zhōu bāng yàn 」shī  quán  (254)shǒu )

1

  zhē ·liáo chén xiāng 》

liáo chén xiāng ,xiāo  shǔ 。niǎo què  qíng ,qīn xiǎo kuī yán  。 shàng chū yáng gàn 宿  ,shuǐ miàn qīng yuán ,  fēng   。
 xiāng yáo ,   。jiā zhù  mén ,jiǔ zuò cháng ān  。 yuè  láng xiāng  fǒu 。xiǎo  qīng zhōu ,mèng   róng  。
2

  zhē ·liáo chén xiāng 》

liáo chén xiāng ,xiāo  shǔ 。niǎo què  qíng ,qīn xiǎo kuī yán  。 shàng chū yáng gàn 宿  ,shuǐ miàn qīng yuán ,  fēng   。
 xiāng yáo ,   ?jiā zhù  mén ,jiǔ zuò cháng ān  。 yuè  láng xiāng  fǒu ?xiǎo  qīng zhōu ,mèng   róng  。
3

dié liàn huā ·yuè jiǎo jīng niǎo   dìng 》

yuè jiǎo jīng    dìng ,gēng lòu jiāng cán ,  qiān jīn jǐng 。
huàn  liǎng móu qīng jiǒng jiǒng 。lèi huā lào zhěn hóng mián lěng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhí shǒu shuāng fēng chuī bìn yǐng 。  huái huáng ,bié  chóu nán tīng 。
lóu shàng lán gān héng dǒu bǐng , hán rén yuǎn  xiāng yìng 。
shōu  
4

dié liàn huā ·ài  qīng míng xīn xuě hòu 》

ài  qīng míng xīn xuě hòu 。liǔ yǎn xīng xīng ,jiàn  穿chuān chuāng yǒu 。 dài cháng tíng qīng bié jiǔ 。 zhī   sāo rén shǒu 。
jiān jiān ruá lán qīng  tòu 。guò jǐn bīng shuāng ,便biàn  chūn zhēng xiù 。qiáng duì qīng tóng zān bái shǒu 。lǎo lái fēng wèi nán  jiù 。
5

dié liàn huā ·táo è xīn xiāng méi luò hòu 》

táo è xīn xiāng méi luò hòu 。àn  cáng  ,rǎn rǎn chuí tíng yǒu 。 kùn    zhe jiǔ 。luàn  piān jìn yóu rén shǒu 。
 guò méng lóng xié  tòu 。 shè qīng qīng ,  tiān míng xiù 。 huà yáng biān huí bié shǒu 。wèi chéng huāng yuǎn  jiāo jiù 。
6

dié liàn huā ·chǔn chǔn huáng jīn chū tuō hòu 》

chǔn chǔn huáng jīn chū tuō hòu 。nuǎn  fēi mián ,  nián chuāng yǒu 。 jiàn cháng tiáo   jiǔ 。zèng xíng yīng  shū xiān shǒu 。
yīng zhì jīn suō fēi  tòu 。xiǎo xiè wēi lóu ,chǔ chù tiān  xiù 。  suí  yíng  shǒu 。 cháng rén juàn kōng  jiù 。
7

dié liàn huā ·xiǎo  yīn yīn rén  hòu 》

xiǎo  yīn yīn rén  hòu 。cuì  qiān fēng ,zhú yǐng yáo shū yǒu 。 bàn shuāng hán chū suǒ jiǔ 。jīn dāo zhèng zài róu  shǒu 。
cǎi báo fěn qīng guāng  tòu 。xiǎo  jiān xīn ,wèi fàng shuāng méi xiù 。 de cháng tiáo chuí  shǒu 。bié  qíng wèi hái  jiù 。
8

dié liàn huā ·měi pàn   qíng wǎn zhuǎn 》

měi pàn   qíng wǎn zhuǎn 。ài  lián yún ,jiàn jué kuān jīn chuàn 。táo  xiāng bāo qiū  zhǎn 。shēn xīn àn àn shuí néng jiàn 。sòng  qiáng gāo cái  chān 。 luàn  fán ,  chūn fēng miàn 。 bǎn wèi zhōng fēng  便biàn 。mèng wèi  dié liú fāng diàn 。
9

dié liàn huā ·wǎn  fāng táng xīn  hòu 》

wǎn  fāng táng xīn  hòu 。chūn  qián lái ,  tōng chuāng yǒu 。 shuì jiàn duō nóng shì jiǔ 。sháo huá   dōng jūn shǒu 。
nèn 绿 qīng huáng chéng rǎn tòu 。zhú xià gōng  ,xiè lòu zhāng tái xiù 。 chā fāng tiáo  mǎn shǒu 。guǎn jiāo fēng wèi hái shèng jiù 。
10

dié liàn huā ·  xún huā chūn   》

  xún huā chūn   。zhé biàn róu zhī ,mǎn shǒu zhēn zhū  。 jiàn jiù rén kōng jiù chù 。duì huā   chóu  shù 。què  lán gān chuī liǔ  。fěn dié duō qíng ,fēi shàng chāi tóu zhù 。ruò qiǎn láng shēn  dié  。fāng shí zhēng kěn pāo rén  。
11

dié liàn huā ·jiǔ shú wēi hóng shēng yǎn wěi 》

jiǔ shú wēi hóng shēng yǎn wěi 。bàn é lóng xiāng ,rǎn rǎn piāo  mèi 。yún  bǎo chāi liāo   。huáng jīn xīn  shuāng chuí ěr 。chóu  méi hén tiān xiù měi 。 xiàn róu qíng ,fēn  西 liú shuǐ 。 bèi jīng fēng chuī bié lèi 。zhǐ yìng tiān  zhī rén  。
12

dié liàn huā ·yuè jiǎo jīng    dìng 》

yuè jiǎo jīng    dìng 。gēng lòu jiāng cán ,  ,qiān jīn jǐng 。huàn  liǎng móu qīng jiǒng jiǒng 。lèi huā lào zhěn hóng mián líng 。zhí shǒu shuāng fēng chuī bìn yǐng 。  huái huáng ,bié  chóu nán tīng 。lóu shàng lán gān héng dǒu bǐng 。 hán rén yuǎn  xiāng yìng 。
13

dié liàn huā · wěi xiá shēng míng yuǎn shù 》

 wěi xiá shēng míng yuǎn shù 。cuì  zhān tiān ,  yíng fēng  。 xiào xiāng féng péng hǎi  。rén jiān fēng yuè  chén  。jiǎn shuǐ shuāng móu yún bìn  。zuì dào tiān piáo xiào  shēng qīng  。 huì wèi lán    。táo huā   chuī hóng  。
14

huàn  shā 》

zhēng wǎn tóng huā liǎng bìn chuí 。xiǎo zhuāng nòng yǐng zhào qīng chí 。chū lián   chèn fēng ér 。tiào tuō tiān jīn shuāng wàn zhòng ,   jǐn  xián bēi 。 hán shuí kěn jiǎn chūn  。
15

huàn  shā 》

 guò cán hóng 湿shī wèi fēi 。zhū lián  xíng tòu xié huī 。yóu fēng niàng  qiè xiāng guī 。jīn   rén fēng zhú luàn , gōu jǐn  shuǐ chén wēi 。 chūn  yǒu  rén shí 。
16

huàn  shā 》

lóu shàng qíng tiān   chuí 。lóu qián fāng cǎo jiē tiān  。quàn jūn  shàng zuì gāo  。xīn sǔn  chéng táng xià zhú ,luò huā  shàng yàn cháo  。rěn tīng lín biǎo  juān  。
17

huàn  shā 》

 shè  hóng   xiāng 。fēng gān wēi hàn fěn jīn liáng 。 shā duì yǎn diàn wén guāng 。
 jiǎn liǔ zhī míng huà  , pāo lián  zhǒng héng táng 。cháng tíng  shì hǎo  liang 。
18

huàn  shā 》

cuì bǎo cēn  zhú jìng chéng 。xīn  tiào  lèi zhū qīng 。 lán xié zhuǎn xiǎo chí tíng 。fēng yuē lián  guī yàn  ,shuǐ yáo shàn yǐng   jīng 。liǔ shāo cán  nòng wēi qíng 。
19

huàn  shā 》

bǎo shàn qīng yuán qiǎn huà zēng 。xiàng chuáng píng wěn  穿chuān téng 。fēi yíng  dào   bīng 。cuì zhěn miàn liáng pín  shuì , xiāo shǒu hàn cuò chéng shēng 。 zhǎng   yào rén píng 。
20

huàn  shā 》

cuì bǎo cēn  zhú jìng chéng ,
xīn  tiào  lèi zhū qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 lán xié zhuǎn xiǎo chí tíng 。
fēng yuē lián  guī yàn  ,
shuǐ yáo shàn yǐng   jīng 。
liǔ shāo cán  nòng wēi qíng 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

zhōu bāng yàn 

zhōu bāng yàn (1057—1121),běi sòng zhù míng  rén 。 měi chéng ,hào qīng zhēn  shì ,qián táng (jīn zhè jiāng háng zhōu )rén 。shào nián shí   xìng  jiào shū sàn ,dàn xiāng dāng  huān  shū 。

shén zōng zhào  yuán fēng chū ,zài biàn jīng zuò tài xué shēng xiě le  piān 《biàn dōu  》,miáo shù dāng shí biàn jīng shèng kuàng , sòng le xīn  ,shòu dào zhào   shǎng shí ,bèi   wèi tài xué zhèng 。 hòu shí  nián jiān ,zài wài piāo liú ,zuò guò  zhōu (jīn ān huī  féi shì )jiào shòu 、 shuǐ (zài jīn jiāng  shěng )xiàn lìng děng 。zhé zōng zhào  shào shèng sān nián (1096) hòu ,yòu huí dào biàn jīng ,zuò guò guó  jiàn zhǔ 簿 、jiào shū láng děng guān 。huī zōng zhào  shí ,   chéng  (zuì gāo yīn yuè  guān ),   zhì   ,gòng fèng cháo tíng 。yòu wài diào shùn chāng  、chù zhōu děng  。hòu   nán jīng (jīn  nán shāng qiū shì nán )。

zhōu bāng yàn jīng tōng yīn  ,céng chuàng zuò  shǎo xīn  diào 。zuò pǐn duō xiě guī qíng 、  , yǒu yǒng  zhī zuò 。  jǐn yán , yán   jīng  ,cháng diào yóu shàn   。wèi hòu lái    pài  rén suǒ zōng 。zuò pǐn zài wǎn yuē  rén zhōng cháng  bèi zūn wèi “zhèng zōng ”。jiù shí  lùn chēng  wèi “ jiā zhī guān ”huò “ zhōng lǎo  ”,shì gōng rèn “  dài  míng ”  rén ,zài sòng dài yǐng xiǎng shén  。yǒu 《qīng zhēn  shì  》,  ,jīn cún 《piàn   》。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽