chén quán  」shī  quán  (146)shǒu )

1

 shī sān shǒu ( sān )》

wén dào huáng lóng shù ,pín nián  jiě bīng 。
 lián guī  yuè ,zhǎng zài hàn jiā yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
shào  jīn chūn  ,liáng rén zuó  qíng 。
shuí néng jiāng   , wèi  lóng chéng 。
shōu  
2

 宿  pán lǐng 》

 yóu qiān  wài ,gāo   pán 西 。
xiǎo yuè lín chuāng jìn ,tiān     。
zhǎn kāi quán wén 
fāng chūn píng zhòng 绿 ,qīng   guī  。
  kōng liú tīng ,bāo chéng wén shǔ  。
shōu  
3

  chéng qiáo  quē zhī zhī 》

 jiā shào   jīn táng ,hǎi yàn shuāng  dài mào liáng 。
jiǔ yuè hán zhēn cuī shí  ,shí nián zhēng   liáo yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
bái láng  běi yīn shū duàn ,dān fèng chéng nán qiū  zhǎng 。
shuí wèi hán chóu   jiàn ,gèng jiào míng yuè zhào liú huáng 。
shōu  
4

xiāng    ·cháng mén yuàn 》

yuè jiǎo fēng lěng lěng ,cháng mén   tíng 。 jiē wén zhuì  ,luó huǎng jiàn fēi yíng 。
qīng  níng zhū zhuì ,liú chén xià cuì píng 。qiè xīn jūn wèi chá ,chóu tàn  fán xīng 。
5

cháng mén yuàn 》

yuè jiǎo fēng líng líng ,cháng mén   tíng 。 jiē wén zhuì  ,luó huǎng jiàn fēi yíng 。
qīng  níng zhū zhuì ,liú chén xià cuì píng 。qiè xīn jūn wèi chá ,chóu tàn  fán xīng 。
6

  chéng  quē qiáo zhī zhī 》

 jiā shào   jīn xiāng ,hǎi yàn shuāng  dài mào liáng 。
jiǔ yuè hán zhēn cuī   ,shí nián zhēng shù  liáo yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
bái láng  běi yīn shū duàn ,dān fèng chéng nán qiū  zhǎng 。
shuí wèi hán chóu   jiàn ,gèng jiào míng yuè zhào liú huáng ?
shōu  
7

yuè    · chuī   ·fāng shù 》

  zǎo fāng fēi ,wǎn zài cháng mén 殿diàn 。yāo táo  ruò shòu ,nóng  guāng  liàn 。
 niǎo nòng huā shū ,yóu fēng yǐn xiāng biàn 。tàn  chūn fēng  ,piāo líng jūn  jiàn 。
8

  》

qiū jìn yàn háng  ,tiān gāo què  fēi 。zhuāng chéng yīng lǎn zhī ,jīn    guī 。
yuè jiǎo  穿chuān 线xiàn ,fēng qīng    。lái shí   jué ,shén yàn yǒu guāng huī 。
9

héng chuī   ·chū sài 》

shí nián tōng   ,wàn  chū cháng píng 。hán  shēng  jiàn ,yīn yún  pèi jīng 。
   jiù lěi ,  liàn kōng chéng 。xīn  gāo lán běi , shuāng sǔn hàn bīng 。
10

lǒng tóu shuǐ 》

lǒng shān fēi luò  ,lǒng yàn  hán tiān 。chóu jiàn sān qiū shuǐ ,fēn wéi liǎng  quán 。
西 liú  qiāng jùn ,dōng xià xiàng qín chuān 。zhēng  chóng huí shǒu ,gān cháng kōng  lián 。
11

xīng qìng chí shì yàn yìng zhì 》

 shuǐ chéng tán yìng yuǎn kōng , yún xiāng jià  wēi fēng 。hàn jiā chéng què  tiān shàng ,
qín  shān chuān shì jìng zhōng 。xiàng  huí zhōu píng  绿 ,fēn lín  殿diàn 槿jǐn chū hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái  xiàn héng fén shǎng ,jīn  chén yóu shèng zǎo xióng 。
shōu  
12

yáo tóng  yuán wài shěn yán guò lǐng 》

tiān cháng  kuò lǐng tóu fēn , guó  jiā jiàn bái yún 。luò  fēng guāng  suǒ shì ,
chóng shān zhàng   kān wén 。nán  zhǎng hǎi rén  chǔ ,běi wàng héng yáng yàn  qún 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎng  jiāng shān wàn   , shí zhòng  shèng míng jūn 。
shōu  
13

yóu shǎo lín  》

cháng  yóu bǎo  ,  duì zhū lín 。yàn  fēng shuāng  ,lóng chí suì yuè shēn 。
gàn yuán chéng   , 殿diàn xià qiū yīn 。guī  yān xiá wǎn ,shān chán chǔ chù yín 。
14

    ·  jiàn 》

 jiā shào   jīn táng ,hǎi yàn shuāng  dài mào liáng 。
jiǔ yuè hán zhēn cuī   ,shí nián zhēng shù  liáo yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
bái láng  běi yīn shū duàn ,dān fèng chéng nán qiū  zhǎng 。
shéi zhī hán chóu   jiàn ,gèng jiào míng yuè zhào liú huáng 。
shōu  
15

héng chuī   ·shé yáng liǔ 》

 chuāng cháo  yìng ,luó zhàng chūn fēng chuī 。shì lèi pān yáng liǔ ,cháng tiáo wǎn  chuí 。
bái huā fēi  luàn ,huáng niǎo  cēn  。qiè  gān cháng duàn ,páng rén  de zhī 。
16

fèng  chūn  xìng wàng chūn gōng yìng zhì 》

fāng jiāo 绿  sàn chūn qíng , dào  gōng yān  shēng 。yáng liǔ qiān tiáo huā  zhàn ,
 táo bǎi zhàng màn chū yíng 。lín xiāng jiǔ  yuán xiāng  ,niǎo zhuàn  shēng   chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
dìng shì fēng guāng qiān 宿 zuì ,lái chén  de xìng kūn míng 。
shōu  
17

yuè    · chuī   · shān gāo èr shǒu 》

 shān fēng shí èr ,huán  yǐn zhāo huí 。 tiào   xiá ,píng kàn yún  tái 。
 chá tiān wài  , shuǐ  biān lái 。   yuán  ,jīng wáng zhěn  kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
shén  xiàng gāo táng , shān xià  yáng 。péi huí zuò xíng  ,wǎn luán zhú jīng wáng 。
diàn yǐng jiāng qián luò ,léi shēng xiá wài zhǎng 。 yún  chǔ suǒ ,tái guǎn xiǎo cāng cāng 。
shōu  
18

 chī mèi dài shū  jiā rén 》

chī mèi lái xiāng wèn ,jūn  shī  xiāng 。lóng zhōng  běi quē ,cèng dèng shǒu nán huāng 。
lǎn jìng lián shuāng bìn ,zhān   wàn xíng 。bào chóu   guó ,jiāng lǎo gèng chuí shang 。
zhǎn kāi quán wén 
yǐng    suì ,ēn  huàn luò yáng 。sān chūn  shì shěng , zài shàng shū láng 。
huáng  yóu luán shǔ ,qīng jiān  shǐ xiāng 。 xún xíng tài  ,péi yàn zuò míng guāng 。
wèi běi shēng gāo yuàn , nán   chǎng 。yān huā héng xiàn  ,quán shí měi chēng shāng 。
xiá  cóng xiū huàn ,gāo chē yìng dào bàng 。yíng bīn jiù chéng xiàng ,xuǎn shì  zhāo wáng 。
shì chǒng yán yóu  ,chéng huān wèi  wàng 。 zhāo  hòu qiǎn , zhái jìng tóng fáng 。
xiōng shù céng   ,quán háo   dāng 。kuǎn yán yīn shì cóng ,jiē  zài wén zhāng 。
qiě  wēi fēi 
yán bèi ,níng zhī xīn shì láng 。shēn yóu    ,qíng wèi  pén shāng 。
 tàn yuán chéng  ,fēi guān xíng mèi cáng 。 féng jīn gǎi dàn ,zhēng shuò  guī táng 。
 chèn suí lóng  ,tiān shū zhú fèng huáng 。cháo róng xīn jiù  ,chén huà měi chū gāng 。
gào shàn diāo jīng jiàn ,shōu yuān jǐn pèi zhāng 。zǎi chén gèng xiàn  ,jùn shǒu  míng yáng 。
 yuè  sān tǒng ,zhōu chē huì  fāng 。yún shā jiàng bái suì ,qín lǒng xiàn shāo dāng 。
sān shè zhòng tiān zào ,qiān tuī  guó xiáng 。 zhāo   chǔ ,  xiàn wéi sāng 。
zhǎng hǎi yuán zhēn  ,chóng shān   táng 。diāo  fēi dòng  ,dān ěr jiān  shang 。
 zhěn shén  liè ,jiā cān  wèi qiáng 。kōng tíng yóu fěi cuì ,qióng xiàng  guāng láng 。
yuán  fēn shū  ,huí móu wǎn  cháng 。 xiōng héng wěi zhèng ,nián 寿shòu huì xún táng 。
jiā běn chuán qīng bái ,guān  zhòng guà chuáng 。shàng jīng   chǎn ,  jué qióng zhuāng 。
  xiān shí fèi ,cāng tóu   jiāng 。xìng yán tàn jiā kǒu , chǔ dài yíng liáng 。
  cóng dōu chū ,chuán wén  xiǎo kāng 。jiàng chú zhān èr  , chāi  sān fáng 。
jiàn wài xuán xiāo  ,jīng nán  duàn cháng 。yīn chén huáng ěr jiān ,mèng xiǎng bái méi liáng 。
  dān   ,xián chú yuàn yuǎn xiáng 。 kān wàn  wài ,yún hǎi  míng máng 。
 shǔ gān  yuè ,shēng míng rèn  kāng 。yóu lái xiū fèn mìng ,mìng  xìn cāng cāng 。
 zuò xún zhōu  ,qīng chén yǒng lǎo zhuāng 。 zhōng yīn  dào , wèn  chāng kuáng 。
shōu  
19

chū  huān zhōu 》

liú zi  shí  ,mìng  piān  ǒu 。pèi yuǎn tiān suì qióng ,dào chí  zuì hòu 。
shuǐ xíng dān ěr guó , xíng diāo  sǒu 。hún  yóu guǐ mén ,hái   jīng kǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
  rěn   ,cháo  bào bìng zǒu 。sāo shǒu xiàng nán huāng ,shì lèi kàn běi dǒu 。
 nián shè shū lái ,zhòng yǐn luò yáng jiǔ 。
shōu  
20

chū  huān zhōu 》

  wén tóng zhù ,xíng lái xiàng  nián 。 zhī lín   ,yóu  dào míng tiān 。
   shí  ,jīng huá ruò  biān 。 jūn  xiàn lèi ,kān zuò  nán quán 。
guān  zuò zhě 

chén quán  

chén quán  yuē 656—yuē 715), yún qīng ,xiāng zhōu nèi huáng (jīn ān yáng shì nèi huáng xiàn )rén ,táng dài shī rén 。 sòng zhī wèn  míng ,chēng “chén sòng ”。shàn zhǔ wén ,yóu zhǎng  yán zhī zuò 。zhuó jìn shì  。cháng ān zhōng ,lèi qiān tōng shì shè rén , xiū 《sān jiào zhū yīng 》,zhuǎn kǎo gōng láng  shì zhōng 。zuò jiāo zhāng  zhī liú huān zhōu 。shāo qiān tái zhōu  shì cān jūn 。shén lóng zhōng ,zhào jiàn ,bài   láng ,xiū wén guǎn zhí xué shì , zhōng shū shè rén ,tài  shǎo zhān shì 。kāi yuán chū  。jiàn ān hòu , jiāng zuǒ ,shī   biàn ,zhì shěn yuē  xìn  yīn yùn xiāng wǎn  ,shǔ duì jīng  , quán   sòng zhī wèn ,yóu jiā   。huí  shēng bìng ,yuē  zhǔn piān , jǐn xiù chéng wén ,xué zhě zōng zhī ,hào wèi chén sòng 。 yuē :   qián ,chén sòng  jiān 。 shí juǎn ,jīn biān shī sān juǎn 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽