xùn 」shī  quán  (46)shǒu )

1

 cháo 》

yùn jiāo huá gài   qiú ?wèi gǎn fān shēn  pèng tóu 。
 mào zhē yán guò nào shì ,lòu chuán zài jiǔ fàn zhōng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
héng méi lěng duì qiān  zhǐ , shǒu gān wèi   niú 。
duǒ jìn xiǎo lóu chéng  tǒng ,guǎn  dōng xià  chūn qiū 。
shōu  
2

   》

dòng tíng  luò chǔ tiān gāo ,méi dài xīng hóng  zhàn páo 。
 pàn yǒu rén yín   ,qiū  miǎo miǎo shī  sāo 。
3

   》

  duō fēi jiàng ,  shèng  mín 。
 yāo tán  yǐng ,xuán jiǔ sòng huáng rén 。
4

   》

 zhī qīng cǎi tuǒ xiāng líng ,jiǔ wǎn zhēn fēng wèi  xǐng 。
 nài zhōng shū xiāo ài  ,què chéng qiān   fāng xīn 。
5

  》

yān shuǐ xún cháng shì ,huāng cūn  diào  。
shēn xiāo chén zuì  , chǔ    。
6

  》

  duō gōu  ,cháng tiān liè zhàn yún 。 jiā chūn niǎo niǎo ,wàn lài jìng yīn yīn 。
xià  wéi qín zuì ,zhōng liú chuò yuè yín 。fēng   hào dàng ,huā shù  xiāo sēn 。
7

  》

xuè  zhōng yuán féi jìng cǎo ,hán níng    chūn huá 。
yīng xióng duō  móu  bìng ,lèi  chóng líng zào   。
8

 《 hǎn 》 》

nòng wén  wén wǎng ,kàng shì wéi shì qíng 。
 huǐ  xiāo  ,kōng liú zhǐ shǎng shēng 。
9

  xiǎo xiàng 》

líng tái   táo shén shǐ ,fēng   pán àn  yuán 。
  hán xīng quán  chá ,   xuè jiàn xuān yuán 。
10

 《páng huáng 》 》

  xīn wén yuàn ,píng ān jiù zhàn chǎng 。
liǎng jiān    ,   páng huáng 。
11

 sān    》

bēn tíng fēi biāo jiān rén  ,bài jǐng cán yuán shèng 饿è jiū 。
ǒu zhí  xīn  huǒ zhái ,zhōng  gāo  niàn yíng zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
jīng qín mèng jué réng xián shí ,dòu shì chéng jiān gòng kàng liú 。
 jǐn jié  xiōng  zài ,xiāng féng  xiào mǐn ēn chóu 。
shōu  
12

ǒu chéng  》

wén zhāng     zhī ?qiáo shǒu dōng yún  mèng  。
suǒ hèn fāng lín liáo luò shén ,chūn lán qiū   tóng shí 。
13

guàn  cháng  guò chūn shí  》

guàn  cháng  guò chūn shí ,qiè  jiāng chú bìn yǒu  。
mèng      lèi ,chéng tóu biàn huàn dài wáng  。
zhǎn kāi quán wén 
rěn kàn péng bèi chéng xīn guǐ , xiàng dāo cóng  xiǎo shī 。
yín   méi  xiě chù ,yuè guāng  shuǐ zhào   。
shōu  
14

  qiào  》

 qíng wèi  zhēn háo jié ,lián zi    zhàng  ?
zhī fǒu xìng fēng kuáng xiào zhě ,huí móu shí kàn xiǎo   。
15

dào dīng jūn  》

 pán    chóng lóu ,jiǎn liǔ chūn fēng dào jiǔ qiū 。
yáo  níng chén qīng yuàn jué , lián   耀yào gāo qiū 。
16

xiāng líng  》

 wén xiāng shuǐ   rǎn ,jīn wén xiāng shuǐ yān zhī hén 。
xiāng líng zhuāng chéng zhào xiāng shuǐ ,jiǎo  hào yuè kuī tóng yún 。
zhǎn kāi quán wén 
gāo qiū   sǒng zhōng  ,fāng quán líng luò   chūn 。
 wán yáo  rén  wén ,tài píng chéng xiàng yíng qiū mén 。
shōu  
17

āi fàn jūn sān zhāng  》

fēng  piāo yáo  , 怀huái fàn ài nóng 。
huá diān wēi liáo luò ,bái yǎn kàn  chóng 。
zhǎn kāi quán wén 
shì wèi qiū   ,rén jiān zhí dào qióng 。
nài  sān yuè bié ,jìng ěr shī  gōng 。
hǎi cǎo guó mén  ,duō nián lǎo  xiāng 。
  fāng  xué ,táo ǒu  dēng chǎng 。
  hán yún è ,yán tiān lǐn  zhǎng 。
 chén qīng lěng shuǐ ,néng fǒu  chóu cháng ?
 jiǔ lùn dāng shì ,xiān shēng xiǎo jiǔ rén 。
 huán yóu míng tīng ,wēi zuì  chén lún 。
 bié chéng zhōng  ,cóng  jué  yán 。
 rén yún sàn jìn ,  děng qīng chén !
shōu  
18

     jiā háng zhōu 》

qián wáng dēng jiǎ réng  zài , xiāng suí    xún 。
píng chǔ   zēng jiàn  ,xiǎo shān xiāng mǎn  gāo cén 。
zhǎn kāi quán wén 
fén tán lěng luò jiāng jūn yuè ,méi   liáng chǔ shì lín 。
   jiā yóu kuàng yuǎn ,fēng  hào dàng  xíng yín 。
shōu  
19

suǒ wén  》

huá dēng zhào yàn chǎng háo mén ,jiāo  yán zhuāng shì  zūn 。
  qíng qīn jiāo  xià ,yáng kàn luó  yǎn  hén 。
20

dào yáng quán  》

 yǒu háo qíng shì jiù shí ,huā kāi huā luò liǎng yóu zhī 。
  lèi  jiāng nán  ,yòu wèi  mín  jiàn ér 。
guān  zuò zhě 

 xùn 

 xùn (1881nián 9yuè 25 -1936nián 10yuè 19 ),yuán míng zhōu zhāng 寿shòu ,hòu gǎi míng zhōu shù rén ,  shān ,hòu gǎi  cái ,“ xùn ”shì  1918nián  biǎo 《kuáng rén   》shí suǒ yòng   míng , shì  yǐng xiǎng zuì wéi 广guǎng fàn   míng ,zhè jiāng shào xīng rén 。zhù míng wén xué jiā 、 xiǎng jiā ,  xīn wén huà yùn dòng  zhòng yào cān  zhě ,zhōng guó xiàn dài wén xué  diàn  rén 。máo  dōng céng píng jià :“ xùn  fāng xiàng ,jiù shì zhōng huá mín  xīn wén huà  fāng xiàng 。”

 xùn  shēng zài wén xué chuàng zuò 、wén xué  píng 、 xiǎng yán jiū 、wén xué shǐ yán jiū 、fān  、měi shù  lùn yǐn jìn 、 chǔ  xué jiè shào    jiào kān  yán jiū děng duō  lǐng   yǒu zhòng  gòng xiàn 。 duì    yùn dòng  hòu  zhōng guó shè huì  xiǎng wén huà  zhǎn  yǒu zhòng  yǐng xiǎng ,fēi shēng shì jiè wén tán ,yóu  zài hán guó 、 běn  xiǎng wén huà lǐng  yǒu   zhòng yào   wèi  yǐng xiǎng ,bèi  wéi “èr shí shì  dōng  wén huà   shàng zhàn zuì  lǐng   zuò jiā ”。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽