hán  」shī  quán  (359)shǒu )

1

wǎn chūn 》

cǎo shù zhī chūn  jiǔ guī ,bǎi bān hóng  dòu fāng fēi 。
yáng huā  jiá  cái  ,wéi jiě màn tiān zuò xuě fēi 。
2

wǎn chūn 》

shuí shōu chūn  jiāng guī  ,màn 绿 yāo hóng bàn  cún 。
 jiá zhǐ néng suí liǔ  ,děng xián liáo luàn zǒu kōng yuán 。
3

chūn xuě 》

piàn piàn  鸿hóng  ,fēn fēn zhú chuī xié 。dào jiāng hái zuò shuǐ ,zhe shù jiàn chéng huā 。
yuè  fēi pái zhàng , chóu hòu gài shā 。jiān yún fēng dòng kǒu ,zhù yuè zhào tiān  。
zhǎn kāi quán wén 
míng jiàn  cháo niǎo ,cháo féng shī zhé chē 。chéng fēng jǐn xiāng  ,níng zhǐ  gēng jiā 。
shōu  
4

chūn xuě 》

kàn xuě chéng qīng dàn , rén zuò  yáo 。
 huā qīng shàng  ,luò  nuǎn chū xiāo 。
zhǎn kāi quán wén 
  líng  shàn ,hái lái bàn  yāo 。
 huáng liú  jié ,zhe liǔ sòng cháng tiáo 。
 jìng luán kuī zhǎo ,xíng tiān   qiáo 。
biàn jiē lián   ,mǎn shù  chéng yáo 。
jiāng làng yíng tāo  ,fēng máo zòng liè cháo 。
nòng xián shí  zhuǎn ,zhēng   jīng piāo 。
chéng xiǎn  xuán  ,zhēn hán wèi dǎo xiāo 。
 chóu yīn jǐng  ,   xiāng ráo 。
shōu  
5

chūn xuě 》

xīn nián dōu wèi yǒu fāng huá ,èr yuè chū jīng jiàn cǎo  。
bái xuě què xián chūn  wǎn , 穿chuān tíng shù zuò fēi huā 。
6

tīng yǐng shī tán qín 》

  ér   ,ēn yuàn xiāng ěr  。huà rán biàn xuān áng ,yǒng shì   chǎng 。
 yún liǔ   gēn  ,tiān  kuò yuǎn suí fēi yáng 。xuān jiū bǎi niǎo qún ,
zhǎn kāi quán wén 
 jiàn  fèng huáng 。 pān fēn cùn   shàng ,shī shì  luò qiān zhàng qiáng 。
jiē  yǒu liǎng ěr ,wèi shěng tīng  huáng 。 wén yǐng shī dàn , zuò zài  páng 。
tuī shǒu  zhǐ zhī ,湿shī  lèi pāng pāng 。yǐng  ěr chéng néng ,  bīng tàn zhì  cháng 。
shōu  
7

shān shí 》

shān shí luò què xíng jìng wēi ,huáng hūn dào  biān  fēi 。
shēng táng zuò jiē xīn   , jiāo   zhī  féi 。
zhǎn kāi quán wén 
sēng yán    huà hǎo , huǒ lái zhào suǒ jiàn  。
 chuáng   zhì gēng fàn ,shū    bǎo   。
 shēn jìng  bǎi chóng jué ,qīng yuè chū lǐng guāng  fēi 。
tiān míng    dào  ,chū  gāo xià qióng yān fēi 。
shān hóng jiàn  fēn làn màn ,shí jiàn sōng  jiē shí wéi 。
dāng liú chì   jiàn shí ,shuǐ shēng   fēng chuī  。
rén shēng      ,   shù wéi rén  ?
jiē zāi  dǎng èr sān zi ,ān  zhì lǎo  gēng guī 。
shōu  
8

shí   》

zhāng shēng shǒu chí shí  wén ,quàn  shì zuò shí   。
shǎo líng  rén zhé xiān  ,cái báo jiāng nài shí   。
zhǎn kāi quán wén 
zhōu gāng líng chí  hǎi fèi ,xuān wáng fèn  huī tiān  。
 kāi míng táng shòu cháo  ,zhū hóu jiàn pèi míng xiāng  。
sōu   yáng chěng xióng jùn ,wàn  qín shòu jiē zhē luó 。
juān gōng  chéng gào wàn shì ,záo shí zuō  huī cuó é 。
cóng chén cái  xián   ,jiǎn xuǎn zhuàn  liú shān ā 。
 lín  jiǔ  huǒ liǎo ,guǐ  shǒu  fán huī ā 。
gōng cóng  chǔ  zhǐ běn ,háo  jǐn bèi  chā é 。
 yán    nán xiǎo ,   lèi    。
nián shēn  miǎn yǒu quē huà ,kuài jiàn zhuó duàn shēng jiāo tuó 。
luán xiáng fèng zhù zhòng xiān xià ,shān   shù jiāo zhī  。
jīn shéng tiě suǒ suǒ niǔ zhuàng , dǐng yuè shuǐ lóng téng suō 。
lòu  biān shī  shōu  ,èr  biǎn   wēi  。
kǒng  西 xíng  dào qín , zhí xīng 宿xiù   é 。
jiē  hào  shēng  wǎn ,duì   lèi shuāng pāng tuó 。
  chū méng  shì zhēng , nián shǐ gǎi chēng yuán  。
 rén cóng jūn zài yòu  ,wèi   liàng jué jiù  。
zhuó guān   gào  jiǔ ,  zhì bǎo cún  duō 。
zhān bāo  guǒ   zhì ,shí  zhǐ zài shù luò tuó 。
jiàn zhū tài miào  gào dǐng ,guāng jià  zhǐ bǎi bèi guò 。
shèng ēn ruò  liú tài xué ,zhū shēng jiǎng jiě  qiē cuō 。
guān jīng 鸿hóng dōu shàng tián yàn ,zuò jiàn  guó lái bēn  。
wān tái  xiǎn  jié jiǎo ,ān zhì tuǒ tiē píng   。
 shà shēn yán  gài  ,jīng  jiǔ yuǎn   tuó 。
zhōng cháo  guān lǎo  shì , kěn gǎn   àn ē 。
 tóng qiāo huǒ niú  jiǎo ,shuí  zhe shǒu wèi   。
 xiāo yuè shuò jiù mái  ,liù nián 西  kōng yín é 。
 zhī  shū chèn 姿 mèi ,shù zhǐ shàng   bái é 。
 zhōu  dài zhēng zhàn  , rén shōu shí    。
fāng jīn tài píng   shì ,bǐng rèn  shù chóng qiū  。
ān néng   shàng lùn liè ,yuàn jiè biàn kǒu  xuán  。
shí  zhī  zhǐ   ,     cuō tuó 。
shōu  
9

 héng yuè miào suì 宿 yuè   mén lóu 》

 yuè  zhì jiē sān gōng , fāng huán zhèn sōng dāng zhōng 。
huǒ wéi  huāng  yāo guài ,tiān jiǎ shén bǐng zhuān  xióng 。
zhǎn kāi quán wén 
pēn yún xiè  cáng bàn  ,suī yǒu jué dǐng shuí néng qióng ?
 lái zhèng féng qiū  jié ,yīn  huì mèi  qīng fēng 。
qián xīn  dǎo ruò yǒu yīng , fēi zhèng zhí néng gǎn tōng !
  jìng sǎo zhòng fēng chū ,yǎng jiàn   chēng qīng kōng 。
 gài lián yán jiē tiān zhù ,shí lǐn téng zhì duī zhù róng 。
sēn rán  dòng xià  bài ,sōng bǎi  jìng  líng gōng 。
fěn qiáng dān zhù dòng guāng cǎi ,guǐ   huà tián qīng hóng 。
shēng jiē   jiàn  jiǔ ,  fěi  míng  zhōng 。
miào lìng lǎo rén shí shén  ,suī  zhēn  néng  gōng 。
shǒu chí bēi jiào dǎo  zhì ,yún  zuì   nán tóng 。
cuàn zhú mán huāng xìng   , shí cái  gān zhǎng zhōng 。
hóu wáng jiàng xiàng wàng jiǔ jué ,shén zòng   nán wéi gōng 。
 tóu   shàng gāo  ,xīng yuè yǎn yìng yún tóng lóng 。
yuán míng zhōng dòng  zhī shǔ ,gǎo gǎo hán  shēng  dōng 。
shōu  
10

 yuè shí   zèng zhāng gōng cáo 》

xiān yún  juǎn tiān   ,qīng fēng chuī kōng yuè shū  。
shā píng shuǐ  shēng yǐng jué , bēi xiāng shǔ jūn dāng  。
zhǎn kāi quán wén 
jūn  shēng suān  qiě  , néng tīng zhōng lèi   。
dòng tíng lián tiān jiǔ  gāo ,jiāo lóng chū  xīng  hào 。
shí shēng jiǔ  dào guān suǒ ,yōu     cáng táo 。
xià chuáng wèi shé shí wèi yào ,hǎi  湿shī zhé xūn xīng sāo 。
zuó zhě zhōu qián chuí   , huáng  shèng dēng kuí gāo 。
shè shū   xíng wàn  ,zuì cóng   jiē chú  。
qiān zhě zhuī huí liú zhě hái , xiá dàng gòu qīng cháo bān 。
zhōu jiā shēn míng 使shǐ jiā  ,kǎn  zhǐ de  jīng mán 。
pàn  bēi guān  kān shuō ,wèi miǎn chuí chǔ chén āi jiān 。
tóng shí bèi liú duō shàng dào ,tiān  yōu xiǎn nán zhuī pān 。
jūn  qiě xiū tīng   ,  jīn  jūn shū  。
 nián míng yuè jīn xiāo duō ,rén shēng yóu mìng fēi yóu  。
yǒu jiǔ  yǐn nài míng  。
shōu  
11

diào zhāng  》

  wén zhāng zài ,guāng yàn wàn zhàng zhǎng 。 zhī qún ér  , yòng  bàng shāng 。
  hàn  shù , xiào   liàng 。  shēng  hòu , jǐng yáo xiāng wàng 。
zhǎn kāi quán wén 
 mèng duō jiàn zhī ,zhòu  fǎn wēi máng 。 guān  záo hén , zhǔ zhì shuǐ háng 。
xiǎng dāng shī shǒu shí , rèn  tiān yáng 。yín  huà bēng huō ,qián kūn bǎi léi láng 。
wéi  liǎng   ,jiā   huāng liáng 。  zhǎng yín é , qiǎn  qiě jiāng 。
jiǎn líng sòng lóng zhōng ,使shǐ kàn bǎi niǎo xiáng 。píng shēng qiān wàn piān ,jīn xiè chuí lín láng 。
xiān guān chì  dīng ,léi diàn xià  jiāng 。liú luò rén jiān zhě ,tài shān  háo máng 。
 yuàn shēng liǎng chì , zhú chū  huāng 。jīng chéng  jiāo tōng ,bǎi guài   cháng 。
 shǒu  jīng  , piáo zhuó tiān jiāng 。téng shēn kuà hàn màn , zhe zhī  xiāng 。
   shàng yǒu ,jīng yíng  tài máng 。 jūn fēi xiá pèi ,  gāo xié háng 。
shōu  
12

xiāng zhōng 》

yuán chóu  yǒng shuǐ fān  ,  liú chuán shì  luó 。
píng zǎo mǎn pán  chǔ diàn ,kōng wén   kòu xián  。
13

  》

tài huá fēng tóu  jǐng lián ,kāi huā shí zhàng ǒu  chuán 。lěng  xuě shuāng gān   ,
 piàn  kǒu chén ē quán 。  qiú zhī  dàn yuǎn ,qīng    nán yín yuán 。
zhǎn kāi quán wén 
ān  zhǎng  shàng zhāi shí ,xià zhǒng   gēn zhū lián 。
shōu  
14

zhì dài jiàn 》

yuán tóu huǒ shāo jìng   , zhì wèi yīng chū  méi 。jiāng jūn   qiǎo  rén ,
pán  wān gōng    。 xíng jiàn zhǎi guān zhě duō ,zhì jīng gōng mǎn jìn jiàn jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
chōng rén jué  bǎi  chǐ ,hóng líng bái  xiāng qīng xié 。jiāng jūn yǎng xiào jūn   ,
     qián duò 。
shōu  
15

yóu tài píng gōng zhǔ shān zhuāng 》

gōng zhǔ dāng nián  zhàn chūn , jiāng tái xiè  chéng yīn 。
 zhī qián miàn huā duō shǎo ,zhí dào nán shān  shǔ rén 。
16

zǎo chūn chéng shuǐ  zhāng shí  yuán wài (chū chūn xiǎo  )》

tiān jiē xiǎo  rùn   ,cǎo  yáo kàn jìn què  。
zuì shì  nián chūn hǎo chù ,jué shèng yān liǔ mǎn huáng dōu 。
17

 huā zèng zhāng shí  shǔ 》

jiāng líng chéng 西 èr yuè wěi ,huā  jiàn táo wéi jiàn  。fēng róu  liàn xuě xiū  ,
 tāo fān kōng yǎo   。jūn zhī  chù huā   ,bái huā dào zhú tiān  míng ,
zhǎn kāi quán wén 
qún  jīng míng guān   。jīn  hǎi  chū fēi lái ,zhū huī sǎn shè qīng xiá kāi 。
 hún luàn yǎn kàn   ,zhào 耀yào wàn shù fán  duī 。niàn  shào nián zhe yóu yàn ,
duì huā  shěng céng  bēi 。 cóng liú luò yōu gǎn  ,  wèi dào xiān  huí 。
zhǐ jīn  shí    ,hòu  gēng lǎo shuí lùn zāi 。 xié  zūn  jiù zuì ,
 rěn  zhì wěi huáng āi 。
shōu  
18

 shī 》

 shǐ sàn zuǒ yòu ,shī shū zhì hòu qián 。 shū  shū chóng ,shēng  wén  jiān 。
 dào   chǔn , yán  bāo chán 。dāng jīn  shū  ,shuí  wèi xīn huān 。
zhǎn kāi quán wén 
 xié  yán zi ,gòng shēng kūn lún diān 。cháng fēng piāo jīn  ,suì  fēi gāo yuán 。
xià shì  jiǔ zhōu , chén  háo duān 。áo  wèi yún  ,xià  亿 wàn nián 。
xiàng zhě kuā duó zi ,wàn fén yàn  diān 。 zāi bào suǒ jiàn ,bái hēi wèi  fēn 。
kāng kǎi wèi bēi zhà ,lèi  jiǔ  fān 。zhǐ zhāi xiāng gào  ,suī hái jīn shuí qīn 。
piān rán xià  huāng ,bèi    lín 。
shōu  
19

 tóng guān xiān  zhāng shí èr  lǎo 使shǐ jūn 》

jīng shān   huà shān lái , chū tóng guān  shàn kāi 。
 shǐ   yíng hòu yuǎn ,xiàng gōng qīn  cài zhōu huí 。
20

tóng shuǐ  zhāng yuán wài   jiāng chūn yóu , bái èr shí èr shè rén 》

  qīng yīn wǎn  kāi ,qīng tiān bái  yìng lóu tái 。
 jiāng shuǐ mǎn huā qiān shù ,yǒu  máng shí  kěn lái 。
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

hán  

hán  (768nián —824nián 12yuè 25 ), 退tuì zhī 。 nán  yáng (jīn  nán shěng mèng zhōu shì )rén 。 chēng “jùn wàng chāng  ”,shì chēng “hán chāng  ”、“chāng  xiān shēng ”。táng dài jié chū  wén xué jiā 、 xiǎng jiā 、zhé xué jiā 、zhèng zhì jiā 。

zhēn yuán  nián (792nián ),hán  dēng jìn shì  ,liǎng rèn jié  tuī guān ,lèi guān jiān chá  shǐ 。hòu yīn lùn shì ér bèi biǎn yáng shān , dōu guān yuán wài láng 、shǐ guǎn xiū zhuàn 、zhōng shū shè rén děng zhí 。yuán  shí èr nián (817nián ),chū rèn zǎi xiàng péi   xíng jūn   ,cān  tǎo píng “huái 西 zhī luàn ”。 hòu yòu yīn jiàn yíng    shì bèi biǎn zhì cháo zhōu 。wǎn nián guān zhì   shì láng ,rén chēng “hán   ”。cháng qìng  nián (824nián ),hán  bìng shì ,nián  shí  ,zhuī zèng   shàng shū ,shì hào “wén ”, chēng “hán wén gōng ”。yuán fēng yuán nián (1078nián ),zhuī fēng chāng   ,bìng cóng  kǒng miào 。

hán  shì táng dài  wén yùn dòng  chàng dǎo zhě ,bèi hòu rén zūn wèi “táng sòng   jiā zhī shǒu , liǔ zōng yuán bìng chēng “hán liǔ ”,yǒu “wén zhāng  gōng ” “bǎi dài wén zōng ”zhī míng 。hòu rén jiāng   liǔ zōng yuán 、ōu yáng xiū   shì  chēng “qiān  wén zhāng   jiā ”。  chū  “wén dào   ”、“ shèng yán  ”、“  chén yán ”、“wén cóng  shùn ”děng sǎn wén  xiě zuò  lùn ,duì hòu rén hěn yǒu zhǐ dǎo   。zhe yǒu 《hán chāng   》děng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽