hàn  míng shì 」shī  quán  (54)shǒu )

1

 shī shí jiǔ shǒu 》

dōng chéng gāo qiě zhǎng ,
wēi   xiāng shǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
huí fēng dòng   ,
qiū cǎo   绿 。
 shí gēng biàn huà ,
suì     !
chén fēng 怀huái  xīn ,
 shuài shāng   。
dàng  fàng qíng zhì ,
 wéi  jié shù !
shōu  
2

 shī shí jiǔ shǒu 》

huí chē jià yán mài ,
yōu yōu shè zhǎng dào 。
zhǎn kāi quán wén 
   máng máng ,
dōng fēng yáo bǎi cǎo 。
suǒ     ,
yān    lǎo 。
shèng shuāi  yǒu shí ,
 shēn   zǎo 。
rén shēng fēi jīn shí ,
 néng cháng 寿shòu kǎo ?
yǎn  suí  huà ,
róng míng  wéi bǎo 。
shōu  
3

 shī shí jiǔ shǒu 》

jīn  liáng yàn huì ,huān  nán  chén 。
dàn zhēng fèn  xiǎng ,xīn shēng miào  shén 。
zhǎn kāi quán wén 
lìng  chàng gāo yán ,shí  tīng  zhēn 。
 xīn tóng suǒ yuàn ,hán   wèi shēn 。
rén shēng   shì ,yǎn  ruò biāo chén 。
   gāo  ,xiān  yào  jīn 。
 wéi shǒu qióng jiàn ,kǎn  cháng  xīn 。
shōu  
4

 shī shí jiǔ shǒu 》

 cóng yuǎn fāng lái ,   duān  。
xiāng  wàn   , rén xīn shàng ěr 。
zhǎn kāi quán wén 
wén cǎi shuāng yuān yāng ,cái wèi  huān bèi 。
zhe  zhǎng xiàng  ,yuán  jié  jiě 。
 jiāo tóu  zhōng ,shuí néng bié   ?
shōu  
5

 shī shí jiǔ shǒu 》

lǐn lǐn suì yún  ,
lóu   míng bēi 。
zhǎn kāi quán wén 
liáng fēng    ,
yóu  hán   。
jǐn qīn  luò  ,
tóng páo   wéi 。
 宿 lèi cháng  ,
mèng xiǎng jiàn róng huī 。
liáng rén wéi  huān ,
wǎng jià huì qián suí 。
yuàn  cháng qiǎo xiào ,
xié shǒu tóng chē guī 。
 lái    ,
yòu  chǔ zhòng wéi 。
liàng  chén fēng  ,
yān néng líng fēng fēi ?
miàn lài  shì  ,
yǐn lǐng yáo xiāng  。
  怀huái gǎn shāng ,
chuí  zhān shuāng fēi 。
shōu  
6

 shī shí jiǔ shǒu 》

mèng dōng hán  zhì ,
běi fēng  cǎn  。
zhǎn kāi quán wén 
chóu duō zhī  zhǎng ,
yǎng guān zhòng xīng liè 。
sān  míng yuè mǎn ,
  chán  quē 。
 cóng yuǎn fāng lái ,
   shū zhá 。
shàng yán zhǎng xiàng  ,
xià yán jiǔ  bié 。
zhì shū 怀huái xiù zhōng ,
sān suì   miè 。
 xīn bào   ,
 jūn  shí chá 。
shōu  
7

 shī shí jiǔ shǒu 》

míng yuè  jiǎo jiǎo ,zhào  luó chuáng wéi 。
yōu chóu  néng mèi ,lǎn   pái huái 。
zhǎn kāi quán wén 
 xíng suī yún  ,  zǎo xuán guī 。
chū   páng huáng ,chóu  dāng gào shuí ?
yǐn lǐng hái  fáng ,lèi xià zhān shang  。
shōu  
8

 shī shí jiǔ shǒu 》

míng yuè jiǎo  guāng , zhī míng dōng  。
 héng zhǐ mèng dōng ,zhòng xīng    !
zhǎn kāi quán wén 
bái  zhān  cǎo ,shí jié    。
qiū chán míng shù jiān ,xuán niǎo shì ān shì ?
  tóng mén yǒu ,gāo  zhèn liù  。
 niàn xié shǒu hǎo ,     。
nán  běi yǒu dòu ,qiān niú   è 。
liáng  pán shí  , míng    !
shōu  
9

 shī shí jiǔ shǒu 》

qīng qīng líng shàng bǎi ,lěi lěi jiàn zhōng shí 。
rén shēng tiān  jiān ,  yuǎn xíng  。
zhǎn kāi quán wén 
dǒu jiǔ xiāng   ,liáo hòu  wéi báo 。
 chē    ,yóu  wǎn  luò 。
luò zhōng    ,guàn dài  xiāng suǒ 。
zhǎng  luó jiā xiàng ,wáng hóu duō  zhái 。
liǎng gōng yáo xiāng wàng ,shuāng quē bǎi  chǐ 。
 yàn  xīn  ,   suǒ  ?
shōu  
10

 shī shí jiǔ shǒu 》

 chē shàng dōng mén ,yáo wàng guō běi  。
bái yáng  xiāo xiāo ,sōng bǎi jiā 广guǎng  。
zhǎn kāi quán wén 
xià yǒu chén  rén ,yǎo yǎo  zhǎng  。
qián mèi huáng quán xià ,qiān zǎi yǒng   。
hào hào yīn yáng  ,nián mìng  zhāo  。
rén shēng    ,寿shòu  jīn shí  。
wàn suì gèng xiāng dié ,shèng xián  néng  。
 shí qiú shén xiān ,duō wèi yào suǒ  。
  yǐn měi jiǔ ,bèi  wán   。
shōu  
11

 shī shí jiǔ shǒu 》

 zhě   shū ,lái zhě   qīn 。
chū guō mén zhí shì ,dàn jiàn qiū  fén 。
zhǎn kāi quán wén 
   wèi tián ,sōng bǎi cuī wèi xīn 。
bái yáng duō bēi fēng ,xiāo xiāo chóu shā rén 。
 guī    , guī dào  yīn 。
shōu  
12

 shī shí jiǔ shǒu 》

rǎn rǎn  shēng zhú ,jié gēn tài shān ā 。
 jūn wèi xīn hūn ,    luó 。
zhǎn kāi quán wén 
  shēng yǒu shí ,  huì yǒu  。
qiān  yuǎn jié hūn ,yōu yōu  shān bēi 。
 jūn lìng rén lǎo ,xuān chē lái  chí !
shāng  huì lán huā ,hán yīng yáng guāng huī 。
guò shí ér  cǎi ,jiāng suí qiū cǎo wēi 。
jūn liàng zhí gāo jié ,jiàn qiè   wéi !
shōu  
13

 shī shí jiǔ shǒu 》

shè jiāng cǎi  róng ,lán  duō fāng cǎo 。
cǎi zhī   shuí ?suǒ  zài yuǎn dào 。
zhǎn kāi quán wén 
hái  wàng jiù xiāng ,cháng  màn hào hào 。
tóng xīn ér   ,yōu shāng  zhōng lǎo 。
shōu  
14

 shī shí jiǔ shǒu 》

shēng nián  mǎn bǎi ,
cháng 怀huái qiān suì yōu 。
zhǎn kāi quán wén 
zhòu duǎn   zhǎng ,
  bǐng zhú yóu !
wéi  dāng  shí ,
 néng dài lái  ?
 zhě ài  fèi ,
dàn wèi hòu shì chī 。
xiān rén wáng  qiáo ,
nán   děng  。
shōu  
15

 shī shí jiǔ shǒu 》

tíng zhōng yǒu  shù ,绿   huá  。
pān tiáo zhé  róng ,jiāng   suǒ  。
zhǎn kāi quán wén 
xīn xiāng yíng 怀huái xiù , yuǎn  zhì zhī 。
    guì ,dàn gǎn bié jīng shí 。
shōu  
16

 shī shí jiǔ shǒu 》

西 běi yǒu gāo lóu ,shàng   yún  。
jiāo shū jié  chuāng ,ā  sān chóng jiē 。
zhǎn kāi quán wén 
shàng yǒu xián  shēng ,yīn xiǎng   bēi !
shuí néng wéi   , nǎi  liáng  。
qīng shāng suí fēng  ,zhōng  zhèng pái huái 。
 dàn zài sān tàn ,kāng kǎi yǒu  āi 。
   zhě  ,dàn shāng zhī yīn  。
yuàn wèi shuāng 鸿hóng  ,fèn chì  gāo fēi 。
shōu  
17

 shī shí jiǔ shǒu 》

xíng xíng chóng xíng xíng , jūn shēng bié  。
xiāng  wàn   , zài tiān   。
zhǎn kāi quán wén 
dào   qiě zhǎng ,huì miàn ān  zhī ?
   běi fēng ,yuè niǎo cháo nán zhī 。
xiāng    yuǎn , dài   huǎn 。
 yún  bái  ,yóu    fǎn 。
 jūn lìng rén lǎo ,suì yuè   wǎn 。
 juān   dào ,  jiā cān fàn 。
shōu  
18

kǒng què dōng nán fēi 》

kǒng què dōng nán fēi ,   pái huái 。
shí sān néng zhī  ,shí  xué cái  ,shí  dàn kōng hóu ,shí liù sòng shī shū 。shí  wèi jūn  ,xīn zhōng cháng  bēi 。jūn  wèi   ,shǒu jié qíng   。jiàn qiè liú kòng fáng ,xiāng jiàn cháng   。 míng   zhī ,     。sān  duàn   , rén  xián chí 。fēi wéi zhī zuò chí ,jūn jiā  nán wéi !qiè  kān  使shǐ , liú  suǒ shī 。便biàn  bái gōng lǎo , shí xiāng qiǎn guī 。”
zhǎn kāi quán wén 
   wén zhī ,táng shàng  ā  :“ér  báo  xiāng ,xìng     ,jié  tóng zhěn  ,huáng quán gòng wèi yǒu 。gòng shì èr sān nián ,shǐ ěr wèi wèi jiǔ 。 xíng  piān xié ,  zhì  hòu ?”
ā  wèi   :“ nǎi tài   !    jié , dòng  zhuān yóu 。  jiǔ 怀huái 忿fèn ,    yóu !dōng jiā yǒu xián  , míng qín luó  , lián    ,ā  wèi  qiú 。便biàn   qiǎn zhī ,qiǎn  shèn  liú !”
  cháng guì gào :“ wéi  ā  ,jīn ruò qiǎn   ,zhōng lǎo    !”
ā   wén zhī ,chuí chuáng 便biàn   :“xiǎo zi  suǒ wèi , gǎn zhù   !  shī ēn  ,huì  xiāng cóng  !”
    shēng ,zài bài hái   。 yán wèi xīn  ,gěng   néng  :“    qīng ,  yǒu ā  。qīng dàn zàn huán jiā , jīn qiě bào  。 jiǔ dāng guī huán ,hái  xiāng yíng  。  xià xīn  ,shèn  wéi   。”
xīn  wèi   :“  zhòng fēn yún 。wǎng  chū yáng suì ,xiè jiā lái guì mén 。fèng shì xún gōng lǎo ,jìn zhǐ gǎn  zhuān ?zhòu  qín zuò  ,líng pīng yíng  xīn 。wèi yán  zuì guò ,gōng yǎng   ēn ;réng gèng bèi  qiǎn , yán  lái huán !qiè yǒu xiù yāo  ,wēi ruí  shēng guāng ;hóng luó  dòu zhàng , jiǎo chuí xiāng náng ;xiāng lián liù  shí ,绿  qīng  shéng ,     ,zhǒng zhǒng zài  zhōng 。rén jiàn    ,  yíng hòu rén ,liú dài zuò  shī , jīn  huì yīn 。shí shí wéi ān wèi ,jiǔ jiǔ  xiāng wàng !”
 míng wài  shǔ ,xīn   yán zhuāng 。zhe  xiù jiā qún ,shì shì   tòng 。 xià niè   ,tóu shàng dài (dài)mào (mào)guāng 。yāo ruò liú wán  ,ěr zhe míng yuè dāng 。zhǐ  xuē cōng gēn ,kǒu  hán zhū dān 。xiān xiān zuò   ,jīng miào shì  shuāng 。
shàng táng bài ā  ,ā    zhǐ 。“ zuò  ér shí ,shēng xiǎo chū   。běn   jiào xùn ,jiān kuì guì jiā  。shòu  qián  duō , kān   使shǐ 。jīn  huán jiā  ,niàn  láo jiā  。”què  xiǎo  bié ,lèi luò lián zhū zi 。“xīn  chū lái shí ,xiǎo  shǐ  chuáng ;jīn  bèi  qiǎn ,xiǎo    zhǎng 。qín xīn yǎng gōng lǎo ,hǎo  xiāng  jiāng 。chū   xià jiǔ ,   xiāng wàng 。”chū mén dēng chē  , luò bǎi  xíng 。
   zài qián ,xīn  chē zài hòu 。yǐn yǐn  diān diān , huì  dào kǒu 。xià   chē zhōng , tóu gòng ěr  :“shì  xiāng  qīng ,qiě zàn huán jiā  ; jīn qiě   , jiǔ dāng hái guī 。shì tiān  xiāng  !”
xīn  wèi   :“gǎn jūn   怀huái !jūn  ruò jiàn  , jiǔ wàng jūn lái 。jūn dàng zuò pán shí ,qiè dàng zuò  wěi , wěi rèn   ,pán shí  zhuǎn  。 yǒu qīn  xiōng ,xìng xíng bào  léi ,kǒng  rèn   ,  jiān  怀huái 。” shǒu cháng láo láo ,èr qíng tóng   。
 mén shàng jiā táng ,jìn 退tuì  yán  。ā    zhǎng ,    guī :“shí sān jiào  zhī ,shí  néng cái  ,shí  dàn kōng hóu ,shí liù zhī   ,shí  qiǎn  jià ,wèi yán  shì wéi 。 jīn  zuì guò , yíng ér  guī ?”lán zhī cán ā  :“ér shí  zuì guò 。”ā   bēi cuī 。
huán jiā shí   ,xiàn lìng qiǎn méi lái 。yún yǒu  sān láng ,yǎo tiǎo shì  shuāng 。nián shǐ shí  jiǔ ,便biàn yán duō lìng cái 。
ā  wèi ā  :“   yīng zhī 。”
ā  hán lèi  :“lán zhī chū hái shí ,  jiàn dīng níng ,jié shì  bié  。jīn  wéi qíng  ,kǒng  shì fēi  。  duàn lái xìn ,  gèng wèi zhī 。”
ā  bái méi rén :“pín jiàn yǒu   ,shǐ shì huán jiā mén 。 kān  rén  ,  lìng láng jūn ?xìng  广guǎng wèn xùn ,  便biàn xiāng  。”
méi rén  shù  ,xún qiǎn chéng qǐng hái ,shuō yǒu lán jiā  ,chéng  yǒu huàn guān 。yún yǒu   láng ,jiāo  wèi yǒu hūn 。qiǎn chéng wèi méi rén ,zhǔ 簿 tōng  yán 。zhí shuō tài shǒu jiā ,yǒu  lìng láng jūn ,  jié   , qiǎn lái guì mén 。
ā  xiè méi rén :“  xiān yǒu shì ,lǎo   gǎn yán !”
ā xiōng  wén zhī ,chàng rán xīn zhōng fán 。 yán wèi ā mèi :“zuò    liàng !xiān jià    ,hòu jià  láng jūn ,fǒu tài  tiān  ,  róng  shēn 。 jià  láng  , wǎng   yún ?”
lán zhī yǎng tóu  :“ shí  xiōng yán 。xiè jiā shì  婿 ,zhōng dào hái xiōng mén 。chǔ fèn shì xiōng  , de  rèn zhuān !suī    yào , huì yǒng  yuán 。dēng  xiāng   ,便biàn  zuò hūn yīn 。“
méi rén xià chuáng  ,nuò nuò  ěr ěr 。hái  bái  jūn :“xià guān fèng 使shǐ mìng ,yán tán  yǒu yuán 。” jūn  wén zhī ,xīn zhōng  huān  。shì   kāi shū ,便biàn   yuè nèi ,liù  zhèng xiāng yìng 。liáng  sān shí  ,jīn  èr shí  ,qīng   chéng hūn 。jiāo   zhuāng shù ,luò    yún 。qīng què bái  fǎng , jiǎo lóng  fān 。ē nuó suí fēng zhuǎn ,jīn chē  zuò lún 。zhí zhú qīng cōng  ,liú  jīn lòu ān 。 qián sān bǎi wàn ,jiē yòng qīng  穿chuān 。 cǎi sān bǎi  ,jiāo 广guǎng shì guī zhēn 。cóng rén   bǎi ,  dēng jùn mén 。
ā  wèi ā  :“shì   jūn shū ,míng  lái yíng  。  zuò  shang ? lìng shì   !”
ā    shēng ,shǒu jīn yǎn kǒu  ,lèi luò 便biàn  xiè 。  liú   ,chū zhì qián chuāng xià 。zuǒ shǒu chí dāo chǐ ,yòu shǒu zhí líng luó 。cháo chéng xiù jiā qún ,wǎn chéng dān luó shān 。àn àn   míng ,chóu  chū mén  。
  wén  biàn ,yīn qiú jiǎ zàn guī 。wèi zhì èr sān  ,cuī cáng  bēi āi 。xīn  shí  shēng ,niè  xiāng féng yíng 。chàng rán yáo xiāng wàng ,zhī shì  rén lái 。 shǒu pāi  ān ,jiē tàn 使shǐ xīn shāng :“ jūn bié  hòu ,rén shì   liàng 。guǒ   xiān yuàn ,yòu fēi jūn suǒ xiáng 。 yǒu qīn   ,  jiān  xiōng 。  yīng  rén ,jūn hái  suǒ wàng !”
  wèi xīn  :“ qīng  gāo qiān !pán shí fāng qiě hòu ,   qiān nián ; wěi  shí rèn ,便biàn zuò dàn  jiān 。qīng dāng  shèng guì ,  xiàng huáng quán !”
xīn  wèi   :“  chū  yán !tóng shì bèi   ,jūn ěr qiè  rán 。huáng quán xià xiāng jiàn , wéi jīn  yán !”zhí shǒu fēn dào  ,  huán jiā mén 。shēng rén zuō  bié ,hèn hèn   lùn ?niàn  shì jiān  ,qiān wàn   quán !
  huán jiā  ,shàng táng bài ā  :“jīn   fēng hán ,hán fēng cuī shù  ,yán shuāng jié tíng lán 。ér jīn  míng míng ,lìng  zài hòu dān 。 zuò  liáng  ,  yuàn guǐ shén !mìng  nán shān shí ,  kāng qiě zhí !”
ā   wén zhī ,líng lèi yīng shēng luò :“ shì  jiā  ,shì huàn  tái  。shèn  wèi   ,guì jiàn qíng  báo !dōng jiā yǒu xián  ,yǎo tiǎo yàn chéng guō ,ā  wèi  qiú ,便biàn  zài dàn  。”
  zài bài hái ,cháng tàn kōng fáng zhōng ,zuò  nǎi ěr  。zhuǎn tóu xiàng   ,jiàn jiàn chóu jiān  。
  niú   ,xīn   qīng  。yǎn yǎn huáng hūn hòu ,  rén dìng chū 。“ mìng jué jīn  ,hún  shī zhǎng liú !”lǎn qún tuō   , shēn  qīng chí 。
  wén  shì ,xīn zhī zhǎng bié  。pái huái tíng shù xià , guà dōng nán zhī 。
liǎng jiā qiú  zàng , zàng huà shān bàng 。dōng 西 zhí sōng bǎi ,zuǒ yòu zhǒng  tóng 。zhī zhī xiāng  gài ,  xiāng jiāo tōng 。zhōng yǒu shuāng fēi niǎo , míng wéi yuān yāng 。yǎng tóu xiāng xiàng míng ,    gēng 。xíng rén zhù  tīng ,guǎ   páng huáng 。duō xiè hòu shì rén ,jiè zhī shèn  wàng !
shōu  
19

bié shī 》

  
 ròu yuán zhī  ,jié jiāo  xiāng yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
 hǎi jiē xiōng  ,shuí wèi xíng  rén 。
kuàng  lián zhī shù , zi tóng  shēn 。
 wèi yuān  yāng ,jīn wèi cān  chén 。
 zhě cháng xiāng jìn ,miǎo ruò   qín 。
wéi niàn dāng  bié ,ēn qíng   xīn 。
鹿 míng   cǎo ,   jiā bīn 。
 yǒu  zūn jiǔ ,  zèng yuǎn rén 。
yuàn zi liú zhēn zhuó ,  píng shēng qīn 。
 èr 
jié  wèi   ,ēn ài liǎng   。
huān  zài jīn  ,嬿yàn wǎn  liáng shí 。
zhēng  怀huái wǎng  , shì    。
cān chén jiē  méi ,  cóng   。
xíng  zài zhàn chǎng ,xiāng jiàn wèi yǒu  。
 shǒu  cháng tàn ,lèi wéi shēng bié  。
  ài chūn huá , wàng huān  shí 。
shēng dāng  lái guī , dàng zhǎng xiàng  。
 sān 
huáng   yuǎn bié ,qiān   pái huái 。
  shī  qún , xīn cháng   。
 kuàng shuāng fēi lóng ,  lín dāng guāi 。
xìng yǒu xián   ,   zhōng 怀huái 。
qǐng wèi yóu  yín ,líng líng   bēi 。
 zhú  qīng shēng ,kāng kǎi yǒu  āi 。
cháng  zhèng  liè ,zhōng xīn chuàng  cuī 。
 zhǎn qīng shāng  ,niàn zi   guī 。
 yǎng nèi shāng xīn ,lèi xià   huī 。
yuàn wèi shuāng huáng  ,sòng zi  yuǎn fēi 。
  
zhú zhú chén míng yuè ,  qiū lán fāng 。
fēn xīn liáng   ,suí fēng wén  táng 。
zhēng  怀huái yuǎn  ,yóu  liàn  xiāng 。
hán dōng shí èr yuè ,chén  jiàn yán shuāng 。
 guān jiāng hàn liú ,yǎng shì  yún xiáng 。
liáng yǒu yuǎn  bié , zài tiān  fāng 。
shān hǎi  zhōng zhōu ,xiāng  yōu qiě zhǎng 。
jiā huì nán liǎng  ,huān  shū wèi yāng 。
yuàn jūn chóng lìng  ,suí shí ài jǐng guāng 。
shōu  
20

bié shī 》

liáng shí  zài zhì , bié zài   。
bīng yíng    ,zhí shǒu  chí chú 。
zhǎn kāi quán wén 
yǎng shì  yún chí ,yǎn   xiāng  。
fēng   shī suǒ , zài tiān   。
zhǎng dāng cóng  bié ,qiě     。
 yīn chén fēng  ,sòng zi  jiàn  。
jiā huì nán zài  ,sān zài wèi qiān qiū 。
lín  zhuó cháng yīng ,niàn zi chàng yōu yōu 。
yuǎn wàng bēi fēng zhì ,duì jiǔ  néng chóu 。
xíng rén 怀huái wǎng  ,  wèi  chóu 。
 yǒu yíng shāng jiǔ , zi jié chóu móu 。
xié shǒu shàng  liáng ,yóu    zhī 。
pái huái    ,liàng liàng  néng  。
xíng rén nán jiǔ liú , yán zhǎng xiàng  。
ān zhī fēi  yuè ,xián wàng  yǒu shí 。
  chóng míng  ,hào shǒu  wéi  。
shōu  
guān  zuò zhě 

hàn  míng shì 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽