bái 」shī  quán  (982)shǒu )

1

cháng gàn xíng èr shǒu 》

  
qiè  chū  é ,zhé huā mén qián  。
zhǎn kāi quán wén 
láng  zhú  lái ,rào chuáng nòng qīng méi 。
tóng  cháng gàn  ,liǎng xiǎo  xián cāi ,
shí  wèi jūn  ,xiū yán wèi cháng kāi 。
 tóu xiàng àn  ,qiān huàn   huí 。
shí  shǐ zhǎn méi ,yuàn tóng chén  huī 。
cháng cún bào zhù xìn , shàng wàng  tái 。
shí liù jūn yuǎn xíng , táng yàn  duī 。
 yuè   chù ,yuán shēng tiān shàng āi 。
mén qián chí xíng  ,  shēng 绿 tái 。
tái shēn  néng sǎo ,luò  qiū fēng zǎo 。
 yuè  dié lái ,shuāng fēi 西 yuán cǎo 。
gǎn  shāng qiè xīn ,zuò chóu hóng yán lǎo 。
zǎo wǎn xià sān  , jiāng shū bào jiā 。
xiāng yíng  dào yuǎn ,zhí zhì cháng fēng shā 。
 èr 
 qiè shēn guī  ,yān chén  céng shí 。
jià  zhǎng gān rén ,shā tóu hòu fēng  。
 yuè nán fēng xìng , jūn xià  líng 。
 yuè 西 fēng  ,xiǎng jūn  yáng zi 。
 lái bēi   ,jiàn shǎo  bié duō 。
xiāng tán   dào ,qiè mèng yuè fēng  。
zuó  kuáng fēng  ,chuī zhé jiāng tóu shù 。
miǎo miǎo àn  biān ,xíng rén zài  chǔ 。
hǎo chéng  yún cōng ,jiā  lán zhǔ dōng 。
yuān yāng 绿  shàng ,fěi cuì jǐn píng zhōng 。
 lián shí   ,yán  táo huā hóng 。
 zuò shāng rén  ,chóu shuǐ  chóu fēng 。
shōu  
2

qiāng jìn jiǔ ·jūn  jiàn huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái 》

jūn  jiàn huáng  zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi   huí 。
jūn  jiàn gāo táng míng jìng bēi bái  ,cháo  qīng   chéng xuě 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng de   jìn huān , 使shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。
tiān shēng  cái  yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái  lái 。
pēng yáng zǎi niú qiě wéi  ,huì   yǐn sān bǎi bēi 。
cén   ,dān qiū shēng ,qiāng jìn jiǔ ,bēi  tíng 。
 jūn    ,qǐng jūn wèi  qīng ěr tīng 。
zhōng  zhuàn    guì ,dàn yuàn cháng zuì   xǐng 。
 lái shèng xián jiē   ,wéi yǒu yǐn zhě liú  míng 。
chén wáng  shí yàn píng  ,dǒu jiǔ shí qiān  huān xuè 。
zhǔ rén  wéi yán shǎo qián ,jìng    duì jūn zhuó 。
 huā  ,qiān jīn qiú ,
 ér jiāng chū huàn měi jiǔ , ěr tóng xiāo wàn  chóu 。
shōu  
3

jìng   》

chuáng qián míng yuè guāng , shì  shàng shuāng 。
 tóu wàng míng yuè , tóu   xiāng 。
4

shǔ dào nán 》

   ,wēi  gāo zāi !shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān !
cán cóng    ,kāi guó  máng rán !
zhǎn kāi quán wén 
ěr lái  wàn  qiān suì ,  qín sāi tōng rén yān 。
西 dāng tài bái yǒu niǎo dào ,  héng jué é méi diān 。
 bēng shān cuī zhuàng shì  ,rán hòu tiān  shí zhàn xiāng gōu lián 。
shàng yǒu liù lóng huí  zhī gāo biāo ,xià yǒu chōng   zhé zhī huí chuān 。
huáng  zhī fēi shàng   guò ,yuán náo   chóu pān yuán 。
qīng   pán pán ,bǎi  jiǔ zhé yíng yán luán 。
mén shēn  jǐng yǎng xié  , shǒu  yīng zuò cháng tàn 。
wèn jūn 西 yóu  shí hái ?wèi  chán yán   pān 。
dàn jiàn bēi niǎo hào   ,xióng fēi  cóng rào lín jiān 。
yòu wén  guī   yuè ,chóu kōng shān 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān ,使shǐ rén tīng  diāo zhū yán !
lián fēng  tiān  yíng chǐ , sōng dào guà  jué  。
fēi tuān bào liú zhēng xuān huī ,pīng  zhuǎn shí wàn  léi 。
 xiǎn    ,jiē ěr yuǎn dào zhī rén  wéi  lái zāi !
jiàn  zhēng róng ér cuī wéi ,  dāng guān ,wàn   kāi 。
suǒ shǒu huò fěi qīn ,huà wéi láng  chái 。
cháo  měng  ,  cháng shé ;  shǔn xuè ,shā rén   。
jǐn chéng suī yún  ,  zǎo huán jiā 。
shǔ dào zhī nán ,nán  shàng qīng tiān , shēn 西 wàng zhǎng  jiē !
shōu  
5

mèng yóu tiān  yín liú bié 》

hǎi  tán yíng zhōu ,yān tāo wēi máng xìn nán qiú 。
yuè rén  tiān  ,yún xiá míng miè huò   。
zhǎn kāi quán wén 
tiān  lián tiān xiàng tiān héng ,shì   yuè yǎn chì chéng 。
tiān tāi  wàn  qiān zhàng ,duì   dào dōng nán qīng 。
  yīn zhī mèng  yuè ,  fēi  jìng  yuè 。
 yuè zhào  yǐng ,sòng  zhì shàn  。
xiè gōng 宿 chù jīn shàng zài , shuǐ dàng yàng qīng yuán  。
jiǎo zhe xiè gōng  ,shēn dēng qīng yún  。
bàn  jiàn hǎi  ,kōng zhōng wén tiān  。
qiān yán wàn zhuǎn   dìng , huā  shí   míng 。
xióng páo lóng yín yīn yán quán , shēn lín  jīng céng diān 。
yún qīng qīng    ,shuǐ dàn dàn  shēng yān 。
liè quē   ,qiū luán bēng cuī 。dòng tiān shí fēi ,hōng rán zhōng kāi 。
qīng míng hào dàng  jiàn  , yuè zhào 耀yào jīn yín tái 。
 wèi   fēng wèi  ,yún zhī jūn  fēn fēn ér lái xià 。
    luán huí chē ,xiān zhī rén  liè   。
 hún    dòng ,huǎng jīng  ér zhǎng jiē 。
wéi jué shí zhī zhěn  ,shī xiàng lái zhī yān xiá 。
shì jiān xíng     , lái wàn shì dōng liú shuǐ 。
bié jūn    shí hái ,qiě fàng bái 鹿 qīng  jiān ,
 xíng   访fǎng míng shān 。ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì ,
使shǐ    kāi xīn yán 。
shōu  
6

wàng  shān   》

 zhào xiāng  shēng  yān ,yáo kàn   guà qián chuān 。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ , shì yín  luò jiǔ tiān 。
7

zèng wāng lún 》

 bái chéng zhōu jiāng  xíng , wén àn shàng   shēng 。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ ,  wāng lún sòng  qíng 。
8

xíng  nán ·yǒu ěr   yǐng chuān shuǐ 》

yǒu ěr   yǐng chuān shuǐ ,yǒu kǒu  shí shǒu yáng jué 。
hán guāng hùn shì guì  míng , yòng  gāo  yún yuè ?
zhǎn kāi quán wén 
 guān   xián  rén ,gōng chéng  退tuì jiē yǔn shēn 。
zi     jiāng shàng , yuán zhōng tóu xiāng shuǐ bīn 。
  xióng cái   bǎo ?  shuì jià   zǎo 。
huà tíng     wén ?shàng cài cāng yīng   dào ?
jūn  jiàn  zhōng zhāng hàn chēng  shēng ,qiū fēng   jiāng dōng xíng 。
qiě  shēng qián  bēi jiǔ ,  shēn hòu qiān zǎi míng ?
shōu  
9

zǎo  bái  chéng 》

cháo  bái  cǎi yún jiān ,qiān  jiāng líng   hái 。
liǎng àn yuán shēng   zhù ,qīng zhōu  guò wàn chóng shān 。
10

 zuò jìng tíng shān 》

zhòng niǎo gāo fēi jǐn , yún   xián 。
xiāng kàn liǎng  yàn ,zhǐ yǒu jìng tíng shān 。
11

 zuò jìng tíng shān 》

  qiān shù fēng ,bēn  zhèn píng chǔ 。
zhōng jiān zuì gāo dǐng ,fǎng  jiē tiān  。
12

wàng tiān mén shān 》

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi , shuǐ dōng liú zhì  huí 。
liǎng àn qīng shān xiāng duì chū , fān  piàn  biān lái 。
13

xiá  xíng 》

zhào  màn  yīng , gōu shuāng xuě míng 。
yín ān zhào bái  ,   liú xīng 。
zhǎn kāi quán wén 
shí  shā  rén ,qiān   liú xíng 。
shì le    ,shēn cáng shēn  míng 。
xián guò xìn líng yǐn ,tuō jiàn  qián héng 。
jiāng zhì dàn zhū hài ,chí shāng quàn hóu yíng 。
sān bēi  rán nuò , yuè dào wèi qīng 。
yǎn huā ěr  hòu ,    shēng 。
jiù zhào huī jīn chuí ,hán dān xiān zhèn jīng 。
qiān qiū èr zhuàng shì ,xuǎn   liáng chéng 。
zòng  xiá  xiāng , cán shì shàng yīng 。
shuí néng shū  xià ,bái shǒu tài xuán jīng 。
shōu  
14

  mán · tóu  jiàn héng yáng yàn 》

 tóu  jiàn héng yáng yàn 。qiān shēng wàn  qíng  xiàn 。
 nài  qíng  。 xíng shū   。
zhǎn kāi quán wén 
 guī xiāng  hèn 。 lèi yǎn hóng fěn 。
dài yàn què huí shí 。  shū   。
shōu  
15

  mán ·píng lín   yān  zhī 》

píng lín   yān  zhī ,hán shān  dài shāng xīn  。
míng   gāo lóu ,yǒu rén lóu shàng chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiē kōng zhù  ,宿 niǎo guī fēi  。
 chǔ shì guī chéng ?cháng tíng lián duǎn tíng 。
shōu  
16

xíng  nán    》

jīn zūn qīng jiǔ dòu shí qiān , pán zhēn xiū zhí wàn qián 。
tíng bēi tóu zhù  néng shí , jiàn   xīn máng rán 。
zhǎn kāi quán wén 
  huáng  bīng sāi chuān ,jiāng dēng tài xíng xuě mǎn shān 。
xián lái chuí diào   shàng ,  chéng zhōu mèng  biān 。
xíng  nán ,xíng  nán ,duō   ,jīn ān zài 。
cháng fēng  làng huì yǒu shí ,zhí guà yún fān  cāng hǎi 。
shōu  
17

sòng yǒu rén 》

qīng shān héng běi guō ,bái shuǐ rào dōng chéng 。
   wèi bié , péng wàn  zhēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 yún yóu   ,luò   rén qíng 。
huī shǒu    ,xiāo xiāo bān  míng 。
shōu  
18

é méi shān yuè  》

é méi shān yuè bàn lún qiū ,yǐng  píng qiāng jiāng shuǐ liú 。
  qīng  xiàng sān xiá , jūn  jiàn xià  zhōu 。
19

 jīng mén sòng bié 》

 yuǎn jīng mén wài ,lái cóng chǔ guó yóu 。
shān suí píng  jǐn ,jiāng   huāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè xià fēi tiān jìng ,yún shēng jié hǎi lóu 。
réng lián  xiāng shuǐ ,wàn  sòng xíng zhōu 。
shōu  
20

guān shān yuè 》

míng yuè chū tiān shān ,cāng máng yún hǎi jiān 。
cháng fēng  wàn  ,chuī   mén guān 。
zhǎn kāi quán wén 
hàn xià bái dēng dào , kuī qīng hǎi wān 。
yóu lái zhēng zhàn  , jiàn yǒu rén hái 。
shù  wàng biān  , guī duō  yán 。
gāo lóu dāng   ,tàn  wèi yīng xián 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 bái 

 bái (701nián -762nián ), tài bái ,hào qīng lián  shì ,yòu hào “zhé xiān rén ”,shì táng dài wěi   làng màn zhǔ  shī rén ,bèi hòu rén  wéi “shī xiān ”,   bìng chēng wéi “  ”,wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo    bié ,    bái yòu  chēng “   ”。 rén shuǎng lǎng  fāng ,ài yǐn jiǔ zuò shī , jiāo yǒu 。

 bái shēn shòu huáng lǎo liè zhuāng  xiǎng yǐng xiǎng ,yǒu 《 tài bái  》chuán shì ,shī zuò zhōng duō  zuì shí xiě  ,dài biǎo zuò yǒu 《wàng  shān   》、《xíng  nán 》、《shǔ dào nán 》、《qiāng jìn jiǔ 》、《liáng  yín 》、《zǎo  bái  chéng 》děng duō shǒu 。

 bái suǒ zuò   ,sòng rén  yǒu zhuàn  ( wén yíng 《xiāng shān   》juǎn shàng ),jiù  kāi chuàng     shù chéng jiù ér yán ,“ bái  ”xiǎng yǒu  wéi chóng gāo   wèi 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽