」shī  quán  (238)shǒu )

1

yàn mén tài shǒu xíng 》

hēi yún  chéng chéng  cuī ,jiǎ guāng xiàng  jīn lín kāi 。
jiǎo shēng mǎn tiān qiū   ,sāi shàng yàn zhī níng   。
zhǎn kāi quán wén 
bàn juǎn hóng  lín  shuǐ ,shuāng zhòng  hán shēng   。
bào jūn huáng jīn tái shàng  , xié  lóng wèi jūn  !
shōu  
2

qiāng jìn jiǔ ·liú  zhōng 》

liú  zhōng ,  nóng ,xiǎo cáo jiǔ  zhēn zhū hóng 。
pēng lóng páo fèng  zhī  ,luó wéi xiù  wéi xiāng fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
chuī lóng  , tuó  ;hào 齿chǐ  , yāo  。
kuàng shì qīng chūn  jiāng  ,táo huā luàn luò  hóng  。
quàn jūn zhōng  mǐng dǐng zuì ,jiǔ  dào liú líng fén shàng  !
shōu  
3

 xiǎo xiǎo  》

yōu lán  ,  yǎn 。
  jié tóng xīn ,
zhǎn kāi quán wén 
yān huā  kān jiǎn 。
cǎo  yīn ,sōng  gài 。
fēng wèi shang ,shuǐ wèi pèi 。
yóu  chē , xiāng dài 。
lěng cuì zhú ,láo guāng cǎi 。
西 líng xià ,fēng chuī  。
shōu  
4

nǎo gōng 》

sòng  chóu kōng duàn ,jiāo ráo fěn  hóng 。 shēng chūn cǎo  ,mén yǎn xìng huā cóng 。
zhù kǒu yīng táo xiǎo ,tiān méi guì  nóng 。xiǎo lián zhuāng xiù  , zhàng jiǎn xiāng tǒng 。
zhǎn kāi quán wén 
diàn jìng fēi  què ,jiāng  huà shuǐ hóng 。 tuó shū  fèng ,yāo niǎo dài jīn chóng 。
 ruò hán qīng  ,    rōng 。yuè fèn é dài  ,huā   zhū róng 。
 zhòng  pán  ,yāo qīng zhà  fēng 。 shū  dòu kòu ,yǐn  xiào  róng 。
 suǒ zhū  xiá ,xiū kāi fěi cuì lóng 。nòng zhū jīng hàn yàn ,shāo  yǐn  fēng 。
zuì xié pāo hóng wǎng ,dān luó guà 绿 méng 。shù qián jiào chà  ,mǎi yào wèn  cóng .
yún liǎn ān xié yàn , dēng xiǎng mèng xióng 。cháng zǎn fēi shù zhú ,xián  shì zhāng gōng 。
wǎn shù  xīn dié ,cán   duàn hóng 。 shí tián  xiè ,jīn  záo kōng tóng 。
xiù  qiān zhǎng màn ,luó qún jié duǎn fēng 。xīn yáo    , chū shì fēi lóng 。
jǐng kǎn lín qīng  ,mén  zhuì bái tóng 。wēi huā kāi  jìng ,xiàng  yìn  zōng 。
dài mào dīng lián báo ,liú  dié shàn hōng 。xiàng chuáng yuán  bǎi ,yáo  juǎn xiāng cōng 。
 guǎn yín cháo huǎng ,fāng láo luò  fēng 。 nán shēng chǔ xiàng ,zhī   jīn yōng 。
guī jiǎ kāi píng  ,é máo shèn  nóng 。huáng tíng liú wèi guàn ,绿 shù yǎng hán féng 。
 chàng xīng xuán liǔ ,    tóng 。huáng é chū chū zuò ,chǒng mèi shǐ xiāng cóng 。
 lèi chuí lán jìn ,qiū  sǎo  lóng 。chuī shēng fān jiù yǐn , jiǔ dài xīn fēng 。
duǎn pèi chóu tián  ,zhǎng xián yuàn xuē sōng 。 chí mián   ,xiǎo  shuì  tóng 。
 fèng cǎn shuāng 线xiàn ,gōu tāo biàn  zǒng 。shǔ yān fēi zhòng jǐn ,xiá  jiàn qīng róng 。
 jìng xiū wēn jiào ,xūn   jiǎ chōng 。 shēng  ǒu xià ,rén zài shí lián zhōng 。
hán shuǐ wān é cuì ,dēng lóu xuǎn  zōng 。使shǐ jūn    ,yuán lìng zhù lín qióng 。
guì huǒ liú  nuǎn ,jīn   zhù tōng 。chūn chí wáng  tài ,yīng zhuàn xiè niáng yōng 。
 lòu sān xīng shǔ ,tóng jiē   féng 。 zhū fáng dǎn qiè ,yín  zhèn xīn sōng 。
tiào tuō kàn nián mìng ,  dào  xiōng 。wáng shí yīng   , wèi zài sān gōng 。
   yún  ,duō fāng dài yào wēng 。 yīn qīng niǎo sòng ,náng yòng jiàng shā fèng 。
hàn yuàn xún guān liǔ , qiáo  jìn zhōng 。yuè míng zhōng  jué ,yīng xiào huà táng kōng 。
shōu  
5

nǎo gōng 》

sòng  chóu kōng duàn ,jiāo ráo fěn  hóng 。
 shēng chūn cǎo  ,mén yǎn xìng huā cóng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhù kǒu yīng táo xiǎo ,tiān méi guì  nóng 。
xiǎo lián zhuāng xiù  , zhàng jiǎn xiāng tǒng 。
diàn jìng fēi  què ,jiāng  huà shuǐ hóng 。
 tuó shū  fèng ,yāo niǎo dài jīn chóng 。
 ruò hán qīng  ,    rōng 。
yuè fèn é dài  ,huā   zhū róng 。
 zhòng  pán  ,yāo qīng zhà  fēng 。
 shū  dòu kòu ,yǐn  xiào  róng 。
 suǒ zhū  xiá ,xiū kāi fěi cuì lóng 。
nòng zhū jīng hàn yàn ,shāo  yǐn  fēng 。
zuì xié pāo hóng wǎng ,dān luó guà 绿 méng 。
shù qián jiào chà  ,mǎi yào wèn  cóng 。
yún liǎn ān xié yàn , dēng xiǎng mèng xióng 。
cháng zǎn fēi shù zhú ,xián  shì zhāng gōng 。
wǎn shù  xīn dié ,cán   duàn hóng 。
 shí tián  xiè ,jīn  záo kōng tóng 。
xiù  qiān zhǎng màn ,luó qún jié duǎn fēng 。
xīn yáo    , chū shì fēi lóng 。
jǐng kǎn lín qīng  ,mén  zhuì bái tóng 。
wēi huā kāi  jìng ,xiàng  yìn  zōng 。
dài mào dīng lián báo ,liú  dié shàn hōng 。
xiàng chuáng yuán  bǎi ,yáo  juǎn xiāng cōng 。
 guǎn yín cháo huǎng ,fāng láo luò  fēng 。
 nán shēng chǔ xiàng ,zhī   jīn yōng 。
guī jiǎ kāi píng  ,é máo shèn  nóng 。
huáng tíng liú wèi guàn ,绿 shù yǎng hán féng 。
 chàng xīng xuán liǔ ,    tóng 。
huáng é chū chū zuò ,chǒng mèi shǐ xiāng cóng 。
 lèi chuí lán jìn ,qiū  sǎo  lóng 。
chuī shēng fān jiù yǐn , jiǔ dài xīn fēng 。
duǎn pèi chóu tián  ,zhǎng xián yuàn xuē sōng 。
 chí mián   ,xiǎo  shuì  tóng 。
 fèng zān shuāng 线xiàn ,gōu tāo biàn  zǒng 。
shǔ yān fēi zhòng jǐn ,xiá  jiàn qīng róng 。
 jìng xiū wēn jiào ,xūn   jiǎ chōng 。
 shēng  ǒu xià ,rén zài shí lián zhōng 。
hán shuǐ wān é cuì ,dēng lóu xùn  zōng 。
使shǐ jūn    ,yuán lìng zhù lín qióng 。
guì huǒ liú  nuǎn ,jīn   zhù tōng 。
chūn chí wáng  tài ,yīng zhuàn xiè niáng yōng 。
 lòu sān xīng shǔ ,tóng jiē   féng 。
 zhū fáng dǎn qiè ,yín  zhèn xīn sōng 。
tiào tuō kàn nián mìng ,  dào  xiōng 。
wáng shí yīng   , wèi zài sān gōng 。
   yún  ,duō fāng dài yào wēng 。
 yīn qīng niǎo sòng ,náng yòng jiàng shā fèng 。
hàn yuàn xún guān liǔ , qiáo  jìn zhōng 。
yuè míng zhōng  jué ,yīng xiào huà táng kōng 。
shōu  
6

jīn tóng xiān rén  hàn  》

mào líng liú láng qiū fēng  , wén   xiǎo   。
huà lán guì shù xuán qiū xiāng ,sān shí liù gōng  huā  。
zhǎn kāi quán wén 
wèi guān qiān chē zhǐ qiān  ,dōng guān suān fēng shè móu  。
kōng jiāng hàn yuè chū gōng mén , jūn qīng lèi  qiān shuǐ 。
shuāi lán sòng  xián yáng dào ,tiān ruò yǒu qíng tiān  lǎo 。
xié pán  chū yuè huāng liáng ,wèi chéng  yuǎn  shēng xiǎo 。
shōu  
7

nán yuán 》

fāng lǐng huì dài zhé jiǎo jīn , ruò  lǎo lán sháo chūn 。nán shān xuē xiù lán   ,
xiǎo  guī  fēi liáng yún 。shú xìng nuǎn xiāng   lǎo ,cǎo shāo zhú zhà suǒ chí hén 。
zhǎn kāi quán wén 
zhèng gōng xiāng lǎo kāi jiǔ zūn ,zuò fàn chǔ zòu yín zhāo hún 。
shōu  
8

nán yuán shí sān shǒu ·  》

nán ér   dài  gōu ,shōu  guān shān  shí zhōu 。
qǐng jūn zàn shàng líng yān  ,ruò  shū shēng wàn  hòu 。
9

 shī 》

  shā  xuě ,yān shān yuè shì gōu 。
 dāng jīn luò nǎo ,kuài zǒu  qīng qiū 。
10

tiān shàng yáo 》

tiān   zhuǎn piào huí xīng ,yín  liú yún xué shuǐ shēng 。
 gōng guì shù huā wèi luò ,xiān qiè cǎi xiāng chuí pèi yīng 。
zhǎn kāi quán wén 
qín fēi juàn lián běi chuāng xiǎo ,chuāng qián zhí tóng qīng fèng xiǎo 。
wáng  chuī shēng é guǎn zhǎng , lóng gēng yān zhǒng yáo cǎo 。
fěn xiá hóng shòu ǒu  qún ,qīng zhōu  shí lán sháo chūn 。
dōng zhǐ   néng zǒu  ,hǎi chén xīn shēng shí shān xià 。
shōu  
11

 shī èr shí sān shǒu 》

lóng  tiē lián qián ,yín  bái  yān 。
 rén zhī jǐn chàn ,shuí wèi zhù jīn biān 。
zhǎn kāi quán wén 
 yuè cǎo gēn tián ,tiān jiē xuě shì yán 。
wèi zhī kǒu yìng ruǎn ,xiān    xián 。
  zhōu tiān  , chē shàng  shān 。
míng zōu  fèng yuàn ,chì  zuì chéng ēn 。
  fēi fán  ,fáng xīng běn shì jīng 。
xiàng qián qiāo shòu  ,yóu  dài tóng shēng 。
  shā  xuě ,yān shān yuè shì gōu 。
 dāng jīn luò nǎo ,kuài zǒu  qīng qiū 。
   chá  , máo   huā 。
liè jiāo zhū  luò , duàn  zhǎng  。
西  jiǔ jiāng lán ,dōng wáng fàn  gàn 。
jūn wáng ruò yàn  ,shuí wèi  chē yuán ?
chì   rén yòng ,dāng     。
 wén guǒ xià  ,  rèn mán ér 。
cuī bǎng   jiāng [1],shén zhuī  xiàng fēng 。
jūn wáng [2]jīn jiě jiàn , chǔ zhú yīng xióng ?
nèi   gōng rén ,yín jiān   lín 。
 shí yán bǎn shàng ,cèng dèng  fēng chén 。
 zhú chū zǎn ěr ,táo huā wèi shàng shēn 。
 shí  jiǎo zhèn ,qiān  jiè jiāng jūn 。
bǎo jué shuí jiā  ,zhǎng wén xiá  xiāng 。
duī jīn mǎi jùn  ,jiāng sòng chǔ xiāng wáng 。
xiāng  zhě luó xīn ,pán lóng  dēng lín 。
huí kàn nán  shàng ,shuí dào  féng chūn ?
 cóng huán gōng liè , néng   wēi ?
 zhāo gōu lǒng chū ,kàn   yún fēi 。
táng jiàn zhǎn suí gōng ,quán máo shǔ tài zōng 。
 xián jīn jiǎ zhòng ,qiě  zhuō piāo fēng 。
bái tiě cuò qīng  ,zhēn jiān luò  shā 。
shì rén lián xiǎo jǐng ,jīn liè wèi cháng  。
  xiàng qián kàn ,xuán máo zài  jiān 。
zhǐ jīn póu bái cǎo ,   qīng shān ?
xiāo  tuó jīng  ,yuán cóng zhú guó lái 。
kōng zhī yǒu shàn xiāng , jiě zǒu zhāng tái 。
chóng wéi  yàn wěi ,bǎo jiàn shì  cháng 。
 qiú qiān  jiǎo ,xiān cǎi yǎn zhōng guāng 。
zàn  téng huáng  ,xiān rén shàng cǎi lóu 。
 biān    , shì zhé gāo zhōu ?
hàn xuè dào wáng jiā ,suí luán hàn   。
shǎo jūn  hǎi shàng ,rén jiàn shì qīng luó 。
  ài shén xiān ,shāo jīn   yān 。
jiù zhōng jiē ròu  , jiě shàng qīng tiān 。
shōu  
12

zhì jiǔ xíng 》

líng luò  chí  bēi jiǔ ,zhǔ rén fèng shāng  cháng 寿shòu 。
zhǔ  西 yóu kùn  guī ,jiā rén zhé duàn mén qián liǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
 wén  zhōu  zuò xīn fēng  ,tiān huāng  lǎo  rén shí 。
kōng jiāng jiān shàng liǎng xíng shū ,zhí fàn lóng yán qǐng ēn  。
 yǒu  hún zhāo   ,xióng   shēng tiān xià bái 。
shào nián xīn shì dāng  yún ,shuí niàn yōu hán zuò  è 。
shōu  
13

zhì jiǔ xíng 》

líng luò  chí  bēi jiǔ ,zhǔ rén fèng shāng  cháng 寿shòu 。
zhǔ  西 yóu kùn  guī ,jiā rén zhé duàn mén qián liǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
 wén  zhōu  zuò xīn fēng  ,tiān huāng  lǎo  rén shí 。
kōng jiāng jiān shàng liǎng xíng shū ,zhí fàn lóng yán qǐng ēn  。
 yǒu  hún zhāo   ,xióng   shēng tiān xià bái 。
shào nián xīn shì dāng  yún ,shuí niàn yōu hán zuò  è 。
shōu  
14

lǎo  cǎi   》

cǎi  cǎi   shuǐ  ,zuó zuò  yáo  hào  。
lǎo   hán lóng wèi chóu ,lán  shuǐ   qīng bái 。
zhǎn kāi quán wén 
  gāng tóu shí zhēn zi , juān kǒu xuè lǎo  lèi 。
lán  zhī shuǐ yàn shēng rén ,shēn  qiān nián hèn  shuǐ 。
xié shān bǎi fēng   xiào ,quán jiǎo guà shéng qīng niǎo niǎo 。
cūn hán bái  niàn jiāo yīng , tái shí dèng xuán cháng cǎo 。
shōu  
15

lǎo  cǎi   》

cǎi  cǎi   shuǐ  ,zuó zuò  yáo  hào  。
lǎo   hán lóng wèi chóu ,lán  shuǐ   qīng bái 。
zhǎn kāi quán wén 
  gāng tóu shí zhēn zi , juān kǒu xuè lǎo  lèi 。
lán  zhī shuǐ yàn shēng rén ,shēn  qiān nián hèn  shuǐ 。
xié shān bǎi fēng   xiào ,quán jiǎo guà shéng qīng niǎo niǎo 。
cūn hán bái  niàn jiāo yīng , tái shí dèng xuán cháng cǎo 。
shōu  
16

qiū lái 》

tóng fēng jīng xīn zhuàng shì  ,shuāi dēng luò wěi  hán  。
shuí kàn qīng jiǎn  biān shū , qiǎn huā chóng fěn kōng  ?
zhǎn kāi quán wén 
 qiān jīn  cháng yīng zhí , lěng xiāng hún diào shū  。
qiū fén guǐ chàng bào jiā shī ,hèn xuè qiān nián  zhōng  。
shōu  
17

 píng kōng hóu yǐn 》

  shǔ tóng zhāng gāo qiū ,kòng bái níng yún tuí  liú 。
jiāng é  zhú   chóu , píng zhōng guó dàn kōng hóu 。
zhǎn kāi quán wén 
kūn shān  suì fèng huáng jiào , róng   xiāng lán xiào 。
shí èr mén qián róng lěng guāng ,èr shí sān  dòng  huáng 。
  liàn shí  tiān chù ,shí  tiān jīng dòu qiū  。
mèng  kūn shān jiào shén  ,lǎo  tiào  shòu jiāo  。
 zhì  mián  guì shù , jiǎo xié fēi 湿shī hán  。
shōu  
18

gǎn fěng liù shǒu 》

rén xián chūn dàng dàng ,zhàng nuǎn xiāng yáng yáng 。
fēi guāng rǎn yōu hóng ,kuā jiāo lái dòng fáng 。
zhǎn kāi quán wén 
   jīn shé ,tóng zhú luó huā chuáng 。
yǎn zhú chūn míng zuì ,fěn suí lèi  huáng 。
wáng  xià  lái , zhǎo míng yuān yāng 。
yān zhī cháng chē zhuǎn ,  xún jiǔ fāng 。
 fēng chuī shuò hán ,shā jīng qín  zhé 。
 yǐng zhú kōng tiān ,huà   qīng jié 。
shǔ shū qiū xìn duàn ,hēi shuǐ cháo  yàn 。
jiāo hún cóng huí fēng , chù xuán xiāng yuè 。
    chén ,sēn sēn biān shì  。
tiān jiào   zhàn ,xiǎo yún jiē xuè  。
 rén xié hàn  ,jiàn  náng jīn guó 。
 cán jīn yìn zhòng ,liáng qiāng yāo jiān  。
xún xún xiāng mén lǎo ,zuó  shì fēng  。
zǒu  qiǎn shū xūn ,shuí néng fēn fěn  ?
qīng mén fàng dàn  ,  lián kōng jiāo 。
 nián  jiā  , zhuāng ān shàng yáo 。
  zǒu quǎn guī ,lái lái zuò pēng gāo 。
qiān jīn  liǎo zhuàn ,háo ròu chēng pán sāo 。
shì wèn shuí jiā  ,nǎi lǎo néng pèi dāo 。
西 shān bái gài xià ,xián jùn hán xiāo xiāo 。
xiǎo  xuàn hán  ,shì bēi tuán shān fēng 。
qiū liáng jīng hàn 殿diàn ,bān zi  shuāi hóng 。
běn   niǎn  , jiàn  kōng gōng 。
yāo jié pèi zhū duàn ,huī dié shēng yīn sōng 。
dié fēi hóng fěn tái ,liǔ sǎo chuī shēng dào 。
shí  xuán  tíng ,jiǔ qiū  shuāi cǎo 。
diào  sòng fēng zhuǎn ,bēi chí bái  xiǎo 。
shuǐ yàn jié xiāng  ,líng  yìng qīng zhào 。
(cao fēng )méng  huā mǎn ,chūn hūn nòng cháng xiào 。
wéi chóu  huā luò ,  shì shuāi dào 。
 jiù wéi xiāo hún ,nán shān zuò bēi qiào 。
shōu  
19

gǎn fěng liù shǒu 》

rén jiān chūn dàng dàng ,zhàng nuǎn xiāng yáng yáng 。fēi guāng rǎn yōu hóng ,kuā jiāo lái dòng fáng 。
   jīn shé ,tóng zhú luó huā chuáng 。yǎn zhú chūn míng zuì ,fěn suí lèi  huáng 。
zhǎn kāi quán wén 
wáng  xià  lái , zhǎo míng yuān yāng 。yān zhī cháng chē zhuǎn ,  xún jiǔ fāng 。
 fēng chuī shuò hán ,shā jīng qín  zhé 。 yǐng zhú kōng tiān ,huà   qīng jié 。
shǔ shū qiū xìn duàn ,hēi shuǐ cháo  yàn 。jiāo hún cóng huí fēng , chù xuán xiāng yuè 。
    chén ,sēn sēn biān shì  。tiān jiào   zhàn ,xiǎo yún jiē xuè  。
 rén xié hàn  ,jiàn  náng jīn guó 。 cán jīn yìn zhòng ,liàng qiàng yāo jiān  。
xún xún xiāng mén lǎo ,zuó  shì fēng  。zǒu  qiǎn shū xūn ,shuí néng fēn fěn  。
qīng mén fàng dàn  ,  lián kōng jiāo 。 nián  jiā  , zhuāng ān shàng yáo 。
  zǒu quǎn guī ,lái lái zuò pēng gāo 。qiān jīn  liǎo zhuàn , ròu chēng pán sāo 。
shì wèn shuí jiā  ,nǎi lǎo néng pèi dāo 。西 shān bái gài xià ,xián jùn hán xiāo xiāo 。
xiǎo  xuàn hán  ,shì bēi tuán shān fēng 。qiū liáng jīng hàn 殿diàn ,bān zi  shuāi hóng 。
běn   niǎn  , jiàn  kōng gōng 。yāo jié pèi zhū duàn ,huī dié shēng yīn sōng 。
dié fēi hóng fěn tái ,liǔ sǎo chuī shēng dào 。shí  xuán  tíng ,jiǔ qiū  shuāi cǎo 。
diào  sòng fēng zhuǎn ,bēi chí bái  xiǎo 。shuǐ yàn jié xiāng  ,líng  yìng qīng zhào 。
méng  huā mǎn ,chūn hūn nòng cháng xiào 。wéi chóu  huā luò ,  shì shuāi dào 。
 jiù wéi xiāo hún ,nán shān zuò bēi qiào 。
shōu  
20

qín wáng yǐn jiǔ 》

qín wáng   yóu   ,jiàn guāng zhào kōng tiān   。
  qiāo    shēng ,jié huī fēi jǐn  jīn píng 。
zhǎn kāi quán wén 
lóng tóu xiè jiǔ yāo jiǔ xīng ,jīn cáo    chéng chéng 。
dòng tíng  jiǎo lái chuī shēng ,jiǔ hān  yuè 使shǐ dào xíng 。
yín yún zhì zhì yáo 殿diàn míng ,gōng mén zhǎng shì bào  gēng 。
huā lóu  fèng shēng jiāo níng ,hǎi xiāo hóng wén xiāng qiǎn qīng ,
huáng é diē  qiān nián gōng 。xiān rén zhú shù  yān qīng ,
qīng qín zuì yǎn lèi hóng hóng 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

  

  yuē gōng yuán 791nián -yuē 817nián ), cháng  ,hàn  ,táng dài  nán  chāng (jīn  nán luò yáng  yáng xiàn )rén ,jiā   chāng chāng  ,hòu shì chēng  chāng  ,shì táng zōng shì zhèng wáng  liàng hòu  。yǒu “shī guǐ ”zhī chēng ,shì  “shī shèng ”  、“shī xiān ” bái 、“shī  ”wáng wéi xiāng  míng  táng dài zhù míng shī rén 。yǒu 《yàn mén tài shǒu xíng 》、《 píng kōng hóu yǐn 》děng míng piān 。zhe yǒu 《chāng   》。

  shì zhōng táng  làng màn zhǔ  shī rén ,  bái 、 shāng yǐn chēng wéi táng dài sān  。shì zhōng táng dào wǎn táng shī fēng zhuǎn biàn     dài biǎo zhě 。 suǒ xiě  shī  duō shì kǎi tàn shēng  féng shí  nèi xīn  mèn ,shū  duì  xiǎng 、bào   zhuī qiú ;duì dāng shí fān zhèn   、huàn guān zhuān quán  rén mín suǒ shòu  cán   xuē dōu yǒu suǒ fǎn yìng 。liú xià le “hēi yún  chéng chéng  cuī ”,“xióng   shēng tiān xià bái ”,“tiān ruò yǒu qíng tiān  lǎo ”děng qiān  jiā  。

   shī zuò xiǎng xiàng  wéi fēng  ,jīng cháng yìng yòng shén huà chuán shuō lái tuō   jīn ,suǒ  hòu rén cháng chēng  wèi “guǐ cái ”,“shī guǐ ”,chuàng zuò  shī wén wèi “guǐ xiān zhī  ”。yǒu “‘tài bái xiān cái ,zhǎng  guǐ cái ’zhī shuō 。  shì   yuán  bái zhī hòu ,zhōng guó wén xué shǐ shàng yòu  wèi  xiǎng shèng   làng màn zhǔ  shī rén 。

  yīn cháng     gǎn shāng ,jiāo   yín  shēng huó fāng shì ,yuán   nián (813nián )yīn bìng   fèng  láng huí chāng  ,27suì yīng nián zǎo shì 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽