wéi zhuāng 」shī  quán  (374)shǒu )

1

  mán ·hóng lóu bié  kān chóu chàng 》

hóng lóu bié  kān chóu chàng ,xiāng dēng bàn juǎn liú  zhàng 。
cán yuè chū mén shí ,měi rén  lèi  。
zhǎn kāi quán wén 
  jīn cuì  ,xián shàng huáng yīng  。
quàn  zǎo huán jiā ,绿 chuāng rén shì huā 。
shōu  
2

  mán ·luò yáng chéng  chūn guāng hǎo 》

luò yáng chéng  chūn guāng hǎo ,luò yáng cái   xiāng lǎo 。
liǔ àn wèi wáng  , shí xīn zhuǎn  。
zhǎn kāi quán wén 
táo huā chūn shuǐ  ,shuǐ shàng yuān yāng  。
níng hèn duì cán huī , jūn jūn  zhī 。
shōu  
3

  mán ·quàn jūn jīn   chén zuì 》

quàn jūn jīn   chén zuì ,
zūn qián  huà míng cháo shì 。
zhǎn kāi quán wén 
zhēn zhòng zhǔ rén xīn ,
jiǔ shēn qíng  shēn 。
 chóu chūn lòu duǎn ,
  jīn bēi mǎn 。
 jiǔ qiě   ,
rén shēng néng   !
shōu  
4

  mán · jīn què  jiāng nán  》

 jīn què  jiāng nán  ,
dāng shí nián shào chūn shān báo 。
zhǎn kāi quán wén 
   xié qiáo ,
mǎn lóu hóng xiù zhāo 。
cuì píng jīn   ,
zuì  huā cóng 宿 。
  jiàn huā zhī ,
bái tóu shì  guī 。
shōu  
5

  mán ·rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo 》

rén rén jǐn shuō jiāng nán hǎo ,yóu rén zhǐ  jiāng nán lǎo 。chūn shuǐ   tiān ,huà chuán tīng 
 mián 。 biān rén shì yuè ,hào wàn níng shuāng xuě 。wèi lǎo  huán xiāng ,huán xiāng  duàn 
zhǎn kāi quán wén 
cháng 。
shōu  
6

huàn  shā 》

chóu chàng mèng  shān yuè xié ,
 dēng zhào  bèi chuāng shā ,
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo lóu gāo  xiè niáng jiā 。
àn xiǎng  róng  suǒ shì ,
 zhī chūn xuě dòng méi huā ,
mǎn shēn xiāng   zhāo xiá 。
shōu  
7

huàn  shā 》

绿 shù cáng yīng yīng zhèng  ,
liǔ  xié  bái tóng  ,
zhǎn kāi quán wén 
nòng zhū jiāng shàng cǎo   。
  yǐn guī  chǔ  ,
xiù ān cōng   shēng  ,
mǎn shēn lán shè zuì   。
shōu  
8

huàn  shā 》

qīng xiǎo zhuāng chéng hán shí tiān ,liǔ qiú xié niǎo jiān huā diàn ,
juàn lián zhí chū huà táng qián 。zhǐ diǎn  dān chū zhàn duǒ ,
 gāo yóu  píng zhū lán ,hán pín   hèn chūn cán 。
9

huàn  shā 》

  xiāng  gēng lòu cán ,shāng xīn míng yuè píng lán gān 。
xiǎng jūn   jǐn qīn hán ,zhǐ chǐ huà táng shēn shì hǎi 。
 lái wéi  jiù shū kàn , shí xié shǒu  cháng ān ?
10

huàn  shā 》

 shàng qiū qiān   yōng ,
 jiào rén sòng yòu xīn sōng ,
zhǎn kāi quán wén 
huà táng lián  yuè míng fēng 。
  yǒu qíng shuí   ,
 qiáng  xuě yòu líng lóng ,
 róng qiáo cuì  wēi hóng 。
shōu  
11

qīng píng  ·chūn chóu nán  》

chūn chóu nán  ,
 guó yīn shū  。
zhǎn kāi quán wén 
  fēi fēi  huā bái ,
yàn  huà lián jīn é 。
jǐn  xiāng wàng wáng sūn ,
chén mǎn  shàng lèi hén 。
shuí xiàng qiáo biān chuī  ,
zhù  西 wàng xiāo hún 。
shōu  
12

qīng píng  · chǔ yóu  》

 chǔ yóu  ,
shǔ guó duō yún  。
zhǎn kāi quán wén 
yún jiě yǒu qíng huā jiě  ,
chǎn  xiù luó jīn  。
zhuāng chéng  zhěng jīn diàn ,
hán xiū dài yuè qiū qiān 。
zhù zài 绿 huái yīn  ,
mén lín chūn shuǐ qiáo biān 。
shōu  
13

qīng píng  ·绿 yáng chūn  》

绿 yáng chūn  ,
jīn 线xiàn piāo qiān  。
zhǎn kāi quán wén 
huā chāi xiāng zhī huáng   ,
  diāo ān  chǔ 。
 chuāng wàng duàn yàn 鸿hóng ,
cuì lián shuì yǎn míng méng 。
bǎo  shuí jiā dàn  ,
hán bēi xié  píng fēng 。
shōu  
14

qīng píng  ·suǒ chuāng chūn  》

suǒ chuāng chūn  ,
mǎn   huā  。
zhǎn kāi quán wén 
jūn  guī lái qíng yòu  ,
hóng lèi sàn zhān jīn  。
mèng hún fēi duàn yān  ,
shāng xīn  nài chūn  。
kōng  jīn zhēn  zuò ,
yuān yāng chóu xiù yòu  。
shōu  
15

qīng píng  · huā fāng cǎo 》

 huā fāng cǎo ,
  guān shān dào 。
zhǎn kāi quán wén 
liǔ  jīn  yīng  zǎo ,
chóu chàng xiāng guī àn lǎo 。
luó dài huǐ jié tóng xīn ,
 píng zhū lán  shēn 。
mèng jué bàn chuáng xié yuè ,
xiǎo chuāng fēng chù míng qín 。
shōu  
16

qīng píng  ·yīng  cán yuè 》

yīng  cán yuè ,
xiù  xiāng dēng miè 。
zhǎn kāi quán wén 
mén wài   láng  bié ,
zhèng shì luò huā shí jié 。
zhuāng chéng  huà é méi ,
hán chóu   jīn fēi 。
  xiāng chén  sǎo ,
sǎo  láng  guī chí 。
shōu  
17

qín  yín 》

zhōng  guǐ mǎo chūn sān yuè ,luò yáng chéng wài huā  xuě 。
dōng 西 nán běi  rén jué ,绿 yáng qiāo qiāo xiāng chén miè 。
zhǎn kāi quán wén 
 páng  jiàn  huā rén , xiàng 绿 yáng yīn xià xiē 。
fèng  luán  bìn jiǎo xié ,hóng zǎn dài liǎn méi xīn zhé 。
jiè wèn  láng  chǔ lái ?hán pín   shēng xiān yàn 。
huí tóu liǎn mèi xiè xíng rén ;sāng luàn piào lún  kān shuō !
sān nián xiàn zéi liú qín  ,   de qín zhōng shì 。
jūn néng wéi qiè jiě jīn ān ,qiè   jūn tíng  zhǐ 。
qián nián gēng   yuè  ,zhèng  jīn lóng jiào yīng  。
xié kāi luán jìng lǎn shū tóu ,xián píng diāo lán yōng   。
 kān mén wài  hóng chén , jiàn jiē zhōng lèi jīn  。
 rén zǒu chū bàn cāng huáng ,cháo shì guī lái shàng   。
shì shí 西 miàn guān jūn  , [èr ]xiàng tóng guān wèi jǐng  ;
jiē yán    xiāng chí ,jǐn dào zéi jūn lái wèi  。
  zhǔ  chéng bēn zhì ,xià   mén chī shì zuì 。
shì féng  gài  méng chén , jiàn bái  lái   。
 léi xié yòu jìng xiāng  ,shàng  yuán qiáng  zhī  ,
nán lín zǒu  běi lín cáng ,dōng lín zǒu xiàng 西 lín  ;
běi lín zhū  xián xiāng còu , wài bēng téng  zǒu shòu 。
hōng hōng kūn kūn qián kūn dòng ,(「kūn kūn 」,jiǎng yún dàng zuò 「gǔn gǔn 」。)wàn  léi shēng cóng  yǒng 。
huǒ bèng jīn xīng shàng jiǔ tiān ,shí èr guān jiē yān hōng tóng 。
 lún 西 xià hán guāng bái ,shàng   yán kōng   。
yīn yún yūn  ruò chóng wéi ,huàn zhě liú xīng  xuè  。
  qián [sān ]suí  zuò  ,yāo guāng àn shè tái xīng chāi 。(「chāi 」,xiàng xiào zuò 「chè 」。)
jiā jiā liú xiě  quán fèi ,chǔ chù yuān shēng shēng dòng  。
    jǐn àn sǔn ,(「sǔn 」,jiǎng 、xiàng xiào zuò 「juān 」。)yīng ér zhì  jiē shēng  。
dōng lín yǒu  méi xīn huà ,qīng guó qīng chéng  zhī jià ;
zhǎng  yōng  shàng róng chē ,huí shǒu xiāng guī lèi yíng  [ ]。
xuán chōu jīn 线xiàn xué fèng  ,cái shàng diāo ān jiào zǒu  。
yǒu shí  shàng jiàn liáng rén , gǎn huí móu kōng lèi xià 。
西 lín yǒu  zhēn xiān  , cùn héng  jiǎn qiū shuǐ ,
zhuāng chéng zhǐ duì jìng zhōng chūn ,nián yòu  zhī mén wài shì 。
  tiào yuè shàng jīn jiē ,xié tǎn bàn jiān  xiāng chǐ 。
qiān   kěn chū zhū mén ,hóng fěn xiāng zhī dāo xià  。
nán lín yǒu    xìng ,zuó  liáng méi xīn  pìn 。
liú  jiē shàng  wén xíng ,fěi cuì lián jiān kōng jiàn yǐng 。
 kàn tíng  dāo rèn míng ,shēn shǒu zhī  zài é qǐng 。
yǎng tiān yǎn miàn   shēng ,   xiōng tóng  jǐng 。
běi lín shào  xíng xiāng  ,xuán chāi yún huán shì méi 绿 。
 wén  tuō huài gāo mén , jué pān yuán shàng chóng  。
   miàn huǒ guāng lái , xià huí   yòu cuī 。
yān zhōng  jiào yóu qiú jiù ,liáng shàng xuán shī  zuò huī 。
qiè shēn xìng de quán dāo  , gǎn chí chú jiǔ huí  。
xuán shū chán bìn zhú jūn xíng ,qiáng zhǎn é méi chū mén  。
wàn  cóng    guī ,liù qīn    xún chù 。
 cóng xiàn zéi jīng sān zài ,zhōng  jīng yōu xīn dǎn suì 。
  qiān zhòng jiàn  wéi ,cháo cān  wèi rén gān kuài 。
yuān wéi zòng   chéng huān ?bǎo huò suī duō fēi suǒ ài 。
péng tóu gòu miàn máng méi chì , zhuǎn héng  kàn   。
 shang diān dǎo yán   ,miàn shàng kuā gōng diāo zuò  。
bǎi tái duō shì jǐn  jīng ,lán shěng zhū láng jiē shǔ mèi 。
hái jiāng duǎn  dài huá zuǎn , tuō cháo  chán xiù bèi ;
fān chí xiàng  zuò sān gōng ,dào pèi jīn  wèi liǎng shǐ 。
cháo wén zòu [ ]duì  cháo táng , jiàn xuān  lái jiǔ shì 。
 zhāo   rén jīng  , xiào xuān zhēng  qiè  [liù ]。
 lái tàn   huáng chéng ,zuó  guān jūn shōu chì shuǐ ;
chì shuǐ  chéng  bǎi  ,cháo ruò lái   yīng zhì 。
xiōng   shàng àn tūn shēng , bàn guī zhōng qián shēng [ ] 。
jiē yán yuān fèn  shí xiāo , wèi yāo  jīn   ,
qūn xún zǒu  chuán shēng  ,yòu dào guān jūn quán chén  ;
 péng xiǎo péng xiāng  yōu ,èr láng  láng bào ān  。
chén chén [ ]shù   xiāo  , wèi jūn qián  xián  ;
  diào jiàn què lái guī ,yòu dào guān jūn  bài  。
 miàn cóng  duō è shù ,(「è shù 」,xiàng xiào zuò 「è shù 」) dòu huáng jīn  shēng  [jiǔ ]。
shàng ràng chú zhōng shí   ,huáng cháo  shàng kuī rén ròu 。
dōng nán duàn jué  liáng dào ,gōu  jiàn píng rén jiàn shǎo 。
liù jūn mén wài  jiāng shī , jià yíng zhōng tián 饿è piǎo 。
(「 jià 」,chén yín  xiào zuò 「 cuì 」。)
cháng ān   jīn (jīn ) yǒu ?fèi shì huāng jiē mài miáo xiù 。
cǎi qiáo zhuó jǐn xìng yuán huā ,xiū zhài zhū cán  gōu liǔ 。
huá [ ○]xuān xiù  jiē xiāo sàn ,jiǎ  zhū mén   bàn 。
hán yuán 殿diàn shàng   xíng ,huā è lóu qián jīng  mǎn 。
 shí fán shèng jiē mái  ,   liáng    。
nèi  shāo wèi jǐn xiù huī ,tiān jiē  jǐn gōng qīng  。
lái shí xiǎo chū chéng dōng  ,chéng wài fēng yān  sāi  。(「sāi  」,jiǎng xiào zuò 「  」。)
 páng shí jiàn yóu  jūn , xià   yíng sòng  。
 líng dōng wàng rén yān jué ,shù suǒ (suǒ ) shān jīn cuì miè 。
 dào  chéng  zi lín ,xíng rén  宿 qiáng kuāng [  ]yuè 。
míng cháo xiǎo zhì sān fēng  ,bǎi wàn rén jiā    。
 luò tián yuán dàn yǒu hāo ,cuī cán zhú shù jiē  zhǔ 。(「cuī 」,xiàng xiào zuò 「cuī 」。)
 páng shì wèn jīn tiān shén [ èr ],jīn tiān   chóu  rén 。
miào qián  bǎi yǒu cán niè [ sān ],殿diàn shàng jīn  shēng àn chén 。
 cóng kuáng kòu xiàn zhōng guó ,tiān  huì [  ]míng fēng  hēi ;
àn qián shén shuǐ zhòu  chéng , shàng yīn bīng    。
xián   xīn diàn xiǎng  ,(「 」,zhào suì zhī xiào zuò 「ēn 」。)wēi shí  zhù shén tōng  。
 jīn kuì  zhuō wèi shén ,qiě xiàng shān zhōng shēn   ;
huán zhōng xiāo guǎn  céng wén ,yán shǎng  shēng  chǔ  。
xuán jiào yǎn guǐ bàng xiāng cūn ,zhū  shēng líng guò zhāo  。
qiè wén   chóu gèng chóu ,tiān qiǎn shí zāi fēi  yóu 。
shén zài shān zhōng yóu  nàn ,   wàng dōng zhū hóu !
qián nián yòu chū yáng zhèn guān , tóu yún  jiàn jīng shān 。
 cóng   dào rén jiān ,dùn jué shí qīng tiān  xián 。
shǎn zhōu zhǔ shuài zhōng qiě zhēn , dòng gān  wéi shǒu chéng 。
 jīn zhǔ shuài néng  bīng ,qiān  yàn rán   [  ]shēng 。(「 」,jiǎng xiào zuò 「quǎn 」。)
cháo xié bǎo huò  rén wèn , chā jīn chāi wéi  xíng 。
míng cháo yòu guò xīn ān dōng , shàng  jiāng féng  wēng 。
cāng cāng miàn dài tái xiǎn  ,yǐn yǐn shēn cáng péng  zhōng 。
wèn wēng běn shì  xiāng  ? shì hán tiān shuāng  宿 ?(「shì 」,xiàng xiào zuò 「shì 」。)
lǎo wēng zàn   chén  ,què zuò zhī  yǎng tiān  。
xiāng yuán běn guàn dōng  xiàn ,suì suì gēng sāng lín jìn diān ;
suì zhǒng liáng tián èr bǎi chan ,nián shū  shuì sān qiān [ liù ]wàn 。
xiǎo  guàn zhī  shī páo ,zhōng  néng chuī hóng tiǎn fàn 。
qiān  cāng  wàn  [  ]xiāng ,huáng cháo guò hòu yóu cán bàn 。
 cóng luò xià tún shī  ,  xún bīng  cūn  ;
xiá zhōng qiū shuǐ  qīng shé , shàng gāo fēng chuī bái  。
 mén xià  ruò xuàn fēng ,qìng shì qīng náng  juǎn  。
jiā cái  jǐn  ròu  ,jīn  chuí nián  shēn  。
 shēn     jiē ,shān zhōng gèng yǒu qiān wàn jiā ,
cháo  [  ]shān shàng xún péng zi , 宿 shuāng zhōng   huā !
qiè wén   shāng xīn  ,jìng  lán gān lèi   。
chū mén wéi jiàn luàn xiāo míng ,gèng  dōng bēn  chǔ suǒ ?
réng wén biàn  zhōu chē jué ,yòu dào péng mén  xiāng shā ;
   xiāo zhàn shì hún , jīn bàn shì yuān rén xuè 。」
shì wén yǒu  jīn líng zhì ,jiàn shuō jiāng nán fēng jǐng  。
 cóng  kòu fàn zhōng yuán ,róng   céng shēng   ,
zhū chú qiè dào ruò shén gōng ,huì ài shēng líng  chì  。
chéng háo  zhi jiào jīn tāng [ jiǔ ],( jùn yún : sān sān   、   sān  zuò 「xiào 」。zuò 「jiào 」 。)
 shuì  yún sòng jūn lěi 。
nài   hǎi jǐn tāo tāo ,zhàn rán  jìng píng   。
 nàn  wèi què xià rén ,怀huái ān què xiàn jiāng nán guǐ 。
yuàn jūn  zhào dōng  dōng ,yǒng  cháng  xiàn xiàng gōng 。
shōu  
18

 lóu chūn 》

 zhào  lóu huā shì jǐn ,lóu shàng zuì  chūn  qǐn 。
绿 yáng fēng sòng xiǎo yīng shēng ,cán mèng  chéng   zhěn 。
zhǎn kāi quán wén 
kān ài wǎn lái sháo jǐng shén ,bǎo zhù qín zhēng fāng zài pǐn 。
qīng é hóng liǎn xiào lái yíng ,yòu xiàng hǎi táng huā xià yǐn 。
shōu  
19

jiāng chéng  ·ēn zhòng jiāo duō qíng  shāng 》

ēn zhòng jiāo duō qíng  shāng ,
lòu gèng zhǎng ,jiě yuān yāng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhū chún wèi dòng ,xiān jué kǒu zhī xiāng 。
huǎn jiē xiù qīn chōu hào wàn ,
 fèng zhěn ,zhěn tán láng 。
shōu  
20

jiāng chéng  · huán láng  dài méi zhǎng 》

 huán láng  dài méi zhǎng ,
chū lán fáng ,bié tán láng 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǎo shēng   ,xīng dǒu jiàn wēi máng 。
 lěng yuè cán rén wèi  ,
liú  zhù ,lèi qiān xíng 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

wéi zhuāng 

wéi zhuāng yuē 836nián —yuē 910nián ), duān  ,hàn  ,cháng ān  líng (jīn zhōng guó shǎn 西 shěng 西 ān shì  jìn )rén ,wǎn táng shī rén 、 rén , dài shí qián shǔ zǎi xiàng 。wén chāng yòu xiāng wéi dài jià  shì sūn 、 zhōu  shǐ wéi yìng   shì sūn 。

wéi zhuāng chū shēn jīng zhào wéi shì dōng juàn xiāo yáo gōng fáng 。zǎo nián  shì   ,zhí dào gān níng yuán nián (894nián )nián jìn liù shí shí fāng kǎo  jìn shì ,rèn jiào shū láng 。 xún wèi liǎng chuān xuān   xié 使shǐ shí ,zhào wéi zhuāng wèi pàn guān ,fèng 使shǐ  shǔ ,guī cháo hòu shēng rèn zuǒ  quē 。

tiān  yuán nián (901nián ),wéi zhuāng  shǔ wèi wáng jiàn zhǎng shū  ,  zhōng shēn shì shǔ 。tiān yòu  nián (907nián ),wéi zhuāng quàn wáng jiàn chēng  ,rèn zuǒ sàn  cháng shì ,pàn zhōng shū mén xià shì ,dìng kāi guó zhì  , jiàn zhāng dào  děng zhōng zhí wén rén 。guān zhōng   shì láng jiān píng zhāng shì (zǎi xiàng ), shì “wén jìng ”。sòng dài zhāng táng yīng zhuàn 《shǔ táo  》céng gāo  píng jià :“ shì quán , xíng  ,wéi zhì gōng shì shǒu , zǎi xiàng zhī rèn  。”

wéi zhuāng gōng shī , wēn tíng yún tóng wèi “huā jiān pài ”dài biǎo zuò jiā ,bìng chēng “wēn wéi ”。 shī duō  shāng shí 、gǎn jiù 、 qíng 、怀huái  wéi zhǔ  ;  shī yuán wěn zhěng shàn 、yīn diào liú liàng ,jué  qíng zhì shēn wǎn 、bāo yùn fēng hòu , rén shēn  ;  duō xiě  shēn  shēng huó  yàn  shàng céng shè huì zhī  yóu xiǎng  shēng huó   qíng bié  ,shàn yòng bái miáo shǒu  , fēng qīng  。suǒ zhe cháng shī 《qín  yín 》fǎn yìng zhàn luàn zhōng     xìng zāo  ,zài dāng shí   shèng míng , 《kǒng què dōng nán fēi 》、《 lán shī 》bìng chēng “yuè  sān jué ”。yǒu 《huàn huā  》shí juǎn ,hòu rén yòu    zuò wéi 《huàn huā  》。《quán táng shī 》  shī sān bǎi  shí liù shǒu 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽