shāng yǐn 」shī  quán  (535)shǒu )

1

  》

xiāng jiàn shí nán bié  nán ,dōng fēng   bǎi huā cán 。
chūn cán dào   fāng jǐn ,  chéng huī lèi shǐ gàn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo jìng dàn chóu yún bìn gǎi , yín yīng jué yuè guāng hán 。
péng shān    duō  ,qīng niǎo yīn qín wèi tàn kàn 。
shōu  
2

  》

zuó  xīng chén zuó  fēng ,huà lóu 西 pàn guì táng dōng 。
shēn  cǎi fèng shuāng fēi  ,xīn yǒu líng   diǎn tōng 。
zhǎn kāi quán wén 
 zuò sòng gōu chūn jiǔ nuǎn ,fēn cáo shè   dēng hóng 。
jiē  tīng  yīng guān  ,zǒu  lán tái lèi zhuǎn péng 。
shōu  
3

jǐn  》

jǐn   duān  shí xián , xián  zhù  huá nián 。
zhuāng shēng xiǎo mèng   dié ,wàng  chūn xīn tuō  juān 。
zhǎn kāi quán wén 
cāng hǎi yuè míng zhū yǒu lèi ,lán tián  nuǎn  shēng yān 。
 qíng  dài chéng zhuī  ,zhǐ shì dāng shí  wǎng rán 。
shōu  
4

  》

wàn  fēng    zhōu , guī chū  gèng  yóu 。 jiāng  méi yuán xiāng yǐn ,
huáng  shā biān  shǎo liú 。  yuān hún zhōng bào zhǔ ,ā tóng gāo  zhèn héng qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng   zhǎng  wèi ,怀huái   xiāng gòng bái tóu 。
shōu  
5

  》

bái dào yíng huí   xiá ,bān zhuī  duàn  xiāng chē 。
chūn fēng  gòng  rén xiào ,wǎng  yáng chéng shí wàn jiā 。
6

  》

 suì tōu zhào jìng ,cháng méi  néng huà 。
shí suì   qīng , róng zuò qún chǎ 。
zhǎn kāi quán wén 
shí èr xué dàn zhēng ,yín jiǎ  céng xiè 。
shí  cáng liù qīn ,xuán zhī yóu wèi jià 。
shí   chūn fēng ,bèi miàn qiū qiān xià 。
shōu  
7

  》

jìn zhī míng ā hóu ,zhù chù xiǎo jiāng liú 。yāo   shèng  ,méi zhǎng wéi shì chóu 。
huáng jīn kān zuò  ,  zuò chóng lóu 。
8

  》

zhào liáng chū yǒu qíng ,chū shuǐ jiù zhī míng 。qún chǎ  róng xiǎo ,chāi rōng fěi cuì qīng 。
jǐn zhǎng shū zhèng zhòng ,méi  hèn fēn míng 。 jìn dàn   ,zhōng xīn zuì  píng 。
9

  》

  xiān rén hào bǎo dēng ,yún jiāng wèi yǐn jié chéng bīng 。
  xuě yuè jiāo guāng  ,gèng zài yáo tái shí èr céng 。
10

   běi 》

jūn wèn guī  wèi yǒu  , shān   zhǎng qiū chí 。
 dāng gòng jiǎn 西 chuāng zhú ,què huà  shān   shí 。
11

chán 》

běn  gāo nán bǎo , láo hèn fèi shēng 。
 gēng shū  duàn , shù   qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
báo huàn gěng yóu fàn , yuán   píng 。
fán jūn zuì xiāng jǐng ,   jiā qīng 。
shōu  
12

cháng é 》

yún  píng fēng zhú yǐng shēn ,cháng  jiàn luò xiǎo xīng chén 。
cháng é yīng huǐ tōu líng yào , hǎi qīng tiān   xīn 。
13

 wéi 》

hǎi wài  wén gèng jiǔ zhōu , shēng wèi   shēng xiū 。
kōng wén   chuán xiāo tuò ,   rén bào xiǎo chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
  liù jūn tóng zhù  ,dāng shí   xiào qiān niú 。
    wèi tiān  ,   jiā yǒu  chóu 。
shōu  
14

 yóu yuán 》

wàn shù míng chán  àn hóng , yóu yuán shàng yǒu 西 fēng 。
   chèn  quán 宿 , fàng xié yáng gèng xiàng dōng 。
15

 yóu yuán 》

chūn mèng luàn   ,chūn yuán dēng  zhòng 。qīng mén nòng yān liǔ ,   yún sōng 。
 yàn qīng bīng sàn ,kāi zūn 绿 zhòu nóng 。 cóng tuō shī qiǎn ,yín  gèng  cóng 。
16

jiǎ shēng 》

xuān shì qiú xián 访fǎng zhú chén ,jiǎ shēng cái diào gèng  lún 。
 lián  bàn  qián  , wèn cāng shēng wèn guǐ shén 。
17

dēng  yóu yuán 》

xiàng wǎn   shì , chē dēng  yuán 。
 yáng  xiàn hǎo ,zhǐ shì jìn huáng hūn 。
18

suí gōng 》

chéng xìng nán yóu  jiè yán ,jiǔ zhòng shuí shěng jiàn shū hán 。
chūn fēng  guó cái gōng jǐn ,bàn zuò zhàng  bàn zuò fān 。
19

suí gōng 》

 quán gōng 殿diàn suǒ yān xiá ,   chéng zuò  jiā 。
   yuán guī  jiǎo ,jǐn fān yìng shì dào tiān  。
zhǎn kāi quán wén 
 jīn  cǎo  yíng huǒ ,zhōng  chuí yáng yǒu   。
 xià ruò féng chén hòu zhǔ ,  zhòng wèn hòu tíng huā 。
shōu  
20

chūn  》

chàng  xīn chūn bái jiá  ,bái mén liáo luò  duō wéi 。
hóng lóu   xiāng wàng lěng ,zhū  piāo dēng   guī 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn  yīng bēi chūn wǎn wǎn ,cán xiāo yóu  mèng   。
 dāng jiān zhá  yóu  ,wàn  yún luó  yàn fēi 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 shāng yǐn 

 shāng yǐn yuē 813nián -yuē 858nián ),  shān ,hào   (谿 )shēng ,yòu hào fán nán shēng ,  怀huái zhōu  nèi (jīn  nán jiāo zuò qìn yáng ),chū shēng  zhèng zhōu xíng yáng (jīn  nán zhèng zhōu xíng yáng shì ),wǎn táng zhù míng shī rén ,    chēng “xiǎo   ”, wēn tíng yún  chēng wéi “wēn  ”。

 shāng yǐn shì wǎn táng nǎi zhì zhěng  táng dài ,wéi shù  duō    zhuī qiú shī měi  shī rén 。 shàn cháng shī  xiě zuò ,pián wén wén xué jià zhí  hěn gāo , shī gòu  xīn  ,fēng  nóng  ,yóu  shì  xiē ài qíng shī    shī xiě  chán mián fěi  ,yōu měi dòng rén ,广guǎng wéi chuán sòng 。dàn  fèn shī  ( jǐn  wèi dài biǎo )guò  yǐn huì   ,nán  suǒ jiě ,zhì yǒu “shī jiā zǒng ài 西 kūn hǎo , hèn  rén zuò zhèng jiān ”zhī shuō 。

táng wén zōng kāi chéng èr nián (837nián ), shāng yǐn dēng jìn shì  ,céng rèn  shū shěng jiào shū láng 、hóng nóng wèi děng zhí 。yīn juǎn  “niú  dǎng zhēng ” zhèng zhì xuán  ér bèi shòu pái  , shēng kùn dùn   zhì 。táng xuān zōng  zhōng  nián (yuē 858nián ), shāng yǐn zài zhèng zhōu bìng  , hòu zàng   xiāng xíng yáng 。 yǒu rén shuō  zàng     怀huái zhōu yōng diàn (jīn qìn yáng shān wáng zhuāng zhèn )zhī dōng yuán  qīng huà běi shān xià 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽