cuī  」shī  quán  (5)shǒu )

1

  chéng nán zhuāng 》

 nián jīn   mén zhōng ,
rén miàn táo huā xiāng yìng hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
rén miàn  zhī  chǔ  ,
táo huā  jiù xiào chūn fēng 。
shōu  
2

 yuè shuǐ biān liǔ 》

jié gēn tǐng   ,chuí yǐng  qīng qiǎn 。shuì liǎn hán wèi kāi ,lǎn yāo qíng gèng ruǎn 。
yáo kōng tiáo  zhòng , shuǐ dài fāng zhǎn 。shì zuì yān jǐng níng , chóu yuè  xuàn 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhǎng   kǒng ,zhī ruò qín jīng jiàn 。zhǎng bié  duō qíng ,hán chūn rèn pān qiān 。
shōu  
3

jùn zhāi sān yuè xià xún zuò 》

chūn shì   xiē ,chí táng kuàng yōu xún 。cán hóng   zhuì ,nèn 绿 jiān qiǎn shēn 。
yǎn yǎng juǎn fāng  ,  ài xīn yīn 。móu chūn wèi  jìng ,xià chū  jiàn qīn 。
4

sān yuè   péi péi dài  fàn cháng shā dōng  》

shàng   fēng jǐng ,fāng chén  yuǎn jiōng 。cǎi zhōu  fàn dàng ,xiù  xià pīng tíng 。
lín shù huí cōng qiàn ,shēng   yǎo míng 。 guāng  fěi cuì ,cǎo  zuì qīng tíng 。
zhǎn kāi quán wén 
niǎo nòng tóng huā  , fān   píng 。cóng jīn liú shèng huì ,shuí kàn huà lán tíng 。
shōu  
5

shān   shí jìng 》

 fēng kāi shí jìng ,rén shuō  shān  。 xiàng xiān  yǐn ,qín qíng zhǐ   。
jǐng dāng yān  xiē ,xīn  jǐn líng  。wǎn zhuǎn  chéng cǎi , suō fèng   。
zhǎn kāi quán wén 
 yán    ,zài   tiān  。yīng xiào hàn yīn zhě ,zhōng cháo yǐn bài  。
shōu  
guān  zuò zhě 

cuī  

cuī  (772—846nián ), yīn gōng ,táng dài  líng (jīn  běi dìng zhōu )rén ,shēng píng shì   xiáng ,táng dài shī rén 。gōng yuán 796nián (zhēn yuán shí èr nián )dēng  (jìn shì   )。gōng yuán 829nián (tài  sān nián )wèi jīng zhào yǐn ,tóng nián wèi  shǐ dài  、广guǎng nán jié  使shǐ 。 shī shī fēng jīng liàn wǎn  ,  qīng xīn 。《quán táng shī 》cún shī liù shǒu ,jiē shì jiā zuò ,yóu  《  chéng nán zhuāng 》liú chuán zuì 广guǎng ,kuài zhì rén kǒu ,yǒu  gòng shǎng 。gāi shī  “rén miàn táo huā , shì rén fēi ”zhè yàng   kàn  jiǎn dān  rén shēng jīng  ,dào chū le qiān wàn rén dōu  céng yǒu guò  gòng tóng shēng huó  yàn ,wèi shī rén yíng de liǎo  xiǔ  shī míng 。

suǒ wèi  shī dìng shī míng ,cuī    zhè  shǒu shī ,ér chéng jiù le   míng chuí qīng shǐ 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽