yuán hào wèn 」shī  quán  (476)shǒu )

1

  ér · yuán lóng 》

 yuán lóng 、jiù jiā  hǎi , yīng nián bìn shuāi gǎo 。piān piān zhú  ér tóng  ,jīng ér hàn jiāng guī bào 。guī  zǎo 。huáng jīn yìn 、zhēng 西   zhū láng le 。hóng yún xiān dǎo 。miǎo qiān   chūn ,nóng xūn  rǎn ,chūn   qīng dǎo 。西  shàng , jìng xiū méi cuì sǎo 。 shī céng  shuí dào 。 tíng wèi    jǐn ,wàng duàn 绿  chūn cǎo 。jūn qiě dào 。rén jiān shì 、 míng  shì huān yóu hǎo 。fēng liú wèi lǎo 。yuē kuǎn duàn suí chē ,chī  zài jiǔ ,yíng  shuāng líng dào 。
2

lùn shī sān shí shǒu  》

jiǒng  xiāng réng   qián ,chàng chóu   jiàn qián xián 。
zòng héng  yǒu líng yún  , yǎng suí rén   lián 。
3

lùn shī sān shí shǒu 》

hàn yáo wèi shén jiǔ fēn yún ,zhèng   rén   lùn 。
shuí shì shī zhōng shū záo shǒu ,zàn jiào jīng wèi  qīng hún 。
4

lùn shī sān shí shǒu 》

kāng kǎi  yáo jué  chuán ,qióng    běn tiān rán 。
zhōng zhōu wàn  yīng xióng  , dào yīn shān chì  chuān 。
5

lùn shī sān shí shǒu 》

wàn  wén zhāng yǒu tǎn  ,zòng héng shuí shì  chuān  ?
zhēn shū   jīn rén yǎn ,ér bèi cóng jiào guǐ huà  。
6

lùn shī sān shí shǒu 》

qiē qiē qiū chóng wàn  qíng ,dēng qián shān guǐ lèi zòng héng 。
jiàn  chūn hǎo  rén  ,jiā àn táo huā jǐn làng shēng 。
7

lùn shī sān shí shǒu 》

wàn  yōu rén zài jiàn ā ,bǎi nián  fèn jìng   ?
 rén shuō  tiān suí zi ,chūn cǎo shū yíng jiào  duō 。
8

lùn shī sān shí shǒu 》

xiè  fēng róng yìng  jīn , yuán shuí shì liǔ zhōu shēn ?
zhū xián    yīn zài ,què shì dāng nián   xīn 。
9

lùn shī sān shí shǒu 》

jiǒng  xiāng réng   qián ,chàng chóu   jiàn qián xián 。
zòng héng zhèng yǒu líng yún zhì , yǎng suí rén   lián 。
10

lùn shī sān shí shǒu 》

 xué  huāng xiǎo shuō  ,pái xié    shī  ?
jīn rén  xiào  rén zhuō ,chú què  yán dōu  zhī 。
11

lùn shī sān shí shǒu 》

luàn hòu xuán dōu shī   ,kàn huā shī zài zhǐ kān bēi 。
liú láng  shì rén jiān  ,wǎng xiàng dōng fēng yuàn  kuí 。
12

lùn shī sān shí shǒu 》

jīn  hóng   yàn pín ,jīng zhēn   shòu xiān chén ?
 mén guǒ yǒu zhōng chén zài ,kěn fàng  shī bǎi tài xīn ?
13

lùn shī sān shí shǒu 》

pái   zhāng    ,fān       。
shǎo líng  yǒu lián chéng  ,zhēng nài wēi zhī shí   ?
14

lùn shī sān shí shǒu 》

  tiān rán wàn  xīn ,háo huá luò jǐn jiàn zhēn chún 。
nán chuāng bái   huáng shàng ,wèi hài yuān míng shì jìn rén 。
15

lùn shī sān shí shǒu 》

cáo liú zuò xiào  shēng fēng , hǎi  rén jiǎo liǎng xióng 。
  bīng zhōu liú yuè shí , jiào héng shuò jiàn ān zhōng 。
16

lùn shī sān shí shǒu 》

 xià fēng liú zài jìn duō ,zhuàng 怀huái yóu jiàn quē   。
fēng yún ruò hèn zhāng huà shǎo ,wēn  xīn shēng nài ěr  ?
17

lùn shī sān shí shǒu 》

zòng héng shī  jiàn gāo qíng ,  néng jiāo kuài lěi píng 。
lǎo ruǎn  kuáng shuí huì de ,chū mén  xiào  jiāng héng 。
18

lùn shī sān shí shǒu 》

xīn huà xīn shēng zǒng shī zhēn ,wén zhāng réng  jiàn wéi rén 。
gāo qíng qiān  xián   ,zhēng xìn ān rén bài  chén !
19

lùn shī sān shí shǒu 》

chén sòng héng chí hàn  chǎng ,fēng liú chū  fèi  liáng 。
lùn gōng ruò zhǔn píng   , zhe huáng jīn zhù zi áng 。
20

lùn shī sān shí shǒu 》

dòu  kuā duō fèi lǎn guān , wén yóu hèn rǒng  pān 。
xīn shēng zhǐ yào chuán xīn le ,  lán fān  shì nán 。
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

yuán hào wèn 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽