yàn shū 」shī  quán  (382)shǒu )

1

dié liàn huā ·liù  lán gān wēi  shù 》

liù  lán gān wēi  shù ,yáng liǔ fēng qīng ,zhǎn jǐn huáng jīn  。
shuí  diàn zhēng   zhù ,穿chuān lián hǎi yàn shuāng fēi  。
zhǎn kāi quán wén 
mǎn yǎn yóu  jiān luò  ,hóng xìng kāi shí , shà qīng míng  。
nóng shuì jiào lái yīng luàn  ,jīng cán hǎo mèng  xún chù 。
shōu  
2

huàn  shā ·  xīn  jiǔ  bēi 》

  xīn  jiǔ  bēi ,
 nián tiān  jiù tíng tái ,
zhǎn kāi quán wén 
 yáng 西 xià  shí huí 。
  nài  huā luò  ,
 céng xiāng shí yàn guī lái 。
xiǎo yuán xiāng jìng  pái huái 。
shōu  
3

huàn  shā 》

 xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn ,
děng xián  bié  xiāo hún 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ yán     pín 。
mǎn  shān  kōng niàn yuǎn ,
luò huā fēng  gèng shāng chūn 。
  lián  yǎn qián rén 。
shōu  
4

huàn  shā ·xiǎo  zhòng lián yǒu yàn guò 》

xiǎo  zhòng lián yǒu yàn guò 
wǎn huā hóng piàn luò tíng shā 
zhǎn kāi quán wén 
 lán gān yǐng  liáng  
 shà hǎo fēng shēng cuì  
 huí shū   yuán  
jiǔ xǐng rén sàn  chóu duō 
        
shōu  
5

huàn  shā 》

宿 jiǔ cái xǐng yàn  zhī 
shuǐ chén xiāng lěng lǎn xūn  
zhǎn kāi quán wén 
zǎo méi xiān zhàn  biān zhī 
hán xuě  liáo chū sàn hòu 
chūn fēng yōu yáng  lái shí 
xiǎo píng xián fàng huà lián chuí 
shōu  
6

huàn  shā 》

 wǎn bīng hán   huá 
fěn róng xiāng xuě tòu qīng shā 
zhǎn kāi quán wén 
wǎn lái zhuāng miàn shèng  huā 
bìn duǒ  yíng méi  yuè 
jiǔ hóng chū shàng liǎn biān xiá 
 chǎng chūn mèng  西 xié 
shōu  
7

huàn  shā 》

làng yuàn yáo tái fēng  qiū 。zhěng huán níng  pěng gōng chóu 。 guī lín bié qiáng chí liú 。yuè hǎo mán chéng  zhěn mèng ,jiǔ lán kōng  liǎng méi chóu 。 shí qíng  huǐ fēng liú 。
8

huàn  shā 》

sān yuè  fēng mǎn shàng lín 。 dān yāo yàn zhí qiān jīn 。nǎo rén tiān  yòu chūn yīn 。wèi  zhuǎn huí hóng liǎn miàn ,xiàng shuí fēn   tán xīn 。yǒu qíng   jiǔ bēi shēn 。
9

huàn  shā 》

qīng xìng yuán lín zhe jiǔ xiāng 。jiā rén chū shì báo luó shang 。liǔ    yàn fēi máng 。zhà  zhà qíng huā  luò ,xián chóu xián mèn  piān cháng 。wèi shuí xiāo shòu jiǎn róng guāng 。
10

huàn  shā 》

  xīn  jiǔ  bēi 。 nián tiān  jiù tíng tái 。 yáng 西 xià  shí huí 。  nài  huā luò  , céng xiāng shí yàn guī lái 。xiǎo yuán xiāng jìng  pái huái 。
11

huàn  shā 》

hóng liǎo huā xiāng jiā àn chóu 。绿  chūn shuǐ xiàng dōng liú 。xiǎo chuán qīng fǎng hǎo zhuī yóu 。  jiǔ xǐng zhòng  zhào ,yuān yāng fēi  què huí tóu 。 bēi xiāo jǐn liǎng méi chóu 。
12

huàn  shā 》

dàn dàn shū zhuāng báo báo  。tiān xiān  yàng hǎo róng  。jiù huān qián shì  pín méi 。xián  mèng hún  zhú àn ,hèn  xiāo  huà lián chuí 。qiě liú shuāng lèi shuō xiāng  。
13

huàn  shā 》

xiǎo  zhòng lián yǒu yàn guò 。wǎn huā hóng piàn luò tíng shā 。 lán gān yǐng  liáng  。 shà hǎo fēng shēng cuì  , huí shū   yuán  。jiǔ xǐng rén sàn  chóu duō 。
14

huàn  shā 》

宿 jiǔ cái xǐng yàn  zhī 。shuǐ chén xiāng lěng lǎn xūn  。zǎo méi xiān zhàn  biān zhī 。hán xuě  liáo chū sàn hòu ,chūn fēng yōu yáng  lái shí 。xiǎo píng xián fàng huà lián chuí 。
15

huàn  shā 》

绿  hóng huā mèi xiǎo yān 。huáng fēng jīn ruǐ   lián 。shuǐ fēng shēn chù lǎn huí chuán 。   xiāng zhū  wài ,  qīng chàng  zūn qián 。使shǐ xīng guī jìn jiǔ zhòng tiān 。
16

huàn  shā 》

 shàng 西 fēng   chán 。 lái qīng  湿shī hóng lián 。shǎo liú guī    yán 。wèi bié   jīn zhǎn jiǔ , cháo  jìn   yān 。 zhī zhòng huì shì  nián 。
17

huàn  shā 》

yáng liǔ yīn zhōng zhù cǎi jīng 。  xiāng  quàn jīn gōng 。xiǎo  liú  guǎn xián shēng 。
zhǐ yǒu zuì yín kuān bié hèn ,  zhāo   guī chéng 。 tiáo yān   rén qíng 。
18

huàn  shā 》

 xiàng nián guāng yǒu xiàn shēn 。děng xián  bié  xiāo hún 。jiǔ yán     pín 。mǎn  shān  kōng niàn yuǎn ,luò huā fēng  gèng shāng chūn 。  lián  yǎn qián rén 。
19

huàn  shā 》

 wǎn bīng hán   huá 。fěn róng xiāng xuě tòu qīng shā 。wǎn lái zhuāng miàn shèng  huā 。bìn duǒ  yíng méi  yuè ,jiǔ hóng chū shàng liǎn biān xiá 。 chǎng chūn mèng  西 xié 。
20

dié liàn huā ·kǎn  chóu yān lán   》

kǎn  chóu yān lán   ,[1]
luó  qīng hán ,[2]
zhǎn kāi quán wén 
yàn zi shuāng fēi  。
míng yuè  ān  hèn  ,
xié guāng dào xiǎo 穿chuān zhū  。[3]
zuó  西 fēng diāo  shù ,
 shàng gāo lóu ,
wàng jǐn tiān   。
  cǎi jiān jiān chǐ  ,[4]
shān cháng shuǐ kuò zhī  chǔ 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

yàn shū 

yàn shū (991nián —1055nián 2yuè 27 ), tóng shū , zhōu lín chuān rén 。běi sòng zhù míng wén xué jiā 、zhèng zhì jiā 。

shēng  sòng tài zōng chún huà èr nián (991nián ),shí  suì  shén tóng  shì , tóng jìn shì chū shēn ,mìng wèi  shū shěng zhèng  ,guān zhì yòu jiàn  dài  、 xián 殿diàn xué shì 、tóng píng zhāng shì jiān shū  使shǐ 、  xíng  shàng shū 、guān wén 殿diàn  xué shì zhī yǒng xīng jūn 、bīng  shàng shū ,sòng rén zōng zhì  èr nián (1055nián )bìng shì  jīng zhōng ,fēng lín  gōng ,shì hào yuán xiàn ,shì chēng yàn yuán xiàn 。

yàn shū   zhe  wén tán ,yóu shàn xiǎo lìng ,fēng  hán  wǎn  ,  zi yàn  dào bèi chēng wéi “ yàn ” “xiǎo yàn ”,yòu  ōu yáng xiū bìng chēng “yàn ōu ”; gōng shī shàn wén ,yuán yǒu  , sàn  。cún shì yǒu 《zhū   》、《yàn yuán xiàn  wén 》、《lèi yào 》cán běn 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽