」shī  quán  (1170)shǒu )

1

jué  》

liǎng  huáng  míng cuì liǔ , xíng bái  shàng qīng tiān 。
chuāng hán 西 lǐng qiān qiū xuě ,mén  dōng  wàn  chuán 。
2

dēng gāo 》

fēng  tiān gāo yuán xiào āi ,zhǔ qīng shā bái niǎo fēi huí 。
 biān luò  xiāo xiāo xià , jìn cháng jiāng gǔn gǔn lái 。
zhǎn kāi quán wén 
wàn  bēi qiū cháng zuò  ,bǎi nián duō bìng  dēng tái 。
jiān nán  hèn fán shuāng bìn ,liáo dǎo xīn tíng zhuó jiǔ bēi 。
shōu  
3

jué  》

jiāng biān  qīng  ,huí shǒu jiàn jīng  。fēng  chūn chéng  ,gāo lóu  jiǎo bēi 。
4

máo  wèi qiū fēng suǒ   》

 yuè qiū gāo fēng  háo ,juǎn   shàng sān chóng máo 。
máo fēi  jiāng  jiāng jiāo ,gāo zhě guà juàn cháng lín shāo ,xià zhě piāo zhuǎn chén táng ào 。
zhǎn kāi quán wén 
nán cūn qún tóng   lǎo   ,rěn néng duì miàn wèi dào zéi ,gōng rán bào máo  zhú  。
chún jiāo kǒu zào    ,guī lái  zhàng  tàn  。
é qǐng fēng dìng yún   ,qiū tiān   xiàng hūn hēi 。
 qīn duō nián lěng shì tiě ,jiāo ér è    liè 。
chuáng tóu  lòu  gān chù , jiǎo   wèi duàn jué 。
 jīng sāng luàn shǎo shuì mián ,cháng  zhān 湿shī  yóu chè ?
ān  广guǎng shà qiān wàn jiān ,  tiān xià hán shì  huān yán ,fēng   dòng ān  shān !
  ! shí yǎn qián   jiàn   ,    shòu dòng    !
shōu  
5

wàng yuè 》

nán yuè pèi zhū niǎo ,zhì   bǎi wáng 。chuā  lǐng  líng ,鸿hóng dòng bàn yán fāng 。
bāng jiā yòng  diǎn ,zài  fēi xīn xiāng 。xún shǒu   liáo ,yǒu  jīn  wáng 。
zhǎn kāi quán wén 
  ài shì wǎng ,xíng mài yuè xiāo xiāng 。  jué  chū ,yàng zhōu qīng guāng páng 。
zhù róng  fēng zūn ,fēng fēng   áng 。 gài   cháo ,zhēng zhǎng  xiāng wàng 。
gōng wén wèi  rén ,qún xiān jiā áo xiáng 。yǒu shí  fēng  ,sàn fēng  fēi shuāng 。
qiān  xiàn xiū  ,wèi xiá zhàng chóng gāng 。guī lái  mìng jià ,  xiū  táng 。
sān tàn wèn  zhǔ ,  zàn  huáng 。shēng  rěn shuāi  ,shén   jiàng xiáng 。
shōu  
6

wàng yuè 》

dài zōng    ,  qīng wèi liǎo 。
zào huà zhōng shén xiù ,yīn yáng  hūn xiǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
dàng xiōng shēng zēng yún ,jué   guī niǎo 。
huì dāng líng jué dǐng , lǎn zhòng shān xiǎo 。
shōu  
7

wàng yuè 》

西 yuè léng céng sǒng chù zūn ,zhū fēng luó   ér sūn 。
ān  xiān rén jiǔ jié zhàng ,zhǔ dào    tóu pén 。
zhǎn kāi quán wén 
chē xiāng    guī  ,jiàn guā tōng tiān yǒu  mén 。
shāo dài 西 fēng liáng lěng hòu ,gāo xún bái  wèn zhēn yuán 。
shōu  
8

chūn wàng 》

guó  shān  zài ,chéng chūn cǎo  shēn 。
gǎn shí huā jiàn lèi ,hèn bié niǎo jīng xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū  wàn jīn 。
bái tóu sāo gèng duǎn ,hún   shèng zān 。
shōu  
9

shí háo  》

 tóu shí háo cūn ,yǒu   zhuō rén 。
lǎo wēng  qiáng zǒu ,lǎo  chū mén kàn 。
zhǎn kāi quán wén 
     ,     。
tīng  qián zhì  ,sān nán  chéng shù 。
 nán  shū zhì ,èr nán xīn zhàn  。
cún zhě qiě tōu shēng , zhě zhǎng   。
shì zhōng gèng  rén ,wéi yǒu  xià sūn 。
yǒu sūn  wèi  ,chū   wán qún 。
lǎo   suī shuāi ,qǐng cóng   guī 。
 yīng  yáng  ,yóu  bèi chén chuī 。
 jiǔ  shēng jué , wén  yōu  。
tiān míng dēng qián  ,  lǎo wēng bié 。
shōu  
10

chūn    》

hǎo  zhī shí jié ,dāng chūn nǎi  shēng 。
suí fēng qián   ,rùn    shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 jìng yún  hēi ,jiāng chuán huǒ  míng 。
xiǎo kàn hóng 湿shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng 。
shōu  
11

bīng chē xíng 》

chē lín lín , xiāo xiāo ,xíng rén gōng jiàn  zài yāo 。
 niáng   zǒu xiàng sòng ,chén āi  jiàn xián yáng qiáo 。
zhǎn kāi quán wén 
qiān  dùn  lán dào  , shēng zhí shàng gàn yún xiāo 。
dào bàng guò zhě wèn xíng rén ,xíng rén dàn yún diǎn xíng pín 。
huò cóng shí  běi fáng  ,便biàn zhì  shí 西 yíng tián 。
 shí  zhèng  guǒ tóu ,guī lái tou bái hái shù biān 。
biān tíng liú xiě chéng hǎi shuǐ , huáng kāi biān  wèi  。
jūn  wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu ,qiān cūn wàn luò shēng jīng  。
zòng yǒu jiàn   chú  , shēng lǒng   dōng 西 。
kuàng  qín bīng nài  zhàn ,bèi    quǎn   。
zhǎng zhě suī yǒu wèn ,  gǎn shēn hèn 。
qiě  jīn nián dōng ,wèi xiū guān 西  。
xiàn guān  suǒ  , shuì cóng  chū 。
xìn zhī shēng nán è ,fǎn shì shēng  hǎo 。
shēng  yóu  jià  lín ,shēng nán mái  suí bǎi cǎo 。
jūn  jiàn qīng hǎi tóu , lái bái   rén shōu 。
xīn guǐ fán yuān jiù guǐ  ,tiān yīn  湿shī shēng jiū jiū 。
shōu  
12

wén guān jūn shōu  nán  běi 》

jiàn wài  chuán shōu  běi ,chū wén  lèi mǎn  shang 。
què kàn   chóu  zài ,màn juàn shī shū   kuáng 。
zhǎn kāi quán wén 
bái  fàng   zòng jiǔ ,qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng 。
 cóng  xiá 穿chuān  xiá ,便biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng 。
shōu  
13

shǔ xiàng 》

chéng xiàng  táng  chǔ xún ,jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 。
yìng jiē  cǎo  chūn  ,  huáng  kōng hǎo yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
sān  pín fán tiān xià  ,liǎng cháo kāi  lǎo chén xīn 。
chū shī wèi jié shēn xiān  ,zhǎng 使shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 。
shōu  
14

dēng yuè yáng lóu 》

 wén dòng tíng shuǐ ,jīn shàng yuè yáng lóu 。
 chǔ dōng nán chè ,qián kūn    。
zhǎn kāi quán wén 
qīn péng    ,lǎo bìng yǒu  zhōu 。
róng  guān shān běi ,píng xuān   liú 。
shōu  
15

huàn  shā 》

zhào  shēn hóng nuǎn jiàn  ,lián cūn 绿 àn wǎn cáng  ,huáng tóng bái sǒu    。
 鹿 féng rén suī wèi guàn ,yuán náo wén     ,guī lái shuō  cǎi sāng  。
16

huàn  shā 》

xuán  hóng zhuāng kàn 使shǐ jūn 。sān sān     mén 。xiāng āi   qiàn luó qún 。
lǎo yòu  cuī shōu mài shè 。 yuān xiáng  sài shén cūn 。dào féng zuì sǒu  huáng hūn 。
17

qiū xìng  shǒu 》

  diāo shāng fēng shù lín , shān  xiá  xiāo sēn 。
jiāng jiān  làng jiān tiān yǒng ,sāi shàng fēng yún jiē  yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
cóng  liǎng kāi   lèi , zhōu    yuán xīn 。
hán  chǔ chù cuī dāo chǐ ,bái  chéng gāo   zhēn 。
kuí   chéng luò  xié ,měi  běi dǒu wàng jīng huá 。
tīng yuán shí xià sān shēng lèi ,fèng 使shǐ  suí  yuè chá 。
huà shěng xiāng  wéi  zhěn ,shān lóu fěn dié yǐn bēi jiā 。
qǐng kàn shí shàng téng luó yuè , yìng zhōu qián   huā 。
qiān jiā shān guō jìng zhāo huī ,  jiāng lóu zuò cuì wēi 。
xìn 宿  rén hái fàn fàn ,qīng qiū yàn zi  fēi fēi 。
kuāng héng kàng shū gōng míng báo ,liú xiàng chuán jīng xīn shì wéi 。
tóng xué shào nián duō  jiàn , líng    qīng féi 。
wén dào cháng ān shì   ,bǎi nián shì shì  shèng bēi 。
wáng hóu  zhái jiē xīn zhǔ ,wén   guān   shí 。
zhí běi guān shān jīn  zhèn ,zhēng 西 chē   shū chí 。
 lóng   qiū jiāng lěng , guó píng  yǒu suǒ  。
péng lái gōng què duì nán shān ,chéng  jīn jīng xiāo hàn jiān 。
西 wàng yáo chí jiàng wáng  ,dōng lái   mǎn hán guān 。
yún  zhì wěi kāi gōng shàn , rào lóng lín shí shèng yán 。
  cāng jiāng jīng suì wǎn , huí qīng suǒ zhào cháo bān 。
 táng xiá kǒu  jiāng tóu ,wàn  fēng yān jiē  qiū 。
huā è jiā chéng tōng   , róng xiǎo yuàn  biān chóu 。
zhū lián xiù zhù wéi huáng  ,jǐn lǎn  qiáng  bái ōu 。
huí shǒu  lián    ,qín zhōng    wáng zhōu 。
kūn míng chí shuǐ hàn shí gōng ,  jīng  zài yǎn zhōng 。
zhī     yuè  ,shí jīng lín jiǎ dòng qiū fēng 。
 piào   shěn yún hēi , lěng lián fáng zhuì fěn hóng 。
guān sài  tiān wéi niǎo dào ,jiāng  mǎn    wēng 。
kūn   宿  wēi  ,  fēng yīn  měi bēi 。
xiāng dào zhuó  yīng   ,   lǎo fèng huáng zhī 。
jiā rén shí cuì chūn xiāng wèn ,xiān  tóng zhōu wǎn gēng  。
cǎi   yóu gàn  xiàng ,bái tóu yín wàng   chuí 。
shōu  
18

  shū 怀huái 》

 cǎo wēi fēng àn ,wēi qiáng   zhōu 。
xīng chuí píng  kuò ,yuè yǒng  jiāng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
míng  wén zhāng zhe ,guān yīng lǎo bìng xiū 。
piāo piāo  suǒ shì ,tiān   shā ōu 。
shōu  
19

yuè  》

jīn   zhōu yuè ,guī zhōng zhǐ  kàn 。
yáo lián xiǎo ér  ,wèi jiě  cháng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng  yún huán 湿shī ,qīng huī   hán 。
 shí   huǎng ,shuāng zhào lèi hén gàn 。
shōu  
20

 zhì 》

shě nán shě běi jiē chūn shuǐ ,dàn jiàn qún ōu   lái 。
huā jìng  céng yuán  sǎo ,péng mén jīn shǐ wèi jūn kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
pán sūn shì yuǎn  jiān wèi ,zūn jiǔ jiā pín zhǐ jiù pēi 。
kěn  lín wēng xiāng duì yǐn ,    jǐn  bēi 。
shōu  
guān  zuò zhě 

  

  (712nián —770nián ), zi měi ,hàn  ,běn xiāng yáng rén ,hòu   nán gǒng xiàn 。 hào shǎo líng  lǎo ,táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,  bái  chēng “  ”。wèi le  lìng liǎng wèi shī rén  shāng yǐn     “xiǎo    bié ,    bái yòu  chēng “   ”,   cháng bèi chēng wéi “lǎo  ”。

  zài zhōng guó  diǎn shī  zhōng  yǐng xiǎng fēi cháng shēn yuǎn ,bèi hòu rén chēng wéi “shī shèng ”,  shī bèi chēng wéi “shī shǐ ”。hòu shì chēng   shí   gōng  , chēng   shǎo líng 、 cǎo táng 。

  chuàng zuò le 《chūn wàng 》《běi zhēng 》《sān  》《sān bié 》děng míng zuò 。qián yuán èr nián (759nián )   guān  chuān ,suī rán duǒ  le zhàn luàn ,shēng huó xiāng duì ān dìng ,dàn réng rán xīn  cāng shēng ,xiōng 怀huái guó shì 。suī rán   shì  xiàn shí zhǔ  shī rén ,dàn   yǒu kuáng fàng     miàn ,cóng  míng zuò 《yǐn zhōng  xiān  》 nán kàn chū    háo  gān yún 。

    xiǎng  xīn shì  jiā  rén zhèng  xiǎng , yǒu “zhì jūn yáo shùn shàng ,zài 使shǐ fēng  chún ” hóng wěi bào  。  suī rán zài shì shí míng shēng bìng  xiǎn  ,dàn hòu lái shēng míng yuǎn  ,duì zhōng guó wén xué   běn wén xué dōu chǎn shēng le shēn yuǎn  yǐng xiǎng 。  gòng yǒu yuē 1500shǒu shī  bèi bǎo liú le xià lái , duō   《 gōng   》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽