」shī  quán  (511)shǒu )

1

qīng míng 》

qīng míng shí jié  fēn fēn , shàng xíng rén  duàn hún 。
jiè wèn jiǔ jiā  chǔ yǒu , tóng yáo zhǐ xìng huā cūn 。
2

shān xíng 》

yuǎn shàng hán shān shí jìng xié ,bái yún shēng chù yǒu rén jiā 。
tíng chē zuò ài fēng lín wǎn ,shuāng  hóng  èr yuè huā 。
3

chì  》

zhé  chén shā tiě wèi xiāo , jiāng   rèn qián cháo 。
dōng fēng   zhōu láng 便biàn ,tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo 。
4

jiāng nán chūn 》

qiān  yīng  绿 yìng hóng ,shuǐ cūn shān guō jiǔ  fēng 。
nán cháo  bǎi  shí  ,duō shǎo lóu tái yān  zhōng 。
5

 qín huái 》

yān lóng hán shuǐ yuè lóng shā ,  qín huái jìn jiǔ jiā 。
shāng   zhī wáng guó hèn , jiāng yóu chàng hòu tíng huā 。
6

qiū  》

yín zhú qiū guāng lěng huà píng ,qīng luó xiǎo shàn  liú yíng 。
tiān jiē   liáng  shuǐ ,zuò kàn qiān niú zhī  xīng 。
7

 yáng zhōu hán chuò pàn guān 》

qīng shān yǐn yǐn shuǐ tiáo tiáo ,qiū jǐn jiāng nán cǎo wèi diāo 。
èr shí  qiáo míng yuè  , rén  chǔ jiào chuī xiāo 。
8

  jiāng tíng 》

shèng bài bīng jiā shì   ,
bāo xiū rěn chǐ shì nán ér 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng dōng   duō cái jùn ,
juǎn  chóng lái wèi  zhī 。
shōu  
9

qiǎn 怀huái 》

luò tuò jiāng  zài jiǔ xíng ,chǔ yāo xiān  zhǎng zhōng qīng 。
shí nián  jiào yáng zhōu mèng ,yíng de qīng lóu  xìng míng 。
10

qiǎn 怀huái 》

dào tài shí hái tài ,shí lái mìng  lái 。
 dāng  chéng shì ,gāo   shān wēi 。
11

jiǔ   shān dēng gāo 》

jiāng hán qiū yǐng yàn chū fēi ,  xié  shàng cuì wēi 。
chén shì nán féng kāi kǒu xiào , huā  chā mǎn tóu guī 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn jiāng mǐng dǐng chóu jiā jié , yòng dēng lín hèn luò huī 。
 wǎng jīn lái zhī   ,niú shān    zhān  。
shōu  
12

jīn  yuán 》

fán huá shì sàn zhú xiāng chén ,liú shuǐ  qíng cǎo  chūn 。
  dōng fēng yuàn  niǎo ,luò huā yóu shì zhuì lóu rén 。
13

zhāng hǎo hǎo shī 》

jūn wèi  zhāng shū ,shí sān cái yǒu  。cuì zhuó fèng shēng wěi ,dān  lián hán  。
gāo   tiān bàn ,zhāng jiāng lián   。  shì jūn chàng , 使shǐ huá yán  。
zhǎn kāi quán wén 
zhǔ rén   zuò ,shǐ  lái chí chú 。   yǐn zàn , huí yìng zhǎng  。
shuāng huán  gāo xià ,cái guò qīng luó  。pàn pàn zhà chuí xiù , shēng chú fèng  。
fán xián bèng guān niǔ ,sāi guǎn liè yuán  。zhòng yīn  néng zhú ,niǎo niǎo 穿chuān yún  。
zhǔ rén zài sān tàn ,wèi yán tiān xià shū 。zèng zhī tiān  jǐn ,  shuǐ  shū 。
lóng shā kàn qiū làng ,míng yuè yóu zhū  。  měi xiāng jiàn ,sān   wèi shū 。
 zhì suí yuè mǎn ,yàn tài zhú chūn shū 。jiàng chún jiàn qīng qiǎo ,yún  zhuǎn   。
jīng pèi  dōng xià ,shēng  suí zhú  。shuāng diāo xiè lóu shù ,shā nuǎn    。
shēn wài rèn chén  ,zūn qián  huān  。piāo rán  xiān  ,fěng   xiàng  。
pìn zhī  yáo pèi ,zài   yún chē 。dòng  shuǐ shēng yuǎn ,yuè gāo chán yǐng  。
ěr lái wèi  suì ,sàn jìn gāo yáng  。luò chéng zhòng xiāng jiàn ,nào nào wèi dāng  。
guài    shì ,shào nián chuí bái  。péng yóu jīn zài fǒu ,luò tuò gèng néng  。
mén guǎn tòng  hòu ,shuǐ yún qiū jǐng chū 。xié  guà shuāi liǔ ,liáng fēng shēng zuò  。
 jǐn mǎn jīn lèi ,duǎn  liáo  shū 。
shōu  
14

qiū  》

yín zhú qiū guāng lěng huà píng ,
qīng luó xiǎo shàn  liú yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
tiān jiē   liáng  shuǐ ,
zuò kàn qiān niú zhī  xīng 。
shōu  
15

  》

yún jiē yuè   xiāng guò ,wèi  jīng nián bié hèn duō 。
zuì hèn míng cháo  chē  , jiào huí jiǎo  tiān  。
16

zèng bié 》

yǎn qián yíng sòng  céng xiū ,xiāng  lún  shì shuǐ liú 。
mén wài ruò  nán běi  ,rén jiān yīng miǎn bié  chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 qín liù yìn guī   ?pān yuè shuāng máo  zhí qiū 。
 guài fēn jīn xián lèi  ,shí nián gēng diào  cāng zhōu 。
shōu  
17

cháng ān qiū wàng 》

lóu  shuāng shù wài ,jìng tiān   háo 。
nán shān  qiū  , shì liǎng xiāng gāo 。
18

 shì 》

xiǎo yuàn  rén  zhǎng tái ,mǎn tíng xiū zhú jiān shū huái 。
chūn chóu   chéng yōu mèng ,yòu bèi liú yīng huàn xǐng lái 。
19

zǎo yàn 》

jīn  qiū bàn  xián kāi ,yún wài jīng fēi  sàn āi 。
xiān zhǎng yuè míng  yǐng guò ,cháng mén dēng àn shù shēng lái 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhī   fēn fēn zài , zhú chūn fēng   huí 。
 yàn xiāo xiāng shǎo rén chù ,shuǐ duō   àn méi tái 。
shōu  
20

qiū  》

  jiě qián  ,piāo xiāo qiū bàn shí 。
wēi  chí táng jiàn ,hǎo fēng jīn xiù zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
 duǎn shū wèi  ,zhěn liáng xián qiě  。
píng shēng fēn guò  , shì  cēn  。
shōu  
guān  zuò zhě 

  

  (803nián -yuē 852nián ),  zhī ,hào fán chuān  shì ,hàn  ,jīng zhào wàn nián (jīn shǎn 西 西 ān )rén 。  shì táng dài jié chū  shī rén 、sǎn wén jiā ,shì zǎi xiàng  yòu zhī sūn , cóng  zhī  。táng wén zōng   èr nián 26suì zhōng jìn shì ,shòu hóng wén guǎn jiào shū láng 。hòu  jiāng 西 guān chá 使shǐ  ,zhuǎn huái nán jié  使shǐ  ,yòu  guān chá 使shǐ  , rén guó shǐ guǎn xiū zhuàn ,shàn  、  、 xūn yuán wài láng ,huáng zhōu 、chí zhōu 、 zhōu  shǐ děng zhí 。

yīn wǎn nián  cháng ān nán fán chuān bié shù , hòu shì chēng “ fán chuān ”,zhe yǒu 《fán chuān wén  》。   shī    yán jué  zhù chēng ,nèi róng  yǒng shǐ shū 怀huái wéi zhǔ , shī yīng  jùn shuǎng ,duō qiè jīng shì zhī  ,zài wǎn táng chéng jiù  gāo 。  rén chēng “xiǎo  ”, bié    ,"  “。  shāng yǐn bìng chēng “xiǎo   ”。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽