yàn  dào 」shī  quán  (402)shǒu )

1

zhè  tiān · ǒu huā kāi shuǐ 殿diàn liáng 》

 ǒu huā kāi shuǐ 殿diàn liáng ,
wàn nián zhī wài zhuǎn hóng yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
shēng píng  guǎn suí tiān zhàng ,
xiáng ruì fēng zhāng mǎn  chuáng 。
jīn zhǎng  ,  xiāng ,
suì huá fāng gòng shèng ēn zhǎng 。
huáng zhōu yòu zòu huán fēi jìng ,
shí yàng gōng méi pěng 寿shòu shāng 。
shōu  
2

zhè  tiān ·cǎi xiù yīn qín pěng  zhōng 》

cǎi xiù yīn qín pěng  zhōng ,
dāng nián pàn què zuì yán hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
  yáng liǔ lóu xīn yuè ,
 jǐn táo huā shàn  fēng 。
cóng bié hòu , xiāng féng ,
 huí hún mèng  jūn tóng 。
jīn xiāo shèng  yín gāng zhào ,
yóu kǒng xiāng féng shì mèng zhōng 。
shōu  
3

zhè  tiān ·chǔ  yāo zhī yuè  sāi 》

chǔ  yāo zhī yuè  sāi ,
fěn yuán shuāng ruǐ  zhōng kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhū xián  yuàn chóu chūn jǐn ,
 jiǔ bēi hán   lái 。
xīn zhì guǒ ,jiù fēn chāi ,
 yóu yīn xìn  zhāng tái 。
huā jiān jǐn  kōng pín  ,
yuè  jīn ān jìng wèi huí 。
shōu  
4

zhè  tiān ·dāng  jiā  què  chuán 》

dāng  jiā  què  chuán ,
zhì jīn yóu zuò duàn cháng xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
qiáo chéng hàn zhǔ xīng  wài ,
rén zài luán  fèng  qián 。
huān jǐn  ,bié jīng nián ,
bié duō huān shǎo nài  tiān 。
qíng zhī  huì  zhǎng  ,
zhǐ chǐ liáng chán  wèi yuán 。
shōu  
5

zhè  tiān ·dòu  chí nán   guī 》

dòu  chí nán   guī ,
jiǔ lán wán shàn yǒu xīn shī 。
zhǎn kāi quán wén 
yún suí    shēng zhuǎn ,
xuě rào hóng qióng  xiù huí 。
jīn gǎn jiù , zhān  ,
 lián rén shì shuǐ dōng 西 。
huí tóu mǎn yǎn  liáng shì ,
qiū yuè chūn fēng   zhī 。
shōu  
6

zhè  tiān ·jiǔ  bēi qiū  dào xīn 》

jiǔ  bēi qiū  dào xīn 。fèng chéng  guǎn yǒu xīn yīn 。fēng diāo  liǔ chóu méi dàn , rǎn huáng huā xiào  shēn 。
chū jiàn yàn , wén zhēn 。 luó cóng  shèng dēng lín 。 jiào yuè  xiān xiān  , pěng xiá shāng yàn yàn jīn 。
7

zhè  tiān ·绿  shāo tóu  diǎn chūn 》

绿  shāo tóu  diǎn chūn ,
shì liú xiāng ruǐ sòng xíng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
míng cháo  fèng cháo tiān  ,
shí èr chóng chéng   yún 。
 jiàn yàn ,jiǔ chū xūn ,
jǐn jiāng hóng lèi 湿shī xiāng qún 。
gàn jiāng 西 pàn cóng jīn  ,
míng yuè qīng fēng  使shǐ jūn 。
shōu  
8

zhè  tiān ·méi ruǐ xīn zhuāng guì  méi 》

méi ruǐ xīn zhuāng guì  méi ,
xiǎo lián fēng yùn chū yáo chí 。
zhǎn kāi quán wén 
yún suí 绿 shuǐ  shēng zhuǎn ,
xuě rào hóng xiāo  xiù chuí 。
shāng bié  ,hèn huān chí ,
  hóng jǐn wèi cái shī 。
xíng rén  便biàn xiāo hún  ,
hàn zhǔ xīng qiáo shàng yǒu  。
shōu  
9

zhè  tiān · shàng méng méng cán  fēi 》

 shàng méng méng cán  fēi ,
 juān huā   juān  。
zhǎn kāi quán wén 
nián nián  shì  guī  ,
yuàn yuè chóu yān zhǎng wèi shuí 。
méi   ,xiǎo fēng wēi ,
 lóu rén tīng  zhān  。
 yuán sān  qún huā xiè ,
màn qiàn tiān  yóu wèi guī 。
shōu  
10

zhè  tiān ·qīng yǐng zūn qián jiǔ mǎn  》

qīng yǐng zūn qián jiǔ mǎn  ,
shí nián fēng yuè jiù xiāng zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
píng shuí  huà dāng shí shì ,
cháng duàn shān cháng shuǐ yuǎn shí 。
jīn fèng quē , lóng chí ,
kàn jūn lái huàn jǐn páo shí 。
héng é  yǒu yīn qín yuē ,
liú zhe chán gōng   zhī 。
shōu  
11

zhè  tiān ·shí  lóu tái  cuì wēi 》

shí  lóu tái  cuì wēi ,
bǎi huā shēn chù  juān  。
zhǎn kāi quán wén 
yīn qín   xíng rén  ,
 shì liú yīng   fēi 。
jīng mèng jué ,nòng qíng shí ,
shēng shēng zhī dào   guī 。
tiān   shì  guī  ,
zhēng nài guī  wèi   。
shōu  
12

zhè  tiān ·shǒu niǎn xiāng jiān  xiǎo lián 》

shǒu niǎn xiāng jiān  xiǎo lián ,
 jiāng  hèn qiàn shuí chuán 。
zhǎn kāi quán wén 
guī lái   xiāo yáo  ,
mèng  xiāng féng mǐng dǐng tiān 。
huā  luò ,yuè nán yuán ,
zhǐ yīng huā yuè shì huān yuán 。
qín zhēng suàn yǒu xīn qíng zài ,
shì xiě  shēng  jiù xián 。
shōu  
13

zhè  tiān ·shǒu  lián kāi jié bàn yóu 》

shǒu  lián kāi jié bàn yóu ,yuē kāi píng  shàng lán zhōu 。lái shí  kǒu yún suí zhào ,cǎi  jiāng biān yuè mǎn lóu 。
huā   ,shuǐ kōng liú ,nián nián pàn  wèi huā chóu 。míng cháo wàn  西 fēng jìn ,zhēng nài zhū yán  nài qiū 。
14

zhè  tiān ·  xiāng jiān xiǎo  hóng 》

  xiāng jiān xiǎo  hóng ,
shī piān duō  jiù xiāng féng 。
zhǎn kāi quán wén 
西 lóu jiǔ miàn chuí chuí xuě ,
nán yuàn chūn shān   fēng 。
huā  jìn ,liǔ  qióng 。
bié lái huān shì shǎo rén tóng 。
píng shuí wèn  guī yún xìn ,
jīn zài  shān   fēng 。
shōu  
15

zhè  tiān ·xiǎo lìng zūn qián fēng  xiāo 》

xiǎo lìng zūn qián fēng  xiāo ,
yín dēng   tài yāo ráo 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhōng zuì dào shuí néng hèn ,
chàng  guī lái jiǔ wèi xiāo 。
chūn qiāo qiāo , tiáo tiáo ,
 yún tiān gòng chǔ gōng yáo 。
mèng hún guàn    jiǎn ,
yòu  yáng huā guò xiè qiáo 。
shōu  
16

zhè  tiān ·xiǎo  lóu zhōng yuè shàng shí 》

xiǎo  lóu zhōng yuè shàng shí ,
 lái wéi  yuè huá zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
zhòng lián yǒu  cáng   ,
shuāng zhú  duān nǎo àn  。
shāng bié  ,hèn huān chí ,
guī lái  chǔ yàn xiāng  。
chén láng chūn xuě chóu xiāo  ,
xiè  xiāng gāo lǎn huà méi 。
shōu  
17

zhè  tiān ·xiǎo  yíng zhǎng suì suì tóng 》

xiǎo  yíng zhǎng suì suì tóng ,
tài píng xiāo  jiān  zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
yún gāo wèi yǒu qián cūn xuě ,
méi xiǎo chū kāi zuó  fēng 。
luó  cuì ,jǐn yán hóng ,
chāi tóu luó shèng xiě  dōng 。
cóng jīn  zhǐ chūn  jìn ,
 使shǐ jīn zūn duì yuè kōng 。
shōu  
18

zhè  tiān · zuì xǐng lái chūn yòu cán 》

 zuì xǐng lái chūn yòu cán ,
 táng   lèi lán gān 。
zhǎn kāi quán wén 
 shēng shēng  luán kōng yuàn ,
luó  xiāng zhōng yàn wèi hái 。
zhōng  sàn ,qiě zhǎng xián ,
 jiào  hèn sǔn zhū yán 。
shuí kān gòng zhǎn yuān yāng jǐn ,
tóng guò 西 lóu   hán 。
shōu  
19

zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù xiāng 》

zuì pāi chūn shān  jiù xiāng ,
tiān jiàng  hèn nǎo shū kuáng 。
zhǎn kāi quán wén 
nián nián  shàng shēng qiū cǎo ,
  lóu zhōng dào  yáng 。
yún miǎo miǎo ,shuǐ máng máng ,
zhēng rén guī   duō zhǎng 。
xiāng  běn shì  píng  ,
 xiàng huā jiān fèi lèi xíng 。
shōu  
20

zhè  tiān ·zuì pāi chūn shān  jiù xiāng 》

zuì pāi chūn shān  jiù xiāng 
tiān jiàng  hèn nǎo shū kuáng 
zhǎn kāi quán wén 
nián nián  shàng shēng qiū cǎo 
  lóu zhōng dào  yáng 
yún miǎo miǎo ,shuǐ máng máng 
zhēng rén guī   duō zhǎng 
xiāng  běn shì  píng  
 xiàng huā jiān fèi lèi xíng 
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

yàn  dào 

yàn  dào (1038nián 5yuè 29 —1110nián ),běi sòng zhù míng  rén 。 shū yuán ,hào xiǎo shān , zhōu lín chuān wén gǎng shā  (jīn shǔ jiāng 西 shěng nán chāng shì jìn xián xiàn )rén 。yàn shū    。

 rèn yǐng chāng   tián zhèn jiān 、gān níng jūn tōng pàn 、kāi fēng  pàn guān děng 。xìng  ào ,zhōng nián jiā jìng zhōng luò 。   yàn shū  chēng “èr yàn ”。 fēng shì  ér zào  guò zhī 。gōng  yán qíng , xiǎo lìng  yán qīng  ,gǎn qíng shēn zhì ,yóu  shèng míng 。biǎo  qíng gǎn zhí shuài 。duō xiě ài qíng shēng huó ,shì wǎn yuē pài  zhòng yào zuò jiā 。yǒu 《xiǎo shān  》liú shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽