zhū shū zhēn 」shī  quán  (185)shǒu )

1

dié liàn huā ·lóu wài chuí yáng qiān wàn  》

lóu wài chuí yáng qiān wàn  。  qīng chūn ,shǎo zhù chūn hái  。yóu  fēng qián piāo liǔ  。suí chūn qiě kàn guī  chǔ 。
绿 mǎn shān chuān wén   。便biàn zuò  qíng ,  chóu rén  。 jiǔ sòng chūn chūn   。huáng hūn què xià xiāo xiāo  。
2

  mán ·qiū shēng zhà   tóng luò 》

qiū shēng zhà   tóng luò ,qióng yín   tiān xiāo suǒ 。
 zhěn bèi dēng mián ,yuè  cán mèng yuán 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái gōu cuì  , chǔ hán zhēn zuò 。
  xiǎo lán gān , rén fēng  hán 。
shōu  
3

  mán ·shān tíng shuǐ xiè qiū fāng bàn 》

shān tíng shuǐ xiè qiū fāng bàn ,fèng wéi    rén bàn 。
chóu mèn  fān xīn ,shuāng é zhǐ jiù pín 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái lín xiù  ,shí yǒu shū yíng  。
duō xiè yuè xiàng lián ,jīn xiāo  rěn yuán 。
shōu  
4

  mán ·湿shī yún    qiáo lěng 》

湿shī yún    qiáo lěng ,é hán chū  dōng fēng yǐng 。
 xià shuǐ shēng zhǎng , zhī  yuè xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
rén lián huā shì jiù ,huā  zhī rén shòu 。
   lán gān , shēn huā zhèng hán 。
shōu  
5

  mán ·  méi liǔ xīn biāo  》

  méi liǔ xīn biāo  ,  táo  yāo ráo  。
 wèi nǎo rén xiāng ,qún huā zhēng gǎn dāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qíng zhī tiān shàng zhǒng ,piāo luò shēn yán dòng 。
 guǎn yuè gōng hán ,jiāng zhī  bìng kàn 。
shōu  
6

  mán ·湿shī yún    qiáo lěng 》

湿shī yún    qiáo lěng 。é hán chū  dōng fēng yǐng 。 xià shuǐ shēng zhǎng 。 zhī  yuè xiāng 。rén lián huā shì jiù ,huā  zhī rén shòu 。   lán gān , shēn huā zhèng hán 。
7

jiǎn   lán huā · xíng  zuò 》

 xíng  zuò 。 chàng  chóu hái   。
zhù  shāng shén 。 nài qīng hán zhe  rén 。
 qíng shuí jiàn 。lèi  cán zhuāng   bàn 。
zhǎn kāi quán wén 
chóu bìng xiāng réng 。 jǐn hán dēng mèng  chéng 。
shōu  
8

huàn  shā 》

chūn xiàng yāo táo  jiàng yīng ,
chūn  chū shì báo luó qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng  yān nuǎn yàn cháo chéng 。
xiǎo yuàn xiāng lián xián  juǎn ,
 fáng zhū  mèn zhǎng jiōng 。
nǎo rén guāng jǐng yòu qīng míng 。
shōu  
9

西 jiāng yuè ·bàn   qún  shàn 》

bàn   qún  shàn ,shǎng chūn zhǐ  chūn hán 。
juàn lián   duì nán shān 。 jué 绿 féi hóng qiǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
   huā xīn lǎn , qīng xián  jiāng gān 。
qià  fēi niǎo juàn zhī hái 。dàn dàng  huā shēn yuàn 。
shōu  
10

zhè  tiān ·  lán gān zhòu  zhǎng 》

  lán gān zhòu  zhǎng ,fēn fēn fēng dié dòu qīng kuáng 。 tiān fēi  dōng fēng è ,mǎn  táo huā chūn shuǐ xiāng 。
dāng   , piān cháng ,  fāng cǎo bàng chí táng 。qiān zhōng shàng  xié chūn zuì ,xìng yǒu    hǎi táng 。
11

zhè  tiān ·  lán gān zhòu  zhǎng 》

  lán gān zhòu  zhǎng 。fēn fēn fēng dié dòu qīng kuáng 。 tiān fēi  dōng fēng è ,mǎn  táo huā chūn shuǐ xiāng 。dāng   , piān cháng 。  fāng cǎo bàng chí táng 。qiān zhōng shàng  xié chūn zuì ,xìng yǒu    hǎi táng 。
12

diǎn jiàng chún ·fēng jìn yún nóng 》

fēng jìn yún nóng , hán  nài qīn luó  。
 huán xié lüè 。ā shǒu méi zhuāng báo 。
zhǎn kāi quán wén 
shǎo yǐn qīng huān ,yín zhú huā pín luò 。
nèn xiāo suǒ 。chūn gōng  jué 。diǎn  xiāng méi è 。
shōu  
13

diǎn jiàng chún ·huáng niǎo yīng yīng 》

huáng niǎo yīng yīng ,xiǎo lái què tīng dīng dīng  。
fāng xīn  zhú 。lèi yǎn qīng zhū  。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn   xīn ,gèng diào  qíng  。
yuān wéi  。wàng xiū qióng  。huí shǒu  shān 绿 。
shōu  
14

shēng zhā  》

hán shí  duō shí ,  dōng fēng è 。
  juàn xún fāng ,xián què qiū qiān suǒ 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiǎn cuì qún jiāo ,bìng qiè luó  báo 。
 rěn juàn lián kàn ,   huā luò 。
shōu  
15

shēng zhā  》

nián nián  jìng tái ,méi ruǐ gōng zhuāng kùn 。
jīn suì wèi huán jiā , jiàn jiāng nán xìn 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ cóng bié hòu shū ,lèi xiàng chóu zhōng jǐn 。
yáo xiǎng chǔ yún shēn ,rén yuǎn tiān  jìn 。
     
shōu  
16

shēng zhā  ·yuán  》

 nián yuán  shí ,huā shì dēng  zhòu 。
yuè shàng liǔ shāo tóu ,rén yuē huáng hūn hòu 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn nián yuán  shí ,yuè  dēng  jiù 。
 jiàn  nián rén ,lèi 湿shī chūn shān xiù 。
shōu  
17

qīng píng  ·fēng guāng jǐn  》

fēng guāng jǐn  ,sān yuè é sān shí 。
  liú lián    ,绿  yān chóu   。
zhǎn kāi quán wén 
qiàn shuí   chūn xiāo ,chéng tóu huà  qīng qiāo 。
qiǎn quǎn lín  zhǔ  ,lái nián zǎo dào méi shāo 。
shōu  
18

qīng píng  ·nǎo yān liāo  》

nǎo yān liāo  。liú    zhù 。
xié shǒu ǒu huā  shàng  。 shà huáng méi   。
jiāo chī   rén cāi 。suí qún zàn qiǎn chóu 怀huái 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì shì fēn xié shí hòu ,guī lái lǎn bàng zhuāng tái 。
shōu  
19

qīng píng  ·fēng guāng jǐn  》

fēng guāng jǐn  。sān yuè é sān shí 。  liú lián    。绿  yān chóu   。qiàn shuí   chūn xiāo 。chéng tóu huà  qīng qiāo 。qiǎn quǎn lín  zhǔ  ,lái nián zǎo dào méi shāo 。
20

niàn  jiāo ·dōng qíng  xuě 》

dōng qíng  xuě 。shì tiān xīn wèi kěn ,huà gōng fēi zhuō 。 fàng  huā fēi duò  ,liú zài 广guǎng hán gōng què 。yún  tóng shí ,sǎn jiāng  chù ,hóng  sān 竿gān jiē 。liù huā jiǎn jiù , zhī  chǔ shī shè 。yīng niàn lǒng shǒu hán méi ,huā kāi  bàn ,duì jǐng zhēn chóu jué 。dài chū  gēng jīn dǐng shǒu ,wèi   yán piāo  。gōu  jiē píng ,qián kūn  huà ,gèng  bīng lún jié 。liáng yuán yàn  , míng   dēng miè 。
guān  zuò zhě 

zhū shū zhēn 

zhū shū zhēn yuē 1135~yuē 1180),hào yōu   shì ,nán sòng zhù míng   rén ,shì táng sòng  lái liú cún zuò pǐn zuì fēng shèng   zuò jiā zhī  。qián táng (jīn zhè jiāng háng zhōu )rén ,  shè zhōu (zhì jīn ān huī shè xiàn )。

shēng  shì huàn zhī jiā 。yòu jǐng huì 、shàn  shū ,dàn  shēng ài qíng     zhì 。zhàng  shì wén  xiǎo  ,yīn zhì    ,     ,zuì zhōng yīn   zǎo shì 。yòu chuán shū zhēn guò shì hòu ,  jiāng  shēng qián wén 稿gǎo  zhī   。  shēng píng   kǎo ,  dìng lùn 。xiàn cún 《duàn cháng shī  》、《duàn cháng  》chuán shì ,shì jié hòu  piān 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽