luó yǐn 」shī  quán  (460)shǒu )

1

fēng 》

 lùn píng   shān jiān ,
 xiàn fēng guāng jǐn bèi zhàn 。
zhǎn kāi quán wén 
cǎi  bǎi huā chéng  hòu ,
wèi shuí xīn  wèi shuí tián ?
shōu  
2

xuě 》

jǐn dào fēng nián ruì ,fēng nián shì ruò  。
cháng ān yǒu pín zhě ,wèi ruì   duō 。
3

xuě 》

  luó wén xià  xiāo , mén yán xiàng luò piān ráo 。cháo  zhǐ kǒng gāo  zhé ,
  chóu wén   yáo 。juē dòng  shū  fěn zhòng ,sǎo tíng sōng  dài  shāo 。
zhǎn kāi quán wén 
hán chuāng ā  xún shī  , piàn fēi lái zhǐ shàng xiāo 。
shōu  
4

 qiǎn 》

  gāo  shī  xiū ,
duō chóu duō hèn  yōu yōu 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì ,
míng  chóu lái míng  chóu 。
shōu  
5

liǔ 》

  qīng yān suǒ  lóu ,bàn chuí lán pàn bàn chuí gōu 。
míng nián gèng yǒu xīn tiáo zài ,rào luàn chūn fēng  wèi xiū 。
6

liǔ 》

 àn qíng lái sòng bié pín ,xiāng wēi xiāng   shèng chūn 。
 jiā fēi  yóu  dìng ,zhēng jiě chuí  bàn  rén 。
7

yīng  》

 hèn diāo lóng cuì  cán ,jiāng nán  nuǎn lǒng 西 hán 。
quàn jūn  yòng fēn míng  ,  fēn míng chū zhuǎn nán 。
8

西 shī 》

jiā guó xīng wáng  yǒu shí ,
 rén   yuàn 西 shī 。
zhǎn kāi quán wén 
西 shī ruò jiě qīng  guó ,
yuè guó wáng lái yòu shì shuí ?
shōu  
9

  》

luò jiǎo xīng  hàn dàn tiān , jiā huān xiào shè hóng yán 。yīng qīng xiè  zhū  qiè ,
jǐn xiě tán láng jǐn xiù piān 。xiāng zhàng  chéng pái yǎo tiǎo ,jīn zhēn 穿chuān  bài chán juān 。
zhǎn kāi quán wén 
tóng  lòu bào tiān jiàng xiǎo ,chóu chàng jiā  yòu  nián 。
shōu  
10

  》

yuè zhàng xīng fáng   kāi ,liǎng qíng wéi kǒng shǔ guāng cuī 。
shí rén  yòng 穿chuān zhēn dài ,méi de xīn qíng sòng qiǎo lái 。
11

gōng  》

qiǎo huà é méi  chū qún ,dāng shí rén dào 便biàn chéng ēn 。
jīng nián  jiàn jūn wáng miàn ,luò  huáng hūn kōng yǎn mén 。
12

huáng  》

  ē jiāo xiàng  qīng , zhōng tiān   nán míng 。jiě tōng yín hàn yīng   ,
cái chū kūn lún 便biàn  qīng 。gāo  shì gōng  dài xiǎo ,xiān rén zhàn dòu  chá qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
sān qiān nián hòu zhī shuí zài ,  láo jūn bào tài píng 。
shōu  
13

méi huā 》

 wáng zuì chù shí   ,zhào    jīn zhèng fán 。jīng   suí shān niǎo sàn ,
 fēng  gòng  rén yán 。chóu lián fěn yàn piāo   ,jìng ài hán xiāng  jiǔ zūn 。
zhǎn kāi quán wén 
  suǒ   hǎo xìn ,wéi rén chóu chàng yòu huáng hūn 。
shōu  
14

mián  huí  cài shì kūn zhòng 》

 nián liǎng  jǐn chéng yóu ,qián zhí dōng fēng hòu zhí qiū 。
fāng cǎo yǒu qíng jiē ài  ,hǎo yún  chǔ  zhē lóu 。
zhǎn kāi quán wén 
shān jiāng bié hèn  xīn duàn ,shuǐ dài  shēng  mèng liú 。
jīn  yīn jūn shì huí shǒu ,dàn yān qiáo   mián zhōu 。
shōu  
15

zèng  yún yīng 》

zhōng líng zuì bié shí  chūn ,zhòng jiàn yún yīng zhǎng shàng shēn 。
 wèi chéng míng qīng wèi jià , néng  shì   rén 。
16

zhú 》

 wài qīng yīn jiē yào lán ,xiǎo fēng jiāo jiá  láng gān 。
zi yóu  hòu zhī yīn shǎo ,fěn jié shuāng yún mán suì hán 。
17

yàn 》

  xián piào  , fáng yǎng  máo 。hàn fēi jīn  yuǎn ,  xìng liáng gāo 。
 jiǒng shuāng fēi  ,yān qíng duì  láo 。yóu shèng huáng què zài ,  shì péng hāo 。
18

qiǎn xìng 》

qīng yún   tōng ,guī  nài zhǎng méng 。lǎo kǒng  fāng  ,qióng yōu jiǔ zhǎn kōng 。
 kān  luàn hòu ,gèng  shì fēi zhōng 。cháng duǎn zāo  xiào ,huí tóu  diào wēng 。
19

 dān 》

yàn duō yān zhòng  kāi nán ,hóng ruǐ dāng xīn   tán 。gōng  zuì guī dēng xià jiàn ,
měi rén cháo chā jìng zhōng kàn 。dāng tíng shǐ jué chūn fēng guì ,dài  fāng zhī guó  hán 。
zhǎn kāi quán wén 
 wǎn gèng jiāng  suǒ shì ,tài zhēn   píng lán gān 。
shōu  
20

gǎn nòng hóu rén  zhū  》

shí èr sān nián jiù shì  ,  yān yuè nài xiāng wéi 。
  mǎi   sūn nòng , xiào jūn wáng 便biàn zhe fēi 。
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

luó yǐn 

luó yǐn (833nián -909nián ), zhāo jiàn ,xīn chéng (jīn zhè jiāng shěng háng zhōu shì  yáng  xīn dēng zhèn )rén ,táng   dài shí  shī rén 、wén xué jiā 、 xiǎng jiā 。

 zhōng shí sān nián (gōng yuán 859nián ) zhì jīng shī ,yīng jìn shì shì ,  nián   。xián tōng  nián (gōng yuán 867nián )nǎi  biān  wén wèi 《chán shū 》, wèi tǒng zhì jiē  suǒ zēng  ,suǒ  luó gǔn zèng shī shuō :“chán shū suī shèng  míng xiū ”。hòu lái yòu duàn duàn   kǎo le  nián ,zǒng gòng kǎo le shí duō  , chēng “shí èr sān nián jiù shì  ”,zuì zhōng hái shì shā  ér guī ,shǐ chēng “shí shàng   ”。huáng cháo   hòu , luàn yǐn  jiǔ huà shān ,guāng  sān nián (gōng yuán 887nián ),55suì shí guī xiāng   yuè wáng qián liú  rèn qián táng lìng 、 xūn láng zhōng 、 shì zhōng děng zhí 。gōng yuán 909nián ( dài hòu liáng kāi píng sān nián ) shì ,xiǎng nián 77suì 。

zhe yǒu 《chán shū 》 《tài píng liǎng tóng shū 》děng , xiǎng shǔ  dào jiā , shū nǎi zài    liàn chū  tào gōng tiān xià rén 使shǐ yòng  “tài píng kuāng  shù ”,shì luàn shì zhōng huáng lǎo  xiǎng  xīng  zhǎn  chǎn  。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽