zhū chéng yǒng 」shī  quán  (10)shǒu )

1

shàng xié 》

shàng xié !   jūn xiāng zhī ,yǒng jiǔ  xiū  。
 shēng jué ,  tóu bái ,tiān zhù zhé , wéi quē ,huá yuè  ,tiān    
zhǎn kāi quán wén 
yuè ,nǎi gǎn  jūn jué 。
shōu  
2

qiū  》

qiū shēng  ěr  kān tīng ,yàn zuò gāo zhāi  bàn jiōng 。
 yuè mǎn chuāng míng shì zhòu , tóng   xià kōng tíng 。
3

jūn tiān  》

fēi yóu  luó jìng , shǒu dōng wáng gōng 。
kāi xuān lín  zuò ,zhì jiǔ yàn líng gōng 。
zhǎn kāi quán wén 
 yún    ,qióng jiāng zhuó jīn tóng 。
huī dāo lín   , jīn luán gāo kōng 。
fèng xiāo shēng niǎo niǎo ,tuó  míng féng féng 。
tóu   tiān xiào ,chuī  huí chūn róng 。
yàn  bǎi shén sàn , què wàn  zhōng 。
guī lái   zuì ,píng   gāng fēng 。
shōu  
4

shé yáng liǔ 》

líng zhōu chéng xià liǔ ,duō bèi guān jūn qiè 。
yóu    tiáo ,gèng  xíng rén zhé 。
zhǎn kāi quán wén 
  yǎn kuī chūn , jiàn huā fēi xuě 。
jīn jūn   guān ,jiāng  zèng  bié 。
shōu  
5

yáng bái huā 》

yáng bái huā ,suí fēng  dìng zhǐ 。
piāo rán   tài  qíng ,fēi  jiāng nán  qiān  。
zhǎn kāi quán wén 
 lián luò shuǐ huà  píng , píng   suí fēng  。
gōng zhōng měi rén lián   , qíng  duàn  chūn shuǐ 。
shōu  
6

chūn  》

hǎi táng zhī shàng què shēng gān ,luó  chóng chóng  xiǎo hán 。
chū  bàn lín zhū  zhòng ,cuì hóng  shù  lán gān 。
7

 wáng shùn gēng huà 》

cuì  dān  dàn  xūn ,wǎng lái  鹿  chéng qún 。
xiān jiā zhù zài kōng qīng wài ,zhǐ  táo huā  piàn yún 。
8

 gōng dào zhōng 》

 yuán sān zhì  西 dōng ,  rén yán shì  gōng 。
yáng liǔ chí táng  dǒu shuǐ ,xìng huā cūn diàn jiǔ  fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
nóng gēng 绿  chūn tái  , zài qīng shān yǎn huà zhōng 。
  guān chéng cuī   ,shù tóu wēi  zhèng méng méng 。
shōu  
9

lǒng tóu yín 》

wàn  bēn chí lǒng tóu shuǐ ,    luàn rén ěr 。
huáng shā bái cǎo liǎng máng máng , tīng shuǐ shēng chóu   。
zhǎn kāi quán wén 
 cóng jié  shù liáng zhōu ,tiě jiǎ  穿chuān   tóu 。
ér sūn yǎng  ān   ,  lǒng shuǐ jiě dōng liú 。
shōu  
10

shàng huáng sān tái 》

chén chén lòu  gèng ,zhǎn zhuǎn  shèng qíng 。
nán nèi  liáng chù , tóng   shēng 。
guān  zuò zhě 

zhū chéng yǒng 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽