xuán  」shī  quán  (49)shǒu )

1

mài cán  dān 》

lín fēng xīng tàn luò huā pín ,fāng  qián xiāo yòu  chūn 。yīng wèi jià gāo rén  wèn ,
què yuán xiāng shén dié nán qīn 。hóng yīng zhǐ chēng shēng gōng  ,cuì   kān rǎn  chén 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhì  gēn shàng lín yuàn ,wáng sūn fāng hèn mǎi  yīn 。
shōu  
2

jiāng líng chóu wàng   ān 》

fēng  qiān zhī  wàn zhī ,
jiāng qiáo yǎn yìng  fān chí 。
zhǎn kāi quán wén 
 jūn xīn shì 西 jiāng shuǐ ,
  dōng liú  xiē shí 。
shōu  
3

 hàn jiāng   ān 》

jiāng nán jiāng běi chóu wàng ,xiāng  xiāng  kōng yín 。yuān yāng nuǎn  shā  ,
 chì xián fēi  lín 。yān   shēng yǐn yǐn , tóu yuè  chén chén 。
zhǎn kāi quán wén 
hán qíng zhǐ chǐ qiān  ,kuàng tīng jiā jiā yuǎn zhēn 。
shōu  
4

shé yáng liǔ 》

zhāo zhāo sòng bié  huā diàn ,zhé jǐn chūn fēng yáng liǔ yān 。
yuàn  西 shān  shù  ,miǎn jiào rén zuò lèi xuán xuán 。
5

 》

fén xiāng dēng  tán ,duān jiǎn  jīn quē 。
míng yuè zhào yōu  ,qīng fēng kāi duǎn jīn 。
zhǎn kāi quán wén 
  chūn wàng yuǎn ,yáo huī chūn xīng duō 。
yīn qín    ,hóng lèi  shuāng liú 。
yún qíng   zhēng tóng mèng ,xiān mào zhǎng fāng yòu shèng huā 。
shōu  
6

guī yuàn 》

  yíng shǒu  xié huī ,wén dào lín jiā  婿 guī 。bié  nán 鸿hóng cái běi  ,
jīn zhāo běi yàn yòu nán fēi 。chūn lái qiū  xiāng  zài ,qiū  chūn lái xìn   。
zhǎn kāi quán wén 
jiōng  zhū mén rén  dào ,zhēn shēng  shì tòu luó wéi 。
shōu  
7

sòng bié 》

qín lóu   qiè xīn  , liào xiān láng yǒu bié  。
shuì jiào  yán yún  chù ,cán dēng  zhǎn  é fēi 。
8

sòng bié 》

shuǐ róu zhú  zhī nán dìng ,yún chū  xīn kěn zài guī 。
chóu chàng chūn fēng chǔ jiāng  ,yuān yāng  zhī shī qún fēi 。
9

访fǎng zhào liàn shī   》

 chǔ tóng xiān  ,qīng   zài jiā 。nuǎn  liú zhǔ yào ,lín yuàn wèi jiān chá 。
huà  dēng guāng àn ,fān 竿gān  yǐng xié 。yīn qín chóng huí shǒu ,qiáng wài shù zhī huā 。
10

  ān 》

zuì bié qiān zhī  huàn chóu , cháng bǎi jié jiě  yóu 。huì lán xiāo xiē guī chūn  ,
yáng liǔ dōng 西 bàn  zhōu 。 sàn  bēi yún  dìng ,ēn qíng  xué shuǐ cháng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu huā shí jié zhī nán  ,wèi kěn yàn yàn zuì  lóu 。
shōu  
11

 liú shàng shū 》

 zuò zhèn xióng jūn , yáo mǎn  xīn 。fén chuān sān yuè  ,jìn shuǐ bǎi huā chūn 。
líng  cháng kōng suǒ ,gān  jiǔ  chén 。 sēng guān   ,  zuì hóng yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
 yàn xíng suí shǒu ,shī shū zuò rào shēn 。xiǎo cái duō  pàn , zuò shí  rén 。
shōu  
12

dōng   wēn fēi qīng 》

  sōu shī dēng xià yín , mián cháng   hán qīn 。mǎn tíng   chóu fēng  ,
tòu huǎng shā chuāng  yuè chén 。shū sàn wèi xián zhōng suì yuàn ,shèng shuāi kōng jiàn běn lái xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
yōu   dìng  tóng chù , què jiū jiū kōng rào lín 。
shōu  
13

yóu chóng zhēn guān nán lóu , xīn    míng chù 》

yún fēng mǎn  fàng chūn qíng ,  yín gōu zhǐ xià shēng 。
 hèn luó  yǎn shī  , tóu kōng xiàn bǎng zhōng míng 。
14

 rèn chǔ shì chuàng    》

yōu rén chuàng  jìng ,yóu  zhù xíng chéng 。fěn  kōng liú  ,lián gōng wèi yǒu míng 。
záo chí quán  chū ,kāi jìng cǎo zhòng shēng 。bǎi chǐ jīn lún  ,dāng chuān huō yǎn míng 。
15

gǎn 怀huái  rén 》

hèn  zhū xián shàng ,hán qíng   rèn 。zǎo zhī yún  huì ,wèi  huì lán xīn 。
zhuó zhuó táo jiān  , fáng guó shì xún 。cāng cāng sōng  guì ,réng xiàn shì rén qīn 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè  tái jiē jìng , shēng zhú yuàn shēn 。mén qián hóng   , sǎo dài zhī yīn 。
shōu  
16

huàn shā miào 》

 yuè xiāng móu   duō ,huàn shā shén   xiāng  。 shuāng xiào  cái huí miàn ,
shí wàn jīng bīng jǐn dǎo  。fàn  gōng chéng shēn yǐn dùn ,  jiàn  guó xiāo  。
zhǎn kāi quán wén 
zhǐ jīn zhū  cháng jiāng pàn ,kōng yǒu qīng shān hào zhù luó 。
shōu  
17

chóu  yǐng xià  diào  huí jiàn shì 》

zhù chù suī tóng xiàng ,jīng nián   guò 。qīng  quàn jiù  ,xiāng guì zhé xīn  。
dào xìng  bīng xuě ,chán xīn xiào  luó 。 dēng xiāo hàn shàng ,  jiē yān  。
18

qiǎn 怀huái 》

xián sǎn shēn  shì ,fēng guāng   yóu 。duàn yún jiāng shàng yuè ,jiě lǎn hǎi zhōng zhōu 。
qín nòng xiāo liáng  ,shī yín  liàng lóu 。cóng huáng kān zuò bàn ,piàn shí hǎo wèi chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
yàn què  wèi guì ,jīn yín zhì  qiú 。mǎn bēi chūn jiǔ 绿 ,duì yuè  chuāng yōu 。
rào  chéng qīng zhǎo ,chōu zān yìng  liú 。 chuáng shū  biàn ,bàn zuì  shū tóu 。
shōu  
19

 fēi qīng 》

jiē  luàn qióng míng ,tíng  yān  qīng 。yuè zhōng lín  xiǎng ,lóu shàng yuǎn shān míng 。
zhēn diàn liáng fēng zhe ,yáo qín  hèn shēng 。 jūn lǎn shū zhá ,  wèi qiū qíng 。
20

chūn qíng   ān 》

shān   zhī xié shí dèng wēi , chóu xíng   xiāng  。bīng xiāo yuǎn jiàn lián qīng yùn ,
xuě yuǎn hán fēng xiǎng  姿 。 tīng fán  chūn bìng jiǔ ,xiū zhāo xián   tān  。
zhǎn kāi quán wén 
 sōng fěi shí méng cháng zài ,  lián jīn huì kěn chí 。suī hèn  xíng dōng jǐn  ,
zhōng  xiāng jiàn yuè yuán shí 。bié jūn   kān chí zèng ,lèi luò qíng guāng  shǒu shī 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 xuán  

 xuán   ,wǎn táng shī rén ,cháng ān (jīn shǎn 西 西 ān )rén 。chū míng  yòu wēi , huì lán 。xián tōng (táng  zōng nián hào ,860—874)zhōng wèi  quē  亿 qiè ,    néng róng ,jìn cháng ān xián  guān chū jiā wèi  dào shì 。 wén xué jiā wēn tíng yún wèi wàng nián jiāo ,chàng  shén duō 。hòu bèi jīng zhào yǐn wēn zhāng      zhī zuì míng chǔ  。 xuán  xìng cōng huì ,yǒu cái  ,hǎo  shū ,yóu gōng shī 。   xuē tāo liú cǎi chūn bìng chēng táng dài    shī rén 。 shī zuò xiàn cún  shí shǒu ,shōu  《quán táng shī 》。yǒu 《 xuán   》 juàn 。 shì  jiàn 《táng cái  chuán 》děng shū 。

 xuán  shēng píng  jiàn zhèng shǐ 。jǐn guǎn  xuán  míng chuán qiān  ,dàn yīn  fēi guān huàn xiǎn yào ,zhèng shǐ guān wén zhōng  néng liú xià piàn zhǐ zhī  , shēng píng zhuàn   liào sǎn jiàn  wǎn táng huáng  méi 《sān shuǐ xiǎo  》、sòng chū sūn guāng xiàn běi mèng suǒ yán 》、yuán dài xīn wén fáng 《táng cái  chuán 》děng shū 。lìng wài 《tài píng 广guǎng  》、《nán  xīn shū 》、《zhí zhāi shū  jiě  》 《quán táng shī 》děng shū zhōng hái cún liú yǒu xiāng guān  duàn zhāng duǎn  。 lùn shì zhèng shǐ hái shì  zhì duì  xuán  zhī  zǎi  liào jūn shén shǎo ,   zhī yán jiū duō zài  shī 。 zuò pǐn yǒu 《 xuán   》 juàn ,shī zuò xiàn cún yǒu  shí shǒu zhī duō ,《quán táng shī 》yǒu shōu  。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽