gōng  zhēn 」shī  quán  (343)shǒu )

1

 hài  shī 》

hào dàng  chóu bái  xié ,
yín biān dōng zhǐ  tiān  。
zhǎn kāi quán wén 
luò hóng  shì  qíng  ,
huà zuò chūn  gèng  huā 。
shōu  
2

 hài  shī 》

qiū xīn  hǎi   cháo ,wéi yǒu qiū hún   zhāo 。
   jīn xiāng zài  ,tíng tíng   pèi dāng yāo 。
zhǎn kāi quán wén 
 hán 西 běi  rén jiàn ,shēng mǎn dōng nán  chù xiāo 。
 chuān xīng dǒu làn  shù ,cháng tiān  yuè zhuì lín shāo 。
shōu  
3

 hài  shī 》

qióng lín    mín quán ?   áng rén  便biàn 。
   gōng chóu dào  ,zhū  shān jié   quán !
4

 hài  shī 》

shuí kěn zāi péi   zhāng ,huáng  tíng zi bái máo táng 。
xīn  xīn liǔ sān nián  ,便biàn  ér sūn zuò  liáng 。
5

 hài  shī  9》

cuì wēi shān zài zhè tán  , shān yǒu qíng cǎn nán bié 。
  fēng hào  shì hún ,yàn zhī  shí jiā rén  。
6

 hài  shī  1》

zhù shū   guān xīn xián ? nài zhī yán  yǒng quán 。
bǎi juǎn shū chéng nán  hòu ,xiān shēng   zài biān nián 。
7

 hài  shī  2》

  xuán huáng pàn  xūn ,guān   jiǒng  jiāng jūn 。
bǎi nián xīn shì guī píng dàn ,shān jǐn é méi  shì wén 。
8

 hài  shī  3》

gāng fēng    chūn hún , bào chén chén  jiǔ hūn 。
zhōng shì luò huā xīn  hǎo ,píng shēng  gǎn  huáng ēn 。
9

 hài  shī 》

 bǎi  xià 西  zhōng ,
 shí sān   huā hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
shì ēn shì yuàn  xìng xiāng ,
míng xiáng   hún méng lóng 。
shōu  
10

 hài  shī 》

shào nián āi yuè guò  rén ,
   duān   zhēn 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhuàng zhōu xuán  chī xiá ,
tóng xīn lái  mèng zhōng shēn 。
shōu  
11

 hài  shī 》

shào nián  jiàn gèng chuī xiāo ,
jiàn  xiāo xīn   xiāo 。
zhǎn kāi quán wén 
shuí fēn cāng liáng guī zhào hòu ,
wàn qiān āi yuè  jīn zhāo 。
shōu  
12

 hài  shī 》

tiān jiàng    é méi ?
shēng   shān quán shèng shí 。
zhǎn kāi quán wén 
bīng xuě  hén líng  yǎo ,
 xiān   jiàng tán shī 。
shōu  
13

 hài  shī 》

 shí sān   huā hóng ,
 bǎi  xià 西  zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng jiā cāng sāng qīng mìng duǎn ,
 nóng  guān guān  nóng 。
shōu  
14

 hài  shī  10》

jìn 退tuì yōng róng shǐ shàng nán , shōu  lèi chū cháng ān 。
bǎi nián  zhé  huí biàn ,rěn zuò kōng sāng sān 宿 kàn 。
15

 hài  shī  4》

  dōng shān yòu běi shān ,jìng zhōng qiáng bàn shàng hóng yán 。
bái yún chū chù cóng   , wǎng rén jiān jìng  hái 。
16

 hài  shī  5》

hào dàng  chóu bái  xié ,yín biān dōng zhǐ  tiān  。
luò hóng  shì  qíng  ,huà zuò chūn  gèng  huā 。
17

 hài  shī  6》

 céng tuó  shì luán  ,  tiān fēng bàn   。
 huàn chūn  réng   ,gān qīng mén wài  hén duō 。
18

 hài  shī  12》

zhǎng  luó xiōng shì guó ēn ,xiǎo  tuō wàn wàn yán cún 。
 nián jīn kuì  shōu cǎi ,lái kòu kōng shān   mén 。
19

 hài  shī  11》

  tóu xián jiù jiǒng guāng , cáo   shì wèi láng 。
jūn ēn gòu xiàng  qiáo shuō ,zhuàn    bǎi  cháng 。
20

 hài  shī  7》

lián è fēi guān shàng  cái ,bǎi nián cuì  diàn guāng kāi 。
xiān shēng huàn hòu xióng tán jiǎn ,qiāo xiàng lóng quán zhù  huí 。
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

gōng  zhēn 

gōng  zhēn (1792nián 8yuè 22 -1841nián 9yuè 26 ),  (sè)rén ,hào dìng ān (ān)。hàn  ,rén  (jīn zhè jiāng háng zhōu )rén 。wǎn nián  zhù kūn shān  líng shān guǎn ,yòu hào  líng shān mín 。qīng dài  xiǎng jiā 、shī rén 、wén xué jiā  gǎi liáng zhǔ   xiān  zhě 。

gōng  zhēn céng rèn nèi  zhōng shū 、zōng rén  zhǔ shì    zhǔ shì děng guān zhí 。zhǔ zhāng  chú  zhèng , zhì wài guó qīn lüè ,céng quán  zhī chí lín   jìn chú  piàn 。48suì  guān nán guī , nián   jiāng  dān yáng yún yáng shū yuàn 。  shī wén zhǔ zhāng “gèng  ”、“gǎi  ”,jiē  qīng tǒng zhì zhě   xiǔ ,yáng  zhe ài guó  qíng ,bèi liǔ  zi  wéi “sān bǎi nián lái   liú ”。zhe yǒu 《dìng ān wén  》,liú cún wén zhāng 300 piān ,shī  jìn 800shǒu ,jīn rén  wèi 《gōng  zhēn quán  》。zhù míng shī zuò 《 hài  shī 》gòng 350shǒu 。duō yǒng 怀huái  fěng  zhī zuò 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽