yuán méi 」shī  quán  (37)shǒu )

1

suǒ jiàn 》

 tóng  huáng niú ,
 shēng zhèn lín yuè 。
zhǎn kāi quán wén 
   míng chán ,
 rán  kǒu  。
shōu  
2

 wéi 》

 chàng dāng nián 《cháng hèn  》,
rén jiān   yǒu yín  。
zhǎn kāi quán wén 
shí háo cūn    bié ,
lèi  cháng shēng 殿diàn shàng duō !
shōu  
3

tái 》

bái   dào chù ,qīng chūn qià  lái 。
tái huā   xiǎo , xué  dān kāi 。
4

qiǎn xìng 》

ài hào yóu lái luò  nán , shī qiān gǎi xīn shǐ ān 。
ā  hái shì chū   ,tóu wèi shū chéng   kàn 。
5

qiǎn xìng 》

dàn kěn xún shī 便biàn yǒu shī ,líng   diǎn shì  shī 。
 yáng fāng cǎo xún cháng  ,jiě yòng duō wèi jué miào  。
6

 shàng  shī 》

fèng lǐng gāo dēng yǎn  tái ,pái  shí shàng  fēng lái 。
qián wáng yīng  kāng wáng ruò , yàng jiāng shān liǎng yàng cái 。
7

 shàng  shī 》

 lǐng huā kāi èr yuè tiān ,
yóu rén lái wǎng shuō shén xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo  xīn  yóu rén  ,
 xiàn shén xiān xiàn shào nián 。
shōu  
8

yǒng shǐ 》

dōng hàn chǐ  quán ,jūn  duō kēng kēng 。
bēi zāi chén  dòu ,móu shū gōng  chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shí liáng zhōu fǎn ,yǒu rén bān xiào jīng ;  kǒu  zéi ,zéi wén xiào  shèng 。
suī   guó jiā ,shàng wèi yuǎn rén qíng 。
 biàn zhì nán sòng , xíng ér  míng 。
 zhé xué zhǔ jìng ,rén   wén shēng 。
wèi gōng bài   , kuā xīn xué jīng ,shā rén sān shí wàn , xīn  céng jīng 。
shì  chēng  xué , chǔ tuō shēng líng 。
  kǒng  mèng ,jiǔ quán  zhān yīng 。
shōu  
9

chì  》

 miàn dōng fēng bǎi wàn jūn ,dāng nián  chù dìng sān fēn 。
hàn jiā huǒ  zhōng shāo zéi ,chí shàng jiāo lóng jìng  yún 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng shuǐ  liú qiū miǎo miǎo , dēng yóu zhào huò fēn fēn 。
 lái  gòng chuī xiāo  , què hán shēng jìng  wén 。
shōu  
10

 xiù fēng 》

lái lóng  mài jué  yǒu , rán  fēng chā nán dòu 。
guì lín shān shuǐ   jiǔ , xiù fēng yóu guān  shǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
sān bǎi liù  dēng  diān , chéng yān shuǐ lái yǎn qián 。
qīng shān shàng qiě zhí  xián ,rén shēng    shāng yān ?
shōu  
11

dào shí liáng guān   》

tiān fēng    shang piāo ,rén shēng jiàn xiǎo tān shēng jiāo 。
zhī shì tiān tāi  shí qiáo 。
zhǎn kāi quán wén 
 lóng  kuà shān zhī āo ,gāo sǒng  bèi héng shēn yāo , xià qiàn kōng zǒu  tāo 。
tāo shuǐ lái cóng huá dǐng yáo ,fēn wéi zuǒ yòu  liǎng tiáo ,dào  shōu shù qún liú jiāo 。
 dié liù dié shì  gāo , luò qiān zhàng shēng  háo 。
     kuáng jiāo ,fēi léi fēi diàn fēi shēng páo 。
yín  fēi luò qīng sōng shāo , chē bái  yún zhōng pǎo 。
shì   xià shí  náo ,huí lán   měng  tiào 。
féng féng   léi mén qiāo ,shuǐ  jūn xiàng gāo lán áo ,sān qiān  liàn huī yín dāo , chuān    dòng yáo 。
wěi zāi tóng 殿diàn zào qián cháo , bǎi luó hàn  xiāng zhāo 。
 běn qián táng ér nòng cháo ,dào  使shǐ rén   xiāo ,xīn huā  kāi shén  chāo 。
gāo zhěn lóng bèi chí  kāo ,shàng shì xià shì xíng zhōu zāo ; nài lěng líng  jiàn páo ,tiān fēng chuī rén   láo 。
běi gōng suī yǒng   táo ,huǎng  zi zài  wén sháo 。
  wéi    miào , zuò   shèng qiān cháo 。
ān  jiāng shēn huà  áo ,kàn  wàn  zhǎng tāo tāo !
shōu  
12

 》

yǎng  zòng  shí , féi nǎi pēng zhī 。
zhǔ rén   jiā ,    zhī 。

13

  》

qiè  mèng xiāng guī ,wàng láng zài yuǎn dào 。
 guàn bié  qíng ,huí shēn xiàng kōng bào 。
14

jué mìng  》

 xìng shēng lái běn  liú ,shǒu  zhú zhàng guò tōng zhōu 。
fàn lán xiàng xiǎo yíng cán yuè , bǎn lín fēng chàng wǎn qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎng jiǎo  fān chén shì  , jiān dān jǐn  jīn chóu 。
 jīn  shòu jiē lái shí ,cūn quǎn   fèi  xiū 。
shōu  
15

guò chái sāng luàn fēng zhōng ,niè  ér shàng guān táo gōng zuì shí 》

xiān shēng róng  zuì ,ǒu ěr shí shàng mián 。
shéi zhī  quán shí ,yàn chuán qiān bǎi nián 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn chuáng   shì héng yǒu ,mián zhě  guò rén zhī fǒu ?   shí zhàn sāng ,shèng  qióng bēi wàn zhàng zhǎng 。
shōu  
16

lùn shī jué  》

 xiāng fěi   xiāng shī ,
gōng dào chí lùn  zuì zhī ;
zhǎn kāi quán wén 
 dài zhèng zōng cái  báo ,
wàng  wén  ruǎn tíng shī 。
shōu  
17

zhēn zuò shī zhě 》

  xiū kuā  zǎo jiā ,xiàng  zhōng jìng  zōu méi 。
  jiàn shǎo fāng wèi guì ,shī dào néng chí zhuǎn shì cái 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng jiǎo shēng gāo fēi  zòu ,yōu tán huā hǎo  qīng kāi 。
 zhī   shén xiān jìng ,xiū liàn duō cóng  chǔ lái 。
shōu  
18

tóng jiāng zuò 》

tóng jiāng chūn shuǐ 绿  yóu ,liǎng àn qīng shān sòng  zhōu 。
míng xiù jiàn duō  xiǎn shǎo ,fēn míng shān  jìn háng zhōu 。
19

tóng jiāng zuò 》

jiǔ bié tiān tāi    ,yǎn qián shàng jué bái yún  。
shī rén yòng  qiú  qiào ,  kàn shān dào zhè 西 ?
20

 shù 》

fán zhī gāo  jiǔ xiāo shuāng ,yīn  cháng shēng xià  liáng 。
 luò měi héng qiān  tián ,huā kāi céng zuò liù cháo xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 féng  jiàng cái nán yòng ,kěn zhù shēn shān 寿shòu gèng zhǎng 。
 shù yǒu rén wèn míng  ,wèi yán nán guó lǎo gān táng 。
shōu  
guān  zuò zhě 

yuán méi 

yuán méi (1716nián 3yuè 25 -1798nián 1yuè 3 ), zi cái ,hào jiǎn zhāi ,wǎn nián  hào cāng shān  shì 、suí yuán zhǔ rén 、suí yuán lǎo rén 。qián táng (jīn zhè jiāng háng zhōu )rén ,  zhè jiāng   。qīng cháo qián jiā shí  dài biǎo shī rén 、sǎn wén jiā 、wén xué píng lùn jiā  měi shí jiā 。

qián lóng  nián (1739nián )jìn shì ,shòu hàn lín yuàn shù  shì 。qián lóng  nián (1742)wài diào jiāng  ,xiān hòu  , rèn  shuǐ 、jiāng níng 、jiāng  、shù yáng rèn xiàn lìng  nián ,wèi guān zhèng zhì qín zhèng  yǒu míng shēng ,nài shì   shùn ,    ;qián lóng shí  nián (1749) guān yǐn   nán jīng xiǎo cāng shān suí yuán ,yín yǒng  zhōng ,广guǎng shōu shī   ,   yóu zhòng 。jiā qìng èr nián (1797),yuán méi  shì ,xiǎng nián 82suì , shì hòu zàng zài nán jīng bǎi   ,shì chēng “suí yuán xiān shēng ”。

yuán méi chàng dǎo “xìng líng shuō ”, zhào  jiǎng shì quán  chēng wéi “qián jiā sān  jiā ”(huò jiāng yòu sān  jiā ),yòu  zhào  、zhāng wèn táo bìng chēng “xìng líng pài sān  jiā ”,wèi “qīng dài pián wén   jiā ”zhī  。wén    xué shì zhí   yún  míng ,shí chēng “nán yuán běi  ”。zhǔ yào chuán shì  zhù zuò yǒu 《xiǎo cāng shān fáng wén  》、《suí yuán shī huà 》 《  》,《suí yuán shí dān 》、《   》、《    》děng 。sǎn wén dài biǎo zuò 《 mèi wén 》,āi wǎn zhēn zhì ,liú chuán jiǔ yuǎn , wén lùn zhě jiāng   táng dài hán   《 shí èr láng wén 》bìng  。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽