wēn tíng yún 」shī  quán  (374)shǒu )

1

  mán ·bǎo hán diàn què jīn yīng péng 》

bǎo hán diàn què jīn yīng péng ,
chén xiāng hūn shàng  shān  。
zhǎn kāi quán wén 
yáng liǔ yòu   ,
驿 qiáo chūn  shí 。
huà lóu yīn xìn duàn ,
fāng cǎo jiāng nán àn 。
luán jìng  huā zhī ,
 qíng shuí  zhī 。
shōu  
2

  mán ·fèng huáng xiāng duì pán jīn  》

fèng huáng xiāng duì pán jīn  , dān   jīng wēi  。
míng jìng zhào xīn zhuāng ,bìn qīng shuāng liǎn zhǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
huà lóu xiāng wàng jiǔ ,lán wài chuí  liǔ 。
yīn xìn  guī lái ,shè qián shuāng yàn huí 。
shōu  
3

  mán ·mǎn gōng míng yuè  huā bái 》

mǎn gōng míng yuè  huā bái ,
 rén wàn  guān shān  。
zhǎn kāi quán wén 
jīn yàn  shuāng fēi ,
lèi hén zhān xiù  。
xiǎo yuán fāng cǎo 绿 ,
jiā zhù yuè   。
yáng liǔ    ,
yàn guī jūn  guī 。?
shōu  
4

  mán ·nán yuán mǎn  duī qīng  》

nán yuán mǎn  duī qīng  ,chóu wén  shà qīng míng  。
 hòu què xié yáng ,xìng huā líng luò xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 yán yún shuì liǎn ,zhěn shàng píng shān yǎn 。
shí jié  huáng hūn , liáo   mén 。
shōu  
5

  mán ·shuǐ jīng lián    zhěn 》

shuǐ jīng lián    zhěn ,nuǎn xiāng  mèng yuān yāng jǐn 。
jiāng shàng liǔ  yān ,yàn fēi cán yuè tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
ǒu  qiū  qiǎn ,rén shèng cēn  jiǎn 。
shuāng bìn  xiāng hóng , chāi tóu shàng fēng 。
shōu  
6

  mán ·xiǎo shān chóng dié jīn míng miè 》

xiǎo shān chóng dié jīn míng miè ,
bìn yún   xiāng sāi xuě 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎn  huà é méi ,
nòng zhuāng shū  chí 。
zhào huā qián hòu jìng ,
huā miàn jiāo xiāng yìng 。
xīn tiē xiù luó  ,
shuāng shuāng jīn zhè  。
shōu  
7

  mán · lái hào yuè cái dāng  》

 lái hào yuè cái dāng  ,zhòng lián qiāo qiāo  rén  。
shēn chù shè yān zhǎng , shí liú báo zhuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
dāng nián hái   ,wǎng shì  kān  。
huā  yuè míng cán ,jǐn qīn zhī xiǎo hán 。
shōu  
8

  mán · qíng   líng lóng  》

 qíng   líng lóng  ,wàn zhī xiāng niǎo hóng   。
xián mèng  jīn táng ,mǎn tíng xuān cǎo zhǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
xiù lián chuí   ,méi dài yuǎn shān 绿 。
chūn shuǐ   qiáo ,píng lán hún  xiāo 。
shōu  
9

  mán · lóu míng yuè zhǎng xiàng  》

 lóu míng yuè zhǎng xiàng  ,liǔ  niǎo nuó chūn   。
mén wài cǎo   ,sòng jūn wén   。
zhǎn kāi quán wén 
huà luó jīn fěi cuì ,xiāng zhú xiāo chéng lèi 。
huā luò  guī  ,绿 chuāng cán mèng  。
shōu  
10

  mán · xiān dàn chù zhēn zhū luò 》

 xiān dàn chù zhēn zhū luò ,liú duō àn 湿shī qiān huá báo 。
chūn   cháo huá ,qiū  jìn wǎn xiá 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng liú xīn shàng  ,běn wèi fēng liú chū 。
kàn   qíng rén ,luó    hén 。
shōu  
11

  mán ·zhú fēng qīng dòng tíng chú lěng 》

zhú fēng qīng dòng tíng chú lěng ,zhū lián yuè shàng líng lóng yǐng 。
shān zhěn yǐn nóng zhuāng ,绿 tán jīn fèng huáng 。
zhǎn kāi quán wén 
liǎng é chóu dài qiǎn , guó  gōng yuǎn 。
chūn hèn zhèng guān qíng ,huà lóu cán diǎn shēng 。
shōu  
12

  mán ·cuì qiào jīn  shuāng □□》

cuì qiào jīn  shuāng  chì ,shuǐ wén   chūn chí  。
chí shàng hǎi táng  , qíng hóng mǎn zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
xiù shān zhē xiào  ,yān cǎo zhān fēi dié 。
qīng suǒ duì fāng fēi , guān yīn xìn  。
shōu  
13

  mán · dān huā xiè yīng shēng xiē 》

 dān huā xiè yīng shēng xiē ,绿 yáng mǎn yuàn zhōng tíng yuè 。
xiāng  mèng nán chéng ,bèi chuāng dēng bàn míng 。
zhǎn kāi quán wén 
cuì diàn jīn  liǎn ,  xiāng guī yǎn 。
rén yuǎn lèi lán gān ,yàn fēi chūn yòu cán 。
shōu  
14

  mán ·ruǐ huáng  xiàn dāng shān é 》

ruǐ huáng  xiàn dāng shān é ,
宿 zhuāng yǐn xiào shā chuāng  。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng jiàn  dān shí ,
zàn lái huán bié  。
cuì chāi jīn zuò  ,
chāi shàng dié shuāng  。
xīn shì jìng shéi zhī ,
yuè míng huā mǎn zhī 。?
shōu  
15

  mán ·xìng huā hán  tuán xiāng xuě 》

xìng huā hán  tuán xiāng xuě ,绿 yáng  shàng duō  bié 。
dēng zài yuè lóng míng ,jué lái wén xiǎo yīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 gōu qiān cuì  ,zhuāng qiǎn jiù méi báo 。
chūn mèng zhèng guān qíng ,jìng zhōng chán bìn qīng 。
shōu  
16

shāng shān zǎo xíng 》

chén  dòng zhēng duó , xíng bēi  xiāng 。
 shēng máo diàn yuè ,rén  bǎn qiáo shuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  luò shān  ,zhǐ huā míng 驿 qiáng 。
yīn   líng mèng , yàn mǎn huí táng 。
shōu  
17

gèng lòu  ·bèi jiāng lóu 》

bèi jiāng lóu ,lín hǎi yuè ,
chéng shàng jiǎo shēng   。
zhǎn kāi quán wén 
 liǔ dòng ,dǎo yān hūn ,
liǎng xíng zhēng yàn fēn 。
jīng kǒu  ,guī fān  ,
zhèng shì fāng fēi   。
yín zhú jǐn , shéng  ,
 shēng cūn luò  。
shōu  
18

gèng lòu  ·jīn què chāi 》

jīn què chāi ,hóng fěn miàn ,
huā  zàn shí xiāng jiàn 。
zhǎn kāi quán wén 
zhī   ,gǎn jūn lián ,
 qíng  wèn tiān 。
xiāng zuò suì , chéng lèi ,
hái shì liǎng rén xīn  。
shān zhěn  ,jǐn qīn hán ,
jué lái gēng lòu cán 。
shōu  
19

gèng lòu  ·liǔ  zhǎng 》

liǔ  zhǎng ,chūn   ,huā wài lòu shēng tiáo  。
jīng sāi yàn , chéng  ,huà píng jīn zhè  。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng  báo ,tòu lián  ,chóu chàng xiè jiā chí  。
hóng zhú bèi ,xiù lián chuí ,mèng zhǎng jūn  zhī 。
shōu  
20

gèng lòu  ·xiāng jiàn  》

xiāng jiàn  ,xiāng  jiǔ ,
méi qiǎn dàn yān  liǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
chuí cuì  ,jié tóng xīn ,
dài láng xūn xiù qīn 。
chéng shàng yuè ,bái  xuě ,
chán bìn měi rén chóu jué 。
gōng shù àn ,què qiáo héng ,
 qiān chū bào míng 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

wēn tíng yún 

wēn tíng yún yuē 812nián -yuē 866nián ),běn míng  , míng tíng yún , fēi qīng ,nán ,hàn  ,táng dài bīng zhōu  xiàn (jīn shān 西 shěng jìn zhōng shì  xiàn )rén ,wǎn táng shí  shī rén 、 rén 。táng chū zǎi xiàng wēn yàn  zhī hòu  。chū shēng   luò guì  jiā tíng , yǒu tiān  ,wén  mǐn jié ,měi  shì , guān yùn , chā shǒu ér chéng  yùn ,yǒu “wēn  chā ”zhī chēng 。

wēn tíng yún duō  kǎo jìn shì jūn luò bǎng , shēng hèn   zhì ,xíng wéi fàng làng 。céng rèn suí xiàn  fāng chéng xiàn wèi ,guān zhì guó  jiàn zhù jiào 。rán shì cái   ,yòu hǎo   quán guì ,duō fàn  huì , zēng  shí , zhǎng bèi biǎn  ,zhōng shēng   zhì 。jīng tōng yīn  、gōng shī ,  shāng yǐn  míng ,shí chēng “wēn  ”。 shī  zǎo huá  ,nóng yàn jīng zhì ,nèi róng duō xiě guī qíng ,shǎo shù zuò pǐn duì shí zhèng yǒu suǒ fǎn yìng 。   shù chéng jiù zài wǎn táng zhū  rén zhī shàng ,wèi “huā jiān pài ”shǒu yào  rén ,duì    zhǎn yǐng xiǎng jiào  。zài  shǐ shàng , wéi zhuāng  míng ,bìng chēng “wēn wéi ”。cún   shí  shǒu 。yǒu 《huā jiān  》 cún 。hòu rén  yǒu 《wēn fēi qīng  》 《jīn lián  》。  zuò gèng shì   qiú jīng ,zhù zhòng   wén cǎi  shēng qíng 。bèi zūn wèi “huā jiān  pài ”zhī   。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽