fàn zhòng yān 」shī  quán  (313)shǒu )

1

 jiā ào ·sāi xià qiū lái fēng jǐng  》

sāi xià qiū lái fēng jǐng  ,héng yáng yàn   liú  。 miàn biān shēng lián jiǎo  。qiān zhàng  ,cháng yān luò   chéng  。
zhuó jiǔ  bēi jiā wàn  ,yàn rán wèi  guī   ,qiāng guǎn yōu yōu shuāng mǎn  。rén  mèi ,jiāng jūn bái  zhēng  lèi 。
2

  zhē · yún tiān 》

 yún tiān ,huáng   ,qiū  lián  , shàng hán yān cuì 。
shān yìng xié yáng tiān jiē shuǐ ,fāng cǎo  qíng ,gèng zài xié yáng wài 。
zhǎn kāi quán wén 
àn xiāng hún ,zhuī   ,  chú fēi ,hǎo mèng liú rén shuì 。
míng yuè lóu gāo xiū   ,jiǔ  chóu cháng ,huà zuò xiāng  lèi 。
shōu  
3

jiāng shàng  zhě 》

jiāng shàng wǎng lái rén ,dàn ài   měi 。
jūn kàn   zhōu ,chū  fēng   。
4

 jiē xíng ·fēn fēn zhuì  piāo xiāng  》

fēn fēn zhuì  piāo xiāng  ,  jìng 、hán shēng suì 。
zhēn zhū lián juǎn  lóu kōng ,tiān dàn yín  chuí  。
zhǎn kāi quán wén 
nián nián jīn  ,yuè huá  liàn ,zhǎng shì rén qiān  。
chóu cháng  duàn  yóu zuì ,jiǔ wèi dào 、xiān chéng lèi 。
cán dēng míng miè zhěn tou  ,ān jǐn  mián  wèi 。
dōu lái  shì ,méi jiān xīn shàng ,  xiāng huí  。
shōu  
5

 jiē xíng ·fēn fēn duò  piāo xiāng  》

fēn fēn duò  piāo xiāng  。  jìng 、hán shēng suì 。zhēn zhū lián juǎn  lóu kōng ,tiān dàn yín  chuí  。nián nián jīn  ,yuè huá  liàn ,zhǎng shì rén qiān  。chóu cháng  duàn  yóu zuì 。jiǔ wèi dào 、xiān chéng lèi 。cán dēng míng miè zhěn tou  。ān jǐn  mián  wèi 。dōu lái  shì ,méi jiān xīn shàng ,  xiāng huí  。
6

dìng fēng  ·luó  mǎn chéng chūn   》

luó  mǎn chéng chūn   。bǎi huā zhōu shàng xún fāng  。 yìng □huā huā yìng  。 jìn chù 。huǎng rán shēn  táo yuán  。
 guài shān wēng liáo   。gōng míng  sàng guī shí shù 。yīng jiě xīn shēng dié jiě  。tiān   。zhēng jiào  bēi  huān  。
7

  》

shí kǒu xiāng jiāng fàn  chuān ,lái shí nuǎn    rán 。
guān jīn ruò yào zhī míng xìng ,dìng shì  ér guǎ  chuán 。
8

 zhāng mín cóng shì dòu chá  》

nián nián chūn  dōng nán lái ,jiàn  xiān nuǎn bīng wēi kāi 。
 biān  míng guān tiān xià ,  xiān rén cóng  zāi 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn léi zuó    chǔ ,jiā jiā  xiào 穿chuān yún  。
  cuò luò  fān róng ,zhuì  hán zhū sàn jiā shù 。
zhōng cháo cǎi duō wèi yíng chān ,wéi qiú jīng cuì  gǎn tān 。
yán gāo bèi  yǒu  zhì ,fāng zhōng guī  yuán zhōng chán 。
běi yuàn jiāng  xiàn tiān  ,lín xià xióng háo xiān dòu měi 。
dǐng  yún wài shǒu shān tóng ,píng xié jiāng shàng zhōng líng shuǐ 。
huáng jīn niǎn pàn 绿 chén fēi ,  ōu xīn xuě tāo  。
dòu  wèi  qīng   ,dòu  xiāng   lán zhǐ 。
 jiān pǐn   néng  ,shí  shì ér shí shǒu zhǐ 。
shèng ruò dēng xiān   pān ,lún tóng xiáng jiàng  qióng chǐ 。
 jiē tiān chǎn shí shàng yīng ,lùn gōng  kuì jiē qián míng 。
zhòng rén zhī zhuó   qīng ,qiān  zhī zuì   xǐng 。
 yuán shì  zhāo hún  ,liú líng què  wén léi tíng 。
 tóng gǎn   ,   zuò jīng 。
sēn rán wàn xiàng zhōng ,yān zhī  chá xīng 。
shāng shān zhàng rén xiū  zhī ,shǒu yáng xiān shēng xiū cǎi wēi 。
cháng ān jiǔ jià jiǎn qiān wàn ,chéng  yào shì  guāng huī 。
  xiān shān  chuài hǎo ,líng rán 便biàn  chéng fēng fēi 。
jūn  xiàn huā jiān  láng  dòu cǎo ,yíng de zhū  mǎn dòu guī 。
shōu  
9

 yín dēng   ōu yáng gōng  shàng fèn  》

zuó  yīn kàn shǔ zhì ,xiào cáo cāo sūn quán liú bèi 。yòng jìn  guān , láo xīn  ,zhǐ de sān fēn tiān  。 zhǐ  xún  ,zhēng  gòng 、liú líng  zuì ?
rén shì dōu  bǎi suì 。shǎo chī ái 、lǎo chéng wāng cuì 。zhǐ yǒu zhōng jiān ,xiē  shào nián ,rěn   míng qiān  ? pǐn  qiān jīn ,wèn bái  、  huí  ?
10

yóu  shān 》

 lǎo xián yóu  zhú  ,  yún jìng hǎo   。
yún kāi  yǐng qiān mén guà , guò sōng huáng shí   。
zhǎn kāi quán wén 
 ài wǎng lái  suǒ de ,sēng yán róng   jiān  。
cóng jīn  shí xiāo yáo zhǐ , tīng shēng chén zào huà  。
shōu  
11

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

lǒng shàng dài jīng rén ,jīn mén 齿chǐ jiàn chén 。
léi tíng  yǒu fàn ,shǐ  bào jūn qīn 。
12

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

jūn ēn tài shān zhòng ,ěr mìng 鸿hóng máo qīng 。
   qiān  ,gǎn 怀huái   róng 。
13

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

   qiān  ,chū mén tóu huò  。
níng zhī bái  zhào ,yóu    guī 。
14

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

tiān hūn biàn huà  ,suǒ hǎo  zhēn lóng 。
  zhèng  kuò ,yōu rán qīng wàn zhōng 。
15

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

wàn zhōng shuí   ,  mǎn táng jīn 。
 ruò wǎng  dào ,shāng zāi fēi  xīn 。
16

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

 xīn ài yún shuǐ ,  dōng nán xíng 。
xiào jiě chén yīng chù ,cāng láng  xiàn qīng 。
17

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

cāng láng qīng  ài ,bái niǎo jiàn zhōng fēi 。
 xìn yǒu jīng luò ,fēng chén huà   。
18

chū shǒu tóng  dào zhōng shí jué 》

fēng chén   yuǎn ,jùn zhěn  líng  。
shǐ jiàn shén guī  ,yōu yōu wěi zài  。
19

  》

fēi yān  fēi  ,  yìng lóu tái 。
bái niǎo  diǎn  , yáng hái zhào kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
kěn suí fāng cǎo xiē , zhú yuǎn fān lái 。
shuí wèi shān gōng  ,dēng gāo zuì shǐ huí 。
shōu  
20

  chá  》

nián nián chūn  dōng nán lái ,jiàn  xiān nuǎn bīng wēi kāi 。
 biān  míng guān tiān xià ,  xiān rén cóng  zāi 。
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

fàn zhòng yān 

fàn zhòng yān (989nián 8yuè 29 -1052nián 5yuè 20 ),  wén ,hàn  。 zhōu  xiàn rén 。běi sòng jié chū   xiǎng jiā 、zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 。

fàn zhòng yān yòu nián sàng  , qīn gǎi jià cháng shān zhū shì ,suì gēng míng zhū shuō 。 zhōng xiáng   nián (1015nián ),fàn zhòng yān     ,shòu 广guǎng  jūn   cān jūn ,yíng  guī yǎng ,gǎi huí běn míng 。hòu  rèn xīng huà xiàn lìng 、  xiào  、chén zhōu tōng pàn 、 zhōu zhī zhōu děng zhí ,yīn bǐng gōng zhí yán ér  zāo biǎn chì 。kāng dìng yuán nián (1040nián ), hán  gòng rèn shǎn 西 jīng lüè ān  zhāo tǎo  使shǐ ,cǎi  “tún tián jiǔ shǒu ”fāng zhēn ,gǒng  西 běi biān fáng 。qìng  sān nián (1043nián ),chū rèn cān zhī zhèng shì ,  “qìng  xīn zhèng ”。 jiǔ hòu ,xīn zhèng shòu cuò ,fàn zhòng yān bèi biǎn chū jīng , zhī bīn zhōu 、dèng zhōu 、háng zhōu 、qīng zhōu 。huáng yòu  nián (1052nián ),gǎi zhī yǐng zhōu ,fàn zhòng yān   shàng rèn ,  zhōng shì shì ,nián liù shí  。zhuī zèng bīng  shàng shū 、chǔ guó gōng ,shì hào “wén zhèng ”,shì chēng fàn wén zhèng gōng 。

fàn zhòng yān zhèng  zhuó zhù ,wén xué chéng jiù  chū 。 chàng dǎo  “xiān tiān xià zhī yōu ér yōu ,hòu tiān xià zhī  ér  ” xiǎng  rén rén zhì shì jié cāo ,duì hòu shì yǐng xiǎng shēn yuǎn 。yǒu 《fàn wén zhèng gōng wén  》chuán shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽