」shī  quán  (184)shǒu )

1

 shàng shòu xiáng chéng wén  》

huí  fēng qián shā  xuě ,shòu xiáng chéng wài yuè  shuāng 。
 zhī  chǔ chuī  guǎn ,  zhēng rén jǐn wàng xiāng 。
2

 shàng shòu xiáng chéng wén  》

huí  fēng qián shā  xuě ,shòu xiáng chéng wài yuè  shuāng 。
 zhī  chǔ chuī  guǎn ,  zhēng rén jǐn wàng xiāng 。
3

jiāng nán  》

jià   táng jiǎ ,zhāo zhāo  qiè  。
zǎo zhī cháo yǒu xìn ,jià  nòng cháo ér 。
4

 jiàn wài  yòu yán bié 》

shí nián  luàn hòu ,zhǎng   xiāng féng 。
wèn xìng jīng chū jiàn ,chēng míng  jiù róng 。
zhǎn kāi quán wén 
bié lái cāng hǎi shì ,   tiān zhōng 。
míng   líng dào ,qiū shān yòu  zhòng 。
shōu  
5

sāi xià  》

  wéi yuàn guǒ shī hái ,dìng yuǎn   shēng  guān 。
 qiǎn zhǐ lún guī hǎi  ,réng liú  jiàn shè tiān shān 。
6

xiě qíng 》

shuǐ wén zhēn diàn  yōu yōu ,qiān  jiā    xiū 。
cóng   xīn ài liáng  ,rèn  míng yuè xià 西 lóu 。
7

cóng jūn běi zhēng 》

tiān shān xuě hòu hǎi fēng hán ,héng  piān chuī xíng  nán 。
  zhēng rén sān shí wàn , shí huí xiàng yuè zhōng kàn 。
8

guò  yuán  ér yìn  quán 》

绿 yáng zhe shuǐ cǎo  yān ,jiù shì  ér yìn  quán 。
[  quán zài fēng zhōu chéng běi , rén yìn    。]
zhǎn kāi quán wén 
 chù chuī jiā míng yuè  , rén  jiàn bái yún tiān 。
cóng lái dòng  guān shān  ,jīn  fēn liú hàn 使shǐ qián 。
 qiǎn xíng rén zhào róng bìn ,kǒng jīng qiáo cuì  xīn nián 。
shōu  
9

zhú chuāng wén fēng  miáo   kōng shǔ 》

wēi fēng jīng  zuò ,lín yǒu  yōu zāi 。kāi mén  dòng zhú , shì  rén lái 。
shí  zhī shàng  ,shāo zhān jiē xià tái 。 dāng   huǎng ,wèi  绿 qín āi 。
10

chūn  wén  》

hán shān chuī  huàn chūn guī ,qiān  xiāng kàn lèi mǎn  。
dòng tíng    qióng yàn , dài tiān míng jǐn běi fēi 。
11

  》

qiè běn cán jiā  , shí guì mén  。gǎo zhēn chí   ,jiāo jié  líng ér 。
shí  huò  jiàn ,jiǔ  zài   。rén shēng   婿 , guì   wéi 。
zhǎn kāi quán wén 
yáng liǔ   zhé ,nán shān    。 rén guì jié  ,níng yǒu zài jià  。
jià   wàng gāo , xīn yuàn suǒ  。níng cóng jiàn xiāng shǒu , yuàn guì xiāng  。
lán   chóng chóng ,lán huā ruò liú  。shào  guī shào nián ,huá guāng  xiāng de 。
shuí yán pèi jūn  , fèng bǎi nián shēn 。yǒu    婿 ,  hái  rén 。
ài  hán  huǒ , ruò qiū fēng shàn 。shān yuè  miàn qián ,xiāng kàn  xiāng jiàn 。
zhàng  fēi xiǎo ér , yòng qiáng xiāng zhī 。 jiàn cháo shēng jūn , chéng hái  shuāi 。
zhēng   lín  , rén hái chū mén 。běi fēng  liáng shàng ,  chóu yún fán 。
  liàn  jiā , 婿 duō gǎn ēn 。qián chéng yǒu  yuè ,xūn  zài  yuán 。
shào   qián  ,qǐng jūn tīng  yán 。chūn zhì cǎo  shēng ,shuí néng  bié qíng 。
yīn qín zhǎn xīn  ,jiàn xīn  wàng  。yáo wàng mèng mén shān ,yīn qín bào jūn  。
 wèi suí yáng yàn , xué 西 liú shuǐ 。cháng wén shēng bié  ,bēi  bēi   。
tóng   tóng róng ,táng xià  qiān  。 jūn pín jiàn jiāo ,  píng shàng shuǐ 。
tuō shēn tiān 使shǐ rán ,tóng shēng  tóng  。
shōu  
12

xíng zhōu 》

liǔ huā fēi  zhèng xíng zhōu , yǐn líng huā xìn  liú 。
wén dào fēng guāng mǎn yáng zi ,tiān qíng gòng shàng wàng xiāng lóu 。
13

tīng xiǎo jiǎo 》

biān shuāng zuó  duò guān  ,chuī jiǎo dāng chéng hàn yuè  。
 xiàn sāi 鸿hóng fēi   ,qiū fēng juǎn  xiǎo chán  。
14

 hóng lóu yuàn xún 广guǎng xuān   liú  》

shì  fān hóng shuāng jǐng qiū , tiān  shuǐ  hóng lóu 。
 chuāng ài zhú yǒu rén wèn ,qiǎn xiàng lín fáng   gōu 。
zhǎn kāi quán wén 
  
guān chéng   zǎo shū huáng ,  shā yún  zhàn chǎng 。
biǎo qǐng huí jūn yǎn chén  , jiào shì   lóng huāng 。
  
táo  nián nián shàng guó xīn ,fēng shā   sāi yuán rén 。
shāng xīn gèng jiàn tíng qián liǔ , yǒu qiān tiáo  zhàn chūn 。
shōu  
15

gōng yuàn 》

 湿shī qíng huā chūn 殿diàn xiāng ,yuè míng  chuī zài zhāo yáng 。
shì jiāng hǎi shuǐ tiān gōng lòu ,gòng  cháng mén   zhǎng 。
16

biàn   》

biàn shuǐ dōng liú  xiàn chūn ,suí jiā gōng què  chéng chén 。
xíng rén  shàng zhǎng  wàng ,fēng  yáng huā chóu shā rén 。
17

suí gōng yàn 》

yàn   shāng jiù guó chūn ,gōng huā xuán luò  chéng chén 。
 cóng   fēng guāng hòu ,  fēi lái  jiàn rén 。
18

biān  》

yāo xuán jǐn dài pèi  gōu ,zǒu  céng fáng  sāi qiū 。
 xiào guān 西 jiāng jiā  ,zhǐ jiāng shī   liáng zhōu 。
19

 qiū qián   lǎn jìng 》

wàn shì xiāo shēn wài ,shēng  zài jìng zhōng 。wéi jiāng mǎn bìn xuě ,míng  duì qiū fēng 。
20

cóng jūn   liù  běi yìn   jiàn shí wèi zhù shāng  》

 xíng kōng  ,jiàn shā zhī lín lín , cǎo zhī   ,bàn méi  ér  jiàn shí 。
dāng shí  jiàn xuè chéng chuān ,zhì jīn cǎo  shā jiē chì 。 yīn kòu shí wèn  yán ,
zhǎn kāi quán wén 
shuǐ liú   yōu cǎo gēn ,jūn níng   guài yīn lín ?chuī huǒ yíng yíng yòu wèi  ,
yǒu niǎo  chēng shǔ  hún 。nán rén  zhú xiāng shān xià ,jiāo gēn jiē  mǎn lèi hén 。
qǐng jūn xiān wèn xiāng jiāng shuǐ ,rán   hèn nǎi  lùn 。qín wáng hàn jué sān shí guó ,
guān shān zhàn  zhī   。fēng piāo   shuǐ  liú , zhōng yǒu yuān xiāo   。
wèi zhī dàn jiàn zuò āi yín ,fēng shā   yún chén chén 。mǎn yíng zhàn    jǐn ,
 mǎo  jiàn  tiān yīn 。dōng zhēng céng diào cháng píng  ,wǎng wǎng qíng míng  fēng  。
nián  dài  gǎn jīng hún ,kōng shān yuè àn wén   。qín kēng zhào   shí wàn ,
wèi ruò  dòu shāng róng  。shèng jūn   wéi liù zhōu ,liù zhōu yòu jǐn wèi  qiū 。
hán gōng sān chéng duàn   ,hàn jiǎ bǎi wàn tún biān qiū 。nǎi fēn  kōng shòu shuò  ,
yōng   jié lín zhū hóu ,hàn wèi  xuě wàn shì chóu 。 jīn chōu dāo  jiàn shí ,
gào ěr wàn shì wèi táng xiū 。yòu wén zhāo hún yǒu měi jiǔ ,wèi  jiāo jiǔ zhù dōng liú 。
shāng wèi hún  ,  guī huán  xiāng xiē ;shā chǎng   rén  ,
ěr     jiǔ liú 。
shōu  
guān  zuò zhě 

  

  (yuē 750—yuē 830),táng dài shī rén , jūn  ,  liáng zhōu  zāng (jīn gān   wēi shì liáng zhōu  ),hòu qiān  nán zhèng zhōu 。   nián (769)jìn shì ,chū rèn zhèng xiàn wèi ,jiǔ   shēng qiān ,jiàn zhōng  nián (783)dēng shū pàn  cuì  。yīn shì  shī  ,hòu  guān zài yān zhào  dài màn yóu 。 biān sài shī zuò míng shì ,shàn cháng jué  ,yóu  gōng   jué 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽