yuè fēi 」shī  quán  (18)shǒu )

1

mǎn jiāng hóng ·  chōng guān 》

  chōng guān ,píng lán chù xiāo xiāo  xiē 。
tái wàng yǎn ,yǎng tiān cháng xiào ,zhuàng 怀huái  liè 。
zhǎn kāi quán wén 
sān shí gōng míng chén   ,
 qiān   yún  yuè 。
 děng xián bái le shào nián tóu ,kōng bēi qiè 。
jìng kāng chǐ ,yóu wèi xuě ;
chén  hèn , shí miè !
jià cháng chē    lán shān quē 。
zhuàng zhì  cān   ròu ,
xiào tán  yǐn xiōng  xuè 。
dài cóng tóu shōu shí jiù shān  ,cháo tiān què 。
shōu  
2

mǎn jiāng hóng ·dēng huáng  lóu yǒu gǎn 》

yáo wàng zhōng yuán ,huāng yān wài 、 duō chéng guō 。
xiǎng dāng nián 、huā zhē liǔ  ,fèng lóu lóng  。
zhǎn kāi quán wén 
wàn suì shān qián zhū cuì rào ,péng  殿diàn  shēng  zuò 。
dào ér jīn 、tiě  mǎn jiāo  ,fēng chén è 。
bīng ān zài ?gāo fēng è 。mín ān zài ?tián gōu  。
tàn jiāng shān   ,qiān cūn liáo luò 。
  qǐng yīng  ruì  , biān zhí  qīng  luò 。
què guī lái 、zài  hàn yáng yóu , huáng  。
shōu  
3

xiǎo chóng shān ·zuó  hán qióng  zhù míng 》

zuó  hán qióng  zhù míng 。
jīng huí qiān  mèng , sān gēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái   rào jiē xíng 。
rén qiāo qiāo ,lián wài yuè lóng míng 。
bái shǒu wèi gōng míng 。
jiù shān sōng zhú lǎo , guī chéng 。
 jiāng xīn shì  yáo qín 。
zhī yīn shǎo ,xián duàn yǒu shuí tīng 。
shōu  
4

chí zhōu cuì wēi tíng 》

jīng nián chén  mǎn zhēng  ,  xún fāng shàng cuì wēi 。
hǎo shān hǎo shuǐ kàn   ,  cuī chèn yuè míng guī 。
5

dēng chí zhōu cuì wēi tíng shī 》

jīng nián chén  mǎn zhēng  ,  xún fāng shàng cuì wēi 。
hǎo shuǐ hǎo shān kàn   ,  cuī chèn yuè míng guī 。
6

sòng  yán zhāng xiān shēng běi  》

hào lìng fēng tíng xùn ,tiān shēng dòng  zōu 。
cháng    luò ,zhí dǎo xiàng yàn yōu 。
zhǎn kāi quán wén 
 dié yān zhī xuè , niǎo  hán tóu 。
guī lái bào míng zhǔ ,huī  jiù shén zhōu 。
shōu  
7

 cuì yán  》

qiū fēng jiāng shàng zhù wáng shī ,zàn xiàng yún shān niè cuì wēi 。
zhōng    qīng sāi shuǐ ,gōng míng zhí  zhèn biān  。
zhǎn kāi quán wén 
shān lín xiào   láo  ,shā  qún xiōng dìng   。
xíng  sān guān yíng sān shèng ,jīn qiú  juǎn jǐn qín guī 。
shōu  
8

guī  xíng zài guò shàng zhú  ǒu  》

qiáng  fàn jīn quē ,zhù   jiāng nán 。
  shuāng hún yǎo , chén bǎi zhàn hān 。
zhǎn kāi quán wén 
bīng wēi kōng shuò  ,  zhàng  tán 。
huī  shān   ,juān  fēn  gān 。
shōu  
9

yóu wéi shí shān  》

wéi shí shān qián  ,lín quán shèng jǐng yōu 。
 jīn zhū  xiāng ,bái xuě lǎo sēng tóu 。
zhǎn kāi quán wén 
tán shuǐ hán shēng yuè ,sōng fēng  dài qiū 。
 lái shǔ lóng  ,wèi   mín yōu 。
shōu  
10

 dōng lín huì hǎi shàng rén 》

pén   shān   qiū ,cháng jiāng wàn zhé xiàng dōng liú 。
nán ér  zhì  wáng shì ,shèng zhǔ zhuān zhēng miè  qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
gōng  yào kān yàn shí shàng ,guī xiū zhōng zuò chì sōng yóu 。
yīn qín   dōng lín lǎo ,lián shè cóng jīn zhuó  xiū 。
shōu  
11

 zhòu  gāng 》

  lín gāng huō zhàn móu ,zhèn yún kāi chù   liú 。
 chōng shuǐ zhǐ yóu chuán jìn ,shǔ xiù gōng tíng shú mǐn zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
nán  zhǐ jīn (xiè  cao )xiǎo chǒu ,běi yuán   fǎn shén zhōu 。
shì jiāng  chǐ chóu míng shèng , zhǐ tiān  lèi  shōu 。
shōu  
12

guò zhāng  zèng zhāng wán 》

 xīn mǎi jiǔ  qīng chūn ,duì jìng kōng jiē bái  xīn 。
huā xià shào nián yīng xiào  ,chuí chuí léi  访fǎng gāo rén 。
13

sòng zhěn shàng rén zhī  shān 》

 chǔ gāo rén yún   ,xiāng féng  jiàn  qián  。
ǒu kàn cài  suí liú shuǐ ,zhī yǒu máo  zài cuì wēi 。
zhǎn kāi quán wén 
suǒ   tán jiē  tīng ,yān fēi qiū   tóng guī 。
xiāo rán yòu xiàng zhū fāng  , shù shān gōng  chén huī 。
shōu  
14

cóng jià yóu nèi yuàn yìng zhì 》

chì bào yóu 西 nèi ,chūn guāng ǎi shàng lín 。
huā wéi qiān duǒ jǐn ,liǔ niǎn wàn zhū jīn 。
zhǎn kāi quán wén 
yàn rào lóng   ,yīng suí fèng niǎn yín 。
jūn wáng duō   ,huà   rén xīn 。
shōu  
15

   huì hǎi 》

pén   shān   qiū ,cháng jiāng wàn zhé xiàng dōng liú 。
nán ér  zhì  wáng shì ,shèng zhǔ zhuān shī miè  qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
gōng  yào kān yàn shí shàng ,guī xiū zhōng bàn chì sōng yóu 。
dīng níng   dōng lín lǎo ,lián shè cóng  zhe  xiū 。
shōu  
16

 chí zhōu cuì guāng  》

ài   lán gàn ,shuí tóng   xián 。
qīng yīn nòng qíng  ,xiù  yǐn kōng shān 。
zhǎn kāi quán wén 
dǎo shù xiāo shū wài ,zhēng fān yǎo ǎi jiān 。
 suī jiāng shàng lǎo ,xīn xiàn bái yún hái 。
shōu  
17

  dōu huá yán  》

shǒu chí zhú jié 访fǎng huáng lóng ,jiù xué kōng    zōng 。
yún suǒ duàn    chù ,bàn shān sōng zhú hàn qiū fēng 。
18

 qīng  shì xiāo   》

xióng  táng táng guàn dòu niú ,shì jiāng zhí jié bào jūn chóu 。
zhǎn chú wán è hái chē  , wèn dēng tán wàn  xiū 。
guān  zuò zhě 

yuè fēi 

yuè fēi (1103—1142), péng  ,sòng xiāng zhōu tāng yīn xiàn (jīn  nán tāng yīn xiàn )rén ,kàng jīn míng jiàng ,zhōng guó  shǐ shàng zhù míng jūn shì jiā 、zhàn lüè jiā 、shū  jiā 、mín  yīng xióng ,wèi liè nán sòng zhōng xīng  jiāng zhī shǒu 。

yuè fēi  běi sòng  nián tóu jūn ,cóng 1128nián  zōng   dào 1141nián wéi zhǐ  shí  nián jiān ,shuài lǐng yuè jiā jūn tóng jīn jūn jìn xíng le  xiǎo shù bǎi  zhàn dòu ,suǒ xiàng   ,“wèi zhì jiàng xiàng ”。1140nián ,wán yán  shù huǐ méng gōng sòng ,yuè fēi huī shī běi  ,xiān hòu shōu  zhèng zhōu 、luò yáng děng  ,yòu  yǎn chéng 、yǐng chāng  bài jīn jūn ,jìn jūn zhū xiān zhèn 。sòng gāo zōng qín huì què   qiú  , shí èr dào “jīn  pái ”xià lìng 退tuì bīng ,yuè fēi zài    yuán zhī xià bèi  bān shī 。zài sòng jīn   guò chéng zhōng ,yuè fēi zāo shòu qín huì 、zhāng jùn děng rén   xiàn ,bèi    。1142nián 1yuè ,yuè fēi  “  yǒu ” “móu fǎn ”zuì míng , zhǎng  yuè yún   jiàng zhāng xiàn tóng bèi shā hài 。sòng xiào zōng shí yuè fēi yuān  bèi píng fǎn ,gǎi zàng  西  pàn  xiá lǐng 。zhuī shì   ,hòu yòu zhuī shì zhōng  ,fēng è wáng 。

yuè fēi shì nán sòng zuì jié chū  tǒng shuài , zhòng shì rén mín kàng jīn  liàng , zào le “lián jié  shuò ”zhī móu ,zhǔ zhāng huáng   běi  mín jiān kàng jīn  jūn  sòng jūn  xiāng pèi  ,jiā  jīn jūn , shōu  shī  。yuè fēi zhì jūn ,shǎng  fēn míng ,  yán zhěng ,yòu néng    shǔ , shēn zuò  , shuài lǐng  “yuè jiā jūn ”hào chēng “dòng   chāi  ,饿è     ”,jīn rén liú chuán yǒu “hàn shān  ,hàn yuè jiā jūn nán ” píng  ,biǎo  duì “yuè jiā jūn ” yóu zhōng jìng wèi 。yuè fēi fǎn duì sòng tíng “jǐn lìng  shǒu  dài  , gǎn yuǎn gōng ér qiú shèng ” xiāo  fáng  zhàn lüè , guàn zhǔ zhāng   jìn gōng , duó  kàng jīn dòu zhēng  shèng  ; shì nán sòng chū wéi   zhī  guī  jìn gōng zhàn   tǒng shuài 。

yuè fēi  wén xué cái huá  shì jiàng shuài zhōng shǎo yǒu  ,   zuò 《mǎn jiāng hóng ·  chōng guān 》,shì qiān  chuán sòng  ài guó míng piān ,hòu rén lìng  yǒu wén  chuán shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽