shī jīng 」shī  quán  (305)shǒu )

1

guān  》

guān guān  jiū ,zài  zhī zhōu 。
yǎo tiǎo shū  ,jūn  hǎo qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu liú zhī 。
yǎo tiǎo shū  , mèi qiú zhī 。
qiú zhī   , mèi   。
yōu zāi yōu zāi ,zhǎn zhuǎn fǎn  。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu cǎi zhī 。
yǎo tiǎo shū  ,qín  yǒu zhī 。
cēn  xìng cài ,zuǒ yòu mào zhī 。
yǎo tiǎo shū  ,zhōng  yuè zhī 。
shōu  
2

jiān jiā 》

jiān jiā cāng cāng ,bái  wèi shuāng 。suǒ wèi  rén ,zài shuǐ  fāng 。
 huí cóng zhī ,dào  qiě zhǎng ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng yāng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiān jiā   ,bái  wèi  [1]。suǒ wèi  rén ,zài shuǐ zhī méi 。
 huí cóng zhī ,dào  qiě  ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng chí 。
jiān jiā cǎi cǎi ,bái  wèi  ,suǒ wèi  rén ,zài shuǐ zhī  [2]。
 huí cóng zhī ,dào  qiě yòu ; yóu cóng zhī ,wǎn zài shuǐ zhōng zhǐ [3]。
shōu  
3

máng 》

máng zhī chī chī ,bào  mào  。fěi lái mào  ,lái   móu 。
sòng zi shè  ,zhì  dùn qiū 。fěi  qiān  ,zi  liáng méi 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng zi   ,qiū  wéi  。
chéng  guǐ yuán , wàng  guān 。 jiàn  guān ,  lián lián 。
 jiàn  guān ,zài xiào zài yán 。ěr bo ěr shì ,  jiù yán 。
 ěr chē lái ,  贿huì qiān 。
sāng zhī wèi luò ,   ruò 。 jiē jiū  , shí sāng shèn ;
 jiē   ,  shì dān 。shì zhī dān  ,yóu  shuō  ;
 zhī dān  ,  shuō  。
sāng zhī luò  , huáng ér yǔn 。   ěr ,sān suì shí pín 。
 shuǐ shāng shāng ,jiàn chē wéi shang 。   shuǎng ,shì èr  xíng 。
shì  wǎng  ,èr sān   。
sān suì wèi  , shì láo  ; xīng  mèi , yǒu zhāo  。
yán  suì  ,zhì  bào  。xiōng   zhī ,  xiào  。
jìng yán  zhī ,gōng  dào  。
 ěr xié lǎo ,lǎo 使shǐ  yuàn 。  yǒu àn ,  yǒu pàn 。
zǒng jiǎo zhī yàn ,yán xiào yàn yàn 。xìn shì dàn dàn ,   fǎn 。
fǎn shì   ,  yān zāi !
shōu  
4

xiǎo  ·cǎi wēi 》

cǎi wēi cǎi wēi ,wēi  zuò zhǐ 。
yuē guī yuē guī ,suì   zhǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì  jiā ,xiǎn yǔn zhī  。
 huáng   ,xiǎn yǔn zhī  。
cǎi wēi cǎi wēi ,wēi  róu zhǐ 。
yuē guī yuē guī ,xīn  yōu zhǐ 。
yōu xīn liè liè ,zài  zài  。
 shù wèi dìng , 使shǐ guī pìn 。
cǎi wēi cǎi wēi ,wēi  gāng zhǐ 。
yuē guī yuē guī ,suì  yáng zhǐ 。
wáng shì   , huáng  chǔ 。
yōu xīn kǒng jiù , xíng  lái 。
 ěr wéi  ,wéi cháng zhī huá 。
    ,jūn  zhī chē 。
róng chē  jià ,    。
 gǎn dìng  , yuè sān jié 。
jià    ,  kuí kuí 。
jūn  suǒ  ,xiǎo rén suǒ féi 。
    ,xiàng    。
   jiè ,xiǎn yǔn kǒng  。
  wǎng  ,yáng liǔ   。
jīn  lái  , xuě fēi fēi 。
háng dào chí chí ,zài  zài  。
 xīn shāng bēi , zhī  āi 。
shōu  
5

jìng  》

jìng   shū ,   chéng  。ài ér  jiàn ,sāo shǒu chí chú 。
jìng   luán ,  tóng guǎn 。tóng guǎn yǒu wěi ,shuō   měi 。
zhǎn kāi quán wén 
  guī  ,xún měi qiě  。fěi  zhī wèi měi ,měi rén zhī  。
shōu  
6

táo yāo 》

táo zhī yāo yāo ,zhuó zhuó  huá 。
zhī   guī ,  shì jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
táo zhī yāo yāo ,yǒu fén  shí 。
zhī   guī ,  jiā shì 。
táo zhī yāo yāo ,  zhēn zhēn 。
zhī   guī ,  jiā rén 。
shōu  
7

 tán 》

kǎn kǎn  tán  ,zhì zhī  zhī gàn  , shuǐ qīng qiě lián  。
 jià   ,   sān bǎi chán  ?
zhǎn kāi quán wén 
 shòu  liè , zhān ěr tíng yǒu xiàn huán  ?
 jūn   ,  cān  !
kǎn kǎn    ,zhì zhī  zhī   , shuǐ qīng qiě zhí  。
 jià   ,   sān bǎi 亿  ?
 shòu  liè , zhān ěr tíng yǒu xiàn   ?
 jūn   ,  shí  !
kǎn kǎn  lún  ,zhì zhī  zhī chún  , shuǐ qīng qiě lún  。
 jià   ,   sān bǎi qūn  ?
 shòu  liè , zhān ěr tíng yǒu xiàn chún  ?
 jūn   ,  sūn  !
shōu  
8

shuò shǔ 》

shuò shǔ shuò shǔ , shí  shǔ !sān suì guàn  ,  kěn  。
shì jiāng   ,shì    。    ,yuán   suǒ ?
zhǎn kāi quán wén 
shuò shǔ shuò shǔ , shí  mài !sān suì guàn  ,  kěn  。
shì jiāng   ,shì   guó 。 guó  guó ,yuán   zhí ?
shuò shǔ shuò shǔ , shí  miáo !sān suì guàn  ,  kěn láo 。
shì jiāng   ,shì   jiāo 。 jiāo  jiāo ,shuí zhī yǒng hào ?
shōu  
9

jūn    》

jūn    , zhī   , zhì zāi ?
   shí , zhī   ,yáng niú xià lái 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn    , zhī    !
jūn    ,   yuè ,  yǒu huó [1]?
   jié , zhī   ,yáng niú xià kuò 。
jūn    ,gǒu    !
shōu  
10

  》

 yuē   ? zi tóng páo 。
wáng  xīng shī ,xiū   máo , zi tóng chóu !
zhǎn kāi quán wén 
 yuē   ? zi tóng  。
wáng  xīng shī ,xiū  máo  , zi xié zuò !
 yuē   ? zi tóng shang 。
wáng  xīng shī ,xiū  jiǎ bīng , zi xié xíng !
shōu  
11

  》

 yuē     ?  zi zhī  ,ān qiě   ?

 yuē   liù  ?  zi zhī  ,ān qiě   ?
12

 jīn 》

qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。zòng   wǎng ,zi níng   yīn ?
qīng qīng  pèi ,yōu yōu   。zòng   wǎng ,zi níng  lái ?
zhǎn kāi quán wén 
tiāo    ,zài chéng què  。   jiàn , sān yuè  。
shōu  
13

shǔ  》

 shǔ   ,  zhī miáo 。xíng mài   ,zhōng xīn yáo yáo 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
 shǔ   ,  zhī suì 。xíng mài   ,zhōng xīn  zuì 。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
 shǔ   ,  zhī shí 。xíng mài   ,zhōng xīn   。
zhī  zhě wèi  xīn yōu , zhī  zhě wèi   qiú 。
yōu yōu cāng tiān !  rén zāi ?
shōu  
14

 yuè 》

 yuè liú huǒ ,jiǔ yuè shòu  。
 zhī    ,èr zhī   liè 。
zhǎn kāi quán wén 
    ,   suì ?
sān zhī    , zhī   zhǐ 。
tóng   zi ,  nán  ,tián jùn zhì  。
 yuè liú huǒ ,jiǔ yuè shòu  。
chūn  zài yáng ,yǒu míng cāng gēng 。
 zhí  kuāng ,zūn  wēi xíng ,yuán qiú róu sāng 。
chūn  chí chí ,cǎi fán   。
 xīn shāng bēi ,dài  gōng  tóng guī 。
 yuè liú huǒ , yuè huán wěi 。
cán yuè tiáo sāng ,   qiāng 。
  yuǎn yáng ,   sāng 。
 yuè míng  , yuè zài  。
zài xuán zài huáng , zhū kǒng yáng ,wèi gōng  shang 。
 yuè xiù yāo , yuè míng tiáo 。
 yuè  huò ,shí yuè yǔn tuò 。
 zhī   háo ,    ,wèi gōng  qiú 。
èr zhī   tóng ,zài zuǎn  gōng ,yán   zōng ,xiàn jiān  gōng 。
 yuè  zhōng dòng  ,liù yuè shā  zhèn  。
 yuè zài  , yuè zài  ,jiǔ yuè zài  ,shí yuè  shuài   chuáng xià 。
qióng zhì xūn shǔ ,sāi xiàng jìn  。
jiē   zi ,yuē wèi gǎi suì ,  shì chù 。
liù yuè shí    , yuè hēng kuí  shū 。
 yuè  zǎo ,shí yuè huò dào 。
wèi  chūn jiǔ , jiè méi 寿shòu 。
 yuè shí guā , yuè duàn  ,jiǔ yuè shū  ,cǎi  xīn chū ,shí  nóng  。
jiǔ yuè zhù cháng  ,shí yuè   jià 。
shǔ  zhòng  ,  shū mài 。
jiē  nóng  , jià  tóng ,shàng  zhí gōng gōng 。
zhòu ěr  máo ,xiāo ěr suǒ táo 。
  chéng  , shǐ  bǎi  。
èr zhī  záo bīng chōng chōng ,sān zhī    líng yīn 。
 zhī   zǎo ,xiàn gāo  jiǔ 。
jiǔ yuè  shuāng ,shí yuè  chǎng 。
péng jiǔ  xiǎng ,yuē shā gāo yáng ,  gōng táng ,chēng   gōng ,wàn 寿shòu  jiāng !
shōu  
15

  》

  zhī   ,  yòu gǎi wéi  。
shì zi zhī guǎn  ,hái  shòu zi zhī càn  。
zhǎn kāi quán wén 
  zhī hǎo  ,  yòu gǎi zào  。
shì zi zhī guǎn  ,hái  shòu zi zhī càn  。
  zhī  [1] ,  yòu gǎi zuò  。
shì zi zhī guǎn  ,hái  shòu zi zhī càn  。
shōu  
16

shí yuè zhī jiāo 》

shí yuè zhī jiāo ,shuò yuè xīn mǎo 。 yǒu shí zhī , kǒng zhī chǒu 。 yuè ér wēi ,  ér wēi ;jīn  xià mín , kǒng zhī āi 。
 yuè gào xiōng , yòng  xíng 。 guó  zhèng , yòng  liáng 。 yuè ér shí , wéi  cháng ;  ér shí ,   zāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  zhèn diàn , níng  lìng 。bǎi chuān fèi téng ,shān zhǒng  bēng 。gāo àn wèi  ,shēn  wéi líng 。āi jīn zhī rén , cǎn  chéng ?
huáng  qīng shì ,fān wéi   。jiā  wéi zǎi ,zhòng yǔn shàn  。zōu zi nèi shǐ ,jué wéi   。 wéi shī shì ,  shān fāng chù 。
  huáng  , yuē  shí ? wéi  zuò ,   móu ?chè  qiáng  ,tián   lái 。yuē   qiāng ,  rán  。
huáng  kǒng shèng ,zuò dōu  xiàng 。 sān yǒu shì ,dǎn hóu duō cáng 。 yìn   lǎo , shǒu  wáng 。 yǒu chē  ,   xiàng 。
mǐn miǎn cóng shì , gǎn gào láo 。 zuì   ,chán kǒu xiāo xiāo 。xià mín zhī niè ,fěi jiàng  tiān 。zǔn  bèi zēng ,zhí jìng yóu rén 。
yōu yōu   , kǒng zhī mèi 。 fāng yǒu xiàn ,   yōu 。mín    ,   gǎn xiū 。tiān mìng  chè ,  gǎn xiào  yǒu   。
shōu  
17

绿  》

绿    ,绿  huáng  。
xīn zhī yōu  , wéi   !
zhǎn kāi quán wén 
绿    ,绿  huáng cháng 。
xīn zhī yōu  , wéi  wáng !
绿    , suǒ zhì  。
   rén ,  yóu [1] !
chī [2]  [3] ,   fēng 。
   rén ,shí huò  xīn !
shōu  
18

 fēng 》

   fēng ,wéi fēng   。jiāng kǒng jiāng  ,wéi    。
jiāng ān jiāng  , zhuǎn   。
   fēng ,wéi fēng  tuí 。jiāng kǒng jiāng  ,zhì   怀huái 。
jiāng ān jiāng  ,    。
zhǎn kāi quán wén 
   fēng ,wéi shān cuī wéi 。 cǎo   ,   wēi 。
wàng    ,  xiǎo yuàn 。
shōu  
19

  》

   tāng ,yǒng yuè yòng bīng 。 guó chéng cáo ,  nán xíng 。
cóng sūn zi zhòng ,píng chén  sòng 。   guī ,yōu xīn yǒu chōng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuán  yuán chù ?yuán sàng   ?  qiú zhī ? lín zhī xià 。
 shēng  kuò , zi chéng shuō 。zhí zi zhī shǒu , zi xié lǎo 。
 jiē kuò  ,  huó  。 jiē xún  ,  xìn  。
shōu  
20

 fēng 》

   fēng , yīn   。mǐn miǎn tóng xīn ,  yǒu  。
cǎi fēng cǎi fēi ,  xià  ? yīn  wéi , ěr tóng  。
zhǎn kāi quán wén 
háng dào chí chí ,zhōng xīn yǒu wéi 。 yuǎn  ěr ,báo sòng   。
shuí wèi   ? gān   。yàn ěr xīn hūn , xiōng   。
jīng  wèi zhuó ,shí shí [1] zhǐ [2]。yàn ěr xīn hūn ,  xiè  。
 shì  liáng ,   gǒu 。 gōng  yuè ,huáng   hòu !
jiù  shēn  ,fāng zhī zhōu zhī 。jiù  qiǎn  ,yǒng zhī yóu zhī 。
 yǒu  wáng ,mǐn miǎn qiú zhī 。fán mín yǒu sàng ,  qiú zhī 。
  néng  [3],fǎn   wèi chóu ,    ,jiǎ yòng  shòu 。
  kǒng   , ěr diān  。 shēng   ,    。
 yǒu zhǐ  ,   dōng 。yàn ěr xīn hūn ,   qióng 。
yǒu guāng [4]yǒu kuì ,    。 niàn  zhě ,  lái  [5]。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

shī jīng 

shī jīng shì zhōng guó  dài shī  kāi duān ,zuì zǎo    shī  zǒng  ,shōu  le 西 zhōu chū nián zhì chūn qiū zhōng  (qián 11shì  zhì qián 6shì  ) shī  ,gòng 311piān , zhōng 6piān wèi shēng shī , zhǐ yǒu biāo  ,méi yǒu nèi róng ,chēng wéi shēng shī liù piān (nán gāi 、bái huá huá shǔ 、yóu kāng 、chóng  、yóu  ),fǎn yìng le zhōu chū zhì zhōu wǎn  yuē  bǎi nián jiān  shè huì miàn mào 。

shī jīng 》 zuò zhě  míng jué   fen  jīng   kǎo zhèng ,chuán wèi yǐn   cǎi  、kǒng  biān dìng 。《shī jīng 》zài xiān qín shí  chēng wéi 《shī 》,huò   zhěng shù chēng 《shī sān bǎi 》。西 hàn shí bèi zūn wèi  jiā jīng diǎn ,shǐ chēng 《shī jīng 》,bìng 沿yán yòng zhì jīn 。shī jīng zài nèi róng shàng fèn wèi 《fēng 》、《 》、《sòng 》sān ge  fèn 。《fēng 》shì zhōu dài     yáo ;《 》shì zhōu rén  zhèng shēng  yuè ,yòu fēn 《xiǎo  》 《  》;《sòng 》shì zhōu wáng tíng  guì  zōng miào    yuè  ,yòu fēn wéi 《zhōu sòng 》、《 sòng 》 《shāng sòng 》。

kǒng  céng gài kuò 《shī jīng 》zōng zhǐ wèi “ xié ”,bìng jiào     《shī jīng 》 zuò wéi  yán 、 xíng  biāo zhǔn 。xiān qín zhū  zhōng ,yǐn yòng 《shī jīng 》zhě  duō , mèng  、xún  、  、zhuāng zi 、hán fēi  děng rén zài shuō  lùn zhèng shí ,duō yǐn shù 《shī jīng 》zhōng   zi  zēng qiáng shuō   。zhì hàn   shí ,《shī jīng 》bèi  jiā fèng wèi jīng diǎn ,chéng wéi 《liù jīng 》 《 jīng 》zhī  。

shī jīng 》nèi róng fēng  ,fǎn yìng le láo dòng  ài qíng 、zhàn zhēng  yáo  、   fǎn kàng 、fēng   hūn yīn 、   yàn huì ,shèn zhì tiān xiàng 、 mào 、dòng  、zhí  děng fāng fāng miàn miàn ,shì zhōu dài shè huì shēng huó   miàn jìng zi 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽