ōu yáng xiū 」shī  quán  (1188)shǒu )

1

dié liàn huā ·hǎi yàn shuāng lái guī huà dòng 》

hǎi yàn shuāng lái guī huà dòng 。lián yǐng  fēng ,huā yǐng pín  dòng 。bàn zuì téng téng chūn shuì zhòng 。绿 huán duī zhěn xiāng yún yōng 。cuì bèi shuāng pán jīn  fèng 。  qián chūn ,yǒu  rén rén gòng 。huā  huáng yīng shí  nòng 。 xié jīng  xiāng  mèng 。
2

dié liàn huā ·miàn xuán luò huā fēng dàng yàng 》

miàn xuán luò huā fēng dàng yàng 。liǔ zhòng yān shēn ,xuě  fēi lái wǎng 。 hòu qīng hán yóu wèi fàng 。chūn chóu jiǔ bìng chéng chóu chàng 。zhěn pàn píng shān wéi  làng 。cuì bèi huá dēng ,  kōng xiāng xiàng 。   lái qiān xiù huǎng 。yuè míng zhèng zài  huā shàng 。
3

dié liàn huā ·lián  fēng qīng shuāng  yàn 》

lián  fēng qīng shuāng  yàn 。 hòu xǐng lái ,liǔ  fēi liáo luàn 。xīn shì  chūn yóu wèi jiàn 。hóng yīng luò jǐn qīng tái yuàn 。
bǎi chǐ zhū lóu xián  biàn 。báo  nóng yún ,  zhē rén miàn 。qiāng guǎn   chuī bié yuàn 。 cháng gèng wéi xīn shēng duàn 。
4

dié liàn huā ·yǒng  huán  chéng cǎi fǎng 》

yǒng  huán  chéng cǎi fǎng 。yān cǎo xiāo shū ,qià  qíng jiāng shàng 。shuǐ jìn  tiān fēng zhòu làng 。líng huā xìng màn suí shuāng jiǎng 。hóng fěn jiā rén fān  chàng 。jīng  yuān yāng ,liǎng liǎng fēi xiāng xiàng 。qiě  jīn zūn qīng měi niàng 。xiū  wǎng shì chéng chóu chàng 。
5

dié liàn huā ·yuè  cǎi lián qiū shuǐ pàn 》

yuè  cǎi lián qiū shuǐ pàn 。zhǎi xiù qīng luó ,àn  shuāng jīn chuàn 。zhào yǐng zhāi huā huā shì miàn 。fāng xīn zhǐ gòng  zhēng luàn 。 chì tān tóu fēng làng wǎn 。 zhòng yān qīng , jiàn lái shí bàn 。yǐn yǐn  shēng guī zhào yuǎn 。 chóu yǐn zhe jiāng nán àn 。
6

dié liàn huā ·shuǐ jìn qiū tiān fēng zhòu làng 》

shuǐ jìn qiū tiān fēng zhòu làng 。piāo miǎo xiān zhōu ,zhǐ shì qiū tiān shàng 。  cǎi lián chóu  xiǎng 。kàn huā què shì  zhuāng yàng 。
zhé  lián jīng  wèi fàng 。lián duàn  qiān ,  chéng chóu chàng 。guī zhào  suí huā dàng yàng 。jiāng tóu yǒu  rén xiǎng wàng 。
7

dié liàn huā ·  chū hóng chán yùn xiē 》

  chū hóng chán yùn xiē 。yín hàn fēng gāo , guǎn shēng  qiè 。zhěn diàn zhà liáng tóng lòu chè 。shuí jiào shè yàn qīng  bié 。cǎo  chóng yín qiū  jié 。宿 jiǔ xǐng lái ,  guī shí jié 。duō shǎo zhōng cháng yóu wèi shuō 。zhū lián   méng lóng yuè 。
8

dié liàn huā ·  wēi lóu fēng   》

  wēi lóu fēng   。wàng   chóu ,àn àn shēng tiān  。cǎo  shān guāng cán zhào  。 rén huì de píng lán  。  shū kuáng   zuì 。duì jiǔ dāng  ,qiáng yǐn hái  wèi 。 dài jiàn kuān dōu  huǐ 。kuàng  xiāo  rén qiáo cuì 。
9

dié liàn huā ·cuì yuàn hóng fāng qíng mǎn  》

cuì yuàn hóng fāng qíng mǎn  。  liú yīng ,shàng xià zhǎng xiàng zhú 。  xián suí jīn   。   biàn chūn jiāo 绿 。 jiào nián huá chūn mèng  。wǎng shì yōu yōu ,bǎi zhǒng xún   。yān  mǎn lóu shān duàn  。rén xián  biàn lán gān  。
10

dié liàn huā ·xiǎo yuàn shēn shēn mén yǎn  》

xiǎo yuàn shēn shēn mén yǎn  。  zhū lián ,huà  chóng chóng xià 。 jìn jìn yān wēi   。绿 yáng shēn chù qiū qiān guà 。 fěn kuáng yóu yóu wèi shě 。 niàn fāng shí ,méi dài  rén huà 。 xìng wèi guī chūn   。xìng huā líng luò xiāng hóng xiè 。
11

dié liàn huā · guò qīng míng yān   》

 guò qīng míng yān   。xiǎo kǎn lín chuāng ,diǎn diǎn cán huā zhuì 。liáng yàn  duō jīng xiǎo shuì 。yín píng  bàn duī xiāng bèi 。xīn suì fēng guāng  jiù suì 。suǒ hèn zhēng lún ,jiàn jiàn chéng tiáo  。zòng yǒu yuǎn qíng nán xiě  。 fáng jiě yǒu xiāng  lèi 。
12

dié liàn huā ·huà  guī lái chūn yòu wǎn 》

huà  guī lái chūn yòu wǎn 。yàn zi shuāng fēi ,liǔ ruǎn táo huā qiǎn 。  mǎn tiān fēng mǎn yuàn 。chóu méi liǎn jǐn  rén jiàn 。  lán gān xīn  luàn 。fāng cǎo qiān mián ,shàng  jiāng nán àn 。fēng yuè  qíng rén àn huàn 。jiù yóu  mèng kōng cháng duàn 。
13

dié liàn huā ·cháng ài 西  chūn  zǎo 》

cháng ài 西  chūn  zǎo 。 xuě fāng xiāo , jiàn táo kāi xiǎo 。qǐng  guāng yīn dōu guò le 。 jīn 绿 àn hóng yīng shǎo 。qiě chèn  huā móu  xiào 。kuàng yǒu shēng  ,yàn tài xiāng yíng rào 。lǎo  fēng qíng yīng  dào 。píng jūn shèng  fāng zūn dào 。
14

dié liàn huā ·  lán fáng tīng jìn lòu 》

  lán fáng tīng jìn lòu 。 shàng cán zhuāng ,yìn  xiāng yíng xiù 。jiǔ  róng róng xiāng hàn tòu 。chūn jiāo  yǎn héng  liū 。 jiàn xiē shí méi  zhòu 。shuǐ kuò shān yáo ,zhà xiàng fēn fēi hòu 。  yǒu qíng  gǎn jiù 。  pīn wèi  xiāo shòu 。
15

dié liàn huā ·bǎo zuó shān  shān yàng shòu 》

bǎo zuó shān  shān yàng shòu 。huǎn  qīng lǒng , duǒ yún shēng xiù 。zuó  jiā rén chū mìng ǒu 。lùn qíng xuán xuán  xiāng jiù 。
 dié yuān qīn hóng làng zhòu 。àn jué jīn chāi ,zhé zhé shēng xiāng kòu 。  chǔ tái rén mèng hòu 。 liáng   zhān yīn xiù 。
16

dié liàn huā ·  tiān  jīn fěn  》

  tiān  jīn fěn  。lián  xīn zhōng , yǒu shēn shēn  。  lián shēn qiū zhèng mèi 。jiāng huā  hèn  rén huì 。
qiáo shàng shào nián qiáo xià shuǐ 。xiǎo zhào guī shí ,  qiān hóng mèi 。làng qiǎn  xīn yuán yòu suì 。 duān  bàn xiāng  lèi 。
17

dié liàn huā ·bǎi zhǒng xiāng  qiān zhǒng hèn 》

bǎi zhǒng xiāng  qiān zhǒng hèn 。zǎo shì shāng chūn , gèng chūn láo kùn 。 xìng  rén zhōng  fèn 。 shí zhěn pàn fēn míng wèn 。
ào nǎo fēng liú xīn  cùn 。qiáng zuì tōu mián ,   qián mèn 。  wèi jūn jūn  xìn 。lèi zhū  jǐn chóu nán jǐn 。
18

dié liàn huā ·tíng yuàn shēn shēn shēn   》

tíng yuàn shēn shēn shēn   ,[1]
yáng liǔ duī yān ,[2]
zhǎn kāi quán wén 
lián   chóng shù 。
  diāo ān yóu  chù ,[3]
lóu gāo  jiàn zhāng tái  。[4]
 héng fēng kuáng sān yuè  ,
mén yǎn huáng hūn ,
  liú chūn zhù 。
lèi yǎn wèn huā huā   ,
luàn hóng fēi guò qiū qiān  。[5]
shōu  
19

dié liàn huā ·miàn xuán luò huā fēng dàng yàng 》

miàn xuán luò huā fēng dàng yàng 
liǔ zhòng yān shēn 
zhǎn kāi quán wén 
xuě  fēi lái wǎng 
 hòu qīng hán yóu wèi fàng 
chūn chóu jiǔ bìng chéng chóu chàng 
zhěn pàn píng shān wéi  làng 
cuì bèi huā dēng 
  kōng xiāng xiàng 
   lái qiān xiù huǎng 
yuè míng zhèng zài  huā shàng 
shōu  
20

dié liàn huā ·lián  dōng fēng hán liào qiào 》

lián  dōng fēng hán liào qiào 。xuě  xiāng méi ,xiān bào chūn lái zǎo 。hóng  zhī tóu shuāng yàn xiǎo 。jīn dāo jiǎn cǎi chéng xiān qiǎo 。xuán nuǎn jīn  xūn huì zǎo 。jiǔ  héng  ,kùn  jīn fán nǎo 。xiù bèi  gēng chūn shuì hǎo 。luó wéi  jué shā chuāng xiǎo 。
guān  zuò zhě 

ōu yáng xiū 

ōu yáng xiū (1007nián 8yuè 1 -1072nián 9yuè 22 ), yǒng shū ,hào zuì wēng 、liù   shì ,hàn  , zhōu yǒng fēng (jīn jiāng 西 shěng  ān shì yǒng fēng xiàn )rén ,běi sòng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā ,qiě zài zhèng zhì shàng  yǒu shèng míng 。yīn  zhōu yuán shǔ  líng jùn , “ líng ōu yáng xiū ”  。guān zhì hàn lín xué shì 、shū   使shǐ 、cān zhī zhèng shì ,shì hào wén zhōng ,shì chēng ōu yáng wén zhōng gōng 。lèi zèng tài shī 、chǔ guó gōng 。 hán  liǔ zōng yuán  shì  xún  zhé wáng ān shí zēng gǒng  chēng “táng sòng   jiā ”,bìng  hán  、liǔ zōng yuán 、 shì bèi hòu rén  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。

ōu yáng xiū shì zài sòng dài wén xué shǐ shàng zuì zǎo kāi chuàng  dài wén fēng  wén tán lǐng xiù 。lǐng dǎo le běi sòng shī wén  xīn yùn dòng , chéng bìng  zhǎn le hán    wén  lùn 。  sǎn wén chuàng zuò  gāo  chéng jiù   zhèng què   wén  lùn xiāng  xiāng chéng ,cóng ér kāi chuàng le  dài wén fēng 。ōu yáng xiū zài biàn  wén fēng  tóng shí , duì shī fēng 、 fēng jìn xíng le  xīn 。zài shǐ xué fāng miàn , yǒu jiào gāo chéng jiù , céng zhǔ xiū 《xīn táng shū 》,bìng  zhuàn 《xīn  dài shǐ 》。yǒu 《ōu yáng wén zhōng  》chuán shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽