wáng ān shí 」shī  quán  (1808)shǒu )

1

 chuán guā zhōu 》

jīng kǒu guā zhōu  shuǐ jiān ,zhōng shān zhǐ  shù chóng shān 。
chūn fēng yòu 绿 jiāng nán àn ,míng yuè  shí zhào  hái 。
2

 chuán guā zhōu 》

jīng kǒu guā zhōu  shuǐ jiān ,zhōng shān zhǐ  shù chóng shān 。
chūn fēng yòu 绿 jiāng nán àn ,míng yuè  shí zhào  hái ?
3

méi huā 》

qiáng jiǎo shù zhī méi ,líng hán   kāi 。
yáo zhī  shì xuě ,wèi yǒu àn xiāng lái 。
4

méi huā 》

bái  táng qián  shù méi ,wèi shuí líng luò wèi shuí kāi 。
wéi yǒu chūn fēng zuì xiāng  , nián    guī lái 。
5

yuán  》

bào zhú shēng zhōng  suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn    。
qiān mén wàn  tóng tóng  ,zǒng  xīn táo huàn jiù  。
6

yuán  》

bào zhú shēng zhōng  suì chú ,chūn fēng sòng nuǎn    。
qiān mén wàn  tóng tóng  ,zǒng  xīn táo huàn jiù  。
7

huàn  shā 》

bǎi  zhōng tíng bàn shì tái 。mén qián bái dào shuǐ yíng huí 。ài xián néng yǒu  rén lái 。xiǎo yuàn huí láng chūn   ,shān táo  xìng liǎng sān zāi 。wèi shuí líng luò wèi shuí kāi 。
8

dēng fēi lái fēng 》

fēi lái shān shàng qiān xún  ,wén shuō  míng jiàn  shēng 。
 wèi  yún zhē wàng yǎn , yuán shēn zài zuì gāo céng 。
9

dēng fēi lái fēng 》

fēi lái shān shàng qiān xún  ,wén shuō  míng jiàn  shēng 。
 wèi  yún zhē wàng yǎn , yuán shēn zài zuì gāo céng 。
10

  mán ·shù jiā máo  xián lín shuǐ 》

shù jiā máo  xián lín shuǐ 。dān shān duǎn mào chuí yáng  。huā shì  nián hóng ,
chuī kāi   fēng 。shāo shāo xīn yuè yǎn 。 zuì xǐng lái wǎn 。  zuì guān qíng 。huáng  sān liǎng shēng 。
11

  mán ·hǎi táng luàn  jiē lín shuǐ 》

hǎi táng luàn  jiē lín shuǐ 。jūn zhī  chù huā   。liáng yuè bái fēn fēn 。xiāng fēng  àn wén 。zhuàn zhī huáng niǎo jìn 。 àn shēng xiāng yìng 。suí  zuò méi tái 。piāo líng jiǔ  bēi 。
12

西 jiāng yuè ·méi hǎo wéi xián dàn zhù 》

méi hǎo wéi xián dàn zhù ,tiān jiào báo  yān zhī 。zhēn fēi chū chū huá qīng chí 。jiǔ  qióng  bàn zuì 。
dōng  shī qíng  dòng ,gāo lóu  guǎn xiū chuī 。běi rén hún zuò  huā  。wéi yǒu qīng zhī  shì 。
13

 jiā ào ·píng àn xiǎo qiáo qiān zhàng bào 》

píng àn xiǎo qiáo qiān zhàng bào 。róu lán  shuǐ yíng huā cǎo 。máo  shù jiān chuāng yǎo tiǎo 。chén  dào 。shí shí  yǒu chūn fēng sǎo 。
 zhěn jué lái wén  niǎo 。 mián shì tīng cháo  zǎo 。   rén jīn zǒng lǎo 。tān mèng hǎo 。máng rán wàng le hán dān dào 。
14

 jiā ào ·dēng huǒ  shōu zhēng yuè bàn 》

dēng huǒ  shōu zhēng yuè bàn 。shān nán shān běi huā liáo luàn 。wén shuō jiàn tíng xīn shuǐ màn 。 kuǎn duàn 。穿chuān yún   xún yóu bàn 。què  sēng chuáng qiān  màn 。qiān yán wàn  chūn fēng nuǎn 。 nòng sōng shēng bēi  guǎn 。chuī mèng duàn 。西 kàn chuāng  yóu xián duǎn 。
15

 jiā ào · àn táo huā hóng wèi bàn 》

 àn táo huā hóng wèi bàn 。zhī tóu  yǒu fēng ér luàn 。chóu chàng  líng rén  guǎn 。qīng mèng duàn 。tíng tíng zhù  chūn xiāo duǎn 。
16

qīng píng  ·liú chūn  zhù 》

liú chūn  zhù ,fèi jǐn yīng ér  。
mǎn  cán hóng gōng jǐn  ,zuó  nán yuán fēng  。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo lián chū shàng   ,xiǎo lái  rào tiān  。
 kěn huà táng zhū  ,chūn fēng  zài yáng huā 。
shōu  
17

qīng píng  ·yún chuí píng  》

yún chuí píng  。yǎn yìng zhú  máo shè 。  yōu  shí xiāo  。shì chù 绿 jiāo hóng  。zhàng  yùn yòng táng táng 。qiě   jiǎo liù zhāng 。ruò yǒu  zhī fāng jiǔ ,xiāo yáo  zài  fáng 。
18

qīng píng  ·liú chūn  zhù 》

liú chūn  zhù 。fèi jǐn yīng ér  。mǎn  cán hóng gōng jǐn  。zuó  nán yuán fēng  。xiǎo lián chū shàng   。xiǎo lái  rào tiān  。 kěn huà táng zhū  ,chūn fēng  zài yáng huā 。
19

 měi rén · měi rén 》

 měi rén ,tài nóng  yuǎn shū qiě zhēn 。
tóng niǎn suí jūn shì jūn  ,liù gōng fěn dài  yán  。
zhǎn kāi quán wén 
chǔ   miàn  ,xíng shì fǎn cāng huáng 。
 wén   xiǎo   ,é méi xiāo   qiū shuāng 。
hàn jiā  gōng sān shí liù ,huǎn  màn  níng  zhú 。
rén jiān  yǎn jǐn kān bēi , yīn  jié máo  。
měi rén wéi huáng  ,cǎo  jiē hán chóu 。
hóng fáng  tán chǔ chù yǒu ,tīng   áng  yǒu qiú 。
qīng tiān màn màn  cháng  ,jīn rén  tián  rén  。
    nài ruò  , jiàn  yán kōng  chù 。
shōu  
20

míng fēi  》

míng fēi chū chū hàn gōng shí ,lèi 湿shī chūn fēng bìn jiǎo chuí 。
 huí  yǐng  yán  ,shàng  jūn wáng   chí 。
zhǎn kāi quán wén 
guī lái què guài dān qīng shǒu , yǎn píng shēng  céng yǒu ;
 tài yóu lái huà  chéng ,dāng shí wǎng shā máo yán 寿shòu 。
  xīn zhī gèng  guī , lián zhe jǐn hàn gōng  ;
 shēng  wèn sāi nán shì ,zhǐ yǒu nián nián 鸿hóng yàn fēi 。
jiā rén wàn  chuán xiāo  ,hǎo zài zhān chéng  xiāng  ;
jūn  jiàn zhǐ chǐ cháng mén  ā jiāo ,rén shēng shī   nán běi 。
shōu  
guān  zuò zhě 

wáng ān shí 

wáng ān shí (1021nián 12yuè 18 -1086nián 5yuè 21 ), jiè  ,hào bàn shān ,hàn  ,lín chuān (jīn jiāng 西  zhōu shì lín chuān  )rén ,běi sòng zhù míng  xiǎng jiā 、zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、gǎi  jiā 。

qìng  èr nián (1042nián ),wáng ān shí jìn shì   。 rèn yáng zhōu qiān pàn 、yín xiàn zhī xiàn 、shū zhōu tōng pàn děng zhí ,zhèng  xiǎn zhù 。 níng èr nián (1069nián ),rèn cān zhī zhèng shì , nián bài xiāng ,zhǔ chí biàn  。yīn shǒu jiù pài fǎn duì , níng  nián (1074nián ) xiāng 。 nián hòu ,sòng shén zōng zài   yòng ,xuán yòu  xiāng ,退tuì  jiāng níng 。yuán yòu yuán nián (1086nián ),bǎo shǒu pài  shì ,xīn  jiē fèi , rán bìng shì  zhōng shān ,zhuī zèng tài  。shào shèng yuán nián (1094nián ),huò shì “wén ”, shì chēng wáng wén gōng 。

wáng ān shí qián xīn yán jiū jīng xué ,zhù shū  shuō ,bèi  wéi “tōng  ”,chuàng “jīng gōng xīn xué ”, jìn sòng dài  jīng biàn  xué fēng  xíng chéng 。zài zhé xué shàng , yòng “ xíng shuō ”chǎn shù  zhòu shēng chéng ,fēng    zhǎn le zhōng guó  dài   wéi  zhǔ   xiǎng ; zhé xué mìng  “xīn  xiāng chú ”, zhōng guó  dài biàn zhèng  tuī dào   xīn  gāo  。

zài wén xué shàng ,  yǒu  chū chéng jiù 。 sǎn wén jiǎn jié jùn qiè ,duǎn xiǎo jīng hàn ,lùn diǎn xiān míng ,luó ji yán  ,yǒu hěn qiáng  shuō   ,chōng fèn  huī le  wén  shí  gōng yòng ,míng liè “táng sòng   jiā ”; shī “xué    shòu yìng ”,shàn cháng  shuō   xiū  ,wǎn nián shī fēng hán  shēn chén 、shēn wǎn   , fēng shén yuǎn yùn  fēng  zài běi sòng shī tán  chéng  jiā ,shì chēng “wáng jīng gōng  ”;  xiě  yǒng 怀huái diào  , jìng kōng kuò cāng máng ,xíng xiàng dàn yuǎn chún piáo ,yíng zào chū   shì   wén rén  yǒu  qíng zhì shì jiè 。yǒu 《wáng lín chuān  》《lín chuān  shí  děng cún shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽