wáng  」shī  quán  (76)shǒu )

1

sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》

chéng què  sān qín ,fēng yān wàng  jīn 。
 jūn  bié  ,tóng shì huàn yóu rén 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi nèi cún zhī  ,tiān  ruò  lín 。
 wéi zài   ,ér  gòng zhān jīn 。
shōu  
2

téng wáng  shī 》

téng wáng gāo  lín jiāng zhǔ ,
pèi  míng luán    。
zhǎn kāi quán wén 
huà dòng cháo fēi nán  yún ,
zhū lián  juǎn 西 shān  。
xián yún tán yǐng  yōu yōu ,
 huàn xīng    qiū 。
 zhōng  zi jīn ān zài ?
kǎn wài cháng jiāng kōng  liú !
shōu  
3

shān zhōng 》

cháng jiāng bēi  zhì ,wàn  niàn jiāng guī 。kuàng shǔ gāo fēng wǎn ,shān shān huáng  fēi 。
4

yǒng fēng 》

  liáng jǐng shēng ,jiā  lín  qīng 。 yān xún jiàn  ,juǎn  chū shān yíng 。
 lái    ,dòng   yǒu qíng 。 luò shān shuǐ jìng ,wèi jūn  sōng shēng 。
5

yǒng fēng 》

  liáng fēng shēng ,jiā  lín  qīng 。
 yān xún jiàn  ,juǎn  chū shān yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái    ,dòng   yǒu qíng 。
 luò shān shuǐ jìng ,wèi jūn  sōng shēng 。
 
shōu  
6

bié xuē huá 》

sòng sòng duō qióng  ,huáng huáng  wèn jīn 。
bēi liáng qiān  dào , duàn bǎi nián shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn shì tóng piāo  ,shēng  gòng  xīn 。
 lùn   zhù , shì mèng zhōng rén 。
shōu  
7

yuè    · chuī   ·lín gāo tái 》

lín gāo tái ,gāo tái tiáo  jué  āi 。yáo xuān  gòu  cuī wéi ,
luán  fèng chuī qīng qiě āi 。 kàn cháng ān dào ,   gōu cǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
xié duì gān quán  ,cāng cāng mào líng shù 。gāo tái  wàng tóng ,
 xiāng jiā   cōng cōng 。  dān lóu fēn zhào 耀yào , fáng jǐn 殿diàn xiāng líng lóng 。
dōng  cháng  guān ,西 zhǐ wèi yāng gōng 。chì chéng yìng cháo  ,绿 shù yáo chūn fēng 。
 tíng bǎi suì kāi xīn shì ,jiǎ  qiān méng fēn   。zhū lún cuì gài  shèng chūn ,
dié xiè céng yíng xiāng duì  。 yǒu qīng lóu  dào zhōng ,xiù  wén chuāng diāo  lóng 。
jǐn qīn    ,luó wéi zhòu wèi kōng 。 píng cháo yǎn cuì ,zhuāng jìng wǎn kuī hóng 。
wèi jūn ān bǎo  ,é méi  huā cóng 。chén jiān xiá  àn jiāng  ,
yún jiān yuè  míng   。yuān yāng chí shàng liǎng liǎng fēi ,fèng huáng lóu xià shuāng shuāng  。
  zhèng   ,jiā     。yín ān xiù  shèng fán huá ,
 lián jīn  宿 chāng jiā 。chāng jiā shào    pín ,dōng yuán táo  piàn shí chūn 。
jūn kàn jiù  gāo tái chù ,bǎi liáng tóng què shēng huáng chén 。
shōu  
8

zhuō    》

zhuō    ,chū  yǒu zhōu 。fēn jiāng  shè ,pài bié zhī liú 。
 wèi shì sòng ,chén yíng xiāng liú 。nǎi  nǎi wén ,huò gōng huò hóu 。
zhǎn kāi quán wén 
jìn  bēng chè , guān rǎo  。yuè  tài yuán ,  jiāng shì 。
 sàng xián yǐn ,shí tún dào  。wáng shì  huǐ ,shēng rén duō  。
  yǒu  , féng  zhǔ 。 dōng shī 西 ,  kāi  。
tián    ,jiā  fén  。tiān wèi yàn luàn , jiāng shuí  。
    ,  jiǔ shān 。 cháng jué suǒ ,   qiān 。
  shí  ,  yuàn yān 。 wèi suī  , yán  chuán 。
yuán shù  zhì , sōu wáng dào 。yuē tiān yuē rén ,shì  shì kǎo 。
 yuè xián  ,shī shū  cǎo 。 jué sūn móu ,yǒng wèi jiā bǎo 。
  xiǎo zi ,xìn cán míng zhé 。 wǎng yǒu tiáo , chē yǒu zhé 。
 píng rén shì , zhōng qián liè 。 jiē dài wǎng ,  lái xiè 。
lái xiè   ,wèi  yuē shì 。 zhān xiān  ,sān shí fāng  。
   怀huái ,gāo shān yǎng zhǐ 。yuàn yán   ,chuò shū yǐn shuǐ 。
yǒu niǎo fǎn  , shēng áo áo 。yán niàn jiù  ,yōu xīn dāo dāo 。
jīn   yǎng ,suì yuè  tāo 。miǎn  cóng  , gǎn gào láo 。
cóng    ,báo qiú bēi wèi 。gào láo   ,lái cān qīng shì 。
míng cún shí shuǎng , xìn qiān  。jìng yán xiá  ,zhōng xīn shì kuì 。
shōu  
9

jiāng tíng  yuè sòng bié èr shǒu 》

jiāng sòng  nán shuǐ ,shān héng sài běi yún 。jīn tíng qiū yuè  ,shuí jiàn   qún 。
luàn yān lóng   ,fēi yuè xiàng nán duān 。   tíng yǎn ,jiāng shān   hán 。
10

jiǔ  》

jiǔ  chóng yáng jié ,kāi mén yǒu  huā 。 zhī lái sòng jiǔ ,ruò  shì táo jiā 。
11

zhòng chūn jiāo wài 》

dōng yuán chuí liǔ jìng ,西 yàn luò huā jīn 。  lián sān yuè ,fēng guāng jué  lín 。
niǎo fēi cūn jué shǔ ,  shuǐ zhī chūn 。chū qíng shān yuàn  , chǔ rǎn xiāo chén 。
12

 mèng yóu xiān 》

 běn jiāng shàng  ,qiān  zài fāng nèi 。 mèi xiāo hàn jiān , rán yǒu líng duì 。
 ěr dēng xiá shǒu , rán niè yún bèi 。diàn   lóng guāng ,yān  yǎn luán tài 。
zhǎn kāi quán wén 
chéng yuè  jīn pèi ,lián xīng jiě qióng pèi 。 shí é  guī ,zhēn yóu miǎo nán zài 。
liáo kuò chén xiá xiǎng ,zhōu huáng fèng  huì 。liú  fēi  xiāng , dāng shì chén mèi 。
shōu  
13

bié rén  shǒu 》

jiǔ  féng  rùn , xiāng bié  rén 。 rán kān xià lèi ,shuí rěn wàng zhēng chén 。
jiāng shàng fēng yān  ,shān yōu yún  duō 。sòng jūn nán  wài ,hái wàng jiāng   。
zhǎn kāi quán wén 
guì yáo suī  zhù ,lán yán xìng wèi kāi 。lín táng fēng yuè shǎng ,hái dài  rén lái 。
shuāng huá jìng tiān  ,  lóng jiāng  。 zi cháng wèi rén , wéi jiǔ liú zhì 。
shōu  
14

hán   yǒu sān shǒu 》

jiǔ bié qīn 怀huái bào , xiāng biàn róng  。yuè xià diào míng qín ,xiāng     。
yún jiān zhēng  duàn ,yuè xià guī chóu qiè 。鸿hóng yàn 西 nán fēi ,   rén bié 。
zhǎn kāi quán wén 
zhāo zhāo cuì shān xià ,  cāng jiāng  。  yáo xiāng  ,qīng zūn zhàn fāng 绿 。
shōu  
15

shǔ zhōng jiǔ  》

jiǔ yuè jiǔ  wàng xiāng tái ,   xiāng sòng  bēi 。
rén qíng  yàn nán zhōng  ,鸿hóng yàn  cóng běi  lái 。
16

shèng quán yàn 》

 jīn chéng shí dèng ,liè   chūn quán 。lán  xūn shān zhuó ,sōng shēng yùn  xián 。
yǐng piāo chuí  wài ,xiāng  luò huā qián 。xìng qià lín táng wǎn ,zhòng yán   yān 。
17

jiāo xìng 》

kōng yuán   zhuó ,chūn   qīn  。 lán qīn xiǎo jìng , liǔ  zhǎng  。
  huā guāng 湿shī ,fēng guī  yǐng shū 。shān rén   zuì ,wéi wèi 绿 zūn  。
18

jiāo yuán  shì 》

yān xiá chūn dàn shǎng ,sōng zhú  nián xīn 。duàn shān  huà zhàng ,xuán liū xiè míng qín 。
cǎo biàn nán tíng  ,huā kāi běi yuàn shēn 。xián  ráo jiǔ  ,suí xīng  chōu zān 。
19

jiàn wéi bīng cáo 》

zhēng cān lín   ,bié mèi cǎn jiāng chuí 。chuān   yān liǎn ,shān míng luò zhào  。
yīng fēng diāo wǎn  ,chán   qiū zhī 。tíng gāo fēn yuǎn wàng ,yán xiǎng jiān yún  。
20

jiāo yuán  shì 》

yān xiá chūn dàn shǎng ,sōng zhú  nián xīn 。duàn shān  huà zhàng ,xiàn liū xiè míng qín 。
cǎo biàn nán tíng  ,huā kāi běi yuàn shēn 。xián  ráo jiǔ  ,suí xīng  chōu zān 。
guān  zuò zhě 

wáng  

wáng  yuē 650nián —yuē 676nián ),  ān ,hàn  ,táng dài wén xué jiā 。 jiàng zhōu lóng mén (jīn shān 西  jīn )rén ,chū shēn  xué shì jiā , yáng jiǒng  zhào lín luò bīn wáng bìng chēng wéi “wáng yáng  luò ”、“chū táng  jié ”。

wáng   yòu cōng mǐn hào xué , 《jiù táng shū 》 zǎi , liù suì  néng xiě wén zhāng ,wén  liú chàng ,bèi zàn wèi “shén tóng ”。jiǔ suì shí , yán shī  zhù 《hàn shū 》,zuò 《zhǐ xiá 》shí juǎn  jiū zhèng  cuò 。shí liù suì shí ,yīng yōu   shì   ,shòu zhí cháo sàn láng 。yīn zuò 《dòu   》bèi gǎn chū pèi wáng  。zhī hòu ,wáng   shí sān nián yóu lǎn  shǔ shān chuān jǐng  ,chuàng zuò le  liàng shī wén 。fǎn huí cháng ān hòu ,qiú   guó zhōu cān jūn 。zài cān jūn rèn shàng ,yīn  shā guān  èr  bèi biǎn 。táng gāo zōng shàng yuán sān nián (676nián ) yuè , jiāo zhǐ tàn wàng  qīn fǎn huí shí , xìng  hǎi  shuǐ ,jīng  ér  。wáng  zài shī   cái shàng shàn cháng     jué ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《sòng  shào  zhī rèn shǔ zhōu 》děng ;zhǔ yào wén xué chéng jiù shì pián wén , lùn shì shù liàng hái shì zhì liàng ,kān chēng  shí zhī zuì ,dài biǎo zuò pǐn yǒu 《téng wáng   》děng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽