liǔ zhōng yōng 」shī  quán  (13)shǒu )

1

zhēng rén yuàn 》

suì suì jīn    guān ,zhāo zhāo    dāo huán 。
sān chūn bái xuě guī qīng zhǒng ,wàn  huáng  rào hēi shān 。
2

tīng zhēng 》

chōu xián  zhù tīng qín zhēng , xiàn qín rén bēi yuàn shēng 。
shì zhú chūn fēng zhī liǔ tài , suí  niǎo shí huā qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
shuí jiā   chóu dēng yǐng ? chǔ kōng lóu  yuè míng ?
gèng   zhòng  bié hèn ,jiāng nán   luò yáng chéng 。
shōu  
3

jiāng xíng 》

fán yīn zhà yǐn zhōu ,luò  chū fēi  。xiāo xiāo chǔ  fān ,  hán jiāng  。
4

liáng zhōu  èr shǒu 》

guān shān wàn  yuǎn zhēng rén , wàng guān shān lèi mǎn jīn 。
qīng hǎi shù tóu kōng yǒu yuè ,huáng shā   běn  chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
gāo kǎn lián tiān wàng  wēi ,qióng yīn   shù jīn wēi 。
jiǔ chéng xián guǎn shēng yáo  ,  guān shān xuě mǎn fēi 。
shōu  
5

dīng píng shì zhái qiū  yàn  》

cuì  juǎn huí láng ,yín dēng kāi hòu táng 。fēng jīng yōng   ,yuè lěng mǎn tíng shuāng 。
  rén jiāng zuì ,fán xián  wèi yāng 。gòng lián jīn   ,shuí dào  chóu zhǎng 。
6

yōu yuàn zǎo chūn 》

cǎo duǎn huā chū chāi ,tái qīng liǔ bàn huáng 。 lián chūn   ,gāo zhěn xiǎo yīng zhǎng 。
 shì hán xián mèng ,duō qíng shí  xiāng 。 xún  xiǎo xiǎo , chǔ  qián táng 。
7

 yáng qiáo sòng bié 》

huáng  liú chū yǒu  qiáo ,jìn guó guī rén   yáo 。
ruò bàng lán gān qiān  wàng ,běi fēng    xiāo xiāo 。
8

zhēng yuàn 》

suì suì jīn    guān ,zhāo zhāo    dāo huán 。
sān chūn bái xuě guī qīng zhǒng ,wàn  huáng  rào hēi shān 。
9

qiū yuàn 》

 shù  liáng yān ,níng qíng   qián 。bié  shāng xiǎo jìng ,yáo luò  qiū xián 。
hàn lěi guān shān yuè , jiā sài běi tiān 。 zhī cháng duàn mèng ,kōng rào  shān chuān 。
10

chūn  zèng rén 》

hóng fěn dāng sān  ,qīng é yàn  shuāng 。 luó huí jǐn  ,xián guǎn  huā jiāng 。
luò yàn jīng jīn dàn ,pāo bēi xiè  gāng 。shéi zhī    ,qiáo cuì zài shū chuāng 。
11

yáng zi  zhōng 》

chǔ sāi wàng cāng rán ,hán lín  shù biān 。qiū fēng rén  shuǐ ,luò  yàn fēi tiān 。
 èr bǎi  shí  juǎn 
12

hán shí  zèng 》

chūn  yuè jiāng biān ,chūn yīn hán shí tiān 。xìng huā xiāng mài zhōu ,liǔ  bàn qiū qiān 。
jiǔ shì fāng fēi jié ,rén dāng táo  nián 。 zhī  chǔ hèn , jiě  zhēng xián 。
13

  jiāng ( zuò yáo chóng shī )》

 zhǔ dài  yān ,cāng máng huì yuǎn tiān 。zhōu qīng  jué dòng ,lǎn  shǐ zhī qiān 。
tīng  yáo xún àn ,wén xiāng àn shí lián 。wéi kàn  fān yǐng ,cháng kǒng  xīn xuán 。
guān  zuò zhě 

liǔ zhōng yōng 

liǔ zhōng yōng (?—775?),míng dàn ,zhōng yōng shì   ,táng dài biān sài shī rén 。 zhōu  xiāng (jīn shān 西 yǒng  )rén ,wèi liǔ zōng yuán  rén 。  nián jiān jìn shì ,céng guān 鸿hóng   cáo ,wèi jiù 。xiāo yǐng shì    zhī 。  zhōng xíng bìng yǒu wén míng 。  lún  duān wèi shī yǒu 。suǒ xuǎn 《zhēng rén yuàn 》shì  liú chuán zuì 广guǎng   shǒu 。《quán táng shī 》cún shī jǐn 13shǒu 。 shī  xiě biān sài zhēng yuàn wéi zhǔ ,rán   xiāo chén ,  shèng táng  xiàng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽