cáo xuě qín 」shī  quán  (93)shǒu )

1

zàng huā yín 》

huā xiè huā fēi huā mǎn tiān ,hóng xiāo xiāng duàn yǒu shuí lián ?
yóu  ruǎn  piāo chūn xiè ,luò  qīng zhān  xiù lián ?
zhǎn kāi quán wén 
guī zhōng  ér  chūn  ,chóu  mǎn 怀huái  shì chù ;
shǒu  huā chú chū xiù guī ,rěn  luò huā lái   ?
liǔ   jiá  fāng fēi , guǎn táo piāo   fēi ;
táo  míng nián néng zài  ,míng nián guī zhōng zhī yǒu shuí ?
sān yuè xiāng cháo  lěi chéng ,liáng jiān yàn zi tài  qíng !
míng nián huā  suī  zhuó ,
què  dào rén  liáng kōng cháo  qīng 。
 nián sān bǎi liù shí  ,fēng dāo shuāng jiàn yán xiāng  ;
míng mèi xiān yán néng  shí , zhāo piāo  nán xún  。
huā kāi  jiàn luò nàn xún ,jiē qián mèn shā zàng huā rén ;
  huā chú lèi àn  , shàng kōng zhī jiàn xuè hén 。
 juān   zhèng huáng hūn , chú guī  yǎn zhòng mén ;
qīng dēng zhào  rén chū shuì ,lěng  qiāo chuāng bèi wèi wēn 。
wèi   shì bèi shāng shén ,bàn wèi lián chūn bàn nǎo chūn :
lián chūn  zhì nǎo   ,zhì yòu  yán   wén 。
zuó xiāo tíng wài bēi   ,zhī shì huā hún  niǎo hún ?
huā hún niǎo hún zǒng nán liú ,niǎo   yán huā  xiū ;
yuàn  xié xià shēng shuāng  ,suí huā fēi dào tiān jìn tóu 。
tiān jìn tóu , chǔ yǒu xiāng qiū ?
wèi ruò jǐn náng shōu yàn  , póu jìng  yǎn fēng liú ;
zhì běn jié lái huán jié  ,qiáng   nào xiàn  gōu 。
ěr jīn   nóng shōu zàng ,wèi  nóng shēn   sàng ?
nóng jīn zàng huā rén xiào chī , nián zàng nóng zhī shì shuí ?
shì kàn chūn cán huā jiàn luò ,便biàn shì hóng yán lǎo  shí ;
 zhāo chūn jǐn hóng yán lǎo ,huā luò rén wáng liǎng  zhī !
shōu  
2

hǎo le  》

shì rén dōu xiǎo shén xiān hǎo ,wéi yǒu gōng míng wàng  liǎo !
 jīn jiàng xiàng zài  fāng ?huāng zhǒng  duī cǎo méi le ,
zhǎn kāi quán wén 
shì rén dōu xiǎo shén xiān hǎo ,zhǐ yǒu jīn yín wàng  liǎo !
zhōng cháo zhǐ hèn   duō , dào duō shí yǎn  le ,
shì rén dōu xiǎo shén xiān hǎo ,zhǐ yǒu jiāo  wàng  liǎo !
jūn shēng   shuō ēn qíng ,jūn  yòu suí rén  le ,
shì rén dōu xiǎo shén xiān hǎo ,zhǐ yǒu ér sūn wàng  liǎo !
chī xīn    lái duō ,xiào shùn ér sūn shuí jiàn le ?
shōu  
3

西 jiāng yuè ·  xún chóu  hèn 》

  xún chóu  hèn ,
yǒu shí shì shǎ  kuáng 。
zhǎn kāi quán wén 
zòng rán shēng de hǎo  náng ,
 nèi yuán lái cǎo mǎng 。
liáo dǎo  tōng shì  ,
 wán   wén zhāng 。
xíng wéi piān  xìng guāi zhāng ,
 guǎn shì rén fěi bàng !
 guì  zhī   ,
pín qióng nán nài  liáng 。
 lián   hǎo sháo guāng ,
 guó  jiā  wàng 。
tiān xià  néng   ,
 jīn  xiào  shuāng 。
 yán wán   gāo liáng :
 xiào  ér xíng zhuàng !
shōu  
4

lín jiāng xiān ·bái yún táng qián chūn jiě  》

bái yún táng qián chūn jiě  ,dōng fēng juǎn  jūn yún 。fēng wéi dié zhèn luàn fēn fēn , céng suí shì shuǐ ?  wěi fāng chén ?
wàn  qiān  zhōng  gǎi ,rèn  suí  suí fēn 。sháo huá xiū xiào běn  gēn :hǎo fēng píng jiè  ,sòng  shàng qīng yún 。
5

lín jiāng xiān ·bái  táng qián chūn jiě  》

bái  táng qián chūn jiě  ,
dōng fēng juǎn  jūn yún 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng tuán dié zhèn luàn fēn fēn :
 céng suí shì shuǐ ?
  wěi fāng chén ?
wàn  qiān  zhōng  gǎi ,
rèn  suí  suí fēn 。
sháo huá xiū xiào běn  gēn :
hǎo fēng píng jiè  ,
sòng  shàng qīng yún 。
shōu  
6

táo huā xíng 》

táo huā lián wài dōng fēng ruǎn ,táo huā lián nèi chén zhuāng lǎn :
lián wài táo huā lián nèi rén ,rén  táo huā   yuǎn ;
zhǎn kāi quán wén 
dōng fēng yǒu  jiē lián lóng ,huā  kuī rén lián  juǎn 。
táo huā lián wài kāi réng jiù ,lián zhōng rén  táo huā shòu ;
huā jiě lián rén huā  chóu , lián xiāo  fēng chuī tòu 。
fēng tòu xiāng lián huā mǎn tíng ,tíng qián chūn  bèi shāng qíng :
xián tái yuàn luò mén kōng yǎn ,xié  lán gān rén  píng 。
píng lán rén xiàng dōng fēng  ,qiàn qún tōu bàng táo huā  ;
táo huā táo  luàn fēn fēn ,huā zhàn xīn hóng  níng  。
 guǒ yān fēng  wàn zhū ,hōng lóu zhào  hóng  hu 。
tiān  shāo  yuān yāng jǐn ,chūn hān  xǐng  shān zhěn 。
shì  jīn pén jìn shuǐ lái ,xiāng quán yǐng zhàn yān zhī lěng ;
yān zhī xiān yàn  xiāng lèi ,huā zhī yán  rén zhī lèi 。
ruò jiāng rén lèi  táo huā ,lèi  cháng liú huā  mèi ;
lèi yǎn guān huā lèi  gàn ,lèi gàn chūn jǐn huā qiáo cuì 。
qiáo cuì huā zhē qiáo cuì rén ,huā fēi rén juàn  huáng hūn ;
 shēng   chūn guī jǐn ,  lián lóng kōng yuè hén !
shōu  
7

yǒng bái hǎi táng 》

héng zhǐ jiē tōng luó  mén ,
  qiáng jiǎo   pén 。
zhǎn kāi quán wén 
huā yīn  jié nán xún ǒu ,
rén wéi bēi qiū  duàn hún 。
 zhú  gàn fēng  lèi ,
jīng lián   yuè zhōng hén 。
yōu qíng  xiàng cháng é  
 nài  láng   hūn 。
shōu  
8

yǒng bái hǎi táng 》

qiū róng qiǎn dàn yìng zhòng mén ,
 jié zǎn chéng xuě mǎn pén 。
zhǎn kāi quán wén 
chū  tài zhēn bīng zuò yǐng ,
pěng xīn 西   wèi hún 。
xiǎo fēng  sàn chóu qiān diǎn ,
宿  hái tiān lèi  hén 。
  huà lán  yǒu  ,
qīng zhēn yuàn  sòng huáng hūn 。
shōu  
9

yǒng bái hǎi táng 》

xié yáng hán cǎo dài zhòng mén ,
tái cuì yíng   hòu pén 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì jīng shén nán  jié ,
xuě wèi    xiāo hún 。
fāng xīn  diǎn jiāo   ,
qiàn yǐng sān gēng yuè yǒu hén 。
 wèi gǎo xiān néng  huà ,
duō qíng bàn  yǒng huáng hūn 。
shōu  
10

yǒng bái hǎi táng 》

zhēn zhòng fāng 姿 zhòu yǎn mén , xié shǒu wèng guàn tái pén 。
yān zhī  chū qiū jiē yǐng ,bīng xuě zhāo lái   hún 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn  shǐ zhī huā gèng yàn ,chóu duō yān    hén 。
 cháng bái   qīng jié ,  tíng tíng  yòu hūn 。
shōu  
11

yǒng bái hǎi táng 》

bàn juǎn xiāng lián bàn yǎn mén ,
niǎn bīng wèi   wèi pén 。
zhǎn kāi quán wén 
tōu lái  ruǐ sān fēn bái ,
jiè  méi huā   hún 。
yuè  xiān rén fèng gǎo mèi ,
qiū guī yuàn  shì  hén 。
jiāo xiū   tóng shuí  ,
juàn  西 fēng   hūn 。
shōu  
12

hóng lóu mèng  》

kāi  鸿hóng méng ,
shuí wéi qíng zhǒng ?
zhǎn kāi quán wén 
dōu zhǐ wèi fēng yuè qíng nóng 。
chèn zhe zhè nài  tiān 、
shāng 怀huái  、
 liáo shí ,
shì qiǎn  zhōng 。
yīn  shàng ,
yǎn chū zhè 怀huái jīn dào   《hóng lóu mèng 》。
shōu  
13

hóng lóu mèng  》

wèi guān  ,jiā  diāo líng ;
 guì  ,jīn yín sàn jìn ;
zhǎn kāi quán wén 
yǒu ēn  ,  táo shēng ;
 qíng  ,fēn míng bào yìng ;
qiàn mìng  ,mìng  hái ;
qiàn lèi  ,lèi  jǐn :
yuān yuān xiāng bào shí fēi qīng ,
fēn    jiē qián dìng 。
 zhī mìng duǎn wèn qián shēng ,
lǎo lái  guì  zhēn jiǎo xìng 。
kàn   ,dùn  kōng mén ;
chī   ,wǎng sòng le xìng mìng 。
hǎo   shí jǐn niǎo tóu lín ,
luò le piàn bái máng máng   zhēn gān jìng !
shōu  
14

hóng lóu mèng  》

 fān fēng   sān qiān ,
  ròu jiā yuán  lái pāo shǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
kǒng  sǔn cán nián ,
gào diē niáng ,
xiū  er xuán niàn 。
  qióng tōng jiē yǒu dìng ,
    yuán ?
cóng jīn fēn liǎng  ,
  bǎo píng ān 。
   , qiān lián 。
shōu  
15

qiū chuāng fēng   》

qiū huā cǎn dàn qiū cǎo huáng ,gěng gěng qiū dēng qiū  zhǎng 。
 jué qiū chuāng qiū  jìn , kān fēng  zhù  liáng !
zhǎn kāi quán wén 
zhù qiū fēng  lái   !jīng  qiū chuāng qiū mèng 绿 。
bào  qiū qíng  rěn mián , xiàng qiū píng  lèi zhú 。
lèi zhú yáo yáo ruò duǎn qíng ,qiān chóu zhào hèn dòng  qíng 。
shuí jiā qiū yuàn  fēng  ? chǔ qiū chuāng   shēng ?
luó qīn  nài qiū fēng  ,cán lòu shēng cuī qiū   。
lián xiāo    sōu sōu ,dēng qián shì bàn  rén  。
hán yān xiǎo yuàn zhuǎn xiāo tiáo ,shū zhú  chuāng shí   。
 zhī fēng   shí xiū , jiào lèi  chuāng shā 湿shī 。
shōu  
16

táng duō lìng ·fěn duò bǎi huā zhōu 》

fěn duò bǎi huā zhōu ,xiāng cán yàn zi lóu 。
 tuán tuán 、zhú duì chéng qiú 。
piāo    rén mìng  ,kōng qiǎn quǎn ,shuō fēng liú 。
cǎo   zhī chóu ,sháo huá jìng bái tóu 。
tàn jīn shēng 、shuí shě shuí shōu !
jià  dōng fēng chūn  guǎn ,píng ěr  ,rěn yān liú !
17

wèn  》

 xùn qiū qíng zhòng  zhī ,
nán nán  shǒu kòu dōng  。
zhǎn kāi quán wén 
 biāo ào shì xié shuí yǐn ,
 yàng huā kāi wéi  chí ?
  tíng shuāng    ,
鸿hóng guī qióng bìng  xiāng  ?
xiū yán  shì  tán zhě ,
jiě   fáng piàn  shí 。
shōu  
18

hǎo le  zhù 》

lòu shì kōng táng ,dāng nián  mǎn chuáng ;
shuāi cǎo  yáng ,céng wèi   chǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhū  ér jié mǎn diāo liáng ,
绿 shā jīn yòu  zài péng chuāng shàng 。
shuō shí  zhī zhèng nóng ,fěn zhèng xiāng ,
  liǎng bìn yòu chéng shuāng ?
zuó  huáng  lǒng tóu sòng bái  ,
jīn xiāo hóng dēng zhàng   yuān yāng 。
jīn mǎn xiāng ,yín mǎn xiāng ,zhǎn yǎn  gài rén jiē bàng 。
zhèng tàn  rén mìng  zhǎng , zhī   guī lái sàng !
xùn yǒu fāng ,bǎo  dìng  hòu zuò qiáng liáng 。
 gāo liáng ,shuí chéng wàng liú luò zài yān huā xiàng !
yīn xián shā mào xiǎo ,zhì 使shǐ suǒ jiā gāng ,
zuó lián  ǎo hán ,jīn xián  mǎng zhǎng :
luàn hōng hōng  fāng chàng   dēng chǎng ,
fǎn rèn  xiāng shì  xiāng 。shén huāng táng ,
dào tóu lái dōu shì wèi  rén zuò jià  shang !
shōu  
19

páng xiè yǒng 》

guì ǎi tóng yīn zuò  shāng ,
cháng ān xián kǒu pàn chóng yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
yǎn qián dào   jīng wěi ,
  chūn qiū kōng hēi huáng ,
jiǔ wèi  xīng hái yòng  ,
xìng fáng  lěng dìng  jiāng 。
 jīn luò  chéng   ,
yuè  kòng   shǔ xiāng 。
shōu  
20

yuán xiāo dēng  》

yǒu yǎn  zhū  nèi kōng , huā chū shuǐ  xiàng féng 。
 tóng  luò fēn  bié ,ēn ài    dào dōng 。
zhǎn kāi quán wén 
      ——  yòng  
shōu  
guān  zuò zhě 

cáo xuě qín 

cáo xuě qín yuē 1715nián 5yuè 28 —yuē 1763nián 2yuè 12 ),míng zhān , mèng ruǎn ,hào xuě qín ,yòu hào qín  、qín  ,zhōng guó  diǎn míng zhù 《hóng lóu mèng 》zuò zhě ,guān wài   liáo níng tiě lǐng ,shēng  nán jīng ,yuē shí sān suì shí qiān huí běi jīng 。cáo xuě qín chū shēn qīng dài nèi   zhèng bái  bāo  shì jiā , shì jiāng níng zhī zào cáo yín zhī sūn ,cáo yóng zhī  ( shuō cáo  zhī  )。

cáo xuě qín zǎo nián zài nán jīng jiāng níng zhī zào  qīn  le  duàn jǐn  wán  、 guì fēng liú  shēng huó 。zhì yōng zhèng liù nián (1728),cáo jiā yīn kuī kōng huò zuì bèi chāo jiā ,cáo xuě qín suí jiā rén qiān huí běi jīng lǎo zhái 。hòu yòu   běi jīng 西 jiāo ,kào mài  huà  péng yǒu jiù  wéi shēng 。cáo xuě qín  xìng fàng  ,ài hào 广guǎng fàn ,duì jīn shí 、shī shū 、huì huà 、yuán lín 、zhōng  、zhī  、gōng  、yǐn shí děng jūn yǒu suǒ yán jiū 。  jiān rèn      , jīng duō nián jiān xīn ,zhōng  chuàng zuò chū    xiǎng xìng 、 shù xìng  wěi  zuò pǐn ——《hóng lóu mèng 》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽