zhāng xiān 」shī  quán  (194)shǒu )

1

dié liàn huā ·lín shuǐ rén jiā shēn zhái yuàn 》

lín shuǐ rén jiā shēn zhái yuàn 。jiē xià cán huā ,mén wài xié yáng àn 。liǔ  miàn chén qiān wàn 线xiàn 。qīng lóu bǎi chǐ lín tiān bàn 。
lóu shàng dōng fēng chūn  qiǎn 。shí èr lán gān ,jǐn  zhū lián juǎn 。yǒu   rén níng lèi yǎn 。dàn yān fāng cǎo lián yún yuǎn 。
2

dié liàn huā ·绿 shuǐ  píng huā làn màn 》

绿 shuǐ  píng huā làn màn 。zhào yǐng hóng zhuāng , zhuǎn chuí yáng àn 。bié hòu shēn qíng jiāng wèi duàn 。xiāng féng tiān  rén liú liàn 。 ruǎn  qīng   bàn 。yān  fēng yíng ,bìng  chūn xīn luàn 。 lèi  jiāo shēng yòu chàn 。xíng xíng jǐn yuǎn yóu huí miàn 。
3

dié liàn huā ·  绿 yáng zāi hòu yuàn 》

  绿 yáng zāi hòu yuàn 。xué  gōng yāo ,èr yuè qīng yóu duǎn 。   líng duō sòng yuǎn 。cán  luàn  dōng 西 àn 。
  xiǎo méi hán  zhǎn 。 chàng yáng guān ,zhēn  cháng xiān duàn 。fēn   chūn xiū  kàn 。tiáo tiáo jìn shì  rén yuàn 。
4

huàn  shā 》

lóu  chūn jiāng bǎi chǐ gāo 。yān zhōng hái wèi jiàn guī ráo 。 shí  xìn shì jiāng cháo 。huā piàn piàn fēi fēng nòng dié ,liǔ yīn yīn xià shuǐ píng qiáo 。 cháng cái guò yòu jīn xiāo 。
5

huàn  shā 》

qīng  lái shí   chén 。shí liú huā yìng shí liú qún 。yǒu qíng yīng de zhuàng sāi chūn 。 duǎn gèng nán liú yuǎn mèng , gāo   xué xíng yún 。shù shēn yīng guò jìng  rén 。
6

  mán ·ǒu  shān jiǎn xīng hóng zhǎi 》

ǒu  shān jiǎn xīng hóng zhǎi 。shān qīng  ài qióng  bái 。màn bìn xiǎo héng  。huā lóu dōng shì jiā 。shàng  xián dàng jiǎng 。fěn yàn  róng yàng 。 shuǐ  duō qíng 。zhào zhuāng tiān  qīng 。
7

  mán ·niú xīng zhī  nián nián bié 》

niú xīng zhī  nián nián bié 。fēn míng   rén jiān  。 niǎo shǎo  fēi 。duàn shā yóu bìng  。 chē hūn  guò 。quē yuè yún zhōng duò 。xié hàn xiǎo   。àn qióng hái   。
8

  mán ·shuāng zhēn jìng yǐn shuāng   》

shuāng zhēn jìng yǐn shuāng   。jiā jiā jǐn dào yíng niú  。 jiàn   shí 。kōng wén  què fēi 。西 nán  piàn yuè 。yīng kǒng yún shū  。  wèn xīng jīn 。shuí wèi  qiǎo rén 。
9

  mán · láng hái shàng céng lóu  》

 láng hái shàng céng lóu  。lóu qián fāng cǎo nián nián 绿 。绿 shì  shí páo 。huí tóu fēng xiù piāo 。láng páo yīng  jiù 。yán  fēi cháng jiǔ 。 kǒng jìng zhōng chūn 。  huā cǎo xīn 。
10

  mán ·wén rén  zhe xiān qīng  》

wén rén  zhe xiān qīng  。?qíng hèn  hái   。 kuàng cǎo zhǎng shí 。jiǔ qián pín gòng  。jiāo xiāng duī bǎo zhàng 。yuè dào  huā shàng 。xīn shì liǎng rén zhī 。yǎn dēng luó  chuí 。
11

  mán ·diàn wén shān  jiāo huáng qiǎn 》

diàn wén shān  jiāo huáng qiǎn 。chāi tóu qiū  líng lóng jiǎn 。qīng qiè shòu yāo shēn 。shā chuāng bìng  rén 。xiāng  hún  jué 。 huà xīn qiū bié 。 chǔ duàn  cháng 。西 fēng zuó  liáng 。
12

  mán · rén yòu shì cōng cōng  》

 rén yòu shì cōng cōng  。   chǔ chuí yáng  。cán   lóu shí 。duàn hún láng wèi zhī 。lán gān   biàn 。báo xìng jiào rén yuàn 。míng yuè què duō qíng 。suí rén chǔ chù xíng 。
13

  mán ·jiā rén xué  píng yáng  》

jiā rén xué  píng yáng  。xiān xiān  sǔn héng  zhú 。 nòng  yún shēng 。hǎi mén jiāng yuè qīng 。 yáo jīn diàn luò 。 kǒng yīng chún báo 。tīng     。 chuī yáng liǔ zhī 。
14

  mán · shēn  zhì chūn chán jiàn 》

 shēn  zhì chūn chán jiàn 。lìng rén gēng gēng qíng fēi luàn ,cuì  dòng fēng tíng 。shí  xiǎng xiè shēng 。
huā xiāng wén shuǐ xiè 。  piāo  shè 。 rěn xià zhū fēi 。rào láng zhòng dài  。
15

lín jiāng xiān ·  shāng xīn wéi yuǎn bié 》

  shāng xīn wéi yuǎn bié ,dēng shān lín shuǐ chí liú 。 chén shuāi cǎo  fān qiū 。xún cháng jǐng  ,dào  jǐn chéng chóu 。kuàng  jiā rén fēn fèng  ,yíng yíng fěn lèi nán shōu 。gāo chéng shēn chù shì qīng lóu 。hóng chén yuǎn dào ,míng  rěn huí tóu 。
16

jiǎn   lán huā ·chuí luó jìn é 》

chuí luó jìn é 。zǒu shàng hóng yīn chū chèn pāi 。zhǐ kǒng qīng fēi 。 qiàn yóu   zhù  。wén yuān xiù  。 shì yáng huā chén   。 chè  zhōu 。tóu shàng gōng huā chàn wèi xiū 。
17

西 jiāng yuè ·   hóu qīng shèn 》

   hóu qīng shèn ,wēn wēn   zhī shī 。néng tuī  yǐn jiù mín  。kuàng nǎi  fāng jiào  。xiàn  liǎng fēi è jiàn ,shì lín jìng  怀huái  。tiān mén zhèng měi  qián zhī 。 shì jūn tiān cóng  。
18

西 jiāng yuè · tài kàn lái yǐn yuē 》

 tài kàn lái yǐn yuē ,shū zhuāng hǎo shì jiā cháng 。tán cáo chū bào gèng ān xiáng 。 xiàng zūn qián  xíng 。xiǎo  dēng gōu  zhòng ,jǐn chán xiù dài yóu zhǎng 。jiāo chūn yīng shé qiǎo  huáng 。fēi zài  tiáo xián shàng 。
19

西 jiāng yuè ·fàn fàn chūn chuán zài  》

fàn fàn chūn chuán zài  ,róng róng  shuǐ píng qiáo 。gāo huán zhào yǐng cuì yān yáo 。bái zhù  shēng yún miǎo 。juàn zuì tiān rán  ruǎn ,nòng zhuāng rén  huā jiāo 。fēng qíng  hèn  shí xiāo 。 jiàn  láng nián shào 。
20

tiān xiān  ·zuì xiào xiāng féng néng   》

zuì xiào xiāng féng néng   。wèi bào jiāng tóu chūn qiě zhù 。zhǔ rén jīn  shì xíng rén ,hóng xiù  。qīng   。píng zhàng dōng fēng jiào diǎn  。sān yuè liǔ zhī róu shì  。luò  jǐn fēi hái liàn shù 。yǒu qíng níng   西 yuán ,yīng jiě  。huā  shù 。yīng  使shǐ jūn  chǔ  。
guān  zuò zhě 

zhāng xiān 

zhāng xiān (990—1078), zi  , chéng (jīn zhè jiāng  zhōu )rén 。tiān shèng  nián (1030)jìn shì 。 rèn 宿 zhōu yuàn 、 jiāng zhī xiàn 、jiā  (jīn zhè jiāng jiā xīng )pàn guān 。huáng yòu èr nián (1050),yàn shū zhī yǒng xīng jūn (jīn shǎn 西 西 ān ), wèi tōng pàn 。hòu  tún tián yuán wài láng zhī  zhōu ,yòu zhī guó zhōu 。 cháng zhī ān  , rén chēng “zhāng ān  ”。zhì píng yuán nián (1064) shàng shū dōu guān láng zhōng zhì shì ,yuán fēng yuán nián  ,nián  shí jiǔ 。

zhāng xiān “néng shī  yuè  ,zhì lǎo  shuāi ”(《shí lín shī huà 》juǎn xià )。  nèi róng  duō fǎn yìng shì    shī jiǔ shēng huó  nán  zhī qíng ,duì  shì shè huì shēng huó  yǒu suǒ fǎn yìng , yán gōng qiǎo 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽