cáo  」shī  quán  (115)shǒu )

1

zhǎng xiàng  》

jiǎn qiè shēn shàng jīn ,zèng láng shāng qiè shén 。láng chē  zàn tíng ,qiè mào níng cháng chūn 。
chūn tiān  tíng xuě ,cāng hǎi  tíng jīn 。qiǎn qiè kōng chuáng mèng ,  suí chē lún 。
2

zhǎng xiàng  》

jiǎn qiè shēn shàng jīn ,zèng láng shāng qiè shén 。
láng chē  zàn tíng ,qiè mào níng cháng chūn ?
zhǎn kāi quán wén 
qīng tiān  tíng yún ,cāng hǎi  tíng jīn 。
qiǎn qiè kōng chuáng mèng ,  suí chē lún 。
shōu  
3

zhǎng xiàng  》

qiè yán   gǎi ,jūn xīn   xīn 。
sān nián   shū ,yóu zài xiāng zhī bīn 。
zhǎn kāi quán wén 
liào jūn xiāng qīng  ,zhī qiè  zhì qīn 。
kuàng dāng shòu míng  ,  zài jià rén 。
yuàn jūn cóng   ,huà zhì wèi qiè shēn 。
shōu  
4

guān cāng shǔ 》

guān cāng lǎo shǔ   dòu ,
jiàn rén kāi cāng   zǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn ér  liáng bǎi xìng  ,
shuí qiǎn zhāo zhāo  jūn kǒu 。
shōu  
5

fèng mìng  zhōu tuī shì   běn  shàng shū 》

yuè niǎo   dìng , fēi   xiāng 。
  tiān   , jiān  líng shāng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōu mín yán  shǐ ,  shèn  huáng 。
shòu mìng  zhí  ,cǎo cǎo shì xíng zhuāng 。
  jiē fēn sǎn ,dān chē 驿  cháng 。
   xiāng shí ,bēn chí ruò tóu huāng 。
zhòng mén xià zhǎng suǒ ,shù yǐng kōng guò qiáng 。
 qiú rào láng  ,(jiǎo  )(jiǎo  ) niú yáng 。
  xiāng duì  ,簿 shū duī mǎn chuáng 。
qiāo jiā  suǒ shēng ,zhōng  zài  páng 。
 shě sān shān  ,lái   dǒu liáng 。
rěn xué kōng chéng què ,qián shēn  guān cāng 。
guó zhōng tiān  lìng ,tóu shàng bái  guāng 。
  yòng chǔ duō ,  zhí wèi liáng 。
kǒng  shí ēn  ,zhòu  xīn  huáng 。
zhòng xià tiān   ,bìn   chéng shuāng 。
shè shǔ   guàn ,chéng    fáng 。
ǒu  qín zòng jiān ,jǐn  jiàn fǒu zāng 。
jié duàn jiān  shé , kāi yuān rén cháng 。
míng cháo xiàng 西 wàng ,zǒu  guī wèn yáng 。
shōu  
6

 yōu fèn  》

 kāng 、 ān lián zuì   shī ,    shǐ gān  fēng zhī shì 。
fán shuāng zuò yīn  ,zhū huǒ chéng   。
zhǎn kāi quán wén 
qīng zhòu lěng  guāng ,lán gāo zuò xiāo xiē 。
wéi gōng zhí tiān xiàn ,shēn shì tái zhōng jié 。
 zhú chǔ dài  , rén wéi jūn xuě ?
cōng cōng guǐ fāng  ,   shuāng quē 。
guò mén shì  xiāng , zhǐ   zhé 。
 yuè huáng cǎo shēng ,hóng tāo  yún  。
wēi hún méi tài xíng , diào kōng  jié 。
qiān nián zhàng jiāng shuǐ ,hèn shēng liú  jué 。
shōu  
7

cuì  zhì zhǔ gōng  zuò zhǔ xiàng gōng 》

wàn    zhōu ,chūn xíng xià fāng dào 。
 ròu jǐn dān léi ,chén yōu mǎn 怀huái bào 。
zhǎn kāi quán wén 
  xiāng duì  ,xìng mìng  xiāng bǎo 。
kāi  shān shǔ jīng ,chóng shēng luàn qiū cǎo 。
bái jūn yuán  shēng ,huáng hāo yōng  dào 。
duì   zhǎng jiē ,fāng nián   lǎo 。
ēn mén wèi zǎi xiàng ,chū  yòng tiān dào 。
  cuī luò jiān ,shōu de qīng sōng cāo 。
quán jiā dào jiāng líng ,  fēng hào hào 。
zhōng cháng  xiāng  ,   kòu dào 。
 xià yǒu  zhí , shàng yǒu shuāng sǎo 。
huáng liáng jiàn   , fàn cháng  bǎo 。
tiān xié  guāng báo , 湿shī chóng jiào zào 。
wéi kǒng dào  xiāo ,xíng róng   gǎo 。
 rén  huáng què , wàng bái huán bào 。
fèng  ēn  ēn , cán  chéng gào 。
shōu  
8

 jiān chá cóng xiōng 》

     , rén shí wén xīng 。
  xīng  luò ,jiān   shí chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
 fēng   gēn ,qiān zǎi nán zhòng shēng 。
kōng liú jiàn ān shū ,chuán shuō   míng 。
jiàn zi shēng guì zhōu ,guì zhōu shān shuǐ qīng 。
 jué xīn mào  ,jiān   rén qíng 。
yīn wèi èr  shī ,chū  yǒu xìng líng 。
chí lái xiàng cháng ān ,shí  zhǎng zhě jīng 。
zhī cǎo  wéi ruì ,hái gòng   líng 。
hèn  zhé zhōng  ,zhōng suì tián  píng 。
 zōng dài zhì guān , rán  西 jīng 。
lián    dān , ruò qīn  xiōng 。
sōng gēn  jiān láo ,sōng    róng 。
yán  yǎn  lèi ,xīn zhōng  jiǔ chéng 。
shōu  
9

qín hòu zuò 》

 dào   qiān , huāng ān gǒu  。
 zhōng  shēng huǒ ,gāo 殿diàn huò qǐng  。
zhǎn kāi quán wén 
shuí jiāng bái  zi ,jiàn     。
kōng chí  shān zhì , duó tiān   。
zhǐ dào rén  huí ,zhuàng shì duàn xiāo  。
   chéng xīn ,chóng shé  xiāng shí 。
dǐng luàn yīn yáng  ,zhàn jǐn guǐ shén  。
dōng jiāo lóng jiàn xuè ,jiǔ  xuán huáng  。
  liè èr jǐng ,yāo xīng dòng zhōng guó 。
yuán qiū   yuè ,kuàng  shī nán běi 。
 liú shā rén xuè ,shén  zhōng   。
   kōng jiāng ,shǐ zhī xián zhě zéi 。
shōu  
10

xìng yuán   shàng tóng nián 》

   zài tiān ,shí nián xíng  zhì 。
 dàn gōng dào kāi ,qīng yún zài píng  。
zhǎn kāi quán wén 
zhěn shàng shù shēng  ,héng mén   shì 。
bái  tàn  zhū , dài  lóng shuì 。
cōng cōng chū jiǔ  ,tóng  yán   。
  wèi  huàn ,shàng yǒu  nián lèi 。
qíng yáng zhào huā yǐng ,luò    cuì 。
duì jiǔ shí  jīng ,yóu  mèng zhōng shì 。
 lián  fēi niǎo , jiē luán fèng chì 。
yǒng 怀huái gòng  xīn ,   yuè  。
shōu  
11

xìng yuán   shàng tóng nián 》

   zài tiān ,shí nián xíng  zhì 。 dàn gōng dào kāi ,qīng yún zài píng  。
zhěn shàng shù shēng  ,héng mén   shì 。bái  tàn  zhū , dài  lóng shuì 。
zhǎn kāi quán wén 
cōng cōng chū jiǔ  ,tóng  yán   。  wèi  huàn ,shàng yǒu  nián lèi 。
qíng yáng zhào huā yǐng ,luò    cuì 。duì jiǔ shí  jīng ,yóu  mèng zhōng shì 。
 lián  fēi niǎo , jiē luán fèng chì 。yǒng 怀huái gòng  xīn ,   yuè  。
shōu  
12

jiāng  tiān píng zhí shū 怀huái  hàn lín cóng xiōng 》

 chǔ jué rén shì ,mén qián què luó shī 。
shuí qiǎn  shū zhì ,  jiē zhǎn méi 。
zhǎn kāi quán wén 
    luò ,西 fēng piāo   。
shǒu zhí wáng càn  ,xián yín xiàng jīng  。
xiāng wǎn cuì lián dòng ,yín  hóng zhú  。
kāi kǒu dàn jiǔ ròu ,jiāng  bào xiāng zhī ?
kuàng  wèi gōng  ,xiāng   xiāng  。
 xué guān cāng shǔ ,bǎo shí  suǒ wéi 。
bái  zhān  cǎo , róng luò qīng chí 。
 xiǎo  dào chù ,quán jiā   guī 。
 zōng chù qīng qiē , zài bái  chí 。
fāng   shì zuò ,dān chē yòu xīng fēi 。
yuàn jiàng mén  shuǐ ,yǒng tuō wàn qǐng bēi 。
shōu  
13

sòng jìn shì  yīn xià  yóu fén  》

shàng guó huā zhào  ,qiǎn jūn xiàng 西 zhēng 。
páng rén  yǒu hèn ,kuàng   rén qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
dān chē  yún  ,bié jiǔ  rán xǐng 。
  jīn  mèng ,bàn zuò dào  chéng ?
biān shì  hǎo  ,quán jiā zhù jūn chéng 。
chéng zhōng  jiǎo yán ,  cháng  jīng 。
zhōng yǒu zuǒ  shì ,féng rén yǎn guāng míng 。
西 mén wèi guī zhě ,xià   dào jīng 。
hái yīng  kāi juàn ,wèi zi xīn  píng 。
yīn qín shuō zhōng bào ,zhuàng zhì   qīng 。
shōu  
14

 xún yàn shàng yǒu 怀huái zhī  》

 huā   mǎn  liú ,  shēng  zài shuǐ lóu 。
jīn guǎn  zhǎng rén jǐn zuì , zān ēn zhòng  shēng chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 luó  ruò nán féng  ,tóng shù xīn   gǎn qiū 。
 guài dāng huān què chóu chàng ,quán jiā  shàng   zhōu 。
shōu  
15

cóng tiān píng jié  使shǐ yóu píng liú yuán 》

chí táng jìng   , shì  dào yǎn 。
xià   zài shān ,lìng rén  shū sàn 。
zhǎn kāi quán wén 
míng gōng yǒu gāo  ,dào  suì zhǎng fǎn 。
chéng xìng qiè   ,zhé   wéi zhǎn 。
 zhú téng shì shé ,qīn qiáng shuǐ chéng xiǎn 。
yōu niǎo  shí rén ,shí lái  guān miǎn 。
沿yán liú  ruò qióng , xíng  yóu yuǎn 。
dòng zhōng  yún  ,dòng kǒu tiān wèi wǎn 。
 lián   zhě ,xiě  xīn cháng jiǎn 。
fān chóu  xìng duō ,yǐn de  kāng lǎn 。
shōu  
16

yuàn  xíng 》

zhàng  hǎo gōng jiàn ,xíng zuò shuō jīn  。
 wén yǒu xíng  ,jié shù  dài chē 。
zhǎn kāi quán wén 
guān tián zèng chàng  ,liú qiè shì jiù  。
jiù  jiē   ,tíng huā bàn shì  。
zhōng mèi xún shì rén ,shēng   jià  。
 zēng  xiāo  , chǔ què yǒu shū 。
yán fēng  zhōng  ,  xīn   。
pín jiàn yòu xiāng  ,fēng hóu    ?
shōu  
17

 jiǎ chí xiān bèi 》

yóu  xiǎng wàn  ,  dēng gāo tái 。
wén jūn yàn  yín ,   běi lái 。
zhǎn kāi quán wén 
cháng ān gāo gài duō ,jiàn  dōng 西 jiē 。
jǐn shuō hāo zān  ,jiāng qián mǎi jīn chāi 。
  西 yuán shì ,yán zhī  shāng 怀huái 。
 jīn shù jūn  , niǎo  shù  。
 shuǐ    ,便biàn  qīng liú guāi 。
wén jūn   chí , 使shǐ  dào  。
shōu  
18

sòng   nán xià  guī  zhōu 》

dāng chūn rén jǐn guī ,   guī  。
sòng jūn  duō gǎn , shì yuán xià  。
zhǎn kāi quán wén 
jūn kàn shān shàng cǎo ,jǐn yǒu gàn yún shì 。
jié gēn   rán ,  gèng yǎn mèi 。
 shuǐ   jiàn ,jīng mén yáng liǔ  。
 wèi yáng yàn liú , chù yǒu yuè guì 。
yán  zūn wèi gàn ,shí èr mén   。
zhù  wàng  jiàn ,dēng gāo gēng liú  。
yín jūn bié  shī ,chàng wàng shuǐ yān  。
shōu  
19

duì jiǔ 》

ài jiǔ zhī shì  ,nán  xìng xiāng shě 。
wèi   xǐng rén ,便biàn shì  yǐn zhě 。
zhǎn kāi quán wén 
wǎn suì    , yóu zhù tián  。
shōu  
20

 xuě  běn  shàng shū 》

 xuě  shùn shí ,yīn yáng shī míng huì 。
mài gēn bàn chéng  ,nóng   xiāng duì 。
zhǎn kāi quán wén 
 gōng chéng  tiān ,tiān    tài 。
zhǎng biāo juǎn bái yún ,sàn luò qún fēng wài 。
  huā yǐng míng ,jiāo gōng  líng suì 。
宿 niǎo chén  fēi ,yóu  yuè guāng zài 。
 shù xiāng jǐn  , chóng shēng jiàn 退tuì 。
yǒu  怀huái  yuán ,yín shī rào chéng nèi 。
shōu  
guān  zuò zhě 

cáo  

cáo  (816~?),  zhī ,guì zhōu (guì lín )yáng shuò rén , wǎn táng zhù míng shī rén liú jià niè  zhōng  fén shào   zhěng  míng ,ér  cáo  cái yǐng zuì jiā 。cáo  céng dān rèn   láng zhōng (táng )、yáng zhōu  shǐ (táng )、  láng zhōng (táng )děng zhí  。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽