rén   zhōng yǒng zhuàng liè ,gài kuò “zhèng  ”。“zhèng  ”suǒ zhōng ,   lùn shēng  。“ wéi ”、“tiān zhù ”,shí  shì shuō fēng jiàn wáng cháo  shè    bǎo chí  jīng shén zhī zhù 。“sān gāng ” ,yǒu fēng jiàn lún  dào   nèi róng ,“dào  ” shì   。jiù shì shuō ,“zhèng  “shì  fēng jiàn  lún  dào  jià zhí guān niàn zuò wéi  chǔ  。“zhèng  “zuò wéi   ài guó zhì shì  jīng shén  liàng ,chuàng zào le  duō        ,dàn cóng  shǐ  zhǎn  jiǎo  lái kàn ,  fēng jiàn lún  xìng zhì  yīng gāi zhǐ chū 。
cóng “jiē  gòu yáng jiǔ ”dào “ dào zhào yán  ”wèi  sān  fèn 。qián miàn shì shuō zhèng     shǐ shàng nèi xiē zhōng  zhī shì  zhōng liè zhī  ,cóng “jiē  ”kāi shǐ  zhuǎn xiàng shī rén   。“gòu yáng jiǔ ”shì shuō   zāo féng è yùn ,“  ” shì shuō   duì guó jiā wēi wáng    huí tiān 。“chǔ qiú ”liǎng  , fāng miàn xiě   bèi  dào běi fāng qiú jìn ,lìng  fāng miàn ,jiè chǔ qiú nán guān  diǎn  ,biǎo    zhōng  sòng shì 、shǐ zhì xiàng nán  xīn qíng 。yòng diǎn  wéi qià dàng tiē qiè ,zài  shù zhōng shēn   biǎo  le    qíng 怀huái 。“dǐng huò ”liǎng  ,shū xiě shī rén shì   guī  zhuàng liè zhī zhì 。“yīn fáng ”liù  ,xiě huán jìng  yōu àn è zhuó 。“  ”liǎng  , shì xiě   zhèng  zài xiōng ,bǎi     qíng xíng 。“āi zāi ”liù  ,shuō   gěng gěng dān xīn 、hào hào zhèng  shì   “bǎi  ”  bǎo ,rèn  xié è zhī  ,dōu  néng 使shǐ   shòu dào qiāng hài 。“zhé rén ”  ,shì quán shī  jié  ,jiē shì chū zuò   zhǔ zhǐ 。xiān zhé  shì ,dàn zhèng     men  zhuàng liè shì  ,zài shǐ  shàng yǒng yuǎn shì bǐng bǐng lǎng lǎng ,qiān   miè 。shī rén cóng zhèi xiē zhōng liè zhī shì shēn shàng , dào zhèng   zhān  。 lái zhōng chén  shì  liè  ,shì shī rén   xué   diǎn fàn 。“fēng yán ”liǎng  ,xiǎn de shí fēn cóng róng   。
quán piān  jié gòu  xīn shì “shí qióng jié nǎi jiàn ”。zuò zhě xiān  “tiān  yǒu zhèng  ” duān ,rán hòu céng céng péi chèn , chū “shí qióng jié nǎi jiàn ”。zhī hòu zài   “zhé rén ”shì  zhèng míng “shí qióng jié nǎi jiàn ”;yòu    qiú   láo ér jiān zhēn   lái biǎo míng “shí qióng jié nǎi jiàn ”。quán shī piān  hóng  ér zhǔ zhǐ  chū 、mài luò fēn míng 。hào rán zhèng  zhí guàn quán piān ,  shù  rén shì    shēn zāo  ér  duī  zhī gǎn 。xiān xiě  rén ér hòu xiě  shēn ,bìng biǎo míng “shí qióng jié nǎi jiàn ”  rén zhèng shì    kǎi  ,biǎo xiàn chū   hào rán zhèng  zhí gēn  zhōng huá mín  yōu xiù wén huà chuán tǒng   rǎng zhī zhōng 。zhèng yóu   chéng 、guāng  le yōu xiù wén huà chuán tǒng ,cái 使shǐ zuò zhě wén tiān xiáng chéng wéi  wèi mín  yīng xióng ,ràng   yáng le ài guó jīng shén  mín   jié 。 使shǐ   zhè piān  shī chéng wéi hóng yáng ài guó jīng shén  mín   jié  diǎn fàn zhī zuò 。
zhè shǒu shī hěn zhǎng ,yòu shì  yán zhī  ,róng  xiě  píng bǎn tuō  ,dàn zhè shǒu shī què   kāng kǎi bēi zhuàng  rén xīn xián ,使shǐ  zhě bèi shòu gǎn rǎn 。zhè zhǔ yào shì shī rén chōng  xiōng zhōng  hào rán zhèng  liú   wén ,使shǐ shī zuò yuán  lín  ,háo  gān  zhī gǎn ,qiě   pāng pèi ,  dào jìn , diāo chén xióng 。quán shī  píng  wěn jiàn  sǎn wén huà  yán ,jǐn jǐn huán rào duì hào rán zhèng    zàn , jiā  jiā  zhōng céng céng shēn  tuī jìn zhǎn kāi 。shǒu yán hào rán zhī  zhī yuán  xíng ,jiǎn kuò gàn liàn 。zhōng jiān  tòng shǐ shī xìng  liè  ,suī fán  ér  léi zhuì ,shí èr wèi zhōng chén  shì  liè  ,   chéng ,yǎn rán   bēn liú ,tāo tāo dōng  ,qiě shī rén sān  pái      yán ,使shǐ shī   biàn huà 。zhè zhǒng biǎo xiàn xíng shì shàng  xióng hún  hào rán zhèng   yùn shàng  xióng wēi  wéi  zhì ,chōng fèn ér měi miào   xiàn chū quán shī   yùn :“shì  suǒ páng  ,lǐn liè wàn  cún 。dāng  guàn  yuè ,shēng  ān  lùn 。”tóng shí , 使shǐ  zhě xiān míng  gǎn shòu dào zuò zhě  jīn 怀huái zhèng  ,zhù tiān wéi   gāo  xíng xiàng 。《zhèng   》fán liù shí  ,   yùn ,tōng piān  yùn ,píng  jiān  ,  jiāng shī zhī qíng yùn dǎo ér wēi  ,yòu   dàng  cóng róng 。 hún hào cāng  ,yòu dùn cuò yáng  ,huí cháng dàng  。
zhè shǒu shī yòng   shī   diào lái xiě ,ér   jìn   pái ǒu zhěng chì ,xiǎn de gāo  bēi zhuàng 。hān chàng lín   biǎo xiàn le zuò zhě wén tiān xiáng  zhōng gān  dǎn 、zhēng zhēng tiě  ;zài  zàn xiān liè  tóng shí ,zhǎn xiàn le zuò zhě wén tiān xiáng chóng gāo  mín   jié  wěi   ài guó zhǔ  jīng shén , zào le  wèi zhèng  lǐn rán  mín  yīng xióng xíng xiàng 。
 shù   
quán shī yòng yùn  yǒu biàn huà , wén   wèi hōng tuō ;páng zhēng  yǐn ,   xiàn le hào rán zhèng      liàng ; duō pái   shì ,wén  mián  guàn chuàn ,jié zòu zhěng  míng kuài 。
wén tiān xiáng    zuò pǐn 
dǐng  
返回标鸽