shì mín 」shī  quán  (88)shǒu )

1

 jīng piān shí shǒu 》

qín chuān xióng  zhái ,hán  zhuàng huáng  。 殿diàn qiān xún  , gōng bǎi zhì  。
lián hōng yáo jiē hàn ,fēi guān jiǒng líng  。yún  yǐn céng quē ,fēng yān chū  shū 。
zhǎn kāi quán wén 
yán láng    ,chóng wén liáo zhù niǎn 。 xiá  lóng  ,jīn shéng  fèng zhuàn 。
wéi biān duàn réng  ,piāo zhì shū hái juǎn 。duì  nǎi yān liú , àn guān fén diǎn 。
  chū  lín ,tíng  xīn  yàn 。diāo gōng xiě míng yuè ,jùn   liú diàn 。
jīng yàn luò  xián , yuán bēi  jiàn 。yuè shǎng chéng duō měi ,  nǎi wàng juàn 。
míng jiā lín  guǎn ,tiào tīng huān fāng jié 。 guǎn yùn zhū xián ,qīng  níng bái xuě 。
cǎi fèng  lái  ,xuán  fēn chéng liè 。  zhèng wèi shēng , yīn fāng  yuè 。
fāng chén zhuī   ,jìn yuàn xìn duō  。qiáo xíng tōng hàn shàng ,fēng shì jiē yún wēi 。
yān xiá jiāo yǐn yìng ,huā niǎo  cēn  。   zhé  ,wàn  shǎng yáo chí 。
fēi gài  fāng yuán ,lán ráo yóu cuì zhǔ 。píng jiàn  cǎi luàn , chù xiāng fēng  。
guì  mǎn zhōng chuān ,xián  zhèn zhǎng 屿 。  fén   ,fāng wèi huān yàn suǒ 。
luò  shuāng quē hūn ,huí  jiǔ zhòng  。cháng yān sàn chū  ,jiǎo yuè chéng qīng  。
qiān huǎng wán qín shū ,kāi xuān yǐn yún  。xié hàn gěng céng  ,qīng fēng yáo  shù 。
huān  nán zài féng ,fāng chén liáng   。 jiǔ fàn yún léi ,lán xiáo chén   。
qiān zhōng  yáo  ,bǎi shòu xié jīn shí 。 zhì zhòng cùn yīn ,wàng 怀huái qīng chǐ  。
jiàn zhāng huān shǎng  ,èr  jǐn yāo yán 。luó  zhāo yáng 殿diàn ,fēn fāng dài mào yán 。
pèi  xīng zhèng dòng ,shàn yǎn yuè chū yuán 。 láo shàng xuán  ,  duì shén xiān 。
  yóu guān  ,yōu rán  zhǎng xiǎng 。 juàn lǎn qián zōng , gōng xún  wǎng 。
wàng  máo  yuē ,zhān jīn lán 殿diàn 广guǎng 。rén dào è gāo wēi , xīn jiè yíng dàng 。
fèng tiān jié chéng jìng ,lín mín  huì yǎng 。 shàn chá zhōng jiàn ,míng  shèn xíng shǎng 。
liù  chéng nán  , sān fēi  yǎng 。广guǎng dài chún huà  ,fāng  yún tíng xiǎng 。
shōu  
2

yuán  》

gāo xuān ài chūn  ,suì  mèi cháo guāng 。tóng tíng fēi cǎi pèi ,cuì huǎng yào míng dāng 。
gōng  lín   ,chuí    huāng 。shuāng  liè dān  , zhú yùn cháng láng 。
zhǎn kāi quán wén 
  xūn fēng mào ,kāng zāi  dào chāng 。 wén zūn hòu guǐ ,xún  jiàn qián wáng 。
cǎo xiù  chūn  ,méi yàn  nián zhuāng 。 chuān    ,zhōng   zhōu háng 。
shōu  
3

yǒng  》

zhào yún piāo yuǎn xiù ,pēn  fàn cháng  。 fēi hūn lǐng  ,xié   yán ā 。
xuàn cóng zhū   , liū jìng   。méng liǔ tiān   ,hán chuī zhī kōng luó 。
4

yǒng  》

  chuī 绿  ,méi   fāng tián 。xīn liú tiān jiù jiàn ,宿   cháo yān 。
yàn 湿shī xíng   ,huā zhān  gèng xiān 。duì  xīn dēng suì , jīn nòng  xián 。
5

yìn  cháng chéng  xíng 》

sài wài bēi fēng qiè ,jiāo  bīng  jié 。hàn hǎi bǎi zhòng  ,yīn shān qiān  xuě 。
jiǒng shù wēi fēng huǒ ,céng luán yǐn gāo jié 。yōu yōu juǎn pèi jīng ,yìn  chū cháng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
hán shā lián   ,shuò chuī duàn biān shēng 。 chén qīng  sāi ,qiāng  yùn jīn zhēng 。
jué  gān   ,chē  zhèn yuán  。 wèi fǎn lóng duī ,jiāng jūn xuán   。
yáng huī fēn  jìng , shí gōng míng  。huāng   róng  ,líng tái kǎi   。
shōu  
6

chūn  wàng hǎi 》

 jīn tiào cāng hǎi ,píng shì wán chūn fāng 。 liú héng   ,shū pài yǐn tiān huáng 。
xiān  níng sān lǐng , fēng shàn  huāng 。 cháo yún   ,穿chuān làng  shū guāng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhào àn huā fēn cǎi , yún yàn duàn xíng 。怀huái bēi yùn shēn 广guǎng ,chí mǎn shǒu líng zhǎng 。
yǒu xíng fēi   , yuán   liàng 。hóng tāo jīng biàn  ,cuì dǎo  chéng sāng 。
zhī   hàn  ,jié shí xiǎng qín huáng 。 cháng fēi běn  ,duān gǒng qiě  wáng 。
shōu  
7

chū xià 》

 zhāo chūn xià gǎi ,  niǎo huā qiān 。yīn yáng shēn qiǎn  ,xiǎo  zhòng qīng yān 。
lòng yīng yóu xiǎng 殿diàn ,héng  zhèng wǎng tiān 。pèi gāo lán yǐng jiē ,shòu  cǎo wén lián 。
zhǎn kāi quán wén 
 lín jīng zhào  ,xuán yàn  yán qián 。  fén yáng chù ,shǐ  yǒu shān quán 。
shōu  
8

fāng lán 》

chūn huī kāi  yuàn ,shū jǐng mèi lán chǎng 。yìng tíng hán qiǎn  ,níng  xuàn  guāng 。
  cēn  yǐng ,fēng chuán qīng zhòng xiāng 。huì  jūn  zhé ,pèi  zuò fēn fāng 。
9

 xuě 》

 hūn cháo   ,dān juǎn míng tāo xiá 。jié  fán yún  ,níng qióng biàn xuě huá 。
guāng lóu jiǎo ruò fěn ,yìng    shā 。fàn liǔ fēi fēi  ,zhuāng méi piàn piàn huā 。
zhǎn kāi quán wén 
zhào  tái yuán yuè ,piāo zhū  穿chuān  。yáo jié duǎn cháng jiē , cóng gāo xià shù 。
yìng tóng guī lèi bái ,yíng fēng lián bào  。duàn   jiāng chén ,pái huái suì yún  。
怀huái zhēn kuì yǐn  ,biǎo ruì zhù fēng nián 。ruǐ jiān fēi jìn yuàn , chù   chuān 。
tǎng yǒng yōu lán  ,tóng huān huáng zhú piān 。
shōu  
10

dōng shòu 》

liè liè hán fēng  ,cǎn cǎn fēi yún  。shuāng nóng níng 广guǎng  ,bīng hòu jié qīng liú 。
jīn ān  shàng yuàn ,  chěng píng chóu 。jīng   wàng  , luó  miàn qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
chǔ  zhēng   ,qín wáng jiǎo 鹿 chóu 。shòu máng tóu  shù ,鸿hóng jīng   zhōu 。
 liǎn yuán chén jìng , huí lǐng  shōu 。xīn fēi luò ruì  , zài wèi bīn yóu 。
qín huāng fēi suǒ  , pèi gèng zhāo yōu 。
shōu  
11

liáo chéng wàng yuè 》

xuán  yuè chū míng ,chéng huī zhào liáo jié 。yìng yún guāng zàn yǐn , shù huā  zhuì 。
 mǎn guì zhī yuán ,lún kuī jìng cǎi quē 。lín chéng què yǐng sàn ,dài yūn chóng wéi jié 。
zhǎn kāi quán wén 
zhù   jiǔ dōu ,tíng guān yāo fēn miè 。
shōu  
12

yǒng fēng 》

xiāo tiáo  guān sài ,yáo yáng xià péng yíng 。 lín huā luàn cǎi ,xiǎng  niǎo fēn shēng 。
 yún luó yǐng sàn ,fàn shuǐ zhī wén shēng 。láo   fēng  ,wēi jiā  hǎi qīng 。
13

shǒu suì 》

 jǐng xié fāng 殿diàn ,nián huá   gōng 。hán   dōng xuě ,nuǎn dài  chūn fēng 。
jiē  shū méi  ,pán huā juǎn zhú hóng 。gòng huān xīn  suì ,yíng sòng  xiāo zhōng 。
14

chū chūn dēng lóu   guān zuò shù 怀huái 》

píng xuān  lán  ,tiào zhǔ sàn líng jīn 。 fēng hán cuì  ,zhào  ruǐ hóng lín 。
lòu dān xiá jǐn xiù ,cán  xuě bān cén 。 làng  chuí liǔ ,jiāo huā niǎo  yín 。
zhǎn kāi quán wén 
lián méng   gǒng ,zhòng gàn  qiān xún 。míng fēi  cái  ,zhōng  dòng liáng shēn 。
 怀huái jīn  zhì ,gèng  jiè yíng xīn 。kuì zhì láo   ,fāng guī shí chǎn jīn 。
shōu  
15

dēng sān tái yán zhì 》

wèi yāng chū zhuàng hàn ,ē páng  chǐ qín 。zài wēi yóu chěng  , shē suì  rén 。
  jiā  hǎi ,  qìng cháo lún 。shàn tiān cái  jiù ,  jiǎn  xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
yǐn yuè qíng xiāo guì ,piāo yún  shǔ lín 。 chú guāng xuàn  ,shuāng quē yìng diāo yín 。
 jiē huā liáng yàn , yíng niǎo  chén 。jìng chí  tài  ,zhuāng yuàn   chūn 。
zuò  gān quán  ,tíng fēi  qǐn chén 。niàn láo cán   , kuàng fǎn láo shén 。
suǒ xīn chéng  shà ,hóng cái zhù wèi bīn 。
shōu  
16

cǎi  róng 》

jié bàn  fāng táng ,xié shǒu shàng diāo háng 。chuán  fēn  làng ,fēng sàn dòng  xiāng 。
yóu yīng  dìng  ,jīng  yǒu luàn xíng 。lián  chuàn shēng duàn ,shuǐ 广guǎng zhào  zhǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
  hái  shù ,fàn liú guī jiàn zhāng 。
shōu  
17

chū liè 》

chǔ wáng yún mèng  ,hàn  zhǎng yáng gōng 。 ruò yīn nóng xiá ,yuè  chū huán sōng 。
sān  chén ruì  , cuì liè cái xióng 。hán  shuāng fēn bái ,píng yuán shāo huǒ hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
diāo  xià  jiàn ,  绿 chén gōng 。 shòu qián yōu  ,jīng qín sàn cuì kōng 。
cháng yān huì luò jǐng ,guàn  zhèn yán fēng 。suǒ wéi chú mín  ,fēi shì yuè lín cóng 。
shōu  
18

  xià shǒu  jié 》

běi quē sān chūn wǎn ,nán róng jiǔ xià chū 。huáng yīng nòng jiàn biàn ,cuì lín huā luò  。
bào liú hái xiǎng  ,yuán   yīng  。zǎo  xiàng xīn juǎn ,zhǎng yáng jiù yǐng shū 。
zhǎn kāi quán wén 
 shí huān   ,diào zhěn zuò xiāng  。
shōu  
19

zhòng xìng  gōng 》

dài   shuò chuī ,jīng qín chóu  cóng 。kuàng  chéng juàn  ,怀huái jiù gǎn shēn zhōng 。
 shàn xīn  qìng ,chàng  yuè chéng gōng 。chuí  tiān xià zhì ,duān gǒng chē shū tóng 。
zhǎn kāi quán wén 
bái shuǐ xún qián  ,dān líng xìng jiù gōng 。liè yán huān  lǎo ,gāo yàn  xīn fēng 。
zhù   tián jùn ,huí  访fǎng  tóng 。ruì  yíng dān quē ,xiáng yān sàn  kōng 。
 屿 hán shuāng bái ,yáo shān dài  hóng 。 yān huān  zhù ,liáo  yǒng nán fēng 。
shōu  
20

jīng  xuē  zhàn  》

 nián 怀huái zhuàng  ,  chū zhàng jié 。xīn suí lǎng  gāo ,zhì  qiū shuāng jié 。
 fēng jīng diàn  ,zhuǎn zhàn cháng  jué 。yíng suì luò xīng chén ,zhèn juǎn héng yún liè 。
zhǎn kāi quán wén 
 huī fēn  jìng ,zài  jīng  líng 。   jiù yuán ,shǔ  zhù huá xuān 。
chén shā    ,miè zào yǒu cán hén 。làng xiá 穿chuān shuǐ jìng ,fēng  bào lián hūn 。
shì   liú  ,rén shì shū jīn  。zhǎng xiǎng tiào qián zōng , gōng liáo  shì 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 shì mín 

táng tài zōng  shì mín gōng yuán 598nián 1yuè 28 【 shuō 599nián 1yuè 23 】-gōng yuán 649nián 7yuè 10 ),shēng   gōng zhī bié guǎn (jīn shǎn 西  gōng ),shì táng gāo   yuān  dòu huáng hòu    ,táng cháo  èr wèi huáng  ,jié chū  zhèng zhì jiā 、zhàn lüè jiā 、jūn shì jiā 、shī rén 。

 shì mín shào nián cóng jūn ,céng  yàn mén guān yíng jiù suí yáng  。táng cháo jiàn  hòu , shì mín guān  shàng shū lìng 、yòu  hòu  jiàng jūn ,shòu fēng wèi qín guó gōng ,hòu jìn fēng wèi qín wáng ,xiān hòu   píng dìng le xuē rén gǎo 、liú  zhōu 、dòu jiàn  、wáng shì chōng děng jūn  ,zài táng cháo  jiàn   tǒng  guò chéng zhōng  xià   zhàn gōng 。

gōng yuán 626nián 7yuè 2 (  jiǔ nián liù yuè chū  ), shì mín  dòng “xuán  mén zhī biàn ”,shā     xiōng zhǎng tài   jiàn chéng 、   wáng  yuán   èr rén zhū  ,bèi  wèi tài  ,táng gāo   yuān  jiǔ 退tuì wèi , shì mín  wèi ,gǎi yuán zhēn guān 。

 shì mín wèi  zhī hòu ,  tīng  qún chén   jiàn ,duì nèi  wén zhì tiān xià , xīn  jiàn , xíng jié yuē ,quàn  nóng sāng ,使shǐ bǎi xìng néng gòu xiū yǎng shēng  ,guó tài mín ān ,kāi chuàng le zhōng guó  shǐ shàng zhù míng  zhēn guān zhī zhì 。duì wài kāi jiāng tuò  ,gōng miè dōng  jué  xuē yán tuó ,zhēng  gāo chāng qiū  、  hún ,zhòng chuāng gāo gōu  ,shè  ān 西  zhèn , mín  róng qià xiāng chǔ ,bèi   rén mín zūn chēng wéi tiān  hán ,wèi hòu lái táng cháo  bǎi duō nián  shèng shì diàn dìng zhòng yào  chǔ 。

gōng yuán 649nián 7yuè 10 (zhēn guān èr shí sān nián  yuè    ), shì mín yīn bìng jià bēng  hán fēng 殿diàn ,xiǎng nián  shí èr suì ,zài wèi èr shí sān nián ,miào hào tài zōng ,zàng  zhāo líng 。 shì mín ài hào wén xué  shū  ,yǒu  bǎo chuán shì 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽